Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. (*21. júla 1932 – † 6. septembra 2018)


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2018; 98(6): 277-278
Kategorie: Aktuality/historie

Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., nás 6. septembra 2018 navždy opustil. Bol jednou z významných slovenských medicínskych osobností druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Profesor MUDr. M. Mydlík, DrSc. bol v širokom zmysle internista – nefrológ. Celý svoj život venoval práci, ovplyvnil rozvoj československej, ako aj slovenskej medicíny.


Narodil 21. júla 1932 v Košiciach. Po maturite na I. štátnom gymnáziu v Košiciach pokračoval v štúdiu na Lekárskej Fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde promoval roku 1957. Po promócii začal pracovať vo Fakultnej nemocnici KÚNZ v Košiciach, 2 roky na Oddelení pre choroby infekčné a od roku 1959 až do odchodu do dôchodku 2003 na IV. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) a Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ).

Po ukončení aktívneho pôsobenia na LF UPJŠ, prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., zahájil 11. augusta 2003 činnosť neštátneho dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie spoločnosti Nephron s.r.o., v ktorom pracoval do 31. decembra 2007. Po skončení práce v neštátnom zariadení sa vrátil na IV. internú kliniku UNLP, kde pracoval dovtedy, kým mu to zdravotný stav dovoľoval. Okrem toho pracoval na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ ako samostatný vedecký pracovník. V rámci LF UPJŠ pokračoval v prednáškach pre poslucháčov lekárskej fakulty v slovenskom aj anglickom jazyku.

Jeho hlavným odborným zameraním sa stalo vnútorné lekárstvo a špecializácia nefrológia, ktorej venoval celý svoj aktívny život. Po úspešných atestáciách z vnútorného lekárstva úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z klinickej nefrológie (1971). Ako prvý na Slovensku (1973) vykonal nadstavbovú atestáciu z klinickej nefrológie. Doktorom lekárskych vied sa stal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1984). Za docenta vnútorného lekárstva bol habilitovaný až roku 1990, pretože mu to neumožnil komunistický režim. Za univerzitného profesora pre vnútorné lekárstvo bol menovaný prezidentom Československej republiky Václavom Havlom v roku 1992.

Najvýznamnejšie zásluhy profesora MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.

Profesor MUDr. M. Mydlík, DrSc. bol jeden zo zakladateľov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej spoločnosti (1969); roku 1963 uskutočnil prvú perkutánnu obličkovú biopsiu; roku 1966 založil dialyzačné stredisko na I. teraz IV. internej klinike UN LP, ktoré v roku 1970 a 1990 rozšíril a posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň; v rokoch 1966–2003 zaviedol všetky druhy liečby nahradzujúce funkcie obličiek; roku 1977 uskutočnil prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie – prvú v Československu; na jeho podnet bola v roku 1997 založená Nefrologická klinika LF UPJŠ a UN LP – prvá na Slovensku.

Počas svojho aktívneho života pôsobil ako odborný asistent na LF UPJŠ, ako ordinár a vedúci dialyzačného strediska na I., resp. IV. internej klinike, ako prednosta IV. internej kliniky (1992–1997) a Nefrologickej kliniky (1997–2003). Zastával funkciu prorektora UPJŠ pre medzinárodné vzťahy (2004–2007), funkciu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre nefrológiu (1994–2007) a bol vedúcim Subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM v Bratislave (1991–2003). Kontinuálne vykonával pregraduálnu a postgraduálnu vzdelávaciu činnosť. Vyškolil nespočetné množstvo lekárov – nefrológov, vykonával atestačné skúšky a dlhodobo bol predsedom atestačnej komisie.

Ako predseda Spolku lekárov v Košiciach (1990–2002) zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách. Od roku 1994 každoročne organizoval memoriál profesora MUDr. Františka Póra, zakladateľa a prvého prednostu Internej kliniky v Košiciach. Na 25. memoriál, ktorý sa uskutočnil 16. apríla 2018, ešte pripravil odborný program, ale pre chorobu sa už na ňom nezúčastnil. Od roku 1995 každoročne organizoval v okrese Košice-okolie (v obci Ruskov, Blažice, Valaliky) vedecké pracovné schôdze Spolku lekárov v Košiciach, pre všeobecných lekárov. V rokoch 2008–2017 pôsobil ako konzultant v dialyzačnom centre Dialcorp s.r.o. v Kežmarku. Pod jeho vedením kolektív Dialcorpu a Spolku lekárov dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku každoročne organizovali Svetový deň obličiek. Programy „Svetového dňa obličiek“ v Kežmarku zverejňoval profesor Natale G. De Santo, MD, z II. Univerzity v Neapoli, Doctor honoris causa našej univerzity, spolu s programami rôznych miest Talianska a iných štátov.

