Obturačný ileus spôsobený črevnou duplikatúrou


Occlusive Ileus Caused by Intestinal Duplication

State with progressive development of intestinal obstruction may leads to the misinterpretation of acute gastroenteritis in infant period. After passing of newborn period the differential diagnosis is not easy. Loss of time which leads to the correct diagnosis is ufavourable for patient because of worsening of the condition. The authors present a case review of 5 months old girl in whom cystoid intestinal duplication caused complete ileo-coecal occlusion. Associated diagnosis in our patient were anus perinealis ventralis and diverticulum Meckeli. The treatment of enteral duplication and Meckel’s diverticulum was done in one stage surgery.

Key words:
intestinal duplication – enteral duplication


Autoři: J. Babala;  F. Horn;  V. Cingel;  J. Trnka
Působiště autorů: Klinika detskej chirurgie LF UKo v DFNsP, Bratislava, Slovenská republika, prednosta: MUDr. J. Trnka, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 9, s. 471-474.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Stav s postupným rozvojom príznakov črevnej nepriechodnosti v kojeneckom období môže byť prvotne interpretovaný ako akútna gastroenteritída. Diferenciálna diagnostika po asymptomatickom uplynutí novorodeneckého veku nie je jednoduchá. Časový faktor ve-dúci ku správnej diagnóze, pri zhoršujúcom sa klinickom stave, je pre pacienta nepriaznivý. Autori predkladajú kazuistiku päťmesačného dievčaťa, u ktorého cystoidná črevná duplikatúra spôsobila kompletnú obturáciu ileocekálnej oblasti. Pridruženými diagnózami u našej pacientky boli anus perinealis ventralis a diverticulum Meckeli. Črevnú duplikatúru a Meckelov divertikul autori riešili v jednej dobe.

Kľúčové slová:
intestinal duplication – enteral duplication

ÚVOD

Črevné duplikatúry sú zriedkavé kongenitálne lézie, ktoré sa môžu vyvinúť kdekoľvek pozdľž zažívacieho traktu. Najčastejší výskyt je popisovaný na tenkom čreve [10]. Symptómy sa objavia obyčajne počas prvého roku života a môžu byť variabilné [2]. Klinický obraz črevnej duplikatúry môže varírovať od asymptomatického priebehu cez príznaky akútnej gastroenteritídy, vnútrobrušného nádoru, ileózneho stavu, invaginácie, krvácania do zažívacieho traktu, črevnej perforácie s peritonitídou až po úmrtie pacienta, pri nerozpoznaní chirurgickej príčiny [2, 4, 5, 10]. Liečba je zásadne chirurgická [9].

