Abstrakta ze 42. konference gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČSL JEP Lázně Bělohrad, 8. 4. – 10. 4. 2010


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2010; 14(2): 107-110
Kategorie: Zpráva z konference

Pořadatel: Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

Program konference

 1. Hořejší J, Praha. Amenorea primaria, její diagnostika, rozdělení a léčba z pohledu gynekologie dětí a dospívajících.
 2. Nižňanská Z. Nízké hladiny prolaktinu – výmysl nebo fakt?
 3. Sysák R, Bratislava. Management vrozených vývojových vad vnitřních rodidel.
 4. Smetanová D, Praha. Ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad rodidel.
 5. Polová A, Geržová H, Ostrava. Faktory ovlivňující kostní denzitu v pubertě a adolescenci.
 6. Koliba P, Geržová H, Ostrava. Vyšetřování obětí sexuální agrese – změny z pohledu nového trestního zákoníku od roku 2010.
 7. Zmrhalová B, Neumannová H, Brtnická H, Halaška M, Praha. Novela trestního zákoníku – nové aspekty při forenzním vyšetřování v dětské gynekologii.
 8. Neumannová H, Brtnická H, Sehnal B, Holý P, Halaška M, Praha. Porucha vývoje pohlaví – Swyerův syndrom – kazuistika.
 9. Brtnická H, Neumannová H, Driák D, Halaška M. Gynatrezie-hematokolpos – kazuistika.
 10. Kuras Z, Geržová H, Machálek Z, Lázně Klimkovice. Role balneoterapie ve standardním léčebném postupu dětských gynekologických onemocnění.
 11. Gregor A, Bělohrad. 2. rok gynekologické léčby v Anenských slatinných lázních.
 12. Lasztůwková M, Marušáková R, Ostrava. Edukační práce sestry v ambulanci gynekologie dětí a dospívajících.
 13. Havlín M. Vliv vaginálního kroužku na množství poševních laktobacilů.
 14. Havlín M. Porovnání frekvence kolpitis u uživatelek vaginálního kroužku a tablet.
 15. Hrdonková E, Praha. Lichen sclerosus u dětí.
 16. Fait T, Praha. Kvadrivalentní vakcína v praxi – update z EUROGYN.
 17. Geržová H, Polová A, Ostrava. Gonadoblastom v dětském a adolescentním věku.
 18. Teslík L, Praha. „Nové“ metody v léčbě juvenilní metrorrhagie?
 19. Černá R, Hořejší J, Martínek J (Praha) a Zajíčková M (Vsetín). Předčasné ovariální vyhasnutí. Demonstrace diagnostického postupu a návrhu terapie na kazuistice.
 20. Kopecký P, Hradec Králové. Karcinom děložního hrdla.

1. Amenorea primaria, její diferenciální diagnostika a terapie z pohledu gynekologie dětí a dospívajících.

1. Amenorrhoea primaria, its differential diagnosis and therapy from the perspective of children and adolescent gynecology.

J. Hořejší
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Amenorea primaria (AP) znamená, že u dívky nezačala menstruace do dovršení 15 let věku. Pro diferenciální diagnostiku je nejdůležitější vycházet ze stavu rozvoje sekundárních pohlavních znaků (SPZ). Při dobrém ženském rozvoji SPZ pátráme po vrozené vývojové vadě odvodných cest pohlavních (aplazie nebo gynatrezie). Při chybějícím či nedostatečném rozvoji SPZ je prvním diagnostickým krokem stanovení gonadotropinů. Hypergonadotropní stav svědčí pro poruchu gonádovou a indikuje cytogenetické vyšetření a laparoskopii s biopsií tkáně k mikroskopickému vyšetření. U hypogonadotropního stavu jde o poruchu centrální. Etáž poruchy v hypofýze či v hypothalamu rozlišíme LHRH-stimulačním testem, další hierarchie testů a vyšetření následuje. Extragenitálním důsledkem neléčené AP může být porucha výstavby kostí ve smyslu opoždění kostního věku a osteopenie nebo až osteoporózy. Terapie při AP tohoto typu musí napodobovat normální pubertu a měla by to být „tailor-made therapy“. K hodnocení úspěšnosti a postupu této terapie používáme hodnocení klinických znaků (zejména růst prsních žláz), UZ měření tloušťky endometria hormonální poševní cytologii. AP při známkách virilizace SPZ může být způsobena hyperandrogenním stavem. Ten může mít původ v ovariích (PCO) nebo v nadledvinách („late onset“ kongenitální adrenální hyperplazie – CAH). Je nutné pro účelnou a správnou terapii těchto stavů je rozlišit testy: ACTH stimulační test odhalí CAH – pak léčíme kortikoidy, OGTT se stanovením inzulinu a C-peptidu může jako příčinu odhalit inzulinorezistenci – pak léčíme Metforminem.

