WONCA WORLD 2013 Projekt Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP


Autoři: B. Seifert;  J. Vojtíšková;  O. Herber;  S. Býma
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(5): 234-238
Kategorie: Aktuality/fejetony/historie

ÚVOD

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL) patří od června letošního roku mezi české odborné společnosti, které dokázaly získat a také zrealizovat světový kongres své odbornosti. Jednalo se o 20. světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA (World Organization of National Colleges and Academies of General Practitioners and Family Physicians), která se po kongresech v Durbanu, Orlandu, Singapuru a Kankúnu vrátila po 15 letech do Evropy. Pro výbor SVL byla konference velkým projektem, který měl svá východiska, cíle a metody, který přinesl výsledky a má výstupy do budoucna. Otázkou diskuze je hodnocení projektu z různých aspektů a toho, jak byla tato mimořádná příležitost využita.

VÝCHODISKA

Rozvoj Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP na přelomu století je markantní, a to v mnoha ohledech. Členská základna přesáhla 4400, byla vybudována regionální informační infrastruktura a SVL se stala hegemonem vzdělávání praktických lékařů, vycházejícím z vlastních systematicky vytvářených doporučených postupů. Ve spolupráci s akademickými pracovišti oboru rostl výzkum v primární péči a projektová činnost. SVL se začala prosazovat i na mezinárodním poli a získala organizační zkušenosti. V roce 1997 se pod vedením dr. Václava Beneše uskutečnila v Praze, jako prvním městě postkomunistické Evropy, evropská konference WONCA. V roce 2006 jsme v Praze uspořádali mezinárodní sympozium všeobecného lékařství pro země východní a střední Evropy. Výbor SVL začal podporovat účast svých zástupců v mezinárodních skupinách a sítích WONCA, stejně jako později zapojení mladých praktických lékařů do evropských iniciativ. Na jaře 2007 se výbor SVL rozhodl usilovat o získání světové konference. Nabídka připravená ve spolupráci se společností Guarant International obstála při prezentaci v Singapuru a v těžké konkurenci velkých evropských kongresových měst Praha zvítězila.

CÍL A METODY

Pořádání světové konference bývá vyvrcholením úsilí celé generace odborníků a určitým projevem pýchy a hrdosti. Cíle výboru SVL spojené s organizací světové konference byly ovšem i pragmatické. Chtěli jsme ještě více podpořit nastavený rozvoj oboru, dát silné příklady a mezinárodní rozhled mladým kolegům, zvýšit prestiž všeobecného lékařství u nás a také posílit naše pozice na půdě WONCA. Pořádáním konference v Praze jsme chtěli umožnit lepší dostupnost světové akce pro lékaře z východoevropského regionu, a tím usnadnit jejich integraci do struktur WONCA. V neposlední řadě finančně neprodělat a v lepším případě z konference ekonomicky profitovat.

Pro akci takového formátu jsme potřebovali zkušenou profesionální agenturu. Našli jsme ji ve společnosti Guarant International. Právní zázemí a podporu nám laskavě poskytlo vedení České lékařské společnosti JEP. V celém období šestileté přípravy jsme vycházeli z detailního rozpočtu a harmonogramu. Přípravný tým konference se postupně skládal, podle potřeby, až do vytvoření výborů; organizačního a vědeckého. Jádro týmu tvořilo šest až sedm lidí, kteří se zejména v posledním půlroce věnovali přípravě konference velmi intenzivně. Součástí tohoto jádra byli tři mladí praktici do 35 let, kteří zároveň připravovali první globální prekonferenci mladých praktických lékařů.

Dohled nad přípravou konference a „místní šetření“ prováděla WONCA prostřednictvím výboru ve složení: výkonný sekretář WONCA (A. Loh, Singapur), pověřený člen výboru (D. Ostergaard, USA) a předseda organizačního výboru (B. Seifert). Výbor měl tři jednání v průběhu 3 let, z nichž dvě se uskutečnila v Praze. Dále jsme vytvořili Mezinárodní poradní výbor v čele s předsedou prof. Igorem Švábem ze Slovinska, který byl naším aktivním poradcem v mnoha ohledech.

