Pohled pacienta na problematiku hyperaktivního močového měchýře


Overactive bladder from the patient’s perspective

Aim:
Significant increase of interest in overactive bladder (OAB) in recent years has not been accompanied accordingly by an increased awareness among the general population. This was a reason for our survey about the important aspects of overactive bladder among normal population.

Patients and methods:
A questionnaire was set up to evaluate patient’s perspective of OAB. Questionnaires were distributed among specialists from out-patient and in-patient departments in the Czech Republic (83 urologists and 17 urogynecologists) selected from the database of the Czech Urological Society. These were then statistically evaluated.

Results:
Completely filled out questionnaires were obtained from 329 patients. In the group of patients 77 % were females and 23 % males and the incidence of OAB increased gradually from the fourth to the seventh decade of age. Patients fear incontinence the most, even more than cancer, surgical procedure and loss of job.

Patients have high expectations for pharmacological treatment of OAB, 95 % of them expect more than 50% improvement of symptoms but these expectations are fulfilled in only 31 % of patients.

The most important side effect of the pharmacological treatment of OAB is dry mouth (24 % of patients) and need to administer drugs more than once a day (13 % of patients). The majority of patients (90 %) have sufficiency of information about OAB but 91 % of patients prefer to obtain it from a specialist and not from multimedia.

Conclusions:
There are lot of different points of view on many aspects of OAB between medical professionals and general population. Therefore it is very important to acquire more data about this topic and to bring the different points of view together by means of better education and communication.

Key words:
overactive bladder, patients, quality-of-life.


Autoři: R. Zachoval 1;  J. Krhut 2;  M. Záleský 1;  V. Borovička 1
Působiště autorů: Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Urologické oddělení Primář: doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD. 1;  Fakultní nemocnice Ostrava Urologické oddělení Primář: doc. MUDr. Jan Krhut, PhD. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(8): 466-470
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Cíl:
Výrazný kvantitativní nárůst pozornosti o hyperaktivní močový měchýř (OAB) v poslední době vždy nedoprovázel adekvátní kvalitativní nárůst vědomostí o této problematice ze strany laické veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme mezi pacienty provedli výzkum týkající se řady významných aspektů OAB.

Soubor pacientů a metodika:
K hodnocení pohledu pacientů na problematiku OAB byl vytvořen dotazník, který byl celoplošně distribuován lékařům-specialistům v ambulantní i nemocniční sféře (83 urologů, 17 urogynekologů) z databáze České urologické společnosti JEP a výsledky byly následně statisticky zpracovány.

Výsledky:
Kompletně vyplněné dotazníky byly získány od 329 pacientů. Strukturu vzorku pacientů tvořili ze 77 % ženy a z 23 % muži. Výskyt OAB stoupal od 40 let plynule v každém decéniu až do 70 let. Pacienti se nejvíc obávají inkontinence, a to mnohem více než tak závažných onemocnění a stavů jako jsou rakovina, operace a ztráty zaměstnání.

Pacienti mají od farmakologické léčby OAB velká očekávání, 95 % z nich očekává zlepšení svého stavu alespoň o 50 %, pouze u 31 % pacientů jsou však tato očekávání jednoznačně splněna.

Nejnepříjemněji na farmakologické léčbě OAB je vnímán pocit suchosti v ústech (24 % pacientů) a dále nutnost používání více tablet denně (13 % pacientů). Velká většina pacientů (90 %) udává, že o problematice OAB existuje dostatek informací, ale 91 % pacientů očekává, že jim tyto informace poskytne lékař a nikoliv jiná média či multimédia.

Závěr:
Pohledy na řadu aspektů týkajících se OAB se ze strany pacientů a lékařů významně liší. Z toho důvodu je nutné pokračovat v dalším získávání informací o tomto onemocnění od obou stran a navzájem tyto pohledy především pomocí lepší osvěty a komunikace s pacienty přibližovat.

Klíčová slova:
hyperaktivní močový měchýř, pacienti, kvalita života.

Úvod

Výskyt hyperaktivního močového měchýře (OAB – overactive bladder) je velmi vysoký, podle výsledků většiny velkých epidemiologických studií se pohybuje kolem 10–12 % ve věkové skupině obyvatelstva nad 40 let (1–3). Podle první velké epidemiologické studie provedené v loňském roce v České republice byla zjištěna 11% prevalence OAB, z toho 13% u žen a 8% u mužů (4).

Zájem odborné i laické veřejnosti o OAB výrazně stoupnul v posledním desetiletí, zejména v souvislosti s objevením řady látek, které jsou schopny tento syndrom pozitivně ovlivnit a zlepšit tak podstatným způsobem kvalitu života pacientů. Výrazný kvantitativní nárůst pozornosti o toto relativně nové téma však vždy nedoprovázel adekvátní kvalitativní nárůst vědomostí o pohledu pacientů na tuto problematiku. Proto v současné době mohou mít lékaři na problematiku OAB dosti odlišný pohled než jejich pacienti. Z tohoto důvodu jsme provedli výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaký je komplexní pohled na problematiku OAB ze strany pacientů.

