Zápis z jednání schůze výboru ČCHS ČLS JEP konané dne 11. 1. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 3, s. 160-162.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: hotel René, Sulice -Nechanice

Přítomni členové výboru: prof. Antoš, doc. Dostalík, prof. Duda, doc. Havlíček, prim. Knajfl, prof. Pafko, prof. Ryska, doc. Šváb, prof. Vobořil, prof. Vomela, prim. Vraný, doc. Vyhnánek

Přítomni členové revizní komise: prof. Čapov, prim. Kubačák

Přítomni zvaní hosté: prof. Hájek, prof. Hoch, dr. Pantoflíček, doc. Pleva, MUDr. Šimša, doc. Vlasák, dr. Votoček, MUDr. Winkler

Omluveni: doc. Czudek, prof. Třeška, prof. Wechsler

Neomluveni:

I.

Valná hromada ČCHS ČLS JEP

Prof. Ryska vyhodnotil průběh Valné hromady pozitivně. Poděkoval přítomným za prezentaci jejich sdělení. Zápis z Valné hromady byl jednomyslně schválen. Zápis odeslán na web ČCHS ČLS JEP.

II.

Kontrola zápisu ze 14. 12. 2006.

Prim. Gatěk byl doporučen jako člen redakční rady časopisu Eva 35.

Stanovisko výboru ČCHS ČLS JEP jednorázovému rouškování bylo odesláno bývalému i stávajícímu ministrovi zdravotnictví ČR.

CECS:

Prof. Ryska navrhl přítomným změnu termínu konání kongresu z důvodu předpokládané absence polských účastníků. Bohužel kolegové z Polska v době hledání vhodného termínu neoznámili ostatním spoluorganizátorům, že se pouze několik týdnů před plánovaným termínem koná jejich národní kongres. Na základě této skutečnosti vznikla obava z jejich absence. Prof. Ryska navrhl duben 2008. Návrh termínu byl jednomyslně přijat. Výbor souhlasil s přizváním přednášejících z Pobaltských Republik a Ukrajiny.

Termín konání Česko-Slovenského chirurgického kongresu v roce 2008 bude upřesněn do června 2007.

Dr. Pánová byla prof. Ryskou informována o minimální výši odměn za práci členů výboru při vypracovávání posudků z Havlíčkobrodské nemocnice. Tato expertní činnost z řad členů ČCHS pro MZ nebude prováděna v případě, že hodinová mzda bude nižší než 500,– Kč/hodinu. V případě, že MZ nepřistoupí na tento požadavek výboru ČCHS, nebude žádný člen výboru tyto posudky zpracovávat. Před tím, než se začne na posudcích pracovat je nutné mít podepsanou pracovní smlouvu s MZ. Pracovní smlouva musí být pracovníkovi zaměstnavatelem předložena před vykonáním pracovní činnosti; tento postup je ve shodě se zákonem. Částka 500,– Kč za expertní činnost vychází ze skutečnosti, že v novém Sazebníku je hodinová mzda lékaře stanovena na 474,– Kč/hodinu práce.

Výbor jednomyslně tento postup schválil. Prof. Ryska odešle stanovisko výboru dr. Pánové formou dopisu.

Zápis byl schválen bez připomínek.

III.

Dotazníková akce – profil chirurgických pracovišť

Dr. Votoček předal zpracované informace, které přišly od zdravotních radů.

Obsah návrhu dotazníku pro chirurgická pracoviště v ČR: Prof. Vomela navrhl maximální zjednodušení otázek, návrh byl schválen jednomyslně. Bude provedena grafická úprava dotazníku s tím, že zde budou vyznačeny otázky povinné a nepovinné.

Od doc. Kašky obdržel dr. Votoček seznam chirurgických JIP. Seznam bude k dispozici na webu.

IV.

Chirurgická kolegia

Doc. Šváb informoval přítomné o skutečnosti, že chirurgická kolegia byla vytvořena a nebyla oficiálně zrušena, pravděpodobně však nejsou funkční. Prim. Kubačák prezentoval názor několika primářů ze svého okolí, kteří mají zájem na fungování kolegií. Návrh Stanoviska výboru vypracuje doc. Šváb, text bude mailem rozeslán k připomínkám členům výboru. Na příští schůzi výboru bude o Stanovisku diskutováno.

V.

Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi

Prof. Duda jako předseda Onkologické sekce, která pracuje v rámci České onkologické společnosti ČLS JEP, elektronicky obeslal přítomné textem editorialu a textem zprávy o činnosti OS, které připravil pro tisk do RvCH.

