Looking back to the 6th year of the Congress of occupational medicine with international participation, Luhačovice 19th and 20th October 2012


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 4, s. 174-175.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 19.–20. října 2012 se konal již 6. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Hlavními pořadateli byli tradičně Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti JEP a Lázně Luhačovice, a. s., ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a jejími lékařskými fakultami v Praze, Hradci Králové a Plzni, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Hornickou poliklinikou, s. r. o., v Ostravě.

Akce se konala tradičně pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a já si dovolím touto cestou poděkovat vrchní ředitelce pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby paní doktorce Viere Šedivé za laskavé převzetí osobní záštity nad naším kongresem.

Úvodem mi dovolte krátkou reminiscenci. Odborná spolupráce a navazující dlouholeté přátelství s kolegy z Luhačovic nabyly dynamiky po roce 1990, kdy jsem zdejší lékaře zapojil do práce Expertní komise MZ pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska jako její tehdejší předseda. Vynikající byla zejména spolupráce s kolegy Zdeňkem Hlobilem a Jirkou Hnátkem.

Na základě našich nadstandardních vztahů a dlouhodobě budovaných osobních kontaktů jsem si v roce 2001 dovolil oslovit hospodářské vedení lázní. Navrhl jsem jim novou a kvalitativně vyšší etapu spolupráce – uspořádání kongresu.

Přípravu takové akce jsme se učili za pochodu a s laskavou pomocí luhačovických přátel, kteří mají s pořádáním obdobných akcí letité zkušenosti. Postupně jsme se pořadatelsky dopracovali na úroveň, za kterou se – podle mého názoru – nemusíme stydět a kongresy můžeme označit za nejprestižnější akci naší odborné společnosti, které se účastní většina významných odborníků pro nemoci z povolání a pro pracovní lékařství z České republiky a tradičně i ze Slovenska.

I. ročník se konal na podzim roku 2002 za účasti více než 160 účastníků ze tří zemí. Následné kladné hodnocení odbornou veřejností napomohlo při rozhodování nás pořadatelů o opakování akce.

Na II. ročníku v říjnu roku 2004 se registrovalo již přes 200 hostů. Vyslechli jsme odborná sdělení nejen ve dvou souběžných lékařských sekcích, ale i sdělení v nové sesterské sekci. S tímto nápadem jsme přišli jako s formou poděkování našim sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu. Novinka se setkala s velmi příznivým ohlasem a stala se nedílnou a svébytnou součástí odborného programu. V roce 2004 byla rovněž poprvé oceněna diplomem nejzajímavější sdělení z lékařské sekce.

V podobném rozsahu proběhl i III. ročník na podzim roku 2006. V reprezentativním zastoupení se poprvé zúčastnili i kolegové z KHS a ze Zdravotních ústavů, kteří svými erudovanými příspěvky významně přispěli ke zvýšení odborné úrovně našeho pracovního setkání.

Tradice a úspěšná spolupráce pokračovaly i v průběhu IV. a V. ročníku na podzim 2008 a 2010. V paměti účastníků jistě zůstala milá vzpomínka na povedenou vernisáž půvabných obrazů naší vzácné kolegyně a přítelkyně paní profesorky Jany Buchancové. Ministerstvo zdravotnictví na našich kongresech zastupoval náměstek ministra a hlavní hygienik ČR pan doktor Michael Vít, kterého vždy rádi vítáme mezi sebou.

Letos jsme se v nejkrásnějších moravských lázních sešli během posledních 12 let pošesté. Čekala nás práce ve dvou lékařských sekcích, jedné nelékařské sekci a posterová sekce.

Jakoukoliv větší společnou akci na této úrovni dnes není možné uspořádat bez sponzorské pomoci. Generálním sponzorem a spolupořadatelem byly i letos Lázně Luhačovice, a. s., hlavními sponzory pak firma Mercedes-Benz, centrum Moravia-Sever a firma Juwital, a. s. Děkujeme jim i všem ostatním sponzorům a věříme ve spolupráci i do dalších let.

Tradičně a s velkým potěšením jsme mezi námi přivítali – opět ve velmi prestižní sestavě – vážené kolegyně, kolegy a přátele ze Slovenska. Významně přispívají k vysoké odborné úrovni našeho setkání. Vždy si velmi rádi vyslechneme jejich zkušenosti s novými položkami na Seznamu nemocí z povolání, s jejichž aplikací do praxe nás – a nikoliv poprvé – předběhli. Společným přáním pořadatelů je, aby se mezi námi vždy cítili jako doma.

Od prvního ročníku kongresu se snažíme přijít pokaždé s něčím novým. I letos jsme nabídli malou inovaci – sesterská sekce se transformovala a pod novým názvem nelékařská sekce posloužila jako odborná tribuna nejen našim sestřičkám, ale i všem nelékařským odborníkům v pracovním lékařství.