Soubor pacientů a metodika

K účelům práce byl vytvořen dotazník pro pacienty s OAB (obr. 1), ve kterém pacienti odpovídali na otázky týkajících se různých aspektů problematiky OAB.


Dotazníky byly celoplošně distribuovány lékařům-specialistům v ambulantní i nemocniční sféře (83 urologů, 17 urogynekologů) z databáze České urologické společnosti JEP tak, aby pokud možno co nejlépe reprezentovaly spektrum poskytovatelů zdravotní péče (Graf 1).

Struktura lékařů provádějících studii
Graf 1. Struktura lékařů provádějících studii

Výsledky

Kompletně a validně vyplněné dotazníky byly získány od 329 pacientů. Strukturu vzorku pacientů tvořili ze 77 % ženy a z 23 % muži. Výskyt OAB stoupal od 40 let plynule v každém decéniu až do 70 let.

Při vyhledávání informací o OAB pacienty nejčastěji spontánně napadly následující pojmy:

 • únik moči, inkontinence a pomočování ve 23 %,
 • časté močení v 11 %, a 
 • nucení na močení pouze v 8 %.

Pacienty podle jejich spontánních odpovědí k první návštěvě lékaře pro OAB vedl

 • únik moči ve 25 %,
 • časté močení v 18 %,
 • zhoršení mikčních obtíží ve 14 %,
 • urgentní močení ve 12 %, a 
 • noční močení v 7 %.

Pokud si pacienti mohli vybrat z multiple choice odpovědi na otázku, co je nejvíce na OAB obtěžuje, odpověděli prakticky vyrovnaně na všechny 4 odpovědi:

 • pomočování,
 • vyšší frekvence močení přes den,
 • vyšší frekvence močení v noci, a 
 • nutkání na močení.

Velmi důležitým poznatkem je skutečnost, že pacienti se podle spontánních odpovědí zdaleka nejvíc obávají inkontinence, a to mnohem více než tak závažných onemocnění a stavů jako jsou např. rakovina, operace, ztráty zaměstnání atd. (Graf 2).

Stavy, kterých se pacienti v souvislosti s OAB obávají
Graf 2. Stavy, kterých se pacienti v souvislosti s OAB obávají

Svůj současný stav hodnotí 90 % pacientů jako alespoň dobrý, ale 88 % pacientů by si přálo ještě další zlepšení. Ukázalo se, že pacienti mají od farmakologické léčby OAB velká očekávání, 95 % z nich očekává zlepšení svého stavu alespoň o 50 %. Pouze u 31 % pacientů jsou však tato očekávání jednoznačně splněna (Graf 3), přičemž platí, že čím větší očekávání pacient má, tím větší může být jeho nespokojenost s výsledkem léčby.

Očekávání pacientů od léčby OAB
Graf 3. Očekávání pacientů od léčby OAB

Rychlost nástupu účinku léčby je dobrá, většinou do 4 týdnů od zahájení terapie, a je s ní spokojeno 81 % pacientů. Za největší úspěch farmakologické léčby OAB podle spontánních odpovědí pacientů jsou pokládány

 • zlepšení kvality života,
 • snížení frekvence močení, a 
 • zlepšení úniku moči.

Snížení urgencí jako úspěch léčby je podle spontánních odpovědí pacientů oproti tomu udáváno pouze v malém množství.

Nejnepříjemněji na farmakologické léčbě OAB je podle spontánních odpovědí pacientů vnímán pocit suchosti v ústech (24 % pacientů) a dále nutnost používání více tablet denně (13 % pacientů). Mnohem méně často jsou nepříznivě vnímány další aspekty, jako je

 • zácpa (8 % pacientů),
 • nevolnost (1 % pacientů), či
 • doplatky na lék (2 % pacientů).

Velká většina pacientů (90 %) udává, že o problematice OAB existuje dostatek informací, ale 91 % pacientů očekává, že jim tyto informace poskytne lékař a nikoliv jiná media či multimedia (Graf 4).

Vhodné zdroje informací o OAB z pohledu pacientů
Graf 4. Vhodné zdroje informací o OAB z pohledu pacientů

První návštěva pacienta, který si stěžuje na OAB, vede v současné době

 • ve 44 % k praktickému lékaři,
 • ve 34 % k urologovi, a 
 • ve 22 % ke gynekologovi.

Pacienti si při vyšetření či konzultaci ohledně OAB nejvíce cení individuálního přístupu a teprve poté vysoké odbornosti či přátelské komunikace s lékařem.