Výbor oba materiály odsouhlasil.

Doc. Pleva informoval o práci České traumatologické společnosti ČLS JEP. Podařilo se prosadit zvýšení hodnoty bodu při ošetřování polytraumat. Pokračují akreditace Traumatologických center. Plánuje se celostátní seminář pro lékaře-traumatology, pro soudní lékaře, pro znalce a státní orgány činné v trestních řízeních.

Doc. Pleva navrhl udělení Maydlovy medaile MUDr. Vladimíru Pokornému, CSc. z Úrazové nemocnice v Brně – návrh byl jednomyslně odsouhlasen.

Doc. Havlíček navrhl udělení Maydlovy medaile pro doc. MUDr. Leopolda Plevu, CSc., která mu bude udělena u příležitosti jeho životního jubilea. Návrh byl jednomyslně přijat.

Dále doc. Havlíček navrhl udělení Maydlovy medaile prof. MUDr. Františku Řehákovi, DrSc., emeritnímu přednostovi III. chirurgické kliniky 1. LF v Praze, se sídlem v Motole – návrh byl jednomyslně přijat.

Prof. Ryska informoval o spolupráci s Českou gastroenterologickou společností ČLS JEP.

Proběhly nové volby, předsedou byl znovu zvolen prof. Dítě. Ve dnech 6.–8. 9. 2007 společnost pořádá v Brně Gastroenterologický kongres. Prof. Ryska konstatoval, že spolupráce funguje bez problémů.

Česká společnost intenzivní medicíny – nově se vytvářející společnost, právě probíhá druhé kolo voleb do předsednictva společnosti. Po živé diskusi bylo konstatováno, že překvapivě pětičlenný výbor je velmi nešikovný. Prof. Vomela navrhl, aby cestou ČLS JEP byl počet členů výboru zpochybněn, vzhledem k tomu, že na předvolební schůzi neproběhla o pětičlenném výboru žádná informace. Výbor ČCHS ČLS JEP požádal Revizní komisi ČCHS ČLS JEP, aby prošetřila postup při volbách do České společnosti Intenzivní medicíny ČLS JEP.

VI.

Sdílení kódů s kardiochirurgy a urology

Vzhledem k závažnosti a nutnosti přípravy obsahu tohoto bodu bude dr. Votočkem připraven text k jednání na příští schůzi výboru.

VII.

Program výborů ČCHS ČLS JEP  na 1. polovinu roku 2007

Prof. Ryska požádal přítomné o návrhy podnětů k jednání na schůze výboru. Podněty budou odeslány na jeho e-mailovou adresu co nejdříve.

VIII.

Varia

Neplatiči členských poplatků – vzhledem k neflexibilitě členské evidence na Purkyňově společnosti, bude na modré webové stránce ČCHS ČLS JEP uveřejněn seznam tzv. neplatičů spolu s dopisem, ze kterého bude jasné, že se nejedná o represi, ale o informaci pro platby členských poplatků.

Smlouva s vydavatelem Medical Tribune byla podepsána. Pravidelně budou časopis dostávat všichni členové ČCHS ČLS JEP, kteří o to projeví písemný zájem. ČCHS ČLS JEP zaplatí 1,– Kč/výtisk/člena.

Prof. Ryska seznámil přítomné s písemnou žádostí dr. Pánové z MZ, kde žádala o spolupráci při vytipování výkonů, u kterých by se dala sledovat čekací doba na jednotlivých chirurgických pracovištích v ČR. Výbor se shodl na těchto výkonech:

