Prevence onemocnění klíšťovou encefalitidou z pohledu zdravotní pojišťovny


Prevention of tick-borne encephalitis from the point of view of a health insurance company

This article outlines the importance of vaccination against tick–borne encephalitis, and the current situation in the Czech Republic. Through the media, health insurance companies are interested in increasing awareness of this form of prevention and of the possibility of reimbursement for vaccination. One of the Czech health insurance companies has been observing the progression of this disease over a period of time, focusing on the level of financial cover in relation to participation in the vaccination programme against tick-borne encephalitis and the age at risk who have not been vaccinated. It has been noticed that participation in vaccination is dependent upon age. The aim is to encourage and support vaccination, particularly in the elderly.

Key words:
tick-borne encephalitis virus, prevention, vaccination, public relations.


Autoři: H. Dolanský
Působiště autorů: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ;  Vedoucí odboru kontroly zdravotní péče: MUDr. Hynek Dolanský, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(2): 78-81
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Sdělení prezentuje význam očkování proti klíšťové encefalitidě doplněné, o stručnou charakteristiku stavu problematiky v České republice. Sleduje zájem zdravotních pojišťoven na medializaci tohoto druhu prevence a úhradách očkování. Z kmene pojištěnců jedné ze zdravotních pojišťoven analyzuje vývoj počtu onemocnění a porovnává jej s celostátními údaji. Růst výše vývoje finančních úhrad je sledován ve vztahu k nárůstu účasti na očkování a věku ohrožení neočkovaných pojištěnců nebezpečným virem. Cílem je neopomíjet a více podpořit účast na očkování také u seniorů.

Klíčová slova:
virus klíšťové encefalitidy, prevence klíšťové encefalitidy, očkování, public relations.

Klíšťovou encefalitidu řadíme k závažným zdravotnickým problémům, charakterizovaným dlouhodobě setrvalým nárůstem počtu případů onemocnění v důsledku infikovaných klíšťat, zejména v zemích střední a severní Evropy (1).

V důsledku globálního oteplování se riziko nákazy nakaženými klíšťaty zvyšuje, vznikají nová ohniska infekce a od poloviny sedmdesátých let roste incidence onemocnění.

Země, ve kterých byla zahájena rozsáhlá očkovací kampaň, Rakousko a Bavorsko, dosáhly poklesu počtu onemocnění, avšak množství infikovaných klíšťat je stále vysoké, a riziko onemocnění pro neočkovaného návštěvníka velké.

Incidence a proočkovanost populace proti klíšťové encefalitidě

Nemocnost klíšťovou encefalitidou v České republice vykazuje od začátku devadesátých let minulého století stoupající trend nárůstu případů, provázený závažným zdravotnickým problémem (tab. 1).

Tab. 1. Porovnání počtu případů a proočkovanost proti klíšťové encefalitidě v Rakousku a České republice v období r. 1979-2006.
Porovnání počtu případů a proočkovanost proti klíšťové encefalitidě v Rakousku a České republice v období r. 1979-2006.
Zdroj : Heinz, F.X.: Virologie, MU Wien, 2007.

Tato tabulka dokladuje výsledek rizika globálního oteplování, přinášející zvýšené nákazy nakaženými klíšťaty. Nemocnost klíšťovou encefalitidou v České republice (graficky vyznačeno modře) vykazuje od začátku devadesátých let minulého století stoupající trend nárůstu případů, provázený závažným zdravotnickým problémem. Po vrcholu nemocnosti v r. 1995 došlo k přechodnému poklesu a následnému vzestupu, který kulminoval v letech 2000 a v 2006 vlivem klimatických podmínek neobvykle příznivých pro vývoj a přežívání klíšťat (2).

Na rozdíl od naší republiky s charakteristikou nízkou proočkovaností, v Rakousku (graficky vyznačeno zeleně a červeně), kde aktivně realizují očkovací kampaň s vysokým, téměř již s 90% podílem proočkovanosti populace, dosáhli zároveň výrazného poklesu počtu onemocnění. V uvedené souvislosti je nutné také podotknout, že v r. 2005 a 2006 došlo ke zvýšení nemocnosti osob 55-letých a starších v podzimní vlně, zatímco nemocnost ostatních věkových skupin byla v obou vlnách jarních a podzimních měsíců přibližně stejná.