Velký důraz byl kladen na marketing akce. Webová prezentace www.wonca2013.com sehrála klíčovou roli (přes 117 000 návštěv), stejně jako později využité sociální sítě (Facebook, Twitter) a WONCA News, periodikum elektronicky rozesílané v posledních 2 letech. Velmi úspěšný byl odlehčený webcast zvoucí na konferenci. Stánky WONCA 2013 nechyběly na významných konferencích. Výbor SVL investoval nemalé prostředky do účasti svých členů na konferencích WONCA. V Kankúnu v roce 2010 zvala do Prahy 30členná delegace českých praktických lékařů, podobně na evropských konferencích WONCA v Istanbulu, Varšavě a ve Vídni. Přímý, a jak se ukázalo efektivní marketing, byl výsledkem účasti předsedy organizačního výboru i na konferencích jiných regionů, např. v Dubaji (Východní Středomoří), na ostrově Jeju (Pacifická Asie) nebo ve Filadelfii (Severní Amerika).

Registrace byla otevřena 12 měsíců před konferencí, v červenci 2012, stejně jako příjem abstrakt. Pro obě procedury jsme adaptovali uživatelsky přátelskou aplikaci. Registrační kategorie byly stanoveny podle zvyklostí WONCA. Nosné téma konference „Care for Generations“ bylo zvoleno tak, aby mohlo zahrnout všechny oblasti relevantní primární péči a zároveň symbolizovalo základní charakteristiky oboru. Ve výběru klíčových řečníků bylo třeba zohlednit celou řadu odborně i sociálně citlivých aspektů; atraktivita osobností a témat, regionální rozložení, genderová rovnost a náklady. Na světové konferenci tradičně prezentují výstupy své práce pracovní skupiny a sítě; těm bylo třeba v odborném programu poskytnout přiměřený prostor.

Během posledních 2 let probíhala také intenzivní kampaň mezi českými a slovenskými praktickými lékaři. Slovenští kolegové byli pozváni k práci ve výborech. Bylo rozhodnuto, že v rámci odborného programu se uskuteční Česko-slovenský den, jehož jednacím jazykem bude čeština a slovenština. Lékaři byli osloveni také v souvislosti s umožněním návštěv zahraničních kolegů ve svých ordinacích.

Velká pozornost byla věnována doprovodnému programu konference a výběru kulturních vystoupení. Jako demonstrace zdravého způsobu života byl připraven Běh Vyšehradem.

VÝSLEDKY – FAKTA O KONFERENCI

Konferenci, která proběhla od úterý 25. června do soboty 29. června 2013, předcházel týden jednání orgánů WONCA; jednání exekutivy na zámku Zbiroh, Světové rady a Regionálních rad WONCA a pracovních skupin v blízkosti Kongresového centra.

Na půdě 1. lékařské fakulty UK v Praze proběhla prekonference, která poprvé propojila existující regionální organizace mladých praktických lékařů z celého světa. Hostiteli byli čeští mladí praktičtí lékaři sdružení v evropském hnutí Vasco de Gama (http://vdgm.woncaeurope.org/).

Konference WONCA se zúčastnilo 3628 lékařů ze 106 zemí s vyrovnaným poměrem mužů (51 %) a žen (49 %). Z Evropy bylo 2552 účastníků, dalším nejvíce zastoupeným kontinentem byla Asie (583, včetně Austrálie), následovaná Latinskou a Střední Amerikou (229), Severní Amerikou (143) a Afrikou (111). Zastoupení jednotlivých regionů WONCA přináší graf 1. Nejvíce lékařů přijelo ze Španělska, Holandska, Chorvatska a Portugalska, z mimoevropských pak z Brazílie (165). Na konferenci se registrovalo 168 českých lékařů a 86 Slováků.

