Súčasná infekcia vírusmihepatitídy AaCu intravenóznychnarkomanov


Summerová M., Köning J., Turek P.: Screening and Confirma-tion of Blood Donors at the Czech Republic

Screening of blood donors for the presence of markers of infection with hepatitis B and C viruses isone of the main provisions to prevent the spread of these serious human pathogens. The incidence ofacute hepatitis B declined significantly during the last 15 years and was 6.2 cases per 100 000 populationin 1999. The age structure of acute viral hepatitis B is also changing. The prevalence of carriers ofHBsAg in the general population declined also and in 1996 it was 0.66%. The incidence of acute hepatitisC is rising and was 3.2 cases per 100 000 population in 1999. The prevalence of anti-HCV in thepopulation of the Czech Republic is not known. From 1993 data are available on the number of donorsand primary donors eliminated on account of HBV and HCV markers. The annual relative numbers ofprimary donors eliminated on account of HBV are most frequently within the interval of 0.2 - 0.3%, onaccount of HCV 0.6 - 0.8 % with a more marked decline in 1999. Reactive findings of HBsAg withanti-HCV during screening of blood donors are confirmed according to the mentioned procedures inthe National reference laboratory for viral hepatitis. From the analyzed group of 722 samples sent forconfirmation of anti-HCV only in 55.1% of samples values of the reactivity during the initial screeningin laboratories of the transfusion service were given. The results of the initial screening of these sampleswere in 77.4% reactive, in 13.6% in the „gray zone“ (S/CO 0.8-1.0) and in 9% of the samples negative (withS/CO values of 0.7-0.8 in the majority). The results of the confirming examination of 722 specimens werein 13.6% positive, in 57.5% negative and in 28.9% not unequivocal. In the confirming exa minations theauthors included also assessment of HBV DNA and HCV RNA as supplementary examinations. Compre-hensive confirming examinations using several methods lead to a more reliable, more standardized andmore effective confirmation of the specificity of screening examinations of HBsAg and anti-HCV.

Key words:
hepatitis B, hepatitis C, blood donors, confirmation, prevalence


Autoři: P. Kristian;  I. Schréter;  P. Jarčuška;  B. Magyar;  D. Franková
Působiště autorů: Klinika pre infekčné choroby LF Univerzity P. J. Šafárika a FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika, prednosta kliniky prof. MUDr. I. Schréter, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (8): 446-448
Kategorie: Články

Souhrn

O priebehu súčasných infekcií vírusmi hepatitídy A (HAV) a C (HCV) bolo publikovanýchpomerne málo údajov. Niektoré z nich svedčili pre častejší výskyt závažnejších foriem častos fulminantným priebehom, pričom iní autori túto skutočnosť nepotvrdili.Cieľom práce bolo zhodnotiť priebeh a prognózu ochorení, laboratórne nálezy a epidemiologickéaspekty v súbore 19 pacientov so súčasnou infekciou HAV a HCV hospitalizovaných v priebehurokov 1999 až 2000 na Klinike pre infekčné choroby v Košiciach. Závažnosť ochorení hodnotenúpodľa klinického priebehu a laboratórnych parametrov (bilirubin, AST, ALT) sme následneporovnali s ochoreniami u 291 pacientov len s infekciou HAV, ktorí boli hospitalizovaní na tomtopracovisku za päťročné obdobie.Všetky prípady v súbore so súčasnou infekciou HAV a HCV boli v priamej alebo nepriamejvzájomnej epidemiologickej súvislosti. Nezaznamenali sme ani jeden prípad s fulminantnýmpriebehom.V závažnosti ochorení sme na základe porovnania nepozorovali štatisticky významnérozdiely v oboch skupinách. Vzhľadom na intravenóznu narkomániu všetkých pacientovv uvedenej skupine (u mnohých prítomné aj iné rizikové správanie) nie je možné vylúčiťv niektorých prípadoch aj parenterálny prenos vírusu HAV.Hoci súčasná infekcia HAV a HCV predstavuje potenciálne riziko ťažšieho poškodenia pečenes možným fulminantným priebehom ochorenia, v našom relatívne malom súbore sme tútoskutočnosť nepotvrdili. Napriek tomu považujeme za vhodné u pacientov s chronickou hepatitídouC realizovať očkovanie proti hepatitíde typu A, ale aj typu B a predchádzať takémutoriziku.

Klíčová slova:
chronická hepatitída C - akútna hepatitída A - superinfekcia - fulminantnáhepatitída - intravenózni narkomani.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se