Ceny Josefa Hlávky za rok 2017 uděleny


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2018; 98(5): 229-231
Kategorie: Aktuality/historie

V červnu 2018 byly uděleny ceny Josefa Hlávky na zámku v Lužanech. Ceny udělují společně Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Slavnostní ceremoniál předávání cen se uskutečnil v tomto roce již po šestadvacáté. Hosty tradičně přivítal prof. JUDr. Václav Pavlíček, předseda správní rady Nadání. Prof. JUDr. Marie Karfíková, místopředsedkyně správní rady Nadání, seznámila přítomné s programem předávání cen.

Vítězná publikace v oblasti lékařských věd
Vítězná publikace v oblasti lékařských věd

Paní Hájková ve svém projevu připomněla tradici udělování cen autorům původních vědeckých a odborných knižních prací, publikovaných v ČR v minulém roce. „Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, jehož záměrem byl podporovat především kulturu a vzdělanost českého národa, a rovněž hlavního zakladatele a 1. prezidenta České akademie pro vědu a slovesnost, udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992, a to za práce publikované v letech 1991 a 1992. V roce 1993 se k Literárnímu fondu připojilo Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávko-vých a Cena Josefa Hlávky je udělována společně. Od té doby si tato ocenění získala prestiž nejen mezi vědeckou obcí.

Ceny Josefa Hlávky za vědecké a odborné knižní práce jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech: oblast věd společenských, oblast věd o neživé přírodě, oblast věd o živé přírodě a oblast věd lékařských. V každé vědní oblasti může být udělena jedna cena. Cena je spojena s odměnou 50 000 Kč, která je určena pro autora, eventuálně spoluautory. Do uzávěrky k podání návrhů na ocenění knih vydaných v roce 2017 (9. února 2018) bylo Nadaci ČLF zasláno 81 knižních prací. Návrhy na ocenění (včetně jednoho výtisku publikace) může zaslat každá právnická či fyzická osoba. Nejvíce knih přicházelo vždy v oblasti věd společenských, ale letos tuto vědní oblast předčila medicína.

Cenu za Kardiologii přebírali prof. MUDr. Josef Krautzner, CSc.
(vlevo) a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc
Cenu za Kardiologii přebírali prof. MUDr. Josef Krautzner, CSc. (vlevo) a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc

Odborné posouzení knih zajišťuje porota, která letos pracovala ve složení: prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. – Jaderná fakulta ČVUT Praha, doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – 1. LF UK Praha, prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. – Filozofická fakulta UK, prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, doc. RNDr. Milan Tvrdý, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., předseda odborné poroty, Fyziologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK.

Porota je vskutku fundovaná, někteří jsou členy Učené společnosti České republiky. Díky svým celoživotním znalostem a zkušenostem mají právo k odbornému hodnocení publikací. K tomu přistupuje porota zodpovědně a kriticky. V některých případech žádá o posouzení knihy ještě další kolegy z daného oboru. Pravidelně se zasedání poroty účastní doc. Ivana Čornejová, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR a členka správní rady Nadace ČLF, která je velkou posilou v hodnocení knih. Ve finále je velmi obtížné dát hlas jednomu titulu v dané vědní oblasti. Postup je demokratický, hlasuje se.

Cenu „Ars longa“ za mimořádný přínos naší kultuře obdržel Jiří Suchý
Cenu „Ars longa“ za mimořádný přínos naší kultuře obdržel Jiří Suchý

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 získávají:

  • v oblasti společenských věd: Mgr. Michal Macháček, Ph.D. za knihu „Gustáv Husák“, vydalo nakladatelství Vyšehrad
  • v oblasti věd o neživé přírodě: RNDr. Petr Zajíček za knihu „Moravský kras v ponorné řece času“, vydalo nakladatelství Academia
  • v oblasti věd o živé přírodě: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., Mgr. Libuše Vlasáková, RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c. za knihu „Mokřady – ekologie, ochrana a udržitelné využívání“, vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v edici Episteme
  • v oblasti lékařských věd: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a kol. za knihu „Kardiologie“, vydalo nakladatelství Mladá fronta

Ceny předávali prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda správní rady Nadání, a Mgr. Ivo Purš, Ph.D., ředitel Nadace ČLF.

Laudatio na „Kardiologii“ napsal doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a přečetl prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Podobně, jako tomu byl v roce minulém, byla komise konfrontována s potřebou stanovit v kategorii lékařských věd, v níž bylo nominováno 30 monografií, tu, která je nesporně nejlepší, resp. onu, která vykazuje rysy nadprůměrnosti v několika aspektech. V uvedené konkurenci byla nakonec po pečlivém uvážení komisí jednomyslně doporučena jako nejlepší rozsáhlá monografie, na níž participovalo 80 autorů, kardiologů z řady pracovišť v ČR pod vedením předních odborníků prof. Miloše Táborského, přednosty Interní kardiologické kliniky lékařské fakulty a FN v Olomouci, prof. Josefa Kautznera, přednosty Kardiologické kliniky IKEM a prof. Aleše Linharta, přednosty II. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Autoři vytvořili mimořádné dílo, které předkládá čtenáři komplexní pohled na aktuální stav znalostí jak v diagnostice, tak léčbě onemocnění srdce – a to v 62 kapitolách v rozsahu 1350 stránek. Nejde o tradiční učebnici, ale o knihu referenční. Zajímavá je struktura monografie, která vedle obecné části, speciální části, vyšetřovacích metod, podrobných popisů dílčích nozologických jednotek apod. zahrnuje i nemoci tepen a žil, a co je zvláště hodné zřetele, několik kapitol se věnuje oborům, kde je určitá souvztažnost, jak je tomu např. u diabetologie, nefrologie a dalších oborů. Značná pozornost je věnována transplantaci srdce. Význam potřeby monografie, která umožnila aktualizovat stav oboru více než 14 let poté, co byla vydána souměřitelná monografie prof. Aschermanna, je více než zřejmá. Rychlý rozvoj nových diagnostických a léčebných postupů činí z kardiologie obor nepochybně nejprogresivnější. Uvážíme li, že dle statistiky projde segmentem veřejného zdravotnictví ze všech nemocných více než 60 % z nich s kardiovaskulárními nemocemi, pak potřeba aktualizovaných informací v tomto oboru je více než naléhavá. Komise je přesvědčena, že odborné veřejnosti se dostává dílo mimořádných kvalit, které nepochybně významně přispěje k zlepšení péče o tyto nemocné.“