Zastoupení jednotlivých regionů WONCA
Graf 1. Zastoupení jednotlivých regionů WONCA

Sto účastníků se registrovalo již v roce 2012, ale nejvíce registrací (zhruba třetina) se uskutečnila měsíc před konferencí. Některé registrace byly později zrušeny, což vysvětluje fakt, že sumář registrací na grafu 2 nekoresponduje s konečným počtem účastníků. Kongresový poplatek byl od 780 (časný) do 960 dolarů (na místě). Účastníci s přímým členstvím WONCA, mladí lékaři v přípravě a do 5 let od atestace měli zvýhodněné poplatky. Rozložení účastníků podle kategorií znázorňuje graf 3. Pro české a slovenské lékaře byl poplatek snížen zhruba na polovinu. Desítky studentů pražských lékařských fakult využili volný vstup. Organizační výbor vybral na základě kritérií publikovaných na webu 30 lékařů z ekonomicky méně vyspělých zemí pro poskytnutí grantů ve výši 1000 dolarů.

Počet registrovaných v čase
Graf 2. Počet registrovaných v čase

Rozložení registrovaných účastníků podle kategorií
Graf 3. Rozložení registrovaných účastníků podle kategorií

Vědecký program byl vytvořen v rovnováze originálních (přijatých na základě abstrakt) a neoriginálních (vyzvaných) prací, zejména workshopů pracovních skupin a sítí organizace WONCA a přednášek klíčových řečníků. Vědecký výbor konference, řízený dr. Václavem Benešem, nabídl globální, profesní i klinická témata, na která reagovali lékaři zasláním 1790 abstrakt. Mezi abstrakty dominovala profesní a akademická témata: Rodinné lékařství, Pregraduální vzdělávání, Výzkum ve všeobecné praxi, z klinických: Kardiovaskulární choroby, Gastroenterologie, Geriatrie, Sexuálně přenosné a urogenitální choroby, Duševní zdraví, Tradiční a alternativní medicína, jak vyplývá z grafu 4. Zhruba polovina prací byla zaslána z Evropy, třetina z Asie (graf 5). Tradičně nejvíce abstrakt zaslali Holanďané, Portugalci, Španělé, ale také např. Turci, Brazilci, Korejci a Američané. Na hodnocení abstrakt se podílelo nezištně 150 kolegů z celého světa. Konečné rozhodnutí o zařazení abstrakta jako workshopu, přednášky nebo posteru, provedli superhodnotitelé, členové vědeckého výboru. Zhruba 8 % abstrakt bylo odmítnuto.

Počty a rozložení abstrakt podle námětů
Graf 4. Počty a rozložení abstrakt podle námětů

Abstrakta podle regionů
Graf 5. Abstrakta podle regionů

Odborný program proběhl v 5 dnech a obsahoval sedm plenárních přednášek, 95 workshopů a 70 bloků s 341 prezentacemi v 17 paralelních sekcích. Během 3 dnů bylo vystaveno 1134 posterů. Na řízení sekcí a plenárních zasedání se podílelo 138 předsedajících, včetně 15 českých a slovenských kolegů.

V rámci zahajovacího ceremoniálu vystoupil s fundovaným příspěvkem doc. Leoš Heger, 25. června ještě ve funkci ministra zdravotnictví. Kongres otevřel prezident organizace WONCA, prof. Richard Roberts z Wisconsinu (USA) (obr. 1). Hvězdou zahájení byla generální ředitelka WHO dr. Margaret Chan (Hongkong) (obr. 2). V projevu s volně přeloženým názvem Praktičtí lékaři, dříve neopěvovaní hrdinové, dnes vycházející hvězdy zdůraznila význam primární péče jak v rozvojových zemích, kde se teprve vytváří zdravotnická infrastruktura, tak ve vyspělých státech, kde dramaticky rostou náklady na specializovanou medicínu a kde silná primární péče představuje zásadní řešení.

