VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 12, s. 10-15.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

A

abdominální aorta 11

– infekce náhrad 349

abdominoperinální exstirpace 288

– resekce rekta 314

ablace radiofrakvenční 536

absces periproktální 403

– plicní 282

acetabulární eroze 596

adjuvantní radioterapie 387

adrenalektomie laparoskopická 439, 514

air-leak 248

aktivovaný srážecí čas (ACT) 103

akutní apendicitida 133

– celulární rejekce 662

– fulminantní pankreatitida 563

– purulentní mediastinitis 253

analogová vizuální škála bolesti 469

analýza poruchy hemokoagulace při kolorektálním malignomu 735

anastomóza – insuficience 18

aneuryzma aorty 493

– mykotické 11

– nepravé 203

– resekce 620

angina pectoris 489

Angiologie pro praxi – anotace 74, 465, 539

angioplastika iliakálních tepen intraoperační 720

– perkutánní transluminální 444

angiochirurgické postupy konvenční 720

antibiotická profylaxe v urologii 357

– – v kolorektální chirurgii 330

antimikrobní léčba 206

aortální regurgitace 493

apendektomie laparoskopická 35

apendicitida akutní 466

apendix vermiformis 133

aplikace intratumorózní dendritických buněk 368

artritida 493

artroplastika (Prodisc-C) – ploténka krční 634

Atlas kožního melanomu – anotace 237

autotransplantace dermoepidermální 381

axilofemorální bypass 349

B

Bakerova cysta 453

bedside monitorace 586

benigní nádory jater 730

bolest – analogová vizuální škála 469

bolesti břicha 200

Bouveretův syndrom 119

brachyterapie intersticiální 387

bránice – ruptura – diagnostika – léčba 263

břišní stěna – perforační poranění 697

buňka dendritická 368

bypass axilofemorální 349

C

celulární rejekce akutní 662

cervikální náhrada 596

cévní chirurgie 47

– poranění 203

– protéza – infekce 349

cévy – resekce 417

citlivost in vitro 503

Crohnova choroba 185

cross-over bypass s aortobifemorálním bypassem 720

CT trávicí trubice – anotace 132

cyklokeratinový marker TPS 428

cysta Bakerova 453

cystadenom 730

Č

časná enterální výživa 524

D

dárce s nebijícím srdcem 65

débridement chirurgický 381

demence vaskulární 456

dendritická buňka 368

dens axis 554

dermoepidermální autotransplantace 381

diabetes mellitus 353

Diabetes mellitus – anotace 397, 450

diabetický pacient – metabolická péče perioperační 353

diafýza humeru – zlomeniny 603

diafyzární zlomeniny předloktí 708

diagnostika pooperační – ischemie střeva

– fluorescein, ultrafialové světlo 590

diferenciální diagnostika bolestí břicha 200

– – nádorů krku 14

divertikl apendixu 137

– mezenteriální strana jejuna 577

Diferenciální diagnostika prvního kontaktu – anotace 607

disekce submukózní endoskopická 310

distální ileum 4

divertikulární choroba – chirurgická léčba 568

Divertikulární nemoc tračníku – anotace 584

dlaha úhlově stabilní 708

dlahová osteosyntéza, minimálně invazivní 603

dolní dutá žíla 196

duodenopankreatektomie 192

duodenum – poranění retroperitoneální části 697

dysfunkce sexuální 320

E

ektopická slezina 165

embolizace endovaskulární akrylátovým lepidlem 615

EMG vyšetření 497

empyém hrudníku 228, 282

endarterektomie karotická preventivní 264

endokarditida infekční 620

endoskopická polypektomie 310

– slizniční resekce 310

– submukózní disekce 310

endoskopický odběr v. saphena magna – ranné komplikace 625

endovenózní laser 106

– laserová terapie 274

enterální píštěl 119

– komplikace pooperační 334

– výživa časná 524

entrapment syndrom 620

epidemiologie 295

eroze acetabulární 596

exstirpace abdominoperinální 288

extranodální postižení mezorekta 326

ezofagektomie minimální 422

F

farmakologická profylaxe 170

fasciitida nekrotizující 27, 35, 403

fast track koncept 178, 524, 527

femorální hřeb – standardní, proximální 469

femur – zlomeniny krčku 596

Feneisův obrazový slovník anatomie – anotace 252, 496

fixace transpedikulární 461

fluorescein – pooperační diagnostika – ischemie střeva 590

ForeSight systém – hřebování nitrodřeňové zajištěné 708

Fournierova gangréna 398, 403

fulminantní akutní pankreatitida 563

G

gangréna Fournierova 398, 403

gastrická tonometrie 18

gastrointestinální stromální tumor 269

– – – diagnostika, léčba 629

gastroplastika 18

Gastroskopie – anotace 576

genetické vyšetření 303

gerontologický pacient – perforační peritonitida 656

Giardia intestinalis 200

graft z v. femoralis superficialis 11

H

halo vest 554

harmonický skalpel 92, 216, 439

Helsinská deklarace Světové lékařské asociace (WMA)