KAZUISTIKA

Dievčatko, 5mesačné, bolo opakovane hospitalizované na detskom oddelení v rajónnej nemocnici pre neprospievanie, ublinkávanie, meteorizmus a bolesti bruška. Priebeh ochorenia sa javil ako pri akútnej gastroenteritíde. Stav progredoval, rozvinulo sa vracanie prúdom a výrazný meteorizmus. Po 2 týždňoch od rozvinutia príznakov bolo dieťa preložené na Kliniku detskej chirurgie DFNsP do Bratislavy. Na natívnej RTG snímke brucha bol nález ileózneho stavu, s dilatovanými kľučkami tenkého čreva, bez plynovej náplne malej panvy a hrubého čreva (Obr. 1). Nález sa pod konzervatívnou liečbou nelepšil. Irrigografickým vyšetrením sme vylúčili megacolon a poruchu rotácie čreva. Pri diagnostickom postupe sme brali do úvahy prítomnosť anus perinealis vantralis a USG verifikovaný cystický útvar v pravom podbrušku, ktorý bol interpretovaný ako cysta pravého ovária priemeru 25 mm (Obr. 2). V korelácii so správnou diagnózou bol USG nález ascitu, popis ileózneho stavu a dilatácie kľučiek tenkého čreva so zhrubnutou stenou. Druhý deň hospitalizácie bola vykonaná stredná laparotómia s nálezom väčšieho množstva seróznej tekutiny v dutine brušnej a s výraznou dilatáciou kľučiek tenkého čreva, priemer ktorých pred ileocekálnou oblasťou dosahoval 3 cm. Celé hrubé črevo bolo bez obsahu, hypoplasticky zúžené. V ileocekálnej oblasti sme palpovali nepohyblivú intraluminálnu prekážku, veľkosťou korešpondujúcu s USG nálezom cysty pravého ovária (Obr. 3). Vedľajším nálezom bol Meckelov divertikul vychádzajúci z antimezenteriálnej strany ilea, vzdialený 20 cm orálne od ileocekálneho prechodu (Obr. 4). Cez samostatnú enterotómiu sme vypláchli a odsali stagnačný toxický obsah tenkého čreva a verifikovali sme charakter obturácie. Následne bola vykonaná resekcia ileocekálnej oblasti v rozsahu 6 cm dľžky čreva, s následnou anastomózou, pričom nepomer šírky lúmenov sme riešili šikmým preťatím hypoplastického colon. Nasledovala resekcia časti ilea s Meckelovým divertikulom a end-to-end anastomóza (Obr. 5). Resektát obsahoval guľovitý tuhý útvar, pevne adherujúci ku stene čreva na mezenteriálnej strane, kompletne obturujúci lúmen v ileocekálnej oblasti (Obr. 6). Cystoidný útvar priemeru 2,5 cm mal hrubú stenu, jeho obsahom bol viskózny, číry mucinózny obsah (Obr. 7). Histologické vyšetrenie potvrdilo diagnózu črevnej duplikatúry. Po 5dňovej starostlivosti na Klinike intenzívnej medicíny bolo dieťa prevedené na plný orálny príjem a 9. pooperačný deň bolo prepustené domov. Pooperačné komplikácie neboli doposiaľ zaznamenané.

RTG vo vise – ileózny stav s dilatovanými kľučkami tenkého čreva, hrubé črevo je bez plynovej náplne (predpokladaná mechanická prekážka v oblasti terminálneho ilea)
Fig. 1. X-ray (hanging position) – ileus with dilated small intestinal loops, the large intestine lacks air content (suspected mechanical obstruction in the terminal ileum region)
Obr. 1. RTG vo vise – ileózny stav s dilatovanými kľučkami tenkého čreva, hrubé črevo je bez plynovej náplne (predpokladaná mechanická prekážka v oblasti terminálneho ilea) Fig. 1. X-ray (hanging position) – ileus with dilated small intestinal loops, the large intestine lacks air content (suspected mechanical obstruction in the terminal ileum region)

USG obraz cystického útvaru v pravom podbrušku. Signifikantná hrúbka steny útvaru 2,9 mm
Fig. 2. Ultrasonographic view of a cystic formation in the right hypogastrium. A significant wall width of 2.9 mm
Obr. 2. USG obraz cystického útvaru v pravom podbrušku. Signifikantná hrúbka steny útvaru 2,9 mm Fig. 2. Ultrasonographic view of a cystic formation in the right hypogastrium. A significant wall width of 2.9 mm

Peroperačný obraz dilatovaného ilea a hypoplastického colon s palpovateľným intraluminálnym tumorom v ileocekálnej oblasti
Fig. 3. Peroperative view of dilatation of the ileum and hypoplastic colon with a palpable intraluminary tumor in the ileocecal region
Obr. 3. Peroperačný obraz dilatovaného ilea a hypoplastického colon s palpovateľným intraluminálnym tumorom v ileocekálnej oblasti Fig. 3. Peroperative view of dilatation of the ileum and hypoplastic colon with a palpable intraluminary tumor in the ileocecal region

Meckelov divertikul, dilatované kľučky tenkého čreva
Fig. 4. Meckel’s diverticle, dilated small intestinal loops
Obr. 4. Meckelov divertikul, dilatované kľučky tenkého čreva Fig. 4. Meckel’s diverticle, dilated small intestinal loops