Je tedy zřejmé, že osoby převážně staršího věku, měly více možností využívat svůj volný čas k rekreačnímu pobytu v přírodě než zaměstnanci, žáci a studenti (2).

Rozšíření klíšťat a klíšťové encefalitidy do oblastí s vyšší nadmořskou výškou v ČR bylo v posledním desetiletí detekováno a ověřeno (3). Z celkového počtu 1 028 hlášených onemocnění podle okresů ČR v roce 2006 lze konstatovat, že maximum připadalo na bývalé okresy jihomoravského, jihočeského, středočeského a severočeského kraje, následovaly okresy moravskoslezského, západočeského a severočeského kraje.

Neustále se prodlužující aktivní věk s propagací zdravého životního stylu s pobytem v přírodě přináší tedy i určitá rizika, která lze ovšem poměrně snadno eliminovat preventivními opatřeními, včetně spolehlivého očkování.

Významně se přitom podílí individuální ochrana osob, které vstupují do míst výskytu klíšťat, spočívající ve výběru oblečení, používání repelentů a respektování způsobu vhodného chování, což může zabránit, či minimalizovat rizika onemocnění přenášenými klíšťaty (2). Není přitom nutné zdůrazňovat, že následky dvou obávaných onemocnění klíšťovou encefalitidou a lymeskou boreliózou po přisátí klíštěte mají především u dospělých většinou těžší průběh než u dětí a mohou způsobit dlouhodobou pracovní neschopnost se závažnými socioekonomickými důsledky.

Očkování proti lymeské borrelióze zatím neexistuje. Toto onemocnění lze však léčit antibiotiky. Jedinou účinnou ochranou před klíšťovou encefalitidou je očkování, které aplikuje lékař.

Inaktivované vakcíny jsou určeny k aktivní imunizaci očkovací látkou FSME-IMMUN Junior indikovanou pro děti od jednoho roku do 16 let, FSME-IMMUN Adult je určena pro osoby starší 16 let a vyrábí ji Baxter Czech s.r.o a ENCEPUR pro děti a dospělé vyrábí Chiron Behring GmbH & Co.KG.

Cíl práce

Úkolem je zjistit podíl zdravotních pojišťoven působících v systému veřejného zdravotního pojištění na způsobu medializace prevence a úhradách očkování proti klíšťové encefalitidě registrovaným pojištěncům. Analýzou kmene pojištěnců jedné ze zdravotních pojišťoven zjistit počet nemocných klíšťovou encefalitidou a porovnat jej s celostátními údaji v rámci dlouhodobé realizace preventivních programů. Vyhodnotit zájem účasti pojištěnců na očkování a analyzovat ekonomickou nákladovost. Z poznatků a závěrů pak stanovit doporučení, s cílem ovlivnit směr a obsah tohoto motivačního programu zdravotních pojišťoven v rámci strategie zdravotní politiky.

Podíl zdravotních pojišťoven na očkování proti klíšťové encefalitidě

Participaci všech deseti zdravotních pojišťoven v systému veřejného zdravotního pojištění na očkování proti klíšťové encefalitidě, financované především z fondu prevence, dokladuje tabulka 2 (tab. 2). Ve snaze předejít vážnému onemocnění centrálního nervového systému s možnými trvalými následky přispěly na očkování a přeočkování dětem a dorostu všechny zdravotní pojišťovny.

Tab. 2. Průzkum podílu zdravotních pojišťoven přispívajících v r. 2008 svým registrovaným pojištěncům na očkování proti klíšťové encefalitidě
Průzkum podílu zdravotních pojišťoven přispívajících v r. 2008 svým registrovaným pojištěncům na očkování proti klíšťové encefalitidě

Dospělým ve věku 19–55 let, vyjma Vojenské a Oborové zdravotní pojišťovny, ve věku nad 55 let kromě Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, přispěly všechny zdravotní pojišťovny.

Analýza četnosti onemocnění klíšťovou encefalitidou u klientů HZP

V kmeni pojištěnců Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (HZP) byly ve sledovaném období (vyjma r. 2003) a sledovaných věkových skupinách zjištěny případy onemocnění klíšťovou encefalitidou, s maximem výskytu v produktivním věku. V souladu s údaji publikovanými v odborném tisku, lze i v tomto souboru postižených klíšťovou encefalitidou dokladovat vzestup onemocnění dominující v období r. 2005 a 2006 (tab. 3).