anotace 542

hematom subdurální netraumatický 549

hemipankreatoduodenektomie 417

hemokoagulace – poruchy při kolorektálním malignomu 735

hemostatika lokální 337

hemostáza 248, 337

hemotorax 277

– spontánní 615

heparinová rezistence 103

hepariny nízkomolekulární 642

hepatocelulární karcinom 434

hepatolitiáza 115

hernie poúrazová svalová 451

– ventrální obrovské – komplikace, prevence 580

hernioplastika 394

heterotopická osifikace 634

Historie chirurgie. Vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

anotace 628

horní mezenterická žíla – trombóza 123

hrudní chirurgie česká 219

– stěna – střelné poranění 62

hrudník – empyém 228, 282

– infekce 282

– tupé trauma 277

hřeb femorální – standardní, proximální 469

hřebování nitrodřeňové zajištěné – ForeSight systém 708

hybridní operační postupy 720

– NOTES cholecystektomie v experimentu 670

hyperglykemie 349

hyperkoagulace 735

Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata – anotace 261

CH

chemoembolizace transarteriální 434

chirurgická léčba tepenných výdutí 95

– onemocnění břicha u seniorů 456

chirurgický débridement 381

chirurgie cévní 47

– hrudní česká 219

– kolorektální 309, 331, 524

– otevřená střevní 178

– střevní 527

cholecystektomie 27

– laparoskopická 272

choroba Crohnova 185

– divertikulární – léčba chirurgická 568

Chronická tromboembolická plicní hypertenze.