Prezident WONCA prof. Richard Roberts
Obr. 1. Prezident WONCA prof. Richard Roberts

Na fotografii zleva: předseda organizačního výboru konference doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. a generální ředitelka WHO Margaret Chan
Obr. 2. Na fotografii zleva: předseda organizačního výboru konference doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. a generální ředitelka WHO Margaret Chan

Všechny plenární přednášky přinesly silná poselství. Prof. Amanda Howe (Velká Británie, Doctors´health and welbeing) hovořila o významu zdraví a pohody praktického lékaře pro kvalitu péče, kterou poskytuje, a o možnostech jak je posilovat, na úrovni osobní, organizační a odborné. Gordon Graylish, viceprezident firmy Intel (USA, Collaborative Workflows: How mobile point of care enables real-time provider collaboration and empower patients), která se postarala o vysokou technologickou úroveň konference, ukázal se svými kolegy příklady a možnosti, jaké se rýsují ve využití moderních informačních a komunikačních technologií na pomoc samostatně pracujícím lékařům v terénu. Vědecký výbor potěšilo vysoké hodnocení plenárního vystoupení předního českého vědce, učitele, diabetologa a skvělého řečníka, prorektora UK, prof. Jana Škrhy (Diabetes mellitus – the global pandemic). Úspěch sklidil prof. Igor Šváb (Slovinsko, Do we dare to be different?), který věnoval svou přednášku postavení praktického lékařství ve výuce na lékařských školách. Zdůraznil, že pokud se obor chce prosadit na akademické půdě, musí se na jedné straně přizpůsobit pravidlům a požadavkům, které ve výuce, výzkumu i publikační činnosti naplňují i jiné obory, ale zároveň musí zdůrazňovat své charakteristiky, hodnoty a standardy péče. Památce vloni zesnulé Barbaře Starfield (USA), která přinesla důkazy o efektivitě systémů založených na silné primární péči, byla věnována přednáška dr. Karen Kinder (USA, Improving coordination between primary and secondary health care through information). V přednášce byl zdůrazněn význam rozvoje elektronických záznamů s možností sdílení napříč odbornostmi. Nastupující prezident WONCA prof. Michael Kidd (Austrálie, Family Medicine and WONCA: The Challenge ahead) hovořil o výzvách, které stojí před primární péčí, a oblastech, které je třeba rozvíjet: kvalita péče, nábor nových pracovních sil, kvalitní specializační příprava, podpora duševního zdraví, péče o chronicky nemocné, naplnění potřeb lidí v rurálních i městských komunitách, rovnost péče pro sociálně znevýhodněné, prevence a podpora zdraví a hledání nových modelů týmové práce v primární péči.

Organizátorům se podařilo dobře odhadnout zájem o jednotlivá témata a přidělit tak adekvátní prostory v Kongresovém centru. Přestože probíhalo paralelně 17 sekcí, byly přiměřeně obsazené a nabídly zajímavé diskuze. Své workshopy představily pracovní skupiny: WONCA Working Party (WP) on Rural Practice, WONCA International Classification Committee, WONCA WP on Environment, WONCA WP on Education, WONCA WP on Women and FM, European GP Research Network, European Society for Primary Care Gastroenterology, WONCA WP on Research, GP Infectious Disease Network, European Network for Prevention and Health Promotion in GP and FM, European Academy of Teachers in GP a další. V přednáškových blocích byl prostor i pro klinická témata s pediatrickou i geriatrickou tematikou. Tradičně se představila řada mladých výzkumníků, zejména z Holandska, Velké Británie a Skandinávie, ale také z asijských zemí, obvykle lékařů v Ph.D. programech na téma primární péče. Mezi přednášejícími byla i řada lékařů z praxí z celého světa, kteří přednesli své kazuistiky, zprávy o lokálních projektech a jedinečné zkušenosti. Posterová sekce byla rozdělená do 3 dnů a každý den komise vyhodnotila tři nejlepší práce.

Satelitní sympozia upořádali hlavní partneři konference – společnost Actavis (The Future of global health-care delivery and management), GlaxoSmithKline (Pertussis in adults) a Lundbeck (Alcohol-dependence from disease to treatment). Kromě uvedených partnerů dominovaly na výstavě výrobci POCT (point of care testing) a přístrojových ambulantních vyšetřovacích a metod.

Součástí výstavy byla i „WONCA Village“, koncentrace stánků organizace WONCA a budoucích pořadatelů konferencí. Důstojnou roli sehrál stánek SVL, kde byly poskytovány informační materiály, knihy a upomínkové předměty se vztahem k SVL a ČLS JEP.

