Symptomatický Meckelov divertikul u detí


Symptomatic Meckel’s Diverticulum in Children

Meckel’s diverticulum (MD) is the most frequent anomaly of the small intestine, usually asymptotic. Complications of MD in children are usually bleeding and inflammation. Signs are non specific and diagnostics is prolonged. Scintigraphy is the method for the verification of bleeding from MD. A positive finding is the indication for exploration using laparoscopic or classic approach. In patients with bleeding of the MD, the literature presents, that there is usually gastric mucosa The authors present patients with bleeding and the microscopic picture of the MD was intestinal mucosa with bleeding.

Key words:
Meckel’s diverticulum – scintigraphy – gamagraphy


Autoři: F. Horn;  J. Trnka;  M. Šimičková;  B. Duchaj;  I. Makaiová
Působiště autorů: Klinika detskej chirurgie LF UKo, DFNsP a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 9, s. 480-482.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Meckelov divertikul (MD) je najčastejšia vrodená anomália na tenkom čreve, napriek tomu je asymptomatická. Ochorenia MD u detí sú zväčša krvácanie a zápal, príznaky sú nešpecifické a diagnostika zdĺhavá. Krvácajúci MD je však možné verifikovať na scintigrafii (gamagrafii). Pozitívny nález je indikáciou k explorácii – laparoskopicky alebo klasicky. Napriek literárnym údajom o prítomnosti gastrickej sliznice v MD, aj u pacientov s krvácaním zaznamenali autori sliznicu črevnú.

Kľúčové slová:
Meckelov divertikul – scintigrafia – gamagrafia

ÚVOD

Nemecký chirurg Wilhelm Fabrick Hildan (1560–1634) v roku 1598 popísal neobvyklý divertikul tenkého čreva ako pozostatok žĺtkového vaku [1]. O viac ako dvesto rokov neskôr nemecký anatóm Johann Friedrich Meckel mladší (1781–1833), potomok slávnej dynastie lekárov a anatómov, v Archíve (1809) starostlivo popísal embryonálny pôvod tohto divertikla u človeka [1]. Odmenou mu je spojenie jeho mena s touto najčastejšou vrodenou anomáliou gastrointestinálneho traktu. Dynastia lekárskej rodiny Meckelových – v súdobom Hirschovom slovníku nájdeme 5 biografií – je natrvalo zapísaná v pomenovaní apendixu na ileu, ktorý je pozostatkom omfaloenterického kanálika a ktorý sa tiež zvykne nazývať diverticulum ilei verum [4].

Meckelov divertikul (MD) sa nachádza na terminálnom ileu 20 až 60 cm pred Bauhinskou chlopňou. Má rôzny tvar, je na antimesenteriálnej strane čreva. Má širokú alebo úzku bázu, je veľký 1 až 10 cm a môže byť spojený s umbilikom úzkym fibróznym pruhom, ktorý raritne býva otvorený. Popísané bolo i spojenie s močovým mechúrom. Umbilikálne polypy alebo cysty môžu upozorňovať na MD [5]. MD má rovnakú charakteristiku ako tenké črevo alebo atypicky v MD môže byť prítomná iná, najčastejšie žalú-dočná sliznica.

Meckelov divertikul je podľa Kršku [1] takmer vždy asymptomatický (94–96 %). Ochorenia MD sú: krvácanie, zápal, perforácia, intestinálna obštrukcia a nádor. Symptómy sú všeobecné a diagnostika nebýva vždy jednoduchá. Symptomatický MD sa vyskytuje najčastejšie u detí, diagnostika a liečba má svoje úskalia. Pacienti liečení na Klinike detskej chirurgie v Bratislave v roku 2006, sú toho dôkazom.

Scintigrafia (gamagrafia Meckelovho divertikla je v nukleárnej medicíne známa už cca 30 rokov. Pri diagnostike krvácajúceho MD sa v nukleárnej medicíne používa 99mTcO4-(rádiopertechnetát), ktorý sa vychytáva v štítnej žľaze, v slinných žľazách, v plexus chorioideus, v žalúdočnej sliznici a Meckelovom divertikli, ktorý obsahuje ektopickú žalúdočnú sliznicu. Začína sa zobrazovať krátko po aplikácii a to cca 10–15 minút (Obr. 3).

