40. dni posudkového lekárstva na Slovensku


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 3, s. 82-84
Kategorie: Zprávy

Spoločnosť posudkového lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sociálna poisťovňa, ústredie a Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, usporiadali v dňoch 18.–20. júna 2008 odborné podujatie posudkových lekárov – 40. dni posudkového lekárstva. Konalo sa v atraktívnom prostredí hotela Bonbón v Bratislave.

Deň prvý

Slávnostné zahájenie 40. dní posudkového lekárstva poctili svojou prítomnosťou a členstvom v čestnom predsedníctve ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. Viera Tomanová, PhD., generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ivan Bernátek, riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, Dr.  Dipl. Ing. Roman Chotár, zástupkyňa starostu mestskej časti Petržalka Ing. Kimerlingová, hlavný odborník posudkového lekárstva pri MZ SR, poverený vedením Katedry posudkového a revízneho lekárstva SZU, MUDr. Michal Hudák, MPH, zástupkyňa vedúceho Katedry posudkového a revízneho lekárstva SZU Doc.  PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH, vedecká sekretárka Spoločnosti posudkového lekárstva MUDr. Dagmar Mojžišová, zástupkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny MUDr. Jana Kochová.

Hostí z Českej republiky zastupovali MUDr. Rostislav Čevela, riaditeľ Odboru lekárskej posudkovej služby Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, a MUDr. Libuše Čeledová, predseda Spoločnosti posudkového lekárstva Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyne MUDr. Jan Lukeš, vedúci Katedry posudkového lekárstva Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve MUDr. Jan Boháč a ďalší hostia.

Odborné podujatie zahájila prezidentka Spoločnosti posudkového lekárstva a riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, ústredie, MUDr. Veronika Majtánová. Pozdravila vzácnych hostí a odovzdala pozdravy od riaditeľky sekcie NP, ÚP, PvN a GP a LPČ Sociálnej poisťovne PhDr. Eleny Trutzovej a zástupkyne riaditeľa Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, a vedúcej kancelárie riaditeľa Mgr. Slávky Moncmanovej, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť v čestnom predsedníctve na slávnostnom zahájení a ktorým poďakovala za aktívnu pomoc a podporu pri organizovaní odborného podujatia. V stručnosti oboznámila účastníkov s programom podujatia. MUDr. Milan Zeman, posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, Nitra, a člen Výboru Spoločnosti posudkového lekárstva, predniesol na úvod prednášku venovanú histórii posudkového lekárstva na Slovensku a perspektívam jeho rozvoja.

Všetci členovia čestného predsedníctva na čele s pani ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. Vierou Tomanovou, PhD., a generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ing. Ivanom Bernátkom, pozdravili 40. dni posudkového lekárstva osobnými príhovormi, v ktorých vyzdvihli význam a náročnosť práce posudkových lekárov.

Vzácnym hosťom podujatia a čestným členom predsedníctva bol aj Doc. MUDr. Eduard Hostýn, CSc., ktorý stál pri zrode posudkového lekárstva na Slovensku a zaslúžil sa o jeho rozvoj a rozvoj systému vzdelávania posudkového lekárstva. Pri príležitosti vzácneho životného jubilea, osemdesiatich rokov, mu zablahoželala a poďakovala v mene všetkých posudkových lekárov prezidentka Spoločnosti posudkového lekárstva MUDr. Veronika Majtánová.

Sapientia porta progressi

Nosnými témami odborného programu 40. dní posudkového lekárstva bola neuropsychiatria a  cievne ochorenia, ktoré predstavujú veľké posudkové problémy súčasnosti. V rámci psychiatricky zameraných prednášok sa pozornosť sústredila najmä na depresie a syndróm úzkosti. V rámci neurológie stáli v centre pozornosti záchvatové ochorenia. Téma epilepsií bola odprednášaná z hľadiska najmodernejších poznatkov vedy a doplnená o zaujímavé videonahrávky rôznych typov epileptických záchvatov z EEG laboratórií. V ďalšom sa rozobrala problematika závratov a ich diferenciálna diagnostika pre potreby posudkového lekára. Neurologický blok uzavrela prednáška o neuromuskulárnych ochoreniach.