VIP osobností kongresu byl pan Ing. Jan Halíř, vrchní ředitel úseku ekonomicko-správního České správy sociál­ního zabezpečení, který nám pomohl specifikovat společenské dopady naší odborné činnosti z hlediska hodnocení ze strany MPSV ČR a informoval nás o aktuálním stavu legislativních příprav úrazové pojišťovny.

Limitovaný rozsah článku mi neumožňuje vyjmenovat všechny významné účastníky. Někteří byli uvedeni v abecedním pořadí v tištěném programu, který měli kongresoví hosté k dispozici. Nicméně si dovolím tvrzení, že vážené a respektované osobnosti jako generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., pan doktor Bláha, paní profesorka Buchancová a všichni její slovenští kolegové, paní ředitelka Šviráková z KHS se sídlem ve Zlíně, paní doktorka Sixtová z MZ ČR, pan profesor Jirák v zastoupení děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity a mnozí další byli tou nejlepší zárukou odborné úrovně našeho pracovního setkání. Panu profesorovi Jirákovi jsme si jménem pořadatelů dovolili poblahopřát k nedávnému významnému životnímu jubileu.

V rámci úvodního projevu jsem auditoriu představil organizační tým, který zodpovídal za více než roční přípravu a průběh akce. Prezidentem kongresu byl pan docent Jiří Chaloupka, předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP, sekretářem kongresu paní docentka Marie Nakládalová, první místopředsedkyně naší odborné společnosti.

Předsedou vědeckého programového výboru a mou pravou rukou byl tradičně pan docent Evžen Hrnčíř. Za nelékařskou sekci zodpovídal pan primář Aleš Hejlek.

Při děkování rozhodně nesmím zapomenout na pracovnice sekretariátu kongresu v čele s panem primářem Jiřím Hnátkem. Byli všem účastníkům k dispozici po celou dobu konání akce. Všichni výše jmenovaní jsou pro výkon těchto funkcí výjimečně kompetentní, pro mne osobně bylo ctí a radostí s nimi kongres připravovat.

Pro všechny pořadatele znamená příprava mnohaměsíční dobrovolnou mimopracovní aktivitu, kterou vede snaha navázat na pracovní odkaz našich vážených a respektovaných předchůdců. Tichou vzpomínku jsme věnovali vynikajícím osobnostem, se kterými jsme se v Luhačovicích rádi potkávali a kteří již dnes nejsou mezi námi. Za všechny jsem si dovolil vzpomenout pana docenta Kohouta, pana profesora Hůzla, pana primáře Petrželu, pana primáře Slepičku, pana primáře Eislera, pana primáře Prokopa a paní doktorku Menclovou. Nedávno nás tiše a neokázale opustil všemi oblíbený emeritní primář pan František Staník ve věku pouhých 65 let. Jeho památku uctili kongresoví účastníci minutou ticha.

Ve vlastním odborném programu jsme vyslechli 35 sdělení v lékařské sekci, 8 sdělení v nelékařské sekci, prezentováno bylo 15 posterů.

Autoři nejlepších tři sdělení v obou sekcích byli oceněni na úvod společenského večera diplomem a dárkovým balíčkem. Písemné poděkování výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP obdrželi pan generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha a vrchní ředitel České správy sociálního zabezpečení Ing. Jan Halíř. Po výše uvedených oficialitách následoval bohatý raut gastronomických lahůdek se studenou i teplou kuchyní a svělými moravskými víny. K poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Korečnica z Uherského Brodu a country kapela Lehká noha z Brna. Stará přátelství se krásně potvrzovala, nová příjemně navazovala. Naše kolegyně opět dokazovaly, že jsou nejen zdatnými odbornicemi v pracovním lékařství, ale že jim to ve večerních toaletách mimořádně sluší. Slovenští přátelé byli odborně velmi zdatní při prezentaci svých četných sdělení i v bohaté odborné diskusi a navíc potvrdili svou pověst skvělých bavičů a zpěváků lidových písní.

Po půlnoci jsme se neradi rozcházeli do svých pokojů s vědomím, že nás čeká ještě druhé pracovní kongresové dopoledne.

Závěrečné zhodnocení provedl předseda vědeckého programového výboru, který poděkoval pořadatelům a sponzorům, ocenil hojnou aktivní účast, bohatou diskusi a kladně zhodnotil celý průběh akce.

Přál bych si, aby náš kongres byl vnímán oběma sesterskými odbornými společnostmi jako další pozitivní krok na cestě k obnovení důvěry a vzájemně výhodné a rovnocenné spolupráce mezi Společností nemocí z povolání a Společností pracovního lékařství.

Pokud se podaří navázat na dosavadní tradici a uspořádat za dva roky VII. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, nebude práce pořadatelů vůbec jednoduchá. Laťku odborné i společenské úrovně akce se nám podařilo nastavit hodně vysoko.

Rosťa Gromnica


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se