Endarterektomie plicních tepen – anotace 501, 655

chronické srdeční selhání 693

I

ileocekální invaginace 4

– resekce 4

ileum distální 4

ileus 425

– vysoký 119

iliakální tepny – angioplastika intraoperační 720

imunosupresiva 65

imunosupresivní léčba po transplantaci ledviny 687

infarkt mozkový 264

infekce cévní protézy 349

– klostridiová 27

– náhrad abdominální aorty 349

– nekrotizující měkkých tkání 27

– nitrobřišní 206, 503

– primární 253

– sekundární 253

– tumoru 368

– u pacientů se zavedenou mechanickou srdeční podporou pomocí V.A.C. systému 693

– v chirurgii 163

infekční endokarditida 620

inhibitory PDE5 320

in situ rekonstrukce 349

instrumentárium Datascope 625

insuficience anastomózy 18

intenzivní péče v chirurgii 347

intersticiální brachyterapie 387

intervence nutriční v chirurgii 408

intrakraniální tlak 682

intramukózní pH 18

intraoperační angioplastika iliakálních tepen 720

intratumorózní aplikace dendritických buněk 368

ischemie 123

– jater 192

– střeva – pooperační diagnostika – fluorescein,

ultrafialové světlo 590

– končetinová kritická 444

ischemická choroba srdeční 489

ischemicko-reperfuzní syndrom 65

invaginace na tenkém střevě – GIST 425

J

jamka popliteální 453

jaterní metastázy kolorektálního karcinomu 69

– resekce – krevní ztráty 373

játra – benigní nádory 730

– ischemie 192

– laparoskopické resekce – komplikace 509

– resekce 127, 337

jícen – karcinom – exstirpace 18

K

karcinom hepatocelulární 434

– jícnu 18

– kolorektální 69, 292, 295, 310

– – resekce 642

– pankreatu 417

– plicní nemalobuněčný 238

– prostaty 21

– prsu 79

– – u nemocné po transplantaci ledviny 687

– rekta 288, 326

– – laparoskopická chirurgie 675

– žaludku 39, 50

– subunguální spinocelulární 147

– světlobuněčný konvenční renální 196

– tračníku 725

Karcinom žaludku – anotace 39, 483

karotická endarterektomie 264

karotida – tupé poranění 704

klasifikace – choroba divertikulární 568

klostridiová infekce 27

koloproktologie 287

kolorektální chirurgie 309, 331, 524

– malignom 735

– karcinom 69, 292, 295, 310, 428

– – resekce 642

komplikace cholecystektomie 27

– IPOM plastiky 394

– nekrotizující infekční – syndrom diabetické nohy 381

– pooperační – enterální píštěl 334

– zlomenin předloktí 451

kompresivní a úžinové syndromy 497

končetinová ischemie kritická 444

končetiny – poranění u seniorů 456

kostní nádory primární 387

krevní ztráty – jaterní resekce 373

krkavice – stenóza 264

krvácení masivní – poranění pánve nestabilní 699

kýla 189

L

laparoskopická adrenalektomie 439, 514

– apendektomie 35

– cholecystektomie 272

– laparoskopická 7

laparoskopické resekce jater – komplikace 509

laparoskopický přístup v léčbě nemetastazujícího

karcinomu tračníku 725

laparoskopie – ischemie střeva 590

laparotomie – ischemie střeva 590

laser endovenózní – energie – výkon 106

laserová endovenózní terapie 274

– transmyokardiální revaskularizace 489

léčba adjuvantní 303

– antimikrobní 206

– – nozokomiální břišní infekce 503

– biologická 303

– imunosupresivní po transplantaci ledviny 687

– chirurgická – choroba divertikulární 568

– operační – vrozené vady nohy 32

– paliativní 303

– ústavní – seniorů 456

Léčba pooperační bolesti – recenze 361

ledvina – transplantace 189, 687

Leidenská mutace 123

levostranná resekce pankreatu 364

léze nádorová střevní plochá 311

lokální hemostatika 337

lymfadenektomie 50

– mediastinální 259

lymfom maligní 317

M

Magnetická rezonance

hlavy, mozku a páteře – anotace 341, 386, 641

magnetická rezonance – diagnostika a léčba

poranění torakolumbální páteře 461

maligní lymfom 317

– melanom 4

– teratom mediastina 222

Manuální medicína – anotace 271, 307

mediastinální lymfadenektomie 259

mediastinitis akutní – diagnostická a léčebná opatření 253

mechanická srdeční podpora 693

měkké tkáně – sarkomy 387

Melanom – anotace 150

metabolická péče perioperační – diabetický pacient 353

metastáza maligního melanomu 4

– plicní 238, 259

metastazektomie 248

metoda VNUS-Closure 536

minimálně invazivní dlahová osteosyntéza 603

minimální ezofagektomie 422

mimoplicní rakovina 238

mimotělní oběh 103, 264

monitorace bedside 586

mozek – primární tumor – akutní subdurální hematom 549

– průtok krve – poranění traumatická 682

mozkový infarkt 264

multivitaminy 65

mutace Leidenská 123

myasthenia gravis 235

mykotické aneuryzma 11

myokard – revaskularizace 625

N

nadledviny – nádory 439, 514

nádorový trombus 196

