Pozitivní emoce, smích, laskavost a klinická medicína


Positive emotions, laughter, kindness and clinical medicine

Evoking positive emotions is an interesting and useful tool to alleviate negative emotions and stress. Here we focus on laughter and loving kindness meditation, but there are also other options such as reframing, the use of social support network, listening to relaxing music or adequate physical activity.

Key words:
emotions, stress, kindness, laughter.


Autoři: K. Nešpor
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna BohniceŘeditel: MUDr. Martin HollýOddělení léčby závislostí – mužiPrimář: MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(4): 213-215
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Navozování pozitivních emocí představuje zajímavou a užitečnou možnost, jak mírnit negativní emoce a stres. Zmiňujeme zde využívání smíchu a meditaci laskavosti, existuje ale také řada jiných možností. K nim patří změna vztahového rámce, využívání sítě sociálních vztahů, poslech relaxační hudby nebo přiměřená fyzická aktivita.

Klíčová slova:
Emoce, stres, laskavost, smích.

Stres, emoce a laskavost

Většina autorů se shoduje v tom, že klinická medicína bývá spojena s nadměrným stresem (17) a stresem trpí i mnoho pacientů, kteří za lékaři přicházejí. To často vyvolává negativní emoce a negativní emoce vedou ke katastrofickému a zúženému uvažování. Stres a negativní emoce se pak v bludném kruhu zesilují. To ztěžuje komunikaci a nepůsobí dobře na zdraví pacienta, ani na lékaře.

Kompletní výčet možností, jak negativní emoce zvládat, přesahuje rámec tohoto článku, zaměříme se zde především na navozování pozitivních emocí. Bludný kruh negativních emocí lze totiž přerušit emocemi pozitivními. Americká profesorka psychologie Barbara Fredrickson formulovala teorii „rozšířit a stavět“ (broaden-and-build). Podle této teorie vedou pozitivní emoce k širšímu a lepšímu vnímání skutečnosti. To jedinci umožňuje využívat dobrých možností, které se v té které situaci nabízejí. Na nich pak lze stavět.

To, že pozitivní emoce rozšiřují vnímání, lze doložit experimentálně (10). Citovaní autoři zjistili větší flexibilitu pozornosti u osob, u nichž se aktivoval kruhový sval oční, což je typické pro úsměv a smích. Pozitivní emoce také zvyšují psychickou odolnost a pomáhají pocitu životní spokojenosti (5). Navíc se projevují i na úrovni autonomního nervového systému (12), žláz s vnitřní sekrecí a také aktivací příslušných částí mozku (13).

Navozování pozitivních emocí: existuje mnoho možností

Pozitivní emoce mívají často prchavý charakter. Spoléhat při jejich navozování na zevní okolnosti nebo události není vždy možné. Životní události nelze zcela ovlivnit a navíc opakování stejné radostné události vede oslabování jejího efektu.

Naproti tomu efekt záměrně navozeného smíchu, relaxačních technik (15) nebo dále zmiňovaných meditačních cvičení se většinou po dlouhodobějším opakování zesiluje. Důvodem je to, že zkušený praktikující si příslušný postup lépe osvojil. Na okraj dodáváme, že nahrávky některých relaxačních a meditačních technik je možné volně stáhnout z adresy www.drnespor.eu.

Zvláštní místo mezi způsoby, jak dosáhnout uvolnění, má klidné brániční dýchání. Z biologického hlediska je to pochopitelné. Při stresu se totiž břišní svaly kontrahují během celého dechového cyklu, aby chránily útroby. Naproti tomu při klidném bráničním dýchání se během nádechu břišní svaly uvolňují. Feldman a spol. (6) zjistili, že vědomé dýchání pomáhalo méně reagovat na vtíravé myšlenky než progresivní relaxace nebo samotná meditace milující laskavosti (mettá). Podobně Barnhofer a spol. (2) uvádějí, že meditace laskavosti lépe působila na lidi s malým sklonem k hloubavému uvažování. Na ty, kdo měli tendenci nadměrně hloubavě uvažovat, působila lépe meditace pracující s uvědomováním dechu. Meditaci laskavosti lze ale s uvědomováním dechu spojovat, příkladem je dále uvedená „Meditace o kouzelné nádobě“.

Kromě níže uvedených způsobů, jak navozovat pozitivní emoce, lze zmínit ještě řadu dalších, například:

 • využívání sítě vztahů,
 • změna vztahového rámce,
 • poslech klasické a relaxační hudby (20),
 • fyzická aktivita.

Smích

Mora-Ripoll (14) správně uvádějí, že psychologické i tělesné účinky spontánního smíchu jsou stejné či podobné jako u smíchu navozeného záměrně. Příkladem využívání spontánního smíchu je zjištění, že návštěva klauna mírnila úzkosti u dětí před operací lépe než premedikace (21). Jako příklad záměrné navozeného smíchu poslouží práce autorů Shahidi a spol. (18) prováděná u starších žen s depresivní symptomatologií. Podrobnější materiál zabývající se záměrně navozeným smíchem viz např. Nešpor (16).

