Udělení Ceny Josefa Hlávky za rok 2012


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(5): 240-241
Kategorie: Zprávy

V červnu se na zámku v Lužanech udělovaly Ceny Nadace Český literární fond (ČLF) za oblast společenských věd a Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Toto slavnostní předávání cen moderoval prof. Jaroslav Vostrý, místopředseda správní rady a prezidia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Hosty přivítali prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda správní rady a prezidia Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových a Mgr. Ivo Purš, Ph.D., ředitel Nadace Český literární fond. Organizátoři slavnostní akce s velkým potěšením přivítali předsedu Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc.

Na návrh Nadace ČLF a po vzájemné dohodě mezi oběma nadacemi budou nadále všechny ceny za vědeckou a odbornou literaturu předávány na zámku v Lužanech. V minulých letech byla jedna z cen, tzv. hlavní ocenění, udělena autorům v Praze. Ceny jsou od letošního roku spojeny s finanční částkou Kč 50 000; Nadace ČLF a Hlávkova nadace se na nich budou podílet rovným dílem. Určitě stojí za zmínku konstatování recenzenta jedné z oceněných knih prof. MUDr. Karla Koudely, CSc., z ortopedické kliniky FN Plzeň, že Ceny Josefa Hlávky jsou mezi vědeckou obcí považovány za jedny z nejprestižnějších ocenění.

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., předseda hodnotitelské poroty, stručně zmínil historii udělování Ceny Josefa Hlávky; od roku 1993 je Cena udělována společně Nadací ČLF a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Ceny za vědecké a odborné knižní práce jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech: 1. oblast věd společenských, 2. oblast věd o neživé přírodě, 3. oblast věd o živé přírodě a 4. oblast věd lékařských.

V každé vědní oblasti může být udělena pouze jedna Cena. Finanční odměnou je určena pro autora, event. pro spoluautory. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v uplynulém kalendářním roce. Dále prof. Vyskočil seznámil přítomné s hodnocením knižních publikací; návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může podat každá fyzická či právnická osoba na adresu Nadace ČLF. Termín uzávěrky k podání návrhů na ocenění za rok 2012 byl 31. ledna 2013. Celkem bylo předloženo 81 knižních prací navržených na ocenění. Nejvíce knih přichází tradičně v oblasti věd společenských a silně jsou zastoupeny i knihy lékařské. Odborné posouzení knih zajišťuje porota, jejímiž členy letos byli: prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. – Jaderná fakulta ČVUT Praha, Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. – 1. LF UK Praha; prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – Neurologická klinika FNKV Praha; prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK; prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. – Filozofická fakulta UK; Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. – Filozofický ústav AV ČR; prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR; prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. – Západočeská univerzita Plzeň; prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, předseda odborné poroty.

Porota hodnotí předložené publikace skutečně zodpovědně a kriticky, někdy požádá o posouzení knihy ještě další kolegy z daného oboru. V prvním kole hodnocení bylo vyřazeno pouze 14 publikací. Na základě posudků, několikahodinové rozpravy a hlasování, vybrala porota k ocenění čtyři knižní práce.

Prof. Vyskočil poděkoval členům poroty za jejich práci a Pražské plynárenské, a.s., která poskytuje Nadaci ČLF již 7. rokem sponzorský dar k financování cen za vědeckou a odbornou literaturu.

Ceny za vědeckou literaturu předávali prof. JUDr. Václav Pavlíček, předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a ředitel Nadace Český literární fond Mgr. Ivo Purš.

Prof. Kalvach seznámil přítomné s autory a vybranými pracemi:

Za oblast společenských věd Cenu Nadace ČLF získávají prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. a kolektiv autorů za knihu Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, kterou vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Za oblast věd o neživé přírodě získává Cenu Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. a kolektiv autorů za knihu Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná, kterou vydalo nakladatelství Academia.

Za oblast věd o živé přírodě získávají Cenu Mgr. Jan Holec, Dr., Antonín Bielich, Mgr. Miroslav Beran za knihu Přehled hub střední Evropy, kterou vydalo nakladatelství Academia.

V oblasti lékařských věd Cenu Josefa Hlávky získávají prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. a kolektiv za knihu Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf, v edici Jessenius (obr. 1 a 2).