V časti venovanej cievnym ochoreniam boli prednesené témy o končatinových ischémiách, orgánových cievnych ochoreniach a trombolytickej liečbe. Prednášky oboznámili posudkových lekárov s  aktuálnou klasifikáciou cievnych ochorení, ich najmodernejšou diagnostikou a liečbou, pričom sa pozornosť sústredila na indikácie a spôsoby trombolytickej liečby.

Všetky ďalšie prednášky boli venované priamo problémom odboru posudkového lekárstva a čiastočne s ním úzko súvisiaceho odboru pracovného lekárstva. Úvodná prednáška tohto bloku sa zaoberala posudkovými kritériami hodnotenia chorôb z povolania následkom ochorenia kĺbov horných končatín a chrbtice. Následne hostia z Českej republiky oboznámili posudkových lekárov Slovenska s aktuálnym stavom odboru posudkového lekárstva v Českej republike, s problémami, s ktorými tento odbor aktuálne zápasí, a s víziami do budúcnosti.

Ďalšie prednášky posudkových lekárov z rezortov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a železničnej polície sa zaoberali špecifickými problémami lekárskej posudkovej činnosti vyplývajúcimi z charakteristiky daných rezortov.

Veľmi zaujímavá a inšpiratívna bola prednáška zástupcov Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu v Bratislave o pracovnej rehabilitácii občanov so zdravotným postihnutím, v ktorej boli posudkoví lekári oboznámení s batériou jednoduchých testov na hodnotenie fyzickej a psychickej spôsobilosti posudzovaných, ktoré by mohli nájsť širšie uplatnenie v dennej praxi posudkových lekárov.

Posledné z prednášok, prednesené posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočiek a ústredia, sa venovali posudkovej problematike ťažkého zdravotného postihnutia, invalidity v mimoriadnych prípadoch, posudzovaniu chronického únavového syndrómu, diabetes mellitus a možnostiam praktického využitia medicíny založenej na dôkazoch v odbore posudkového lekárstva.

Spomienky na budúcnosť

Už v úvodných príhovoroch prezidentky Spoločnosti posudkového lekárstva a riaditeľky odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, ústredie MUDr. Veroniky Majtánovej a riaditeľa Odboru lekárskej posudkovej služby Mpsv ČR MUDr. Rostislava Čevelu, zaznela potreba úzkej spolupráce posudkových lekárov Čiech a Slovenska.

Historie československého posudkového lékařství je velice dlouhá. Pamětníci vzpomínají na nelehké společné začátky nestorů posudkového lékařství, jakými byli např. doc. Hostýn či prof. Bureš, kteří zakládali subkatedru posudkového lékařství IPVZ v roce 1961 a v roce 1971 iniciovali vznik oboru samého. Rozdělení Československa v roce 1991 mělo dopad i na kontakty českých a slovenských posudkových lékařů. Zpřetrhané vazby navázal v roce 2005 Odbor posudkové služby MPSV služební cestou ředitele Odboru posudkové služby (dříve Odboru koncepce sociálně zdravotní politiky) a místopředsedy Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP MUDr. Rostislava Čevely a dalších pracovníků odboru na Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky a Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, ze které získali řadu cenných informací o rozdělení posudkové služby na Slovensku. Při reorganizaci posudkové služby v roce 2006 v ČR proto mohli čerpat z poznatků slovenských kolegů, kteří již měli zkušenosti s rozdělením lékařské posudkové služby, která byla převedena pod Sociální pojišťovnu a současně na úřady práce. V roce 2006 pokračovala rovněž výměna zkušeností mezi odbornými společnostmi, neboť se předseda odborné Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP MUDr. Jan Lukeš společně s místopředsedou MUDr. R. Čevelou zúčastnili dnů posudkového lékařství Slovenskej lekárskej spoločnosti v Nimnici.

V roce 2007 proběhl na MPSV česko-slovenský seminář k problematice lékařské posudkové činnosti v působnosti Sociální pojišťovny, se zaměřením na nemocenské, důchodové a úrazové pojištění. Za slovenskou stranu se ho zúčastnili MUDr. Veronika Majtánová, ředitelka odboru lékařské posudkové činnosti Sociální pojišťovny, MUDr. Michal Hudák, MPH, hlavní odborník posudkového lékařství ze Sociální pojišťovny, a MUDr.  Ester Točíková, MBA, posudková lékařka Sociální pojišťovny. Slovenští kolegové se po oficiálním ukončení semináře zúčastnili jednání se zástupci výborů odborných společností, Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP a Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP. Společné jednání vyústilo v aktivní účast zástupců Odboru posudkové služby MPSV, odborné společnosti a katedry posudkového lékařství IPVZ na Dnech posudkového lékařství v Dunajské Stredě v roce 2007, které pořádali ve spolupráci Sociální pojišťovna a SPL SLS.

