Ohlédnutí za Sympoziem pracovního lékařství s mezinárodní účastí v Luhačovicích
8.–9. října 2010


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 62, 2010, No. 4, s. 190-195.
Kategorie: Zprávy

Bylo pro mne velkou ctí podílet se jako hlavní koordinátor a předseda organizačního výboru na přípravě již 5. ročníku Sympozia (dříve kongresu) pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Sympozium tentokrát pořádaly KHS MSK se sídlem v Ostravě, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Hornická poliklinika, s. r. o., Ostrava. Akce se konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Úvodem mi dovolte krátkou reminiscenci. Odborná spolupráce a navazující dlouholeté přátelství s  kolegy z  Luhačovic nabyly dynamiky po roce 1990, kdy jsem zdejší lékaře zapojil do práce Expertní komise MZ pro posuzování nemocí z  povolání pro oblast Moravy  a Slezska jako její tehdejší předseda. Naši přátelé z nejkrásnějších moravských lázní se od té doby aktivně podíleli na práci komise, vynikající byla zejména spolupráce s kolegy Zdeňkem Hlobilem a Jirkou Hnátkem.

Na základě těchto nadstandardních vztahů a dlouhodobě budovaných osobních kontaktů jsem si v roce 2001 dovolil oslovit hospodářské vedení lázní. Navrhl jsem jim novou a kvalitativně vyšší etapu spolupráce – uspořádání kongresu. Původně jsem měl na mysli malou, organizačně nenáročnou akci s  vynaložením minimálních finančních prostředků. Pan Ing. Josef Krůžela, CSc., generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., nám dal zelenou, ovšem s jednou pro něj charakteristickou podmínkou – uspořádáme plnohodnotný kongres, nejlépe se zahraniční účastí.

Kongres jsem od počátku považoval za svůj osobní přínos naší mladé odborné společnosti. Měl jsem tu čest – společně se třemi dalšími kolegy – stát u jejího vzniku od původní idey, přes nekonečné lobování, přesvědčování až po realizaci nového subjektu v rámci ČLS JEP. Logicky jsem nikomu jinému než právě rodící se společnosti nemohl kongres věnovat. Přípravu takové akce jsme se učili za pochodu s laskavou pomocí luhačovických přátel, kteří mají s pořádáním podobných i větších akcí letité zkušenosti. Snad nebudu přehánět, když předchozí čtyři ročníky označím za nejprestižnější akci naší odborné společnosti, které se účastní většina významných odborníků pro nemoci z  povolání a pro pracovní lékařství z České republiky a tradičně i ze Slovenska.

I. ročník se konal na podzim roku 2002 za účasti více než 160 účastníků ze tří zemí a díky nesmírné laskavosti a pochopení účastníků bylo jeho následné hodnocení odbornou veřejností velmi kladné.

Na II.ročníku v říjnu roku 2004 se registrovalo již přes 200 hostů. Vyslechli jsme 50 sdělení ve dvou souběžných lékařských sekcích a 12 sdělení v nové sesterské sekci. S tímto nápadem jsme přišli jako s formou poděkování našim sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu. Novinka se setkala s velmi příznivým ohlasem a stala se nedílnou a svébytnou součástí odborného programu. V roce 2004 byly poprvé oceněny tři nejzajímavější sdělení z lékařské sekce.

V podobném rozsahu proběhl i III. ročník na podzim roku 2006, který byl odbornou veřejností rovněž velmi příznivě hodnocen. Tohoto ročníku se v reprezentativním zastoupení poprvé zúčastnili i kolegové z  KHS a ze Zdravotních ústavů, kteří svými erudovanými příspěvky významně přispěli k odborné úrovni našeho pracovního setkání.

Tradice a úspěšná spolupráce pokračovaly i v průběhu IV. ročníku na podzim 2008. Tento kongres bude mít jeho 180 registrovaných účastníků v paměti pro povedenou vernisáž a výstavu půvabných obrazů naší vzácné kolegyně a přítelkyně paní profesorky Jany Buchancové. Ministerstvo zdravotnictví na naší akci poprvé zastupoval náměstek ministra a hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D.

Letos jsme se v nejkrásnějších moravských lázních sešli během posledních deseti let popáté. Hlavní náplní sympozia byla práce ve dvou lékařských sekcích, jedné nelékařské sekci, panelová diskuse se zástupci ministerstva zdravotnictví a posterová sekce. K dispozici registrovaným účastníkům sympozia byly dva přednáškové sály vybavené moderní komunikační technikou s profesionální obsluhou a foyer Společenského domu.

Sympozium na této úrovni dnes není možné uspořádat bez sponzorské pomoci. Generálním sponzorem naší letošní akce byly Lázně Luhačovice, a. s., hlavními sponzory firma Caretta Technologies, s. r. o. a Mercedes-Benz, Moravia-Sever, Ostrava.