Operačný výkon: sutura po punkčnej enterotómii, ileo-ascendento anastomóza, ileo-ileo anastomóza
Fig. 5. Surgical procedure: a suture following punction enterotomy, anastomosis between the ileum and the ascendent colon, ileo-ileal anastomosis
Obr. 5. Operačný výkon: sutura po punkčnej enterotómii, ileo-ascendento anastomóza, ileo-ileo anastomóza Fig. 5. Surgical procedure: a suture following punction enterotomy, anastomosis between the ileum and the ascendent colon, ileo-ileal anastomosis

Črevný resektát s ovoidnou črevnou duplikatúrou obturujúcou lúmen v ileo-cekálnej oblasti
Fig. 6. A intestine resecate with its ovoid duplicature obturating the ileocecal lumen
Obr. 6. Črevný resektát s ovoidnou črevnou duplikatúrou obturujúcou lúmen v ileo-cekálnej oblasti Fig. 6. A intestine resecate with its ovoid duplicature obturating the ileocecal lumen

Discidovaná hrubostenná črevná duplikatúra s mucinóznym obsahom
Fig. 7. Dissected thick- walled duplicature with a mucous content
Obr. 7. Discidovaná hrubostenná črevná duplikatúra s mucinóznym obsahom Fig. 7. Dissected thick- walled duplicature with a mucous content

DISKUSIA

Calder v roku 1733 ako prvý popísal prípad pacienta s duplikatúrou zažívacieho traktu. Objasnenie a zjednodušenie, predtým nejednotnej opisnej nomenklatúry, priniesol Ladd v roku 1937. Termín duplikatúra zažívacieho traktu používal Ladd pre kongenitálne lézie, charakterizované troma znakmi: 1. dobre vyvinutá stena s prítomnosťou hladkej svaloviny, 2. prítomnosť epitelovej črevnej výstelky a 3. anatomické spojenie s časťou gastrointestinálneho traktu [1].

Črevné duplikatúry sa môžu prejavovať širokou škálou rôznych lézií od krku až po anus. Najčastejšia lokalizácia je v oblasti jejuna a ilea a jej výskyt sa udáva v 53 % [1]. Duplikatúry črevného traktu sú zriedkavé anomálie pozostávajúce z dobre formovaných tubulárnych, alebo sférických štruktúr, ktoré pevne nasadajú na črevo z mezenteriálnej strany lúmenu. Lemom sliznice súvisia so stenou čreva a so spoločným mezenteriálnym krvným zásobením, ale obyčajne spolu nekomunikujú lúmenom [7].

Väčšina črevných duplikatúr je diagnostikovaná počas prvých dvoch rokov života [1]. Diagnóza črevnej duplikatúry môže byť stanovená prenatálne USG vyšetrením, pokiaľ cystické útvary dosiahnu detekovateľnú veľkosť [3]. V postnatálnom období najmä sonografické vyšetrenie podporuje stanovenie diagnózy, nakoľko lézia je obyčajne dobre vizualizovateľná. V USG obraze sú to anechogénne útvary s charakteristickým signálom echogenity, s typickou stenou 2–3 mm hrubou, nakoľko je táto tvorená hladkou svalovinou a sliznicou. Ostatné typy cýst ako sú mezenteriálne, omentálne, alebo ovariálne cysty, sú obyčajne väčšie a majú jednoduchšiu stenu [1].

V našom prípade bola cysta projikujúca sa do pravého hypogastria považovaná za cystu pravého ovária. Jednoduché anechogénne cystoidné útvary v panvi u dievčat môžu robiť ťažkosti pri ich diferenciácii [6]. Klinický obraz pacienta s črevnou duplikatúrou môže byť asymptomatický, alebo sa môže prejaviť príznakmi akútnej gastroenteritídy, vnútrobrušného nádoru, ileózneho stavu, invaginácie, krvácania do zažívacieho traktu, črevnej perforácie s peritonitídou až po úmrtie pacienta, pri nerozpoznaní chirurgickej príčiny [2, 4, 5, 10]. Bolo popísaných niekoľko prípadov vzniku adenokarcinómu v duplikatúre tenkého čreva v neskoršom veku [1].