nádory jater benigní 730

– kostní primární 387

– krku – diferenciální diagnostika 14

– nadledvin 439, 514

náhlé příhody břišní 269, 377

– – perforační 656

– – –, přínos ultrasonografie 466

náhrada cervikokapitální 596

Naléhavé stavy v pneumologii – anotace 234, 624

Neinvazivní karcinomy prsu – anotace 690

nekrotizující fasciitida 27, 35, 403

– infekční komplikace – syndrom diabetické nohy 381

nekróza tenkého střeva 123

nemalobuněčný plicní karcinom 238

nemoc tromboembolická 642

neadjuvantní terapie 225, 326, 387

nepravé aneuryzma 203

nervus suprascapularis 497

nestabilní poranění pánve 699

netraumatický subdurální hematom 549

neurinom zvratného nervu 59

Neuroendokrinní nádory trávicího traktu – anotace 31

neurofibromatóza 615

neurogenní tumory krku 14

neuromonitorace 59, 264

neuroprotekce 264

nitrobřišní infekce 206, 503

nitrodřeňové hřebování zajištěné – ForeSight systém 708

nízkomolekulární hepariny 642

NOTES cholecystektomie hybridní v experimentu 670

nozokomiální břišní infekce – antimikrobní léčba 503

nutrice perioperační 409

O

oběh mimotělní 103, 264

obrovské ventrální hernie – komplikace, prevence 580

odběr endoskopický – v. saphena magna 625

onkologičtí pacienti – náhlé příhody břišní 377

operační rizika – význam předoperační péče 476

osifikace heterotopická 634

Osteoporóza a její léčba – anotace 474

osteosyntéza dlahová, minimálně invazivní 603

otevřená střevní chirurgie 178

otevřené pleurální okénko 229

otevřený přístup v léčbě nemetastazujícího karcinomu tračníku 725

P

pánevní poranění 699

pankreatická píštěl 363

pankreas – resekce levostranná 363

pankreatitida fulminantní akutní 563

parafaryngeální schwannom 14

parenterální výživa 334, 409, 662

paréza 59

páteř torakolumbální – diagnostika a léčba poranění 461

péče předoperační – význam 476

penis – rehabilitace 321

perforace duodena traumatická 55

perforační poranění břišní stěny 697

– peritonitida – pacient gerontologický 656

– –, divertikl na mezenteriální straně jejuna 577

perineální rána 314

perioperační nutrice 409

periproktální absces 403

perkutánní transluminální angioplastika 444

peroneální nerv 453

pertrochanterické zlomeniny 469

– píštěl enterální – komplikace pooperační 334

cholecystoduodenální 119

plastika IPOM – komplikace 394

plicní absces 282

– metastáza 238, 259

– segmentektomie 238

ploténka krční – artroplastika (Prodisc-C) 634

pneumonektomie 225

pneumoretroperitoneum 55

pneumotorax spontánní – management, terapie 559

polypektomie endoskopická 310

polytrauma 75

popliteální jamka 453

poranění cévní 203

– duodena tupé 55

– karotidy tupé 704

– končetin u seniorů 456

– lopatky a ramene 497

– mozku traumatická – vliv alkoholu a kofeinu 682

– pánve 75

– retroperitoneální části duodena 697

– torakolumbální páteře – diagnostika a léčba 461

– zažívacího traktu – cizí tělesa 521

– zubu čepovce 554

postižení mezorekta extranodální 326

poúrazová svalová hernie 451

Praktický slovník medicíny – anotace 177, 619

profylaxe antibiotická v urologii 357

– farmakologická 170

– mechanická 170

– – v kolorektální chirurgii 330

prostata – karcinom 21

prostatektomie radikální 21

protéza cévní – infekce 349

– syntetická – síťka 394

prs – karcinom 79

– – u nemocné po transplantaci ledviny 687

průtok krve mozkem 682

předloktí – diafyzární zlomeniny 708

– zlomeniny – komplikace 451

Předoperační vyšetření – anotace 126

přežití nemocný po radikální retropubické prostatektomii 21

pyeloplastika laparoskopická 142

R

radikální prostatektomie 21

radiodiagnostika zlomenin lopatky 84

radiofrakvenční ablace 536

radioterapie adjuvantní neadjuvantní intraoperační 387

rakovina mimoplicní 238

Rakovina tlustého střeva a konečníku

anotace 54, 333, 480, 520, 589

regurgitace aortální 489

rehabilitace penisu 320

rekonstrukce in situ 349

rektální syndrom 317

rektum – karcinom 326

– –, laparoskopická chirurgie 675

resekce abdominoperineální 314

– aneuryzmy 620

– cévy 417

– hlavy slinivky břišní 417

– ileocékální 4

– jater 127, 337

– – laparoskopické – komplikace 509

– plic 62

– rekta 321

– resekce jaterní – krevní ztráty 373

– pankreatu levostranná 363

retroperitoneální část duodena – poranění 697

revaskularizace iliakálních arterií 720

– laserová transmyokardiální 489

– myokardu 625

rezistence heparinová 103

rizika operační – význam předoperační péče 476

riziko úmrtí u polytraumatizovaných pacientů 75

robotická operace na horním GIT 123