Scintigrafický (gamagrafický) nález krvácajúcej sliznice v pravom hypogastriu cca 10–15 minút po aplikácii 99mTcO4-
Fig. 3. A scintigraphic (gammagraphic) finding of the bleeding mucosa in the right hypogastrium, approx. 10–15 minutes following application of 99mTcO4-
Obr. 1. Scintigrafický (gamagrafický) nález krvácajúcej sliznice v pravom hypogastriu cca 10–15 minút po aplikácii 99mTcO4- Fig. 3. A scintigraphic (gammagraphic) finding of the bleeding mucosa in the right hypogastrium, approx. 10–15 minutes following application of 99mTcO4-

PACIENTI A METODIKA

Pacient č. 1, jeden a pol ročný chlapček mal 3 dni febrility do 40 stupňov Celzia. Klinický stav a laboratórne parametre svedčali pre bakteriálnu infekciu, pacient bol prijatý na pediatrickú kliniku a postupne sa vylúčili všetky najčastejšie detské infekčné stavy. Po 8 dňoch od začiatku ochorenia volaný detský chirurg verifikoval zápalovú náhlu príhodu brušnú bez poruchy pasáže a indikoval laparotomiu. Operačný nález bol cirkumskriptná inveterovaná peritonitída s perforovaným Meckelským divertiklom. Po resekcii časti ilea s Meckelom bola urobená end-to-end anastomóza a apendektómia.

Pacient mal od začiatku ochorenia občasné bolesti bruška, s akými sa detskí lekári stretávajú každodenne. Fyzikálny nález na bruchu bol až na posledné vyšetrenia negatívny. Po týždni sa objavila citlivá rezistencia. Až vtedy indikovaná sonografia verifikovala cystický útvar priemeru 8 cm. CT zúžilo diferenciálnu diagnostiku a jedným zo záverov bol i Meckelský divertikel. Operačný nález potvrdil výsledky zobrazovacích vyšetrení. Pooperačný priebeh bol u pacienta nekomplikovaný, perorálne zaťažovaný na druhý deň a prepustený domov po týždni.

Pacientka č. 2, trojročné dievčatko, mala sprvu príznaky svedčiace skôr pre apendicitídu: dvakrát zvracala, bolesti bruška lokalizovala vpravo. Nález sa však upravil, objavila sa ale krvavá tvrdá stolica a 4 dni od začiatku ochorenia bola prijatá na detské oddelenie v rajóne s výraznou anémiou. Po stabilizácii bola preložená na Kliniku detskej chirurgie v Bratislave s pretrvávajúcou hematochézou. Gastrofibroskopia a kolonoskopia neodhalili príčinu krvácania, scintigrafia vyslovila podozrenie na krvácajúci Meckelov divertikel. Laparoskopia potvrdila nález a vzhľadom na neprístupnú polohu Meckela bola resekcia a end-to-end anastomóza urobená po konverzii. Od prvých príznakov po operáciu prebehlo 14 dní. Po operácii bol priebeh primeraný, po týždni bolo dievčatko prepustené domov.

Pacient č. 3, jeden a pol ročný chlapček, mal cez deň krvavú stolicu. Nemal žiadne bolesti brucha a aj fyzikálny nález na bruchu bol normálny. Bol prijatý na Kliniku detskej chirurgie asi po 6 hodinách od začiatku ochorenia. Po 12 hodinovej liečbe (cimetidinom) bola urobená scintigrafia s nálezom krvácajúceho ložiska v pravom mesogastriu. Po 20 hodinách od začiatku ťažkostí bol operovaný. Meckelov divertikul (Obr. 1, 2) bol resekovaný aj s priľahlým črevom. Anastomóza end-to-end. Na sliznici bol krvácajúci vred. Na prvý pooperačný deň začal pacient piť a na piaty deň bol pacient prepustený domov.