Tab. 3. Četnost onemocnění klíšťovou encefalitidou v kmeni pojištěnců HZP (období r. 2002-2007)
Četnost onemocnění klíšťovou encefalitidou v kmeni pojištěnců HZP (období r. 2002-2007)

Analýza finančních nákladů na léčbu klíšťové encefalitidy

Tabulka 4 dokladuje vývoj finančních nákladů na léčbu neočkovaných pojištěnců, s onemocněním klíšťové encefalitidy.

Je provázena nejen vzrůstajícím trendem výdajů v závislosti na závažnosti komplikací onemocnění, ale i s charakteristikou následné ekonomicky vysoce nákladné péče.

Vyjma nákladů na zdravotní péči ve výši 3 345 148,13 Kč jednomu s postižených pojištěnců v roce 2007 spojenou s komplikacemi onemocnění, se průměrné náklady na léčbu neočkovaného pojištěnce pohybovaly v průměru kolem čtyřiceti tisíc pěti set Kč (tab. 4).

Tab. 4. Analýza finančních nákladů na léčbu klíšťové encefalitidy v kmeni pojištěnců HZP
Analýza finančních nákladů na léčbu klíšťové encefalitidy v kmeni pojištěnců HZP

Účast pojištěnců na očkování proti klíšťové encefalitidě

Tabulka 5 poskytuje informaci o způsobu participace Hutnické zaměstnanecké pojišťovny na realizaci prevence virové encefalitidy přenášené klíšťaty, která může způsobit závažná onemocnění centrálního systému s trvalými následky. Okresy v regionu působnosti této pojišťovny bývalého Severomoravského kraje Opava, Bruntál, Šumperk a Olomouc, patří stále k největším ohniskům výskytu této nemoci. Svědčí o tom markantně vzestupný trend zájmu účasti pojištěnců, převážně ve věku od 7–18 let, provázený zájmem rodičů dětí a dorostu o očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě.

Tab. 5. Účast pojištěnců HZP na očkování proti klíšťové encefalitidě
Účast pojištěnců HZP na očkování proti klíšťové encefalitidě

V porovnání s předchozím obdobím, v letech 2006 a 2007 byla hrazena 2. a 3. dávka očkování a přeočkování.

Meziroční podíl celkového počtu očkovaných v roce 2006 a 2007 se zvýšil z 3 242 na 5 970, s dominantním podílem očkovaných ve věku od 6–18 let, významně pak, téměř dvakrát tolik, porovnáváme-li údaj celkového počtu očkovaných z roku 2002. Výše procentuálního podílu účasti z kmene všech pojištěnců HZP se dlouhodobě zvyšuje, od 0,5 %–2 %.

Finanční náklady na očkování proti klíšťové encefalitidě

Tabulka 6 prezentuje nárůst finančních nákladů zdravotní pojišťovny na prevenci klíšťové encefalitidy. Vzestup výše finančních nákladů je přímo úměrný stoupajícímu zájmu celkového počtu pojištěnců o očkování, převážně ve skupinách ve věku do 26 let. Porovnávaná výše ročních nákladů úhrad poskytnuté zdravotní péče, spojená s očkováním proti klíšťové encefalitidě významně vzrostla. Inaktivované vakcíny FSME-IMMUN Junior a FSME-IMMUN Adult, vyráběné Baxter Czech, spol.s.r., byly u všech pojištěnců, bez rozdílu věku aplikovány v 85 % a zdravotní pojišťovnou uhrazeny (tab. 6).

Tab. 6. Finanční náklady spojené s účastí na očkování proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců HZP
Finanční náklady spojené s účastí na očkování proti klíšťové encefalitidě  u pojištěnců HZP

Závěr

V České republice je dlouhodobě prokazovaná vzestupná incidence klíšťové encefalitidy. Průzkum údajů všech deseti zdravotních pojišťoven v systému veřejného zdravotního pojištění prokázal jejich podíl na medializaci a realizaci prevence tohoto závažného onemocní. Spočívá v ekonomické participaci na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě registrovaným pojištěncům, spojenou se zajišťováním proočkovanosti populace, která je v ČR stále nízká.