ruptura bránice – diagnostika – léčba 263

– mykotického aneuryzmatu břišní aorty 11

S

saféna – uzávěr 106

sarkomy měkkých tkání 387

segmentektomie plicní 238

senioři – chirurgická onemocnění břicha 456

sepse 403

sexuální dysfunkce 320

schwannom 453

– parafaryngeální 14

skalpel harmonický 92, 216, 439

skórovací systémy – při určování rizika pooperační letality 656

slezina ektopická 165

slinivka břišní – resekce hlavy 417

splenektomie laparoskopická 7

spolupráce chirurgů mezinárodní 3

spontánní hemotorax – management, terapie 615

– pneumotorax 559

Spontánní pneumotorax – anotace 102, 228

srdce – transplantace 693

srdeční choroba ischemická 489

– podpora mechanická 693

– selhání chronické 693

statiny 320

stenóza – krkavice 264

– truncus coeliacus 192

stereotaxe 549

strmý talus – vrozeně 32

stromální gastrointestinální tumor 269

– – – diagnostika, léčba 629

střelné poranění hrudní stěny 62

střevní chirurgie 527

– obstrukce 189

– resekční výkony 178

subdurální hematom netraumatický 549

submukózní endoskopická disekce 310

subunguální karcinom 147

– malignita 147

– melanom 147

svalová poúrazová hernie 451

syndrom Bouveretův 119

– diabetické nohy 381, 444

– entrapment 620

– ischemicko-reperfuzní 65

– rektální 317

– tukové embolie 649

syndromy kompresivní a úžinové 497

Š

škála bolesti – vizuální analogová 469

šok septický – gangréna Fournierova 398

T

talus vrozeně strmý 32

tenké střevo – nekróza 123

tepny iliakální – angioplastika intraoperační 720

terapie neadjuvantní 225, 326, 387

– endovenózní laserová 274

teratom mediastina maligní 222

Textbook of Urology – anotace 26

tlak intrakraniální 682

tonometrie gastrická 18

torakoskopie 422

torakotomie 97

tračník – karcinom 725

transarteriální chemoembolizace 434

transplantace ledviny 189, 687

– srdce 693

– tenkého střeva 662

transluminální perkutánní angioplastika 444

transpedikulární fixace 461

Transplantace v experimentu – anotace 258, 408

trauma dlouhých kostí – syndrom tukové embolie 649

traumatická perforace duodena 55

– poranění mozku – vliv alkoholu a kofeinu 682

transmyokardiální laserová revaskularizace 489

Trofické defekty dolních končetin – anotace 135, 205

trochanterické zlomeniny 203

tromboembolická nemoc 40, 642

trombektomie 196

trombembolismus venózní 170

truncus coeliacus – stenóza 192

tumor benigní solitární fibrózní 97

– diagnostika, léčba 629

– krku neurogenní 14

– mozku – akutní subdurální hematom 549

– pleury 97

– stromální gastrointestinální 269

tupé poranění duodena 55

– karotidy 704

– trauma hrudníku 276

tygecyklin 503

tymektomie videotorakoskopická 235

U

úhlově stabilní dlaha 708

Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

anotace 114, 202, 438

ultrafialové světlo – pooperační diagnostika – ischemie střeva 590

ultrasonografie – přínos v diagnostice akutní apendicitidy 466

ultrazvukové vyšetření – kriticky nemocní v chirurgii 586

úrazový registr České republiky – zkušenosti 716

urologie – antibiotická profylaxe 357

uzávěr safény 106

úžinové a kompresivní syndromy 497

V

v. femoralis superficialis – graft 11

v. saphena magna – endoskopický odběr – ranné komplikace 625

vakuem asistovaná terapie (V.A.C.) 693

variabilita poloh apendix vermiformis 133

varixy dolních končetin 106, 274, 536

vaskulární demence 456

Velký lékařský slovník – anotace 294

venózní trombembolismus 170

ventrální hernie obrovské – komplikace, prevence 580

vertical rectus abdominis lalok 314

videotorakoskopická tymektomie 235

vrozené vady nohy – operační léčba 32

vrozeně strmý talus 32

Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně – anotace 535

vyšetření ultrazvukové – kriticky nemocní v chirurgii 586

výživa časná enterální 524

– enterální 409

– parenterální 334, 409, 662

Y

YAG laser MY 401.3 248

Z

zajištěné hřebování nitrodřeňové – ForeSight systém 708

zažívací trakt – poranění – tělesa cizí 521

zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno – úrazový registr ČR 716

zlomeniny diafýzy humeru 603

– lopatky – radiodiagnostika 84

– pertrochanterické 469

– předloktí diafyzární 708

– –, komplikace 451

– krčku femuru 596

– trochanterické 203

znalci v oboru chirurgie 415

ztráty krevní – resekce jaterní 373

zub čepovce 554

zvratný nerv – neurinom 59

Ž

žaludek – karcinom 39, 50

žíla horní mezenterická – trombóza 123

žlučový kámen 119


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2009 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se