Literární Ceny Josefa Hlávky za rok 2010


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(8): 496-498
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovaly tradičně také letos v červnu Ceny Josefa Hlávky a Cenu Milana Sojky za rok 2010 na zámku v Lužanech.

Účastníky slavnostního shromáždění přivítali prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc., předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., předseda správní rady Nadace Český literární fond.

Jak uvedl prof. Vyskočil, Ceny jsou udíleny za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury, ve čtyřech vědních oblastech:

 • oblast věd společenských;
 • oblast věd o neživé přírodě;
 • oblast věd o živé přírodě;
 • oblast věd lékařských.

Jde o knihy, publikované v uplynulém kalendářním roce v České republice. V každé vědní oblasti může být udělena pouze jedna cena. Nadace ČLF se věnuje vědecké literatuře intenzivním způsobem, protože na rozdíl od ostatních oborů, uděluje 4 ceny.

V oblasti lékařských věd převzali Cenu Josefa Hlávky MUDR. Daniel Nalos a MUDr. Dušan Mach za publikaci Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění
Obr. 1. V oblasti lékařských věd převzali Cenu Josefa Hlávky MUDR. Daniel Nalos a MUDr. Dušan Mach za publikaci Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je spojena s finanční částkou 45 tis. Kč pro autora, popřípadě pro spoluautory.

Návrhy na ocenění, včetně jednoho výtisku publikace, může zaslat Nadaci ČLF každá fyzická či právnická osoba; pro podání návrhů na ocenění za rok 2010 byl stanoven termín do 28. ledna 2011.

Celkem bylo předloženo 75 knižních prací; nejvíce knih přichází (již tradičně) z oblasti věd společenských a v posledních letech i z oblasti věd lékařských.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. přednáší laudatio
Obr. 2. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. přednáší laudatio

Odborné posouzení knih zajišťuje porota, kterou v letošním roce tvořili:

 • prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, předseda;
 • prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – předseda ČLS JEP, ÚVN Praha;
 • prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. – Jaderná fakulta ČVUT Praha;
 • prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – neurologická klinika FN KV Praha;
 • prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. – Filozofická fakulta UK;
 • Mgr. Jan Maršálek, PhD. - Filozofický ústav AV ČR;
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. – přednosta Biofyzikálního ústavu LF MU Brno;
 • prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR;
 • doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. – Matematický ústav AV ČR.

Porota přistupuje k odbornému hodnocení publikací skutečně kriticky, proto žádá v některých případech o posouzení ještě další odborníky.

O vysoké odborné kvalitě publikací navržených na ocenění svědčí i fakt, že v prvním kole bylo vyřazeno pouze 15 prací. Na základě posudků, rozpravy a hlasování vybrala nakonec porota k ocenění 4 knižní práce.

Na slavnostním setkání v lužanském zámku pak byly předány 3 Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2010;

Společenské vědy

V této oblasti obdržela Cenu Mgr. Jana Hubková, PhD., za práci „Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619 – 1932“, kterou vydaly Filozofická fakulta UK v Praze a nakladatelství Togga.

Laudatio přednesl prof. Robert Kvaček; Cenu předali autorce prof. Václav Pavlíček, předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Ing. Michal Novotný, ředitel Nadace ČLF;

Vědy o neživé přírodě

Zde získali Cenuprof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. a doc. RNDr. Jan Valenta, PhD., za práci „Luminiscenční spektrokopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise“, vydanou nakladatelstvím Academia.

Laudatio přednesl prof. Pavel Fiala; Cenu předali autorům prof. Václav Pavlíček a Ing. Michal Novotný;

Lékařské vědy

V této sféře byli „zvítězili“ a Cenu dostali MUDr. Daniel Nalos, MUDr. Dušan Mach a kol. (Martin Červenka, Radomír Čumlivski, Michal Horáček, Vladislav Rogozov a doc Pavel Michálek a Gerhard Redl) za práci „Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění“, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing.

Cenu předali prof. Václav Pavlíček, předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a prof.  MUDr. Jaroslav Blahoš, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Oceněné publikace
Obr. 3. Oceněné publikace

Nelze opomenout, že autoři věnují finanční odměnu za ocenění mladším spolupracovníkům.