V kmeni pojištěnců HZP, převážně z Moravsko-slezského regionu, byly ve všech věkových skupinách zjištěny případy onemocnění klíšťovou encefalitidou, s maximem výskytu v produktivním věku. V souladu s údaji publikovanými v odborném tisku byl dokladován maximální vzestup počtu onemocnění – stejně tak jako celostátně, v období r. 2005 a 2006.

Diagnostikovaná onemocnění u neočkovaných pojištěnců byla provázena pomalým, leč vzrůstajícím trendem průměrných výdajů na léčbu jednoho pojištěnce, včetně celkových finančních výdajů. Komplikace onemocnění byly provázeny postupně nárůstem finančních výdajů, s charakteristikou vysoce nákladné péče.

Zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě mezi pojištěnci HZP prokazatelně narůstá. Svědčí o tom markantně vzestupný trend zájmu účasti pojištěnců, převážně ve věku od 7–18 let, provázený zájmem rodičů dětí a dorostu o očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Porovnání celkového počtu 629 pojištěnců očkovaných v roce 1998, s 5 970 pojištěnci v roce 2007, dokladuje vzestupný trend nárůstu procentuálního podílu účasti. Pozitivně působí také efekt public relations této zdravotní pojišťovny u virem ohrožených věkových skupin pojištěnců. Dokladovaná dlouhodobá ekonomická participace na úhradách vakcín, jejich aplikací a úhrad zdravotní péče postiženým klíšťovou encefalitidou, je u HZP prokazatelná. Rozšíření nabídky vakcinace pro pojištěnce staršího a pokročilého věku se však nesetkaly s pozitivní odezvou v účasti. Nejstarší očkovaný pojištěnec měl 53 let.

Participace zdravotních pojišťoven na realizaci prevence proti virové encefalitidě přenášené klíšťaty, která může způsobit závažná onemocnění centrálního systému s trvalými následky, má celospolečenský význam. Stejně tak zájem zdravotní pojišťovny na public relations prevence tohoto závažného onemocnění a proočkovanosti kmene svých pojištěnců (5) .

V uvedeném smyslu se jedná nejen o okresy regionu působnosti Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v bývalém Severomoravském kraji (Opava, Bruntál, Šumperk, Olomouc), ale z pohledu efektu participace dalších zdravotních pojišťoven, také o okresy v kraji jihomoravském (Brno, Chrudim, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava), v jihočeském (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Klatovy, Strakonice, Tábor), v severočeském kraji (Děčín) a ve Středočeském kraji, kde okresy Prahy a Příbram patří k největším ohniskům výskytu této nemoci.

Doporučení

V zavedeném systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění za podmínek kvalitní spolupráce tří elementárních prvků zdravotnického systému – pacient (pojištěnec ) – poskytovatel a plátce péče, je nutné neustále zkvalitňovat informovanost a podporovat celospolečenský význam realizace prevence onemocnění s jejich, většinou závažným socioekonomickým dopadem. Prevenci klíšťové encefalitidy spojenou s vakcinací považujme za celospolečensky významnou k zajištění kvalitního průběhu celého života, včetně zdravého stárnutí.

Nezapomínejme na medializaci významu vakcinace v prevenci klíšťové encefalitidy také u seniorů. V tomto směru účinněji propagujme aktivity zdravotních pojišťoven.

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

V zálomu 4

700 30 Ostrava-Zábřeh

E-mail: dr.hynek.dolansky@post.cz


Zdroje

1. Klíšťová encefalitida [on-line]. Dostupné na www.klistova-encefalitida.cz.

2. Kříž, B., Beneš, Č. Extrémní vzestup incidence klíšťové encefalitidy v České republice v roce 2006. Praha: Zprávy CEM (SZÚ), 2007, 18(6), s. 269-274.

3. Daniel, M., Kriz, B., Danielova , V. et al. Occurrence of ticks infected by tick-borne encephalitis virus and Borrelia genspecies in mountains of the Czech Republic. Eurosurveillance 2005, 10(3), p. 1-3.

4. Výroční zpráva HZP. Ostrava, 1998, s. 28.

5. Dolanský, H., Bitomská, Š., Kosarz, Z. a kol. Prevence klíšťové encefalitidy „plus pro zdraví“ (přednáška). Slezské dny preventivní medicíny 7. 2. 2008, Lázně Karviná-Darkov.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se