Laskavost a klinická praxe

Kanadský lékař (1) doporučoval kolegům praktickým lékařům meditaci milující laskavosti (tzv. mettá, viz dále). Wil­liams a spol. (22) zjistili, že meditace milující laskavosti spolu s masáží podstatně zlepšily kvalitu života lidí v konečných stadiích onemocnění AIDS. Přibližně ve stejné době publikoval jiný tým práci o pozitivních zkušenostech s meditací milující laskavosti u pacientů, kteří byli léčeni pro bolesti zad (4).

Fredrickson a spol. (7) uvádějí, že meditace milující laskavosti vedla v jejich souboru k větší míře pozitivních emocí. To pak poskytovalo další možnosti při vnímání sebe i okolí, vytváření sítě vztahů i mírnění psychických i tělesných obtíží. Johnson a spol. (10) použili meditaci milující laskavosti s dobrými výsledky u pacientů léčených pro negativní příznaky schizofrenie. Je ovšem třeba zdůraznit, že tito pacienti byli zároveň léčeni obvyklým způsobem. Hutcherson a spol. (9) zaznamenali pozitivní vliv meditace milující laskavosti na mezilidské vztahy, takže by se tento postup mohl hodit pro lidi, kteří chtějí překonat sociální izolaci.

Lepší schopnost vnímat své duševní stavy, ať navozené pozitivními emocemi, meditací nebo psychoterapií, je užitečná i při léčbě návykových nemocí. Garland a spol. (8) zjistili u závislých na alkoholu po nácviku uvědomování (mindfulness) nižší stres a rychlejší psychologické zotavení při setkání se spouštěči návykového chování. K podobným výsledkům dospěli i Bowen a spol. (3).

Některé související praktiky

Meditace milující laskavosti (mettá)

Jedná se o tradiční techniku, v textu Mettá sutta se píše:

Takto uvažuj: Šťastné, v pokoji ať jsou šťastné v srdci všechny bytosti. Ať jsou to bytosti slabé i silné bez výjimky, dlouhé, velké, střední, krátké, malé, hlučné, viditelné i neviditelné…“

V současnosti existuje množství variant (19). Zde jsme se pokusili o maximální jednoduchost. Málokterý člověk např. ví, kde se právě nachází jihovýchod, aby mohl posílat laskavost do osmi světových stran.

Poloha:

Obvyklou polohou je vzpřímený sed, lze ale praktikovat v jakékoliv pozici, dokonce i za chůze, jestliže při tom člověk dokáže dávat pozor na cestu.

Příprava:

Vsedě zdola nahoru zpevněte tělo. Pak od hlavy až nohám uvolněte ty jeho části, které nejsou nutné k zachování polohy. Chvíli pozorujte pohyby břicha při dýchání a zklidněte se.

Vlastní cvičení:

 1. Vybavte si nějakou svoji dobrou vlastnost nebo něco dobrého, co jste udělali. Opakujte si v duchu:
  Ať jsem šťastný (šťastná), ať se mi daří dobře!“
 2. Řekněte si v duchu:
  Ať jsou všichni přede mnou šťastní, ať se jim daří dobře!“
  Totéž opakujte směrem dozadu, napravo, nalevo, dolů (to může znamenat i ty, kdo jsou na tom hůře než my) a nahoru (to může znamenat i ty, kdo jsou na tom lépe).
 3. Pak si vybavte konkrétního žijícího člověka nebo skupinu lidí. Připomeňte si nějakou jeho nebo jejich dobrou vlastnost a opakujte:
  Ať je šťastný (šťastná, šťastní), ať se mu (jí, jim) daří dobře!“
  To lze opakovat vícekrát. Nejsnazší je to ve vztahu k lidem, k nimž máme neutrální nebo mírně pozitivní vztah. Tím bývá vhodné nácvik začínat.
 4. Cvičení zakončete:
  Ať jsem šťastný (šťastná), ať se mi daří dobře!“

Meditace o kouzelné nádobě

Tato technika je poměrně racionální. Kouzelnou nádobou je břišní dech. Ten zklidňuje, poskytuje nadhled a s jeho pomocí lze přeměňovat rizikové emoce. Cvičení je velmi jednoduché. Podle našich zkušeností na něj reagují lidé příznivě.

Poloha:

Nejlepší polohou je vzpřímený sed. Vzpřímený proto, aby se břicho a dolní žebra mohly volně pohybovat. Lze cvičit i vleže na zádech. Délka praktikování je individuální. Může to být několik nádechů a výdechů během krátkého odpočinku nebo např. 20 minut.

Postup:

Představte si v oblasti pupku kouzelnou nádobu. S nádechem sem přijímejte energii zvenčí. Přijímejte sem také své tělesné a duševní pocity a emoce. Vše, co se tam dostane, se přeměňuje v laskavost a klid. Během dlouhého výdechu se laskavost a klid šíří do celého těla i zevně. S dalším nádechem kouzelnou nádobu opět naplňujte. S výdechem posílejte laskavost a klid sobě i do všech směrů. Tak pokračujte dále.