Čeští lékaři přispěli do odborného programu WONCA přednáškami na téma prevence kardiovaskulárních onemocnění, screening kolorektálního karcinomu, geriatrie, role sekundární péče a posudkové lékařství. V jedné ze sekcí proběhl mezinárodní křest knihy. Seifert B. Colorectal Cancer Screening, Guide for European General Practitioners, připravené v České republice. Čeští lékaři se podíleli na předsedání sekcí. K vidění byly české postery na téma žilní onemocnění, kardiovaskulární prevence, očkování proti chřipce, pregraduální výuka a doporučené postupy SVL.

Jako jedna z paralelních sekcí probíhal v pátek Česko-slovenský den, za účasti více než 200 českých a slovenských lékařů. Od počátku byl koncipován jako demonstrace odborné emancipace oboru v České republice a na Slovensku a příklad efektivní spolupráce praktických lékařů obou zemí. Otto Herber (SVL) a Iveta Vaverková (Slovensko) sestavili atraktivní odborný program, ve kterém byly prezentovány výstupy výzkumných projektů, aktuální doporučené postupy a odborné práce, které mění praxi. Česko-slovenský den ukázal, že v náročném období, kdy sice není zpochybňována role praktického lékařství, ale kdy o podmínky pro její uplatňování je třeba neustále bojovat, mají odborné společnosti v České republice i na Slovensku zásadní díl odpovědnosti za celoživotní vzdělávání, zajišťování kvality a bezpečí pacientů a další rozvoj oboru. Na této akci byla křtěna kniha Košta O. Management úspěšné ordinace praktického lékaře.

Ordinace kolegů Cyrila Muchy a Adriány Youngové na Praze 6 navštívila v den zahájení konference delegace zástupců WHO, WONCA a Ministerstva zdravotnictví ČR. Kromě této medializované návštěvy proběhly částečně organizovaně, částečně spontánně, desítky dalších návštěv zahraničních lékařů v ordinacích pražských kolegů. Vstřícnost českých praktiků byla vysoko hodnocena.

Doprovodný program umocnil dobrý dojem z konference. Zahajovací ceremoniál důstojně moderoval Ondřej Havelka. Auditorium zaskočilo a okouzlilo vystoupení orchestru TAP TAP. V závěru pak dostali účastníky do varu Melody Makers. Ve čtvrtek ráno se uskutečnil Běh Vyšehradem v plně vytížené kapacitě 100 běžců. Výtěžek ze startovného byl věnován na charitativní účely. Večer téhož dne pak proběhl společenský večer na Žofíně, kterého se účastnilo 880 hostů. Závěrečný ceremoniál doprovázený vystoupením hradních trubačů spontánně vyústil v rozloučení organizátorů s účastníky konference. Příští světová konference v roce 2016 se koná v Rio de Janeiro.

DISKUZE

Cíle projektu WONCA 2013 se podařilo z velké míry naplnit. Celkové hodnocení konference bylo příznivé, a to jak podle uznání funkcionářů WONCA (obr. 3) a ohlasů řádných delegátů, tak podle formálního hodnocení akce.

Děkovný dopis zaslaný prof. Michaelem Kiddem, nastupujícím prezidentem WONCA
Obr. 3. Děkovný dopis zaslaný prof. Michaelem Kiddem, nastupujícím prezidentem WONCA

