Czech urogynecology in 21th century


Autoři: Lukáš Horčička
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(3): 241-242
Kategorie: Urogynekologie: Sdělení

Z historie české urogynekologie

Historie české urogynekologie sahá až k takovým velikánům jako Pawlik, Klaus, Jerie a mnozí další a v minulém století bychom našli i ostatní zvučná jména české urogynekologické obce. Profesorů, primářů i asistentů, ale také obyčejných lékařů gynekologů, kteří se inkontinencí moči u žen zabývali ve svém každodenním profesním životě a posouvali úroveň vědění směrem dopředu. Díky první linii se ke gynekologovi ženy obracely dříve než k urologovi, obracely a obracejí se s důvěrou, že jim od potíží pomůže.

Z historie a současnosti Urogynekologické společnosti

Urogynekologická společnost byla založena v roce 1992 skupinou 17 kolegů, kteří chtěli vymanit organizaci urogynekologického hnutí z vazby na tehdy nefungující ČLS J. E. Purkyně v podobě Sekce urogynekologie při ČGPS, aby tak získali fungující zázemí pro rozvoj svého oboru. Založili tedy společnost, která začala záhy udávat krok ve vzdělání i organizaci péče o pacientky s dysfunkcemi močových cest. Od počátku se výbor společnosti snažil o vytvoření standardizovaných postupů k léčbě a pracoval na systému vzdělávání kvalitních odborníků. Naše žádosti o funkční licence však zůstávaly nevyslyšeny. Díky dobrým vztahům s urologickou společností, které byly založeny na vzájemném respektu, a to i přes některé dílčí kontroverze, se podařilo spolupracovat na mnoha projektech.

V současné době jsou urogynekologové v České republice sdruženi do dvou organizací – Urogynekologické společnosti (UGS) a Sekce urogynekologie ČGPS (SUG ČGPS). Urogynekologická společnost sdružuje kromě gynekologů také urology, zdravotní sestry a nelékaře. Většina členů Sekce urogynekologie ČGPS jsou členy UGS. Členskou základnu UGS tvoří 170 odborníků. Výbory obou společností jsou již 7. rokem stejné. Tato skutečnost mimo jiné umožňuje jednotný postup v tvorbě oboru a zaručuje konsenzus v jednáních s ostatními subjekty – Urologická společnost, Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny atd.

Po neúspěšném jednání o funkční licenci a přes nezařazení mezi základní obory jsme dále pracovali na tvorbě Vzdělávacího programu oboru včetně Logbooku výkonů v duchu vytvoření podoboru pro základní kmen gynekologie a porodnictví. Ve spolupráci s IPVZ se nám podařilo projednat koncepci Certifikovaného kurzu urogynekologie a začlenit jej do vyhlášky MZd v roce 2009. Během následujících dvou let proběhly zkoušky tzv. primárního uznání a základní zkoušky po uznání odborné způsobilosti a od ledna 2012 probíhají atestační zkoušky v certifikovaném kurzu ve vypsaných termínech po splnění všech předepsaných podmínek Vzdělávacího oboru urogynekologie. Vzdělávací program je k dispozici na webových stránkách společnosti a zde jsou i vypsány termíny zkoušek, které organizuje Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ. Do současné chvíle úspěšně složilo zkoušku v Certifikovaném kurzu urogynekologie 65 gynekologů. Jejich seznam je rovněž dostupný na webových stránkách UGS.

Akreditovaná pracoviště pro certifikaci

Pro vzdělávací program jsou k dispozici dle propozic MZd dva typy akreditovaných pracovišť:

  • Pro 2. stupeň jsou akreditována 4 pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF ve VFN U Apolináře, ÚPMD Praha, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF v Nemocnici Bulovka a Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF ve FN v Motole
  • Pro 1. stupeň jsou akreditována tato pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení KNTB ve Zlíně, Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, GONA s.r.o. v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF ve FN Královské Vinohrady v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Garanty vzdělávání jsou vedoucí osobnosti české urogynekologie a v posledních letech se daří publikační a přednáškovou činností úspěšně proniknout i do světa.

