ZPRÁVY


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 1, s. 26-27

Vzdělávání – prvek personální stabilizace lékařské posudkové služby

V návaznosti na požadavek vytvoření uceleného systému vzdělávání zaměstnanců rezortu MPSV, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1542 ze dne 30. 11. 2005, kterým vláda přijala „Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“, byla zpracována a ministrem práce Petrem Nečasem v prosinci 2007 schválena Koncepce jednotného vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV.

Koncepce si klade za cíl zdokonalit a sjednotit systém vzdělávání posudkových lékařů v rámci rezortu MPSV, a proto se k ní připravuje normativní instrukce, která konkretizuje jednotlivá ustanovení v ní obsažená.

Koncepce jednotného vzdělávání posudkových lékařů resortu MPSV:

  • a) reaguje na změny vyplývající z uceleného systému vzdělávání zaměstnanců rezortu MPSV, stanoveného usnesením vlády č. 1542 ze dne 30. 11. 2005, kterým vláda přijala „Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“;
  • b) sjednocuje a zdokonaluje stávající systém vzdělávání posudkových lékařů v rámci rezortu MPSV, který je nástrojem pro získávání, obnovování a prohlubování kvalifikace každého jednotlivého lékaře posudkové služby, s cílem zvýšit počet lékařů se specializační zkouškou z oboru posudkového lékařství;
  • c) stanovuje principy pro vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV v souladu s obecnými kvalifikačními požadavky kladenými na zaměstnance ve správních úřadech a dalšími požadavky souvisejícími s nároky na výkon činností na jednotlivých místech lékařské posudkové služby resortu MPSV.

V činnosti a postavení lékařů oboru posudkového lékařství byla vždy propojena oblast medicíny a sociálního zabezpečení a tomu odpovídaly i požadavky na jejich vzdělávání, které byly a jsou vysoké, a to nejen v souvislosti s pokroky lékařské vědy, ale i v rámci velice dynamického vývoje v sociální oblasti. Posudkové lékařství je jediný lékařský obor, který nepůsobí v rezortu ministerstva zdravotnictví, ale ministerstva práce a sociálních věcí. Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., se specializační vzdělávání uskutečňuje podle specializačních programů, které jsou schváleny a zveřejněny ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzdělávací program oboru posudkové lékařství je zveřejněn ve Věstníku MZ ČR, ročník 2005, srpen, částka 8, s. 116–118. V současné době se připravuje nový vzdělávací program, který bude sladěn se vzdělávacími programy ostatních lékařských oborů a bude pro výkon povinné praxe rozlišovat akreditovaná pracoviště I., II. a III. typu.

Specializační vzdělávání, tedy celý vzdělávací program, má být absolvován podle směrnice 93/16/EHS na akreditovaném pracovišti, tzn. na oficiálně schváleném pracovišti. Akreditaci pracovišť upravuje rovněž zákon č. 95/2004 Sb. Akreditaci na vzdělávací program v oboru posudkové lékařství má již IPVZ, Katedra posudkového lékařství. Je žádoucí, aby o akreditaci pro obor posudkového lékařství usilovalo i ministerstvo práce a sociálních věcí, neboť by tak přímo ovlivňovalo vzdělávání lékařů, kteří v rámci rezortu vykonávají svoji činnost.

Jednou z podmínek podání žádosti o akreditaci, zahrnující vybraná detašovaná pracoviště Odboru posudkové služby MPSV, k získání specializované způsobilosti v oboru posudkové lékařství, je lektorská a publikační činnost zaměstnanců. Požaduje se, aby lékaři z uvedených pracovišť pravidelně publikovali – např. v publikacích vydávaných MPSV nebo v časopise „Revizní a posudkové lékařství“ a aktivně vystupovali se svými odbornými příspěvky, zejména na akcích příslušných odborných lékařských společností nebo vykonávali jinou odbornou lektorskou činnost.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené pracovní době podle § 83 zákoníku práce. Podmínkou pro získání specializace v oboru posudkové lékařství je absolvování vzdělávacího programu v jednom ze základních vyjmenovaných oborů, zařazení do oboru posudkové lékařství a absolvování další povinné praxe v minimální délce 1 roku, tj. v celkové délce minimálně 6 let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, stejně tak jako každá jiná právnická či fyzická osoba, která má zájem vzdělávat lékaře podle specializačních vzdělávacích programů by nyní muselo požádat ministerstvo zdravotnictví o akreditaci na celý vzdělávací program, tak jako to již učinil IPVZ, a smluvně si zajistit část vzdělávacího programu s jinou akreditovanou právnickou či fyzickou osobou. Navržená novela právní úpravy zákona č. 95/2004 Sb. by umožňovala akreditaci pouze na část vzdělávacího programu a to by v případě oboru posudkového lékařství znamenalo povinnou praxi v oboru v délce onoho jednoho roku zaměřenou pouze na posudkovou činnost.

Koncepce jednotného vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV vymezuje jednotný rámec přístupu a principy uplatňované ve vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV jako zaměstnanců ve správních úřadech. Zahrnuje vzdělávací aktivity, které jsou realizované jako základní specializační celoživotní vzdělávání, odpovídající současným potřebám a nově stanovuje povinné vzdělávání a jeho rozsah. Řeší především nejednotný výklad a realizaci vzdělávacích aktivit, které jsou právě realizované jako základní, specializační a celoživotní vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV.

K dalšímu zamyšlení zůstává úvaha o potřebnosti celoživotního vzdělávání tajemnic či referentek posudkových lékařů, které tvoří spolu s lékařem posudkové služby neoddělitelnou součást pracovního týmu.

Reforma a stabilizace činnosti lékařské posudkové služby je na jedné straně spojena s modernizací systému sociální ochrany a státní správy, např. s vytvořením specializované státní správy – Národního úřadu pro zaměstnanost, a na straně druhé úzce souvisí se sjednocením vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV.

Goethe řekl, že vzdělanost je schopnost porozumět druhým. Vzdělaní posudkoví lékaři a jejich spolupracovníci jsou základem porozumění potřebám a požadavkům klientů systému sociálního zabezpečení a základem efektivního fungování rezortní lékařské posudkové služby.

Čeledová L.

Odbor posudkové služby MPSV


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se