Porovnání farmakologickýchvlastností a terapeutickéhopotenciálu metamizolu a tramadolu


Comparison of Pharmacological and Pharmacokinetic Properties of Metamizol andTramadol

In the present paper pharmacological properties and pharmacokinetic parameters of twoeffective analgesics, metamizol and tramadol, from two completely pharmacologically differentgroups were compared. Due to the absolutely different doses (metamizol was administered ina dose of 1000 mg and tramadol in a dose of 100 mg), mutual comparison of the dose dependentpharmacokinetic parameters is impossible. However, elimination half-lives and renal clearan-ces of both investigated drugs can be compared. It was shown that elimination half-life ofmetamizol, notably its most important metabolite 4-methylaminoantipyrine, is about one halfof that of tramadol after oral administration of both drugs. Tramadol clearance is, however,two orders faster than that of metamizol. Plasma protein binding of two active metabolites ofmetamizol equals about 50%. On the other hand, about 65% tramadol is bound to plasmaproteins. It is therefore obvious that plasma protein binding cannot contribute to the explana-tion of the obvious difference when comparing these two drugs.Contrary to pharmacokinetics there are, however, significant differences in the efficacy of thesetwo drugs. Tramadol proved to be a similarly effective analgesic as metamizol after recommen-ced doses of 100 mg and 2.5 g, respectively. Alike tramadol, metamizol exerts a significantintrinsic antispasmodic activity. It is therefore obvious that in colicky pain the reliable analgesicactivity of metamizol is effectively combined with its pronounced antispasmodic effect. Incontrast, adverse central depressive effects of tramadol, especially after parenteral administra-tion, may clearly limit the usefulness of this drug in the general practitioner’s office, becauseof practical immobilisation of the patient for a certain time. Metamizol, on the other hand, showsno depressive central actions and in addition, metamizol cannot enhance depressive effects ofother centrally depressant drugs including alcohol. After parenteral administration of metami-zol the patient is fully competent to drive motor vehicles, and even after high doses there is nodanger of respiratory depression. Similarly as tramadol, metamizol did not prove to exert anyclinical significant anti-inflammatory effect; however, alike tramadol, metamizol has a powerfulantipyretic effect, which can be effectively used if necessary. Last but not least, very slightside-effects of metamizol during short-term acute administration can be omitted.

Key words:
metamizol - tramadol - pharmacology - pharmacokinetics - therapy.


Autoři: Z. Fendrich
Působiště autorů: Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Z. Fendrich, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (6): 315-319
Kategorie: Články

Souhrn

Vzhledem k řádově rozdílným dávkám obou látek (metamizol byl podáván v dávce 1000 a tramadol v dávce 100 mg) je porovnání farmakokinetických parametrů závislých na dávcenemožné. Porovnat se však dají eliminační poločasy obou látek a také renální clearance.Eliminační poločas metamizolu, respektive jeho nejvýznačnějšího metabolitu 4-metylaminoan-tipyrinu je zhruba poloviční ve srovnání s tramadolem po orálním podání obou látek. Clearancetramadolu je však o dva řády rychlejší než clearance metamizolu. Vazebnost na bílkoviny krevníplazmy v případě metamizolu, respektive jeho aktivních metabolitů, je zhruba 50%. Tramadolse váže na plazmatické proteiny ze 65 %. Je tedy zřejmé, že vazebnost na bílkoviny krevníplazmy nedokáže vysvětlit eliminační nesrovnalosti při porovnání těchto dvou látek.Oproti farmakokinetice existují však výrazné rozdíly v účinnosti obou látek. Tramadol doporučené dávce 100 mg se ukazuje být stejně účinným analgetikem jako metamizol po obvyklédávce 2,5 g. Navíc metamizol vykazuje význačnou vnitřní spazmolytickou aktivitu, která tramadolu, jak se dá předpokládat, zcela chybí. Je tedy zřejmé, že při kolikovitých bolestech v případě metamizolu kombinuje jeho spolehlivá analgetická aktivita se spazmolytickýmúčinkem. Oproti tomu však vedlejší tlumivé účinky tramadolu, zvláště po parenterálním podáníznačně komplikují využití této látky v ordinaci praktického lékaře, protože pacienta po určitoudobu prakticky imobilizují. Metamizol na druhé straně nevykazuje žádné tlumivé účinky CNS a nezvýrazňuje ani účinky ostatních centrálně tlumivých látek včetně alkoholu. parenterální aplikaci metamizolu je pacient plně kompetentní i pro řízení motorového vozidla.Ani při vysokých dávkách metamizolu nehrozí nebezpečí útlumu dechu. Podobně jako tramadolnevykazuje ani metamizol žádný klinicky významný antiflogistický účinek, ale oproti trama-dolu vykazuje metamizol mohutný antipyretický účinek, který může být, v případě potřeby,výhodně využit. Zanedbatelné nejsou ani velmi nízké vedlejší účinky metamizolu při krátkodo-bém, akutním podání.

Klíčová slova:
metamizol - tramadol - farmakologie - farmakokinetika - terapeutické použití.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se