Další aktivní účast zástupců Odboru posudkové služby, Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP a katedry posudkového lékařství IPVZ v červnu roku 2008 na jubilejních 40. dnech posudkového lékařství v Bratislavě proto již jen potvrdila zavedený obyčej. Ředitel Odboru posudkové služby MPSV MUDr. Rostislav Čevela společně s ředitelkou odboru lékařské posudkové činnosti Sociální pojišťovny MUDr. Veronikou Majtánovou navrhli navázání ještě užší spolupráce mezi českými a slovenskými posudkovými lékaři, a to uspořádáním společných posudkových dnů česko-slovenských a slovensko-českých, které by navázaly na společné kořeny a myšlenky zakladatelů oboru posudkového lékařství a současně by se mohly stát žádoucí tradicí.

Posudkové lékařství v České republice i na Slovensku řeší obdobné problémy a čelí stejným výzvám, neboť se jedná o lékaře, pracující v systému sociálního zabezpečení a dopady jejich činnosti se odrážejí ve státním rozpočtu. I proto se ministryně práce, sociálních věcí a rodiny SR Ing. Viera Tomanová velice živě zajímala u české delegace o možnou spolupráci českých a slovenských posudkových lékařů a rukoudáním přislíbila podporu myšlenky uspořádání prvních společných Česko-slovenských posudkových dnů.

Potřebu užší mezinárodní odborné spolupráce vyjádřil i prezident Evropské asociace posudkových a revizních lékařů (EUMASS) na XVII. kongresu EUMASS v červnu tohoto roku v Praze. Kongres, nad kterým převzal záštitu i ministr práce a sociálních věcí, RNDr. Petr Nečas, jasně ukázal nezbytnost výměny informací zejména mezi posudkovými a revizními lékaři pracujícími v pojišťovnách a v sociálním zabezpečení členských zemí EU. Na mezinárodním jednání zazněla rovněž slova o potřebě odborné jednotnosti a transparentnosti při posuzování zdravotního stavu, a to zejména s ohledem na mizející hranice mezi státy, příhraniční pohyb osob a zavádění principů eHealth.

Každá budoucnost se tvoří z minulosti. I to je důvod, proč začít s utvářením budoucnosti na základě společně prožitého. A právě proto se jeví zrod česko-slovenských a slovensko-českých posudkových dnů jako nejlepší krok ke společné odborné i lidské budoucnosti.

Tešme sa...

Posudkové dni na Slovensku sú tradične sprevádzané kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, na ktoré sa tešia všetci zúčastnení. V tomto roku sa o umelecký zážitok postarala opera Giuseppe Verdiho La traviata, ktorú si posudkoví lekári vypočuli v novej budove Slovenského národného divadla, po slávnostnom zahájení 40. dní posudkového lekárstva dňa 18. júna 2008. Spoločenský večer sa konal v priestoroch hotela Bonbón, na brehu krásneho bratislavského jazera. Teplý letný večer oživovala cigánska kapela a neskôr skupina, ktorá hrala do tanca pôvabným posudkovým lekárkam a posudkovým lekárom, ktorí statočne zvládali náročné tanečné kreácie. A aký by to bol slávnostný večer bez dobrého jedla? Preto na stoloch nechýbali špeciality slovenskej kuchyne, z ktorých už tradične boli najvychytenejšie bryndzové halušky. Spoločnosť sa rozišla po polnoci, ale na- priek tomu, na druhý deň ráno bola prednášková sála plná, ako počas predchádzajúcich dvoch dní.

A čo dodať na záver... Držme si palce a tešme sa na Prvé slovensko-české, alebo česko-slovenské dni posudkového lekárstva, ktoré sa uskutočnia v niektorom z krásnych miest našej bývalej spoločnej vlasti.

MUDr. Veronika Majtánová

MUDr. Ester Točíková

Odbor lekárskej posudkovej činnosti

Sociálna poisťovna SR

MUDr. Rostislav Čevela

MUDr. Libuše Čeledová

Odbor posudkové služby

MPSV ČR


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se