Kongres a wokshopy

Jedenkrát ročně je pořádán národní kongres – letos již 22. ročník Praktické urogynekologie (od roku 2012 s názvem Česká urogynekologie), který je naplněn odbornými sděleními na vysoké úrovni. Kromě toho výbor společnosti uděluje odbornou záštitu řadě kurzů či sympozií včetně opakovaných operačních workoshopů ve Zlíně, které mají tu nejvyšší odbornou kvalitu.

Čestná členství a zásluhy v oboru

Výbor společnosti udělil čtyři čestná členství Urogynekologické společnosti: profesoru Michaelu Halaškovi, primáři Janu Zmrhalovi, docentu Jaroslavu Feyereslovi a profesoru Aloisi Martanovi za jejich celoživotní dílo pro rozvoj oboru. Za zvláštní zásluhy v oboru bylo uděleno čestné uznání primáři Janu Zmrhalovi a primáři Zdeňku Adamíkovi. Oba se zasloužili a dále starají o fungování kongresu v Praze a workshopu ve Zlíně.

Členství v mezinárodních společnostech

Přispěním výboru UGS se společnost afiliovala do Mezinárodní urogynekologické společnosti (International Urogynecological Association – IUGA) a taktéž do Evropské urogynekologické společnosti (European Urogynaecological Association – EUGA). I na této půdě se nám daří pronikat do světového urogynekologického dění a někteří naši členové jsou členy boardů těchto společností (Feyereisl, Halaška, Mašata, Švabík, Kališ). Významná je i spolupráce se Slovenskou urogynekologickou společností (SKUGA), její členové se pravidelně účastní našich akcí a každoroční konference v Nových Zámkoch se účastní řada českých přednášejících.

Inkoboard a Incoforum

Díky úsilí profesora A. Martana se za podpory firmy PHC ustavila skupina Inkoboard, ve které zasedli vedle gynekologů (Martan, Horčička, Švabík, Halaška, Zmrhal, Feyereisl, Krofta) i urologové (Hanuš, Zachoval, Krhut), a vytvořili tak účinnou platformu pro internetové vzdělávání EUNI. Je sepsána řada lekcí v oboru pro kolegy, kteří se chtějí touto formou vzdělávat, byly natočeny i výukové filmy.

V letošním roce bylo po 12 letech transformováno také Incoforum. Bylo vytvořeno občanské sdružení, jehož členy jsou odborníci všech oborů, ve kterých se lze s inkontinencí setkat. Členové – Hanuš, Horčička, Zachoval, Topinková, Pacík, Feyereisl, Paulů, Bojar, Šmatlák a Zmrhal tvoří kompaktní skupinu schopnou propagovat problematiku inkontinence u laické veřejnosti. Díky propagačním akcím a materiálům se daří bořit mýty a pacientům pomáhat v návratu do normálního života. V letošním roce proběhly osvětové akce v rámci Světového týdne kontinence. V Praze a v Brně ve stáncích Incofora zkušený zdravotnický personál podával informace o možnostech diagnostiky, léčby a pomoci postiženým lidem.

Ostatní aktivity a vize USG

Také publikační činnost členů UGS je bohatá. V loňském roce jsme uvítali nabídku vydavatelství časopisu Praktická gynekologie, společnosti Facta Medica, s.r.o., na mediální spolupráci a odborné garantování časopisu. Časopis je v současnosti oficiálním mediálním partnerem UGS.

Před rokem jsem si přečetl povzdech profesora Roztočila, že česká urogynekologie není organizována, není centralizována a je v ní víceméně chaos, ve kterém si může dělat každý, co chce. Snad je nyní každému jasné, že tomu tak není. Je pravdou, že musíme ještě spoustu věcí dodělat, čekají nás standardy v urogynekologii, ale každý, kdo se opravdu urogynekologii věnuje, ví, kde je jeho místo, kde najde informace a kde se může dále vzdělávat. Pro ty, kteří to doposud nevěděli, je určen tento článek a také odkaz na webové stránky www.urogynekologie.cz nebo www.urogynekologie.com.

MUDr. Lukáš Horčička

předseda UGS a předseda SUG ČGPS a předseda rady Incoforum o.s.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×