Meckelov divertikul uvoľnený od mesentéria, pred jeho resekciou
Fig. 1. Meckel’s diverticle separated from the mesentery, prior to its resection
Obr. 2. Meckelov divertikul uvoľnený od mesentéria, pred jeho resekciou Fig. 1. Meckel’s diverticle separated from the mesentery, prior to its resection

Histologické nálezy ani v jednom prípade nepopísali gastrickú mukózu. U prvého pacienta bola stena ilea s fibrinózne purulentným zápalovým exsudátom a Meckelov divertikul so známkami flegmonózneho zápalu. Pacientka č. 2 mala Meckelov divertikul vystlaný sliznicou črevného typu. Tretí pacient mal Meckelov divertikul s výrazným zápalom sliznice a s drobnými eróziami (Obr. 1, 2).

Meckelov divertikul po resekcii aj s priľahlou časťou čreva – v lumene je zasunutý kateter. MD je otvorený, odklopený od čreva. V MD je viditeľná krvácajúca erózia. V histologickom náleze bola prítomná črevná sliznica so zápalom a eróziami
Fig. 2. Meckel’s diverticle following the resection procedure including a part of the adjacent intestine – a catheter introduced into the lumen. The diverticle is cut open, and lift off the intestine. A bleeding erosion is visible inside the diverticle. Upon histological examination, inflamed and eroded intestinal mucosa was detected.
Obr. 3. Meckelov divertikul po resekcii aj s priľahlou časťou čreva – v lumene je zasunutý kateter. MD je otvorený, odklopený od čreva. V MD je viditeľná krvácajúca erózia. V histologickom náleze bola prítomná črevná sliznica so zápalom a eróziami Fig. 2. Meckel’s diverticle following the resection procedure including a part of the adjacent intestine – a catheter introduced into the lumen. The diverticle is cut open, and lift off the intestine. A bleeding erosion is visible inside the diverticle. Upon histological examination, inflamed and eroded intestinal mucosa was detected.

DISKUSIA

Chirurgickú obec môžeme dnes rozdeliť na dve skupiny: klasici a endoskopisti. Väčšina klasických chirurgov pri náhodnom náleze vykoná resekciu Meckelovho divertikla. Argumentom pre takýto postup sú podobné prípady z praxe, ako sú naši pacienti č. 1 a 2. Priebeh nešpecifický, diagnostika a liečba zdĺhavá i keď na záver s dobrým výsledkom. V laparoskopickej chirurgii táto striktná zásada zatiaľ neexistuje. Aký je teda optimálny postup v diagnostike a liečbe?

Detskí lekári sa denne stretávajú s nešpecifickými bolesťami brucha. Incidencia komplikácií Meckelovho divertikla ako príčiny ťažkostí je takmer raritná [1, 10, 12]. U pacienta č. 1 nebola v počiatkoch ochorenia urobená sonografia brucha, ktorá by pravdepodobne akcelerovala liečbu – indikáciu operácie.

Pacientka č. 2 mala dlhotrvajúcu enterorágiu a endoskopické vyšetrenia nezistili príčinu. Scintigrafia bola s nejednoznačným nálezom pravdepodobne preto, že ochorenie už bolo dlhotrvajúce a krvácanie miernejšie, aj keď neustalo úplne. Laparoskopia bola diagnostická a vzhľadom na nevhodnú polohu MD bola resekcia urobená klasicky. Laparoskopia je však aj pri komplikáciách MD bezpečná a predpokladáme, že sa aj v tomto prípade zachová existujúca nepriama úmera: stúpajúci počet laparoskopických resekcií na konto klesajúceho počtu klasických zákrokov [6, 7].

Pacient č. 3 mal bezpríznakovú hematochézu. Takýto nález je veľmi suspektný práve pre Meckelov divertikul, čo potvrdila scintigrafia a následne indikovaná laparotomia.

Histologické nálezy nepotvrdili tak často zdôrazňovaný fakt, že krvácanie je typické práve pre ektopickú gastrickú sliznicu. Náš malý počet pacientov však neumožňuje robiť závery, môže však byť námetom na ďalšie skúmanie. MD je najčastejšou príčinou krvácania z tenkého čreva u detí [8, 9, 11] a je preto azda i vhodným objektom.