Své myšlenky pocity a fantazie si uvědomujte. Vnímejte je ale jako zdroj energie, z něhož se ve větší kouzelné nádobě stává laskavost a klid. Takto pokračujte dále

Variace:

Pozornost lépe udržíte, když budete jednotlivé nádechy výdechy počítat (nádech 1, výdech 1, nádech 2, výdech 2, nádech 3, výdech 3 atd.). Můžete také, jestliže si to přejete, sladit dech s vhodnou mantrou či modlitbou. Nebo je možné s nádechem v duchu opakovat „klid“ a s výdechem „laskavost“.

Závěr:

Po skončení cvičení o sebe třete dlaně, až se zahřejí. Přiložte je na zavřená víčka a do teplé a přátelské tmy pod dlaněmi otevírejte oči. Na závěr procvičte nohy, a pak chvíli choďte nebo tělesně pracujte.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Odd. léčby závislostí – muži
181 02 Praha 8
www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor


Zdroje

1. Aung, S.K. Loving kindness: the essential Buddhist contribution to primary care. Hum Health Care Int. 1996, 12(2), p. E12.

2. Barnhofer, T., Chittka, T., Nightingale, H. et al. State effects of two forms of meditation on prefrontal eeg asymmetry in previously depressed individuals. Mindfulness (NY) 2010, 1(1), p. 21-27.

3. Bowen, S., Chawla, N., Collins, S.E. et al. Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: a pilot efficacy trial. Subst. Abus. 2009, 30(4), p. 295-305.

4. Carson, J.W., Keefe, F.J., Lynch, T.R. et al. Loving-kindness meditation for chronic low back pain: results from a pilot trial. J. Holist. Nurs. 2005, 23(3), p. 287-304.

5. Cohn, M.A., Fredrickson, B.L., Brown, S.L., et al. Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion 2009, 9, p. 361-368.

6. Feldman G., Greeson, J., Senville J. Differential effects of mindful breathing, progressive muscle relaxation, and loving-kindness meditation on decentering and negative reactions to repetitive thoughts. Behav. Res. Ther. 2010, 48(10), p. 1002-1011.

7. Fredrickson, B.L., Cohn, M.A., Coffey, K.A. et al. Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. J. Pers. Soc. Psychol. 2008, 95, p. 1045-1062,

8. Garland, E.L., Gaylord, S.A., Boettiger, C.A., Howard, M.O. Mindfulness training modifies cognitive, affective, and physiological mechanisms implicated in alcohol dependence: results of a randomized controlled pilot trial. J. Psychoactive Drugs 2010, 42(2), p. 177-92.

9. Hutcherson, C.A., Seppala, E.M., Gross, J.J. Loving-kindness meditation increases social connectedness. Emotion 2008, 8(5), p. 720-724.

10. Johnson, D.P., Penn, D.L., Fredrickson, B.L. et al. Loving-kindness meditation to enhance recovery from negative symptoms of schizophrenia. J. Clin. Psychol. 2009, 65(5), p. 499-509.

11. Johnson, K.J., Waugh, C.E., Fredrickson, B.L. Smile to see the forest: Facially expressed positive emotions broaden cognition. Cogn. Emot. 2010, 24, p. 299-321.

12. Kok, B.E., Fredrickson, B.L. Upward spirals of the heart: Autonomic flexibility, as indexed by vagal tone, reciprocally and prospectively predicts positive emotions and social connectedness. Biol. Psychol. 2010, 85(3), p. 432-436.

13. Lutz, A., Brefczynski-Lewis, J., Johnstone, T., Davidson, R.J. Regulation of the neural circuitry of emotion by compassion meditation: effects of meditative expertise. PLoS One 2008, 3(3), p. e1897.

14. Mora-Ripoll, R. The therapeutic value of laughter in medicine. Altern. Ther. Health Med. 2010, 16(6), p. 56-64.

15. Nešpor, K. Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka. Praha: Grada 1998. s. 96. Dostupné zdarma na www.drnespor.eu.

16. Nešpor, K. Léčivá moc smíchu (4. rozšířené vydání). Praha: Vyšehrad 2010. s. 176.

17. Nešpor, K. Prevence profesionálního stresu a syndromu vyhoření. Med. pro praxi 2007, 4(9), s. 371-373.

18. Shahidi, M., Mojtahed, A., Modabbernia, A. et al. Laughter yoga versus group exercise program in elderly depressed women: a randomized controlled trial. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2011, 26(3), p. 322-327.

19. Sujiva. Mettá: Meditácia pokojnej mysle - Rozvíjanie jemných stavov mysle. Banská Bystrica: Kniháreň Ján Bernát, 2006, 144 s.

20. Trappe, H.J. The effects of music on the cardiovascular system and cardiovascular health. Heart 2010, 96(23), p. 1868-1871.

21. Vagnoli, L., Caprilli, S., Messeri, A. Parental presence, clowns or sedative premedication to treat preoperative anxiety in children: what could be the most promising option? Paediatr. Anaesth. 2010, 20(10), p. 937-943.

22. Williams, A.L., Selwyn, P.A., Liberti, L. et al. A randomized controlled trial of meditation and massage effects on quality of life in people with late-stage disease: a pilot study. Palliat. Med. 2005, 8(5), p. 939-952.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se