3. Manažment vrodených vývojových chýb vnútorného genitálu

3. Management of congenital defects of the internal genitalia

R. Sysák
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave

Vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov sa vyskytujú u 1–3,5 % ženskej populácie. Niektoré sa prejavia už v novorodeneckom veku, niektoré v adolescentom veku spolu s menarché a menštruačným cyklom, niektoré až v neskoršom veku, často v súvislosti s tehotenstvom. Niekedy sa vyskytujú samostatne, izolovane, pomerne často sa však združujú s malformáciami uropoetického systému, občas i s anomáliami terminálneho úseku tráviaceho ústrojenstva (anomálie anorektálne), či iných systémov.

Správne stanovená diagnóza vrodenej vývojovej chyby genitálií je veľmi dôležitá pre ďalší somatický vývoj pacientky a pre zachovanie jej reprodukčnej schopnosti. Včasnou diagnostikou a určením ďalšieho terapeutického postupu možno predísť komplikáciám, ktoré môžu viesť k obmedzeniu až znemožneniu fertility pacientky.

Metodika: Práca bola zameraná na zhodnotenie frekvencie výskytu jednotlivých typov VVCH vnútorného genitálu na území Bratislavského kraja, klinické príznaky charakteristické pre jednotlivé skupiny VVCH a vekové obdobie, v ktorom boli diagnostikované. Hodnotená bola včasnosť záchytu jednotlivých VVCH, dĺžka trvania ich diagnostiky, použité diagnostické metódy a potvrdenie súvisu niektorých typov VVCH vnútorného genitálu s anomáliami uropoetického systému. Ďalej bol hodnotený spôsob riešenia VVCH a jeho načasovanie po stanovení diagnózy.

Išlo o retrospektívno-prospektívnu štúdiu, pri ktorej boli údaje získavané v rokoch 2000–2008. Do štúdie boli zahrnuté pacientky s VVCH v dôsledku poruchy vývoja Müllerových vývodov a pacientky s úplnou aplaziou maternice a pošvy – syndróm MRKH. Celkový počet pacientok (n = 98) bol rozdelený do troch skupín: A skupina – kompletné duplicity (n = 63), B skupina – syndróm inkompletného zdvojenia vnútorných rodidiel – inkompletné duplicity (n = 16), C skupina – syndróm MRKH (n = 19).

Výsledky: Najčastejšími VVCH v skupine A boli uterus bicornis (44,4 %), uterus didelphys (17,5 %) a uterus arcuatus (14,3 %). V skupine B boli inkompletné duplicity zastúpené rovnomerne – hemihaematocolpos (50 %) a hemihaematometra (50 %).

V skupine A sa VVCH najčastejšie prejavili vo forme sterility (n = 41,3 %) a infertility (n = 17,4 %). V skupine B bola najčastejším príznakom pelvic pain (n = 56,3 %), v skupine C primárna amenorea (84,2 %). Vek prvých príznakov v skupine A bol v období dospelosti, v skupine B v období adolescencie a v skupine C okolo 16 roku života. Interval od príznakov k diagnostike v skupine A bol v rozpätí 1,9–5,3 roka, v skupine B v rozpätí 0,6–0,7 roka, v skupine C bol 0,7 roka. Anamnestický údaj o predtým diagnostikovanej unilaterálnej agenéze obličky v skupine B uvedený v 68,7 % prípadov. V skupine B bolo 87,5 % pacientok operovaných v akútnom štádiu, bez predchádzajúcej diagnostiky. V skupina A to bolo len 12,5 % pacientok a v skupine C nebola žiadna pacientka operovaná v akútnom štádiu.

Záver: Potvrdená bola rovnaká frekvencia výskytu jednotlivých typov VVCH v našich podmienkach v porovnaní s údajmi so svetovej literatúry. Rozdielne vekové obdobie prejavu vyplýva z charakteru jednotlivých skupín VVCH – skupina A obdobie dospelosti, skupiny B a C obdobie adolescencie. Rozdielne boli aj klinické príznaky skupín VVCH – skupina A: infertilita, sterilita. Pre skupinu B a C je charakteristický súvis s menštruačným cyklom a pelvic pain. V skupine A bol štatisticky významne dlhší (p < 0,001) interval od príznakov k definitívnej diagnóze oproti ostatným skupinám. Zistili sa štatisticky významné rozdiely (p < 0,001) v záchytnosti jednotlivých VVCH v primárnej sfére – najnižšia v skupine B, najvyššia v skupine C. Bol zaznamenaný významne vyšší podiel akútnych stavov v čase riešenia v skupine B v porovnaní so skupinami A a C.