  • hernioplastika
  • operace varixů
  • cholecystektomie

Prof. Ryska dále seznámil přítomné s dopisem od doc. Babjuka, který jménem Urologické společnosti informoval ČCHS ČLS JEP o jejich podpoře při jednáních s ČOS ČLS JEP v otázkách postavení chirurgické léčby u onkologických pacientů. Prof. Vomela navrhl otevřít členskou základnu Onkochirgické sekce i pro ostatní chirurgické obory, aby vznikl protipól proti klinické části onkologů. Výbor tento návrh jednomyslně podpořil. Na základě této skutečnosti výbor navrhl předsedovi sekce rozšířit text jejich prohlášení. Prof. Ryska písemně odpoví doc. Babjukovi. V dopise zazní doporučení pro urology, aby se přihlásili do Onkochirurgické sekce ČOS ČLS JEP. Předseda Onkochirurgické sekce má volný přístup na všechna jednání výboru ČOS ČLS JEP. Výbor se shodl na nutnosti, aby na každé zasedání výboru docházel předseda Onkochirurgické sekce, nebo pověřený zástupce. Letos proběhnou volby do předsednictva ČOS ČLS JEP, proto by bylo dobré, aby voličská základný chirurgů byla mnohem silnější. Výbor podpořil myšlenku, aby zástupce ČCHS ČLS JEP aktivně vystoupil na jednání výboru ČOS ČLS JEP s prohlášením o postavení chirurgie v léčbě onkologických pacientů. Prof. Duda odešle e-mailem termíny jednání výboru ČOS ČLS JEP.

Prof. Hájek sezval Redakční radu RvCH na19. 2. 2007, 13.00hod. Pardubice, Hotel Zlatá Štika.

Žádost z MZ o vyjádření se k novému textu Informovaného souhlasu, který vyšel v Tempusu. Text obdrželi přítomní e-mailem.

Prof. Pafko upozornil, že Informovaný souhlas musí vydat zřizovatel nemocnice. Doporučil přítomným text Informovaného souhlasu, který vypracovala ČLK. Odpověď na MZ napíše prof. Ryska.

Mamologické screeningové kódy.

Prim. Knajfl informoval přítomné o skutečnosti, že chirurgům budou screeningové kódy propláceny. Přislíbil to vedoucí smluvních vztahů VZP.

Prof. Čapov informoval přítomné o proběhlých postgraduálních kurzech. Zájem o kurzy byl velký. Jsou připravena skripta. Výbor se shodl, že kurzy budou doporučeny absolventům před atestací. Kurzy budou nadále pořádány firmami, ČCHS ČLS JEP bude odborným garantem. Většinu z ceny kurzu bude hradit pořádající firma.

Prof. Duda informoval přítomné o personálních změnách na II. chirurgické klinice FN Olomouc. Novým přednostou byl na základě konkurzu jmenován doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

Prof. Hájek požádal výbor o vyjádření podpory své osoby na kandidaturu do prezidia ČLS JEP. Výbor jednomyslně podpořil kandidaturu pana profesora. Dále budou kandidovat doc. Havlíček a prof. Vobořil.

Prof. Ryska připomněl přítomným, že ČLS JEP získala od bývalého ministra zdravotnictví dr. D. Ratha velké pravomoci. Z hlediska chirurgie je prestižní záležitostí mít zástupce v prezidiu této společnosti. Vyjádřil přání, aby se ČLS JEP transformovala v moderní společnost. Rovněž informoval přítomné, že paní ředitelka sekretariátu ing. Vičarová,bohužel, v březnu odchází do důchodu.

Prof. Ryska opakovaně upozornil na nefunkčnost odborných poraden pro veřejnost na www stránkách ČCHS ČLS JEP. Výbor se shodl, že tato rubrika bude zrušena.

Dr. Šimša seznámil výbor se skutečnost, že webová stránka mladých chirurgů bude od 1. 1. 2007 součástí webových stránek ČCHS ČLS JEP.

Doc. Havlíček požádal výbor o souhlas s proplacením cestovních výdajů pro členy Redakční rady RvCh. Jedná se i o několik zahraničních členů, konkrétně ze SR. Výbor odsouhlasil proplacení cestovních výdajů z účtu ČCHS ČLS JEP.

Noví členové přijati na základě žádosti o přijetí do ČCHS ČLS JEP:

MUDr. Mráček Marek, FTN, Praha

MUDr. Levý Miroslav, FTN, Praha

MUDr. Pavelka Rudolf, Příbram

MUDr. Mifkovič Andrej, Bratislava

MUDr. Najdekr Miroslav, Olomouc

MUDr. Kostlivá Sabina, FTN, Praha

MUDr. Kostlivý Karel, FTN, Praha

MUDr. Bartoš Michael, Kutná Hora

MUDr. Burget Filip, VFN, Praha

MUDr. Novotný Lubomír, Třebíč

MUDr. Lepka Martin, Olomouc

MUDr. Rudiš Jan, ÚVN Praha

MUDr. Prchal David, FN Brno

MUDr. Krška Jaromír, Příbram

MUDr. Stehlíková Kateřina, Příbram

MUDr. Stáňa Ondřej, Brandýs nad Labem

Zapsala: Radka Schrötterová


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se