Prof. M. Mydlík mal bohatú prednáškovú činnosť na domácich a medzinárodných kongresoch (795). Počet publikácií bol viac ako 450 v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Prvá publikácia profesora Mydlíka bola v časopise Vnitřní Lékařství (1961). Pri 50. výročí prvej publikácie počet jeho prác v tomto časopise bol 105. Mal mimoriadny vzťah ku klinickej biochémii a k práci v laboratóriu, čo potvrdzuje skutočnosť, že väčšina pôvodných prác mala klinicko-biochemické zameranie a bola vykonaná v Nefrologickom laboratóriu I. neskôr IV. internej kliniky, resp. Nefrologickej kliniky. Bol spoluautorom prvej slovenskej monografie z nefrológie: Dzúrik R, Šašinka M, Mydlík M, Kovács L, et al.: Nefrológia. Bratislava, Herba spol. s r.o. 2004, 877 s. Bol spolueditorom knihy: M. Mydlík, J. Vajó (eds.): História Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. 1. vydanie. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2013, 470 s. Roku 2004 mu bol udelený čestný titul „Emeritný profesor“ UPJŠ v Košiciach. Bol čestným členom Slovenskej a Českej lekárskej spoločnosti, čestným členom Slovenskej, Českej a Poľskej nefrologickej spoločnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti.

Profesor Mydlík bol skvelým a neúnavným organizátorom odborných podujatí. Zorganizoval nespočetné množstvo medzinárodných a domácich kongresov, sympózií a stretnutí so špičkovými nefrológmi zo zahraničia, čím významne prispel k rozvoju nefrológie nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu. Jeho dielom sú medzinárodné nefrologické sympózia Metabolické poruchy pri chronických chorobách obličiek, ktoré sa konali 6-krát pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa Univerzity P. J. Šafárika významným nefrológom z Európy a USA, tri razy pri jeho jubileách a raz pri spomienke na profesora MUDr. Alberta Válka, DrSc. (2009).

Profesor Mydlík bol členom redakčných rád troch zahraničných odborných časopisov a členom výboru Medzinárodnej spoločnosti pre históriu nefrológie. V septembri 2016 podporil založenie Európskej spoločnosti emeritných profesorov v Aténach, kde s nadšením predniesol svoju prednášku a bol zvolený do výboru novozaloženej spoločnosti.

V roku 2001 inicioval a realizoval pamätník významnému pražskému nemeckému spisovateľovi Franzovi Kafkovi v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách. Na jeho pamiatku zorganizoval osem Medzinárodných medicínsko-literárnych sympózií v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici. V roku 2016 inicioval odhalenie pamätnej tabule Franzovi Kafkovi v Sátoraljaújhelyi (Maďarsko). V novembri 2017 vyšla monografia autorov: Mydlík M, Derzsiová K. Tuberkulóza pľúc Franza Kafku. Vplyv choroby na jeho literárne dielo.

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. bol nositeľom mnohých vyznamenaní, z nich najdôležitejšie sú: Medaila americkej organizácie „National Kidney Foundation“ (1994); Medaila „Sigillo Magno“ Univerzity v Bologni, „Zlatá oblička“ Slovenskej nefrologickej spoločnosti (2002); Čestná cena akad. T. R. Niederlanda Slovenskej lekárskej spoločnosti (2009); Zlatá medaila LF UPJŠ v Košiciach (2008); „Cena za celoživotný prínos pre lekárske a biologické vedy“ udelená radou Literárneho fondu SR (2014). Dňa 8. decembra 2015 bol uvedený do „Dvorany slávy slovenskej medicíny“ v Bratislave.

Veľavážený pán profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., milý Mirko, lúčime sa s Tebou ako s jedným z najvýznamnejších klinických nefrológov na Slovensku. Lúčime sa s Tebou v mene Tvojich spolupracovníkov, priateľov, známych, celej internistickej a nefrologickej spoločnosti a v neposlednom rade v našom mene. Ostaneš navždy v našej pamäti ako náš nezištný priateľ a spolupracovník pri rozvoji nefrológie v bývalom Československu a na Slovensku. Tvojím odchodom strácajú slovenskí aj českí nefrológovia a široká medicínska verejnosť vzácneho a výnimočného človeka, na ktorého nemožno zabudnúť a ktorého si budeme vždy s úctou a vďakou pripomínať.

Česť Tvojej pamiatke!

Ing. Katarína Derzsiová a prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×