Optimálnym liečebným postupom pri cystických duplikatúrach tenkého čreva je odstránenie útvaru s resekciou priľahlej časti čreva a primárnou anastomózou. Tento výkon môže byť urobený otvorenou cestou, alebo laparoskopickou technikou, eventuálne laparoskopicky asistovanou operáciou [8]. Pokiaľ bola diagnóza stanovená prenatálne a črevná duplikatúra nespôsobuje črevnú obštrukciu, nie je nutné operovať v novorodeneckom období. Operácia by mala byť urobená počas niekoľkých mesiacov z dôvodu prevencie možných komplikácií [1]. U našej pacientky sme zvolili jednodobé riešenie s dvoma anastomózami. Resekovali sme duplikatúru s priľahlou časťou čreva, ktoré sme primárne anastomozovali a súčasne sme resekovali časť ilea s Meckelovým divertikulom, ktoré sme taktiež primárne anastomozovali. Pri vhodne volenej liečbe sú dlhodobé výsledky u detí s črevnou duplikatúrou výborné [1]. Do tohto súboru zapadá aj naša pacientka s črevnou duplikatúrou a s Meckelovým divertikulom, riešená v jednej dobe.

MUDr. J. Babala, Ph.D.

Klinika detskej chirurgie LF UKo v DFNsP

Limbová 1

833 40 Bratislava

Slovenská republika

e-mail: jozef.babala@post.sk


Zdroje

1. Dennis, P. L. Alimentary Tract Duplications. In: Grosfeld, J. L., et al. Pediatric Surgery. 6th ed., 2006, Mosby, Inc. s. 1389–1398.

2. Dias, A. R., Lopes, R. I., do Couto, R. C., Bonafe, W. W., D’Angelo, L., Salvestro M. L. Ileal duplication causing recurrent intussusception. J. Surg. Educ., 2007, roč. 64, č. 1, s. 51–53.

3. Foley, P. T., Sithasanan, N., McEwing, R., et al. Enteric duplications presenting as antenatally detected abdominal cyst: Is delayed resection appropriate? J. Pediatr. Surg., 2003, roč. 38, s. 1810.

4. Han, F., Ji, S., Sun, Y., Li, Z., Tao, W. Pathological classification and diagnosis of intestinal duplication. Chin. Med. J., 1997, roč. 110, č. 5, s. 332–334.

5. Kibayashi, K., Sumida, T., Shojo, H., Tokunaga, O. Unexpected death due to intestinal obstruction by a duplication cyst in an infant. Forensic. Sci. Int., 2007, roč. 19, č. 1, Epub.

6. Meyberg-Solomayer, G. C., Buchenau, W., Solomayer, E. F., Fehm, T., Hacker, H. W., Wallwiener, D., Poets, C. Cystic colon duplication as differential diagnosis to ovarian cyst. Fetal Diagn. Ther., 2006, roč. 21, č. 2, s. 224–227.

7. Michalski, M., Besner, G. Alimentary Tract Duplications. Medicine Journal., 2002, roč. 3, s. 1–10.

8. Schleef, J., Schalamon, J. The role of laparoscopy in the diagnosis and treatment of intestinal duplication: A report of two cases. Surg. Endosc., 2000, roč. 14, s. 865.

9. Schwarz, J., Hoch, J., Šimša, J., Pipková, R., Šlegerová, D. Intestinal duplication. Rare Diseases in the Differentiale Diagnosis of Cystic Abdominal Tumours. Rozhl. Chir., 2001, roč. 80, č. 5, s. 260–263.

10. Szkorupa, M., Král, V., Neoral, Č. Duplikatura terminálního ilea – kazuistika. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 7, s. 347–349.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Dětská chirurgie Dětská urologie Chirurgie cévní Chirurgie hrudní Chirurgie maxilofaciální Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Kardiochirurgie Kardiologie Neurochirurgie Onkologie Ortopedie Popáleninová medicína Protetika Rehabilitace Sestra Traumatologie Urgentní medicína Urologie Student medicíny

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×