6. Vyšetřování obětí sexuální agrese – změny z pohledu nového trestního zákoníku od roku 2010.

6. Investigation of the victims of sexual aggression - changes from the perspective of the new Criminal Code in 2010

P. Koliba1, H. Geržová2
1
Gynartis, s.r.o. Vřesina
2
Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava

Přijetím nového trestního zákoníku – Sbírka zákonů č. 40/2009, se zpřísnil postih pachatelů trestné činnosti, která je spojena se sexuální agresí. Podle § 22 je pachatelem trestného činu ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, nebo jeho pokusu či přípravy. Podle § 24 je účastníkem na trestném činu ten, kdo úmyslně: a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil; b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin; c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou apod. Jde především o trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, a to § 185 znásilnění, § 186 sexuální nátlak, § 187 pohlavní zneužití, § 188 soulož mezi příbuznými, § 191 šíření pornografie a nově § 192 výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a § 193 zneužití dítěte k výrobě pornografie. Dále jsou to trestné činy proti rodině a dětem, především v § 201 ohrožování výchovy dítěte a § 202 svádění k pohlavnímu styku. Dle § 203 je zaručena beztrestnost dítěte a stanovený věk pro hodnocení je 15 let. Pro postup při vyšetřování obětí sexuální agrese nadále platí Metodické opatření dle Věstníku MZ ČR z dubna 2006 pro postup lékaře při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím. Důležité je pořídit přesný záznam do zdravotnické dokumentace. Změny v zákonech se mohou dotknout lékaře při vyšetřování oběti sexuální agrese, a to dle § 367 nepřekažení trestného činu a § 368 neoznámení trestného činu.

10. Role balneoterapie ve standardním léčebném postupu dětských gynekologických onemocnění.

10. The role of balneotherapy in the standard of treatment for pediatric gynecological diseases.

Z. Kuras1, H. Geržová2, Z. Machálek3
1
Lázně Bělohrad
2
Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava
3
Lázně Klimkovice

Souhrn: Shrnutí skupiny diagnóz, u kterých by měla vždy přicházet do úvahy následná lůžková péče (balneoterapie). Diagnózy, u kterých je: a) narušená integrita peritonea; nebo b) ovlivněna receptorově-cévní oblast malé pánve; c) celková onemocnění. U skupiny a) a b) by měla být vždy lege artis zařazena následná lázeňská terapie, u skupiny c) jako fakultativní léčba pomocí účinky jodu. Kolageny představují nejrozšířenější skupinu živočišných bílkovin, jeho struktura je stabilizována S-S disulfidickými můstky. Jod tyto můstky rozrušuje. Zásadní je včasnost lázeňské terapie pro zachování hrozivě klesající fertility u ženské populace.

13. Vliv antikoncepčního vaginálního kroužku na množství vaginálních laktobacilů.

13. Influence of contraceptive vaginal ring on the amount of vaginal lactobacilli.

M. Havlín
ADC sanatorium, Praha

Cíl: Zhodnotit vliv zavedení vaginálního kroužku NuvaRing® na množství vaginálních laktobacilů. Metodika: Množství laktobacilů hodnoceno před začátkem užívání NuvaRingu a porovnáno s množstvím v 2. či 3. cyklu u 44 mladistvých.

Výsledky: U 79,5 % dívek nedošlo ke změně množství laktobacilů, u 9,1 % laktobacilů přibylo a u 11,4 % došlo k jejich úbytku (2× kolpitida, 3× asymptomatický).

Závěr: Zavedení NuvaRingu neovlivňuje množství poševních laktobacilů.

14. Vliv vaginálního kroužku na výskyt kolpitid.

14. The influence of vaginal ring use on the colpitis incidence.

M. Havlín
ADC sanatorium, Praha

Cíl: Sledovat výskyt poševních zánětů u žen užívajících vaginální kroužek oproti ženám užívající nízkodávkovanou (15–20 μg EE) perorální HA.

Metodika: Dva soubory: NUV (67 dívek, 15–20 let, průměr 17,9 užívající NuvaRing) a COC (identický počet a věk pacientek užívajících perorální antikoncepci s 15–20 μg ethinylestradiolu). Během jednoho roku byl sledován výskyt kolpitid, recidivujících kolpitid a jejich etiologie v obou souborech.

Výsledky: Počty dívek nejméně jedenkrát léčených pro kolpitidu se neliší (NUV 47,8 % a COC 44,8 %), recidivující kolpitida je častější v souboru COC (33,3 % oproti 18,8 % v souboru NUV). V souboru NUV byla nejčastější příčinou kolpitidy bakteriální infekce (52,3 %) a v COC mykotická infekce (42,1 %). Statisticky významný rozdíl nebyl nalezen v žádném parametru.

Závěr: Nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly ve frekvenci a typu kolpitid mezi uživatelkami vaginálního kroužku a nízkodávkované perorální antikoncepce.

19. Předčasné ovariální selhání (POF).

19. Premature ovarian silure (POF).

R. Černá, J. Hořejší, J. Martínek, M. Zajíčková
FN Motol v Praze

Cíl práce: Popis diagnostického postupu a návrh terapie u POF.

Typ studie: Kazuistika a přehledový článek.

Závěr: POF je vyhasnutí ovariální funkce před 40. rokem, může nastoupit ještě před menarche. U většiny případů není etiologie POF známa.

Chybějící abstrakta nebyla dodána.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×