Z laudatia, které přednesl prof. MUDr.  Pavel Kalvach, vybíráme:

Abychom mohli zde stát dnes v obdivu nad touto monografií, muselo lidstvo vynaložit usilovné přemýšlení a zplodit mnoho duchaplných nápadů v průběhu několika století boje proti bolesti. Nejvýznamnější milníky chronologického přehledu ve vývoji místního znecitlivění podává první kapitola Dr. Rogozova, uvádějící chronologickou psloupnost od Andských civilizací – od koky ke kokainu, od ledování periferního nervů v 17. století k mechanickým kompresím v 18. století, přes vynález injekční stříkačky v r. 1853, s následnými aplikacemi morfinu do blízkosti nervu 1855, přes spinální anestezii u psa v r. 1885 až k subarachnoidální anestezii na samém konci 19. století.

Chemici vynaložili soustředěné úsilí (Alfred Einhorn) k syntéze prokainu 1904 a další průkopníci jej vpravovali v r. 1911 k pažnímu plexu. V r. 1920 riskoval Fidel Pagés bederní punkční epidurální anestezii – k užitku budoucí široce zavedené metody pro bezpočetné pacienty a po druhé světové válce již Manuel Curbelo aplikoval tuto anestezii kontinuálně (např. lidem s nevyléčitelnými bolestivými nádory). Nakonec, v r. 1994 promyslel Stephan Kapral ultrazvukovou navigaci při hledání hluboko uloženého nervu.

Kolik slepých uliček, kolik osobních tragédií z nevydařených pokusů a kolik zklamání stálo lidstvo toto úsilí, to první kapitola se svým skvělým přehledem nezmiňuje. My jsme však naopak svědky pokročilého mistrovství v aplikaci periferních nervových blokád, a tyto své dovednosti elegantně uspořádal kolektiv kolegů Nalose a Macha v půvabné monografii. Tím korunovali urputná a namáhavá hledání předchozích zmíněných generací.

Na 180 stranách prvotřídně vybavené knihy, s barevnými obrázky prakticky na každé straně, nacházíme překvapení z detailů anatomie, z deskriptivní topografie, z praktických návodů – v každém jednotlivém odstavci. Fotografie hlavy, trupu i končetin jsou provázeny velmi instruktivními ilustracemi Lucie Markové, a tým nakladatelství Grada, s redaktorkou Mgr. Jitkou Strakovou a designerem sazby Václavem Judou si dali velmi záležet na barevném i prostorovém vyvážení jednotlivých křídových stran formátu A4. Lahoda pro oko i listující prsty!“

Družnou atmosféru v zámecké zahradě již tradičně zpestřuje svou hrou prof. František Vyskočil
Obr. 4. Družnou atmosféru v zámecké zahradě již tradičně zpestřuje svou hrou prof. František Vyskočil

Prof. Kalvach dále uvedl, že odborník žasne i nad hlubšími hodnotami, uvedenými v dalších kapitolách, např. v kapitole o lokálních anesteticích, v kapitole o elektrické stimulaci periferních nervů, o principech, technické variabilitě ultrazvuku a jeho praktickém využití, nebo v kapitole o komplikacích periferních blokád lze se dočíst o detailech, na něž se ptát zpravidla nenapadá ani odborníky.

Autoři v této knize dávají odpovědi i na nepoložené všetečné otázky; pro ilustraci uvádí např.:

Jaký je význam geometrie jehly – její úkos, či ostré hrany pro rozložení hustoty elektrického pole? Míníte se snad ptát na hodnoty stimulačního proudu, které v literatuře pod prahem 1,0 mA významně oscilují? Zapomněli jste, že záleží na délce impulzu? Čekáte, že vám někdo zodpoví, zda komplikace vpichu nastala poraněním nervu nebo cévy?

V této knize čekáte tyto odpovědi správně! Autoři si dali práci rozebrat každý detail.“

Od kapitoly 7 do kapitoly 14 běží revue jednotlivých oblastí těla, kam lze periferní nervové blokády aplikovat. Od očnice, přes n. trigeminus, krční plexus, znecitlivění hrtanu, velká kapitola pažního plexu – s přístupy nad klíční i pod klíční kostí, navigovanými ultrazvukem, k nervům paže, předloktí a zápěstí. Mezi žebry, v tom úzkém prostoru, se na trupu nacházejí spousty podrobností, aby obstřik anestetikem nevnikl např. do pohrudnice. Totéž lze říci o průbězích nervů tříslem nebo riskantně těsných vzdálenostech cév a nervových svazků na stehně, kde se musí ošetřující vyvarovat milimetrových omylů.