Jednotliví autoři poděkovali za ocenění a uvedli event. poznámky doplňující laudatia. Autoři oceněné publikace „Kardiologie“ se rozhodli věnovat finanční částku spojenou s cenou na charitativní účely, a to Integračnímu centru Zahrada. Jedná se o denní stacionář, který navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6–20 let.

Součástí slavnostního ceremoniálu udělování Hlávkovy ceny bylo i udělení Ceny „Ars longa“ Jiřímu Suchému, za mimořádný přínos naší kultuře.

První laudatio (věnované umělecké činnosti Jiřího Suchého) přednesl doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Druhé laudatio přednesl prof. Pavel Kalvach. Pro výjimečnost oceněné osobnosti uvádíme některé pasáže: „Je zde den velkých ovací v sále, který už něco zažil a už něco vyslechl! Gratulujme si všichni, kdo jsme dnes přítomni! Klenot české kultury je mezi námi. Od našeho dnešního laureáta jsme se dověděli, jak se dá kouzlit s naším rodným jazykem. Z každodenní šedi rutinní frázované češtiny, jsme si chodili a chodíme do Semaforu pro duchaplnost a bravurní myšlenkové výlety. Sešli jsme se s představivostí, vyhnanou do oblak! A nadto, veškerá pohoda a šaškoviny nikdy zde nebyly a nejsou samoúčelné; vždy nesou náboj lásky k životu a dobrým lidem, vždy protestují proti zaslepenosti a hrubosti. Přemýšlel by někdo z nás, bez pana Suchého, jak by řešil unikátní a kurióz-ní situace života? Například „stát na opuštěném nábřeží, před očima z modravého dýmu chrám“, nebo daleko, „za vodou mít ukrytý v rákosí prám“? Dovedli bychom myslet na situace, kdy je kolem nás „tma bez hranic, a oko není zvyklé rozeznat ve tmě čísi obrysy“, nebo proč „někteří lidé mohou při písni o rose zívat“? Proč „tulipán vadne a barva se ztrácí, když výstřel padne a voják se kácí“? Zdrojem našeho nadšení je souběh tří nevídaných schopností našeho autora. Ovládnutí řeči pro důvtipné eskamotáže, ovládnutí hudby pro hřejivé i bujné melodie a hlavně – neuvěřitelná schopnost schování myšlenky a slov do akcentující hudební osnovy. Strhující! V závěru si pomohu verši Jiřího Suchého, blízkými zásadním citům oduševnělého člověka v naší pozemské pouti: „Jó, když je nejhůř, zvedám oči vzhůru, tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jó, když je nejhůř, zvedám oči k nebi, tam, kde tuším ruce, probodnuté hřeby.“ A to se mi potvrdilo, když jsem jednou byl v kostele a pohlédl vzhůru ke kůru – tentokrát varhannímu; nad ním se mi ve freskách na klenbě uprostřed těch andělů objevila odpověď na Suchého pohledy vzhůru: „Když tušíme někoho, kdo talentem nabit, vnímá dole myšlenky mimořádných kvalit, bereme jej do party; sdílíme s ním typy, aby jitřil ostatní perfektními vtipy.“ Pane Suchý, klaníme se Vaší duchaplnosti, pracovitosti i neuvěřitelné skromnosti.“

Jiří Suchý obdržel od představitelů Nadace ČLF diplom, bibliografické vydání Máchova Máje s 27 grafickými listy, od Hlávkova Nadání knihu věnovanou zámku v Lužanech a květinové dary; za cenu poděkoval.

Představitelé Nadace ČLF ocenili činnost paní Hájkové za 45leté působení v této organizaci, za její ochotu, vstřícnost, pracovitost i obětavost.

Účastníci slavnostního předávání cen v zámecké kapli vyslechli koncert prof. Vyskočila, který na uvítání pana Suchého zahrál virtuózně na housle dvě písně „Malé kotě“ a „Zuzana“ a Beethovenovu „Romanci“ pro housle F-dur op. 50 a J. Massenet „Meditace“ houslové sólo z opery „Thais“.

Zájemci si prohlédli zámek a využili pozvání prof. Pavlíčka k občerstvení v zámeckém parku.

Autor děkuje prof. Kalvachovi, doc. Bartůňkovi a paní Hájkové za poskytnutí podkladů, z nichž části v článku použil.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha

Fotografie: RNDr. Jindřich Nosek


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×