Diskuse

Výskyt hyperaktivního močového měchýře je velmi vysoký a zájem odborné i laické veřejnosti o tento syndrom výrazně stoupnul v posledním desetiletí, zejména v souvislosti s objevením řady látek, které jsou schopny symptomatologii OAB pozitivně ovlivnit. Zdá se však, že nárůst pozornosti o OAB nedoprovází adekvátní nárůst vědomostí o názoru pacientů na problematiku OAB.

Průzkum informací na toto téma je nejen u nás, ale i celosvětově ojedinělý (5, 6), a proto jsme se k ozřejmení těchto skutečností rozhodli provést mezi pacienty s OAB dotazníkový průzkum.

Z vyhodnocení dotazníků vyplynula řada zajímavých výsledků. Pacienti se v souvislosti s OAB nejvíce obávají inkontinence, a to podstatně více než takových onemocnění a stavů jako jsou

 • rakovina,
 • operace, a 
 • ztráta zaměstnání.

Přestože u většiny pacientů má léčba OAB dobrý efekt, přeje si naprostá většina pacientů (88 %) další zlepšení svého stavu. Pacienti mají od léčby OAB anticholinergiky velice vysoká očekávání, 95 % pacientů očekává zlepšení symptomů alespoň o 50 %. To je ve shodě se zjištěním jiných autorů, kteří popisují u 24 % pacientů očekávání kompletního vyléčení a u 55 % pacientů očekávání významného zlepšení symptomů.

Tato očekávání byla však v naší studii splněna pouze u 31 % pacientů, přičemž platí pravidlo, že čím více pacient od léčby OAB očekával, tím více byl výsledkem léčby zklamán.

Na druhou stranu je velmi zajímavým faktem, že v České republice stále více pacientů s OAB spoléhá na samoléčbu, v roce 2009 byl oproti roku 2003 zaznamenán nárůst z 23 % na 55 % pacientů provádějících samoléčbu. Muži při léčbě preferují volně prodejné medikamenty, ženy spíše léčbu pomocí protektivních pomůcek. Pacienti s OAB také čím dál tím více oddalují první návštěvu u lékaře, dříve se k ní odhodlají spíše pacienti mladší a pacienti mužského pohlaví (4).

Podle údajů pacientů je na medikamentózní léčbě OAB nejméně příjemný nežádoucí účinek – sucho v ústech a ihned poté následuje nutnost používat více než jednu tabletu denně, což k použití upřednostňuje většinou anticholinergika s protrahovaným účinkem.

Naproti tomu v jiné studii zabývající se očekáváním pacientů od léčby OAB bylo nejvíce pacientů ochotno tolerovat právě sucho v ústech (65 %), zatímco jen 36 % pacientů bylo ochotno akceptovat rozmazané vidění a 20 % pacientů zácpu (5).

Pro odbornou veřejnost je velice důležité zjištění, že pacienti mají k dispozici relativní dostatek informací o OAB, ale rozhodně si přejí být informováni ještě lépe. Zásadním zdrojem informací pro pacienty i v současném multimediálním světě zůstává ošetřující lékař, jehož kvalitní erudice a individuální přístup znamená pro pacienty mnohem více než poznatky získané z televize, rozhlasu, internetu či od známých apod.

V České republice vyhledávají muži s OAB jako prvního lékaře především urologa a praktického lékaře a ženy především gynekologa (4).

Závěr

Pohledy na řadu aspektů týkajících se OAB se ze strany pacientů a lékařů-specialistů významně liší. Z toho důvodu je nutné pokračovat v dalším získávání informací o tomto onemocnění od obou stran a navzájem tyto pohledy především pomocí lepší osvěty a komunikace s pacienty přibližovat.

doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.
Urologické oddělení
Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
E-mail: roman.zachoval@ftn.cz


Zdroje

1. Artibani, W. Outcomes in overactive bladder treatment: patient perception - a key to success. Eur. Urol. 2007, Suppl 6, p. 17-22.

2. Broďák, M., Holub, L., Košina, J. et al. Prevalence symptomů dolních močových cest a hyperaktivního močového měchýře u žen a mužů v běžné populaci. Urol. pro Praxi 2008, 9(1), s. 16-20.

3. Irwin, D.E., Milsom, I., Hunskaar, S. et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC study. Eur. Urol. 2006, 50(6), p. 1306-1314.

4. Kučera, Z., Topinková, E., Jurásková, D., Müllerová, N. Inkontinence v ošetřovatelském kontextu [on-line]. Dostupné na www.inco-forum.cz/ download/Inkontinence.pdf.

5. Renganathan, A., Robinson, D., Cardozo, L. et al. Do women with overactive bladder have realistic expectations for therapy? Int. Urogynecol. J. 2010, 21(4), p. 409-414.

6. Steward, W.F., van Rooyen, J.B., Cundiff, G.W. et al. Prevalence and burden of overactive bladder in the United States. World. J. Urol. 2003, 20(6), p. 327-336.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2011 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×