ZÁVER

Komplikácie MD u detí môžeme zúžiť na zápal, krvácanie a perforáciu. Za optimálny postup v diagnostike a liečbe pri symptomatickom MD považujeme nasledovný: Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, USG brucha, pri krvácaní scintigrafia, endoskopia, pri dlhodobom procese CT brucha, laparoskopia alebo laparotomia. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pri zápalových komplikáciách svedčia skôr pre apendicitídu. Pre chirurga je asi iba akademická otázka indikácia operácie pre zapálený apendix alebo Meckelov divertikul, prístup je ten istý. USG vyšetrenie je najmenej invazívna metodika, ktorá nás posunie vpred i negatívnym nálezom. V prípade krvácania MD volíme scintigrafiu (gamagrafiu) takisto ako štandardné vyšetrenie. Ak je nedostupná okamžite, predsunieme endoskopické metodiky (gastrofibroskopia, rektoskopia prípadne kolonoskopia). Explorácia, laparoskopicky alebo laparotomiou je diagnostický a terapeutický postup zároveň. V ideálnom prípade je pacient zdravý za 5 dní, v tom horšom neskôr. Zavisí to i od toho, kedy je konzultovaný detský chirurg.

MUDr. F. Horn, Ph.D.

Klinika detskej chirurgie LF UKo a DFNsP

Limbová 1

83340 Bratislava

Slovenská republika

e-mail: horn@dfnsp.sk


Zdroje

1. Krška, Z. Meckelův divertikl. Čas. Lek. Česk., 2006, 145 (6), s. 427–429.

2. Hlaváčková, L. Znali současníci J. F. Meckela II. ml. v Čechách jeho dílo? Čas. Lek. Česk., 2006, 145 (6), s. 431.

3. Hirsch, A. Biographisches Lexikon der hervoragenden Aerzte aller Zeiten und Volker B.4. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1886, s. 188–191.

4. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1994, s. 500.

5. Tošovský, V. Náhlé příhody břišní u dětí. Praha, Grada, 1996, 302 s.

6. Sai Prasad, T. R., Chui, Ch., Jacobsen, A. S. Laparoscopic-assisted resection of Meckel’s diverticulum in children. JSLS, 2006, 10(3), s.: 310–316.

7. Sai Prasad, T. R., Chui, Ch., Singaporewalla, F. R., Ong, C. P., Low, Y., Yap, T. L., Jacobsen, A. S. Meckel’s diverticular complications in children: is laparoscopy the order of the day? Pediatr. Surg. Int., 2006, 14, s. 510–514.

8. Ba, M. C., Qing, S. H., Huang, X. C., Wen, Y., Li, G. X., Yu, J. Daignosis and treatment of small intestinal bleeding: Retrospective analysis of 76 cases. World J. Gastroenterol., 2006, Dec. 7, 12 (45), s. 7371–7374.

9. Hornová, J., Tichá, Ľ., Benedeková, M. Výživa matky a jej vplyv na vývoj dieťaťa. Pediatria pre prax, roč. 8, 2, 2007, s. 105–106.

10. Geryk, B., Trnka, J., Cingel, V., Babala, J. An abdomino-scrotal hydrocele [Abdominoskrotálna hydrokéla.], Rozhledy v chirurgii, 78 (4), s. 180–182.

11. Hornová, J., Benedeková, M., Tichá, Ľ., Fabriciová, K., Pevalová, Ľ., Králik, R., Trnka, J., Kirňák, J. Problémy v starostlivosti o pacientov po rozsiahlych resekciách čreva. Česko-slovenská pediatrie, roč. 56, 2001, Suppl. 1, s. S 54.

12. Babala, J., Horn, F., Duchaj, B., Siman, J. Morbidity in misdiagnosed patients with congenital vascular lesions in childhood. Bratisl. Lek. Listy, 2003; 104 (9), s. 270–271.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Dětská chirurgie Dětská urologie Chirurgie cévní Chirurgie hrudní Chirurgie maxilofaciální Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Kardiochirurgie Kardiologie Neurochirurgie Onkologie Ortopedie Popáleninová medicína Protetika Rehabilitace Sestra Traumatologie Urgentní medicína Urologie Student medicíny

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×