Mezinárodní účast byla rekordní ve srovnání s předchozími světovými i regionálními konferencemi WONCA. Příjemným překvapením byla účast lékařů z mimoevropských destinací. Roli sehrála atraktivita Prahy, ale také silný a zodpovědný marketing akce. Naproti tomu zastoupení lékařů ze sousedních zemí bylo zklamáním; Poláků, Němců, Rakušanů a Maďarů dohromady bylo méně než např. lékařů z USA. Nižší příspěvky z partnerství, oproti předpokladům z roku 2007, nedovolily významné snížení konferenčních poplatků. I tak byl náš konferenční poplatek nižší než na programově kratších evropských konferencích ve Varšavě 2011 a ve Vídni 2012. Tradičně přijelo mnoho Španělů a Portugalců, kteří se stále těší komerční podpoře ve svých zemích. Vysoká účast byla ze zemí bývalé Jugoslávie, kterou lze dávat do souvislosti s všeobecnou podporou jejich integrace do EU. Při kritickém hodnocení účasti je třeba si uvědomit, že na rozdíl od kongresů specialistů si zhruba polovina praktických lékařů hradí účast ze svých zdrojů; soukromých nebo z akademických grantů. Naopak potěšila účast českých a slovenských lékařů a zájem našich mladých lékařů. Ti se organizací prekonference a aktivním vystupováním zapsali do historie WONCA a mají dnes otevřenou cestu do světa.

Odborný program konference měl dobrou úroveň a posloužil jako inspirace pro profesionální rozvoj praktických lékařů a zvyšování kvality péče o pacienty. Jako obvykle na konferencích praktických lékařů byla v odborných diskuzích daleko více vnímána očekávání, přání a postoje pacientů a řešen vztah pacient – lékař za nejrůznějších klinických situací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o konferenci světovou, kromě problematiky klinické a oborové, byla projednávána i témata globální, sužující zejména rozvojové země – jako např. zabezpečení hygieny, dostatku pitné vody, prevence šíření infekcí, zejména sexuálně přenosných chorob.

Záměr organizátorů prostřednictvím konference zviditelnit praktické lékařství nejen mezi odbornou, ale i laickou veřejností, nevyzněl zcela podle představ. Informace do periodik, tisková konference s účastí ministra, vrcholných reprezentantů WHO a WONCA, dokonce i návštěva generální ředitelky WHO, byly zastíněny mediálně atraktivnějším souběžně probíhajícím politickým dramatem. Příznačné je, že všichni politici, kteří poskytli konferenci záštitu, přišli o své funkce.

Poselství klíčových řečníků, zejména projev Margaret Chan i další odborná vystoupení a diskuze zůstanou nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro SVL a všeobecné praktické lékařství v České republice. Jsou poučná i pro odborné lékaře, organizátory a zdravotní politiky. Slogan Silná primární péče – kvalitní a levná medicína, je využitelný na všech kontinentech. Kromě abstrakt jsou k dispozici záznamy klíčových vystoupení, překlady vybraných přednášek, film o konferenci a stovky fotografií.

Jak bylo uvedeno výše, zájem sponzorů nedosáhl předpokladu z roku 2007, ale nebyl zanedbatelný a umožnil vysokou úroveň služeb pro účastníky. Partnerství se společností INTEL posunulo konferenci technologicky o krok kupředu. Konference i přes vysoké náklady přinesla benefit, který SVL využije pro další rozvoj oboru.

Můžeme konstatovat, že projekt WONCA World 2013 byl úspěšný. Kolegy napříč medicínou může potěšit zpráva, že dobré jméno české medicíny nešíří jen vrcholoví specialisté, ale i lékaři primární péče. Do jaké míry bude tato příležitost využita pro další rozvoj praktického lékařství u nás, ukáže teprve budoucnost.

Poděkování

Výbor SVL již poděkoval svým členům, spolupracovníkům i partnerům, za příspěvek k přípravě a realizaci konference. Příležitost, kterou nám dává toto sdělení, bychom chtěli využít k poděkování vedení, sekretariátu a ekonomickému úseku České lékařské společnosti JEP. Cítíme se zavázáni panu profesoru Jaroslavu Blahošovi za dlouhodobou podporu a spolupráci ve funkci předsedy čestného výboru konference WONCA 2013 a za osobní péči věnovanou paní Margaret Chan během její návštěvy. Děkujeme paní ředitelce Evě Ponocné, za efektivní spolupráci a právní zázemí, poskytnuté našemu projektu.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

Albertov 7, 120 00 Praha 2

e-mail: vselek@lf1.cuni.cz


Zdroje

1. www.svl.cz

2. www.globalfamilydoctor.com

3. www.woncaeurope.org

4. www.wonca2013.com

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×