Cenu předává prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (vlevo), oceněné autory zastupovali a cenu převzali (zleva) prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. a prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., uprostřed prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (foto autor článku)
Obr. 1. Cenu předává prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (vlevo), oceněné autory zastupovali a cenu převzali (zleva) prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. a prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., uprostřed prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (foto autor článku)

Oceněná publikace opřená o bustu Josefa Hlávky (foto autor článku)
Obr. 2. Oceněná publikace opřená o bustu Josefa Hlávky (foto autor článku)

Laudatio na tuto knihu zpracoval doc. MUDr. Petr Hach, CSc., který však nebyl přítomen, text přečetl prof. Kalvach:

„Toto úctyhodné dílo se zabývá mimořádně závažným problémem moderní medicíny – důsledky technického pokroku a operační techniky na straně jedné a jisté nedostatečnosti materiálů na straně druhé. Československá ortopedie se velmi záhy zařadila mezi ty, které nejen zvládly a do rutinní praxe uvedly aplikaci totálních náhrad kyčelního kloubu, ale i díky úrovní své metalurgie a kovoobrábění zvládly výrobu vlastních kvalitních náhrad. Byla to další faseta na její tváři, která svědčí o tom, že naši ortopedové zůstávají v první lize světové ortopedie. Co však kolegové ortopedi zvládnout nemohli, byla jistá nedostatečnost používaného materiálu, který nemá schopnost regenerace a přizpůsobení jako živá tkáň. Náhrady se nemusí snášet s hostitelským organismem, mohou působit problémy, nemusí kooperovat s kostmi, do kterých byly vloženy, a umožňovat normální funkce postižené končetiny. Zvlášť bolestné je, když se ukáže, že materiál neodpovídá požadavkům a brzy se opotřebuje. Výsledkem těchto konfliktů je nutnost složitou operaci zopakovat, vyměnit vadnou součástku, popřípadě zajistit rehabilitaci tak, aby se postižený mohl vrátit zpět do normálního života, nebo se alespoň zbavil krutých bolestí. Nejen těmto aspektům se monografie věnuje – od podrobného rozboru příčin a následků revizních operací přes volbu vhodné náhrady, metodiku operací, péči o pacienta před operací, při ní i po ní, zásad rehabilitace až k řešení pooperačních komplikací nejrůznějšího původu. Monografie je ojedinělá ve světovém písemnictví jak svou komplexností, tak aktuálností, protože frekvence revizních operací kyčelních endoprotéz přibývá s tím, jak dožívají pacienti vyčerpávající životnost náhrad, ale bohužel také spolu s tím, jak se objevují i jisté konstrukční či materiálové nedostatky endoprotéz. Vyplývá to z citované literatury, kde figurují pouze časopisecké články věnované jednotlivým problémům, nebo monografie oborů spolupracujících (anesteziologie, rehabilitace, transfuzní medicína apod.). Proto náleží autorům vřelý dík všech kolegů, kteří mohou čerpat z jejich zkušeností, ale především všech, jimž totální náhrada kyčelního kloubu sice ulevila v jejich utrpení a zajistila jistý životní komfort, ale kteří se díky různým okolnostem vrátili do stavu před operací a doufají, že i podruhé jim přinese úlevu. Snad jedině výrobci analgetik, berlí a invalidních vozíků mohou litovat, že tato monografie spatřila světlo světa.“

Součástí slavnostního předávání cen je i udělení Ceny Milana Sojky (v letošním roce již po čtvrté), kterou na památku významného ekonoma prof. Ing. Milana Sojky, CSc., uděluje společně Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (NÚJH) a Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) o.p.s. za nejlepší publikaci vydanou v ediční řadě Studie NÚJH; prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor VŠEM a místopředseda Rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky,uvedl, že Cenu Milana Sojky za rok 2012 získává americký muzikolog (žijící v ČR) David Beveridge za studii Zdeňka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Přátelství dvou manželských párů a jeho plody v českém a světovém umění.

Cenu Milana Sojky předali prof. JUDr. Václav Pavlíček a prof. Ing. Milan Žák, rektor Vysoké školy ekonomie a managementu.

U každé oceněné publikace bylo přečteno laudatio; laureáti jednotlivých cen poděkovali za získaná ocenění.

Účastníci slavnostního shromáždění měli možnost si prohlédnout interiér lužanského zámku a přilehlý park.

Součástí slavnostního ceremoniálu předávání cen byl koncert řecké zpěvačky Androniky Serenidou v kapli lužanského zámku.

Autor děkuje za poskytnutí podkladů paní Hájkové, prof. Kalvachovi a prof. Vyskočilovi, z nichž části použil.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×