Kniha poskytuje podrobnou anatomii významných plexů, která se může hodit i čtenáři s jinou zvědavostí, než je příprava k injekčním zákrokům.“

V 7 přílohách v závěru knihy se ještě ten, kdo by chtěl následovat mistrovství autorů v praxi, dozví v tabelárním přehledu, které aplikace jsou lehké a které těžké, jak velká rizika jej při této práci čekají a jak se řeší závažné komplikace. Mít takové informace po ruce je k nezaplacení, když při výkonu vznikne nenadálý problém.“

Prof. Kalvach v této souvislosti připomněl i vlastní zkušenost, kdy„měl posuzovat – v expertní komisi Ministerstva zdravotnictví – co se vlastně stalo, když pacient po zákroku ochrnul, nebo zda bylo důsledkem obstřiku krvácení, vzniklé s několikadenním odstupem, uvědomoval si, jak pouze odhadujeme, aniž víme.

S touto monografií v knihovně budeme již pro taková uvažování mnohem lépe vyzbrojeni.“

Prof. Kalvach pak zdůraznil, že „jeden z vůdčích odborníků naší anesteziologie, prof. Pavel Ševčík, CSc., píše ve svém vyjádření ke knize, jak výrazně roste podíl regionální anestezie proti celkové. A v tom je tajemství oduševnělé medicíny: umět se strefit do pravého místa pravou látkou, účinně působící. Jako se úspěšně strefují autoři knihy do bolavých míst trpících nemocných, tak úspěšně se také strefili do nepopsané kategorie v našem medicínském písemnictví, které tím výrazně obohatili.“

Prof. Vostrý ve svém vystoupení uvedl, že současně s Cenami Josefa Hlávky je v Lužanech již druhým rokem předávána i Cena Milana Sojky, kterou na památku významného ekonoma prof. Ing. Milana Sojky, CSc., udělují společně Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (NÚJH) a Vysoká škola ekonomie a managementu o.p.s. za nejlepší publikaci vydanou v roce 2010 v ediční řadě Studie NÚJH;

Cenu Milana Sojky

obdržel JUDr. et PhDr. Josef Benda, PhD., za práci „Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989“.

Laudatio přednesl prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu o.p.s. Praha.

Cenu předali prof. Pavlíček a prof. Žák; autorovi gratulovala k udělení této Ceny i Dr. Sojková, manželka prof. Sojky.

Jednotliví laureáti poděkovali za udělené Ceny; jménem všech účastníků slavnostního shromáždění gratuloval laureátům k získaným oceněním prof. Vyskočil.

Poté se v zámecké kapli konal slavnostní koncert, po jehož skončení využili někteří návštěvní nabídku k prohlídce zámku i přilehlého parku, které nejsou během roku veřejnosti přístupné.

Na závěr slavnostního předávání cen pozval prof. Vostrý účastníky k občerstvení a společenské párty v zámeckém parku.

Uznání si také určitě zaslouží nejen vlastní perfektní příprava slavnostního předávání Cen Josefa Hlávky, ale i zvládnutí řady dalších detailů, včetně dopravy pozvaných hostů z Prahy do Lužan (i zpět), kterou tradičně – s precizností jí vlastní - zajistila paní Hájková z Nadace ČLF a Pražská plynárenská a.s., která této nadaci poskytla finanční podporu.

* * *

Kromě těchto ocenění uděluje Nadace Český literární fond Výroční ceny Nadace ČLF, a to v oborech:

 • původní česká literatura,
 • vědecká a odborná literatura,
 • propagace knižní kultury,
 • divadelní a rozhlasová tvorba,
 • filmová a televizní tvorba.

V letošním roce byly tyto ceny slavnostně předány počátkem června v Divadle Archa v Praze.

Za obor vědecké a odborné literatury

obdrželi Výroční cenu Nadace ČLF RNDr. Jitka Štěpánková, CSc., Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., Mgr. Zdeněk Kaplan, PhD. a kol.(celkem 29 pracovníků Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích) za knižní práci „Květena České republiky 8“.

Publikaci vydalo nakladatelství Academia.

Autor děkuje paní Hájkové a prof. Kalvachovi za poskytnutí podkladů, z nichž části byly použity v této informaci.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.
1. LF UK Praha


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2011 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se