Tradičně a s velkým potěšením jsme mezi námi přivítali – opět ve velmi prestižní sestavě – vážené kolegyně, kolegy a přátele ze Slovenska. Významně přispívají k vysoké odborné úrovni našeho setkání. Vždy si velmi rádi vyslechneme jejich zkušenosti s novými položkami na Seznamu nemocí z  povolání, s jejichž aplikací do praxe nás opět – a nikoliv poprvé – předběhli. Velmi doufám, že se mezi námi opět cítili jako doma.

Od prvního ročníku kongresu se snažíme přijít pokaždé s něčím novým. Letos jsme 190 registrovaným účastníkům nabídli dvě novinky: sesterská sekce se transformovala a pod novým názvem nelékařská sekce sloužila jako odborná tribuna nejen našim sestřičkám, ale i všem nelékařským odborníkům v pracovním lékařství. Nově jsme na program zařadili panelovou diskusi o současné i připravované legislativě a o aktuálních problémech v pracovním lékařství.

Hlavní VIP osobností byl již podruhé náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR pan doktor Michael Vít, který tentokrát zastával funkci odborného garanta sympozia. Velmi si vážím toho, že přes nesmírně náročný pracovní program přijal opět mé pozvání. Je erudovaným odborníkem ve většině prezentovaných sděleních, takže jeho účast na našem kongresu považujeme nejen jako reprezentativní, ale i odborně pracovní. Své tvrzení, že „již není odborníkem, nýbrž pouze úředníkem“ zcela popřel sofistikovaným a plně kompetentním moderováním odpolední panelové diskuse.

Další nepostradatelnou VIP osobností sympozia je pan Ing. Josef Krůžela, CSc., generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s. Bez jeho dlouholeté podpory a velkorysosti by si naše malá odborná společnost mohla o pořádání kongresů na této úrovni jen nechat zdát. Letos Lázně Luhačovice, a. s., nebyly spolupořadatelem, nýbrž generálním sponzorem. Jménem pořadatelů bych zde chtěl vyjádřit vděčnost a poděkování a zároveň naději, že nám zachovají přízeň i do dalších let.

Limitovaný rozsah článku mi neumožňuje vyjmenovat všechny významné účastníky sympozia. Nicméně si dovolím tvrzení, že vážené a respektované osobnosti jako paní profesorka Buchancová, pan profesor Jirák v zastoupení děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, paní děkanka Marečková z Olomouce, paní ředitelka Šebáková a mnozí další byli tou nejlepší zárukou odborné úrovně našeho pracovního setkání.

Předsedou vědeckého programového výboru a mou pravou rukou byl již tradičně pan docent Evžen Hrnčíř, který je pro výkon této funkce výjimečně kompetentní. Společně s místopředsedkyní paní docentkou Marií Nakládalovou a hlavním moderátorem v nelékařské sekci panem primářem Alešem Hejlkem vyhodnotili nejlepší přednesená sdělení v lékařské i nelékařské sekci. Diplomy a věcné ceny byly oceněným autorům slavnostně předány na úvod večerního společenského setkání.

Při děkování rozhodně nesmím zapomenout na pracovníky sekretariátu sympozia v čele s primářem Jiřím Hnátkem. Byli plně k dispozici po celou dobu konání sympozia všem registrovaným účastníkům.

Příprava kongresu je vždy během na dlouhou trať. Pro všechny pořadatele znamená mnohaměsíční dobrovolnou mimopracovní aktivitu. Naší společnou snahou, jedinou a zároveň nejlepší odměnou je spokojenost účastníků. Pro mne osobně byla příprava našeho letošního odborně-společenského setkání ještě složitější než v  minulých letech. Největší a velmi příjemné překvapení však nás pořadatele čekalo první dva pracovní dny po sympoziu. Na mou e-mailovou adresu přišlo více než dvacet spontánních děkovných zpráv spokojených účastníků od nás i ze Slovenska. Nevyskytla se prakticky žádná kritika (!). S jedinou věcnou připomínkou přišel pan profesor Jirák, který upozornil na nevhodnost současného konání dvou lékařských sekcí, což znemožňuje účastníkům vyslechnout všechna prezentovaná sdělení. Touto připomínkou (a samozřejmě všemi případnými dalšími) se budeme do budoucna seriózně zabývat.

Přál bych si, aby naše akce byla vnímána oběma odbornými společnostmi jako další pozitivní krok na cestě k obnovení důvěry a vzájemně výhodné a rovnocenné spolupráce mezi Společností nemocí z povolání ČLS JEP a Společností pracovního lékařství ČLS JEP. Měli jsme odvážnou ambici, aby se sympozium stalo jakousi přechodnou společnou tribunou a platformou k seznámení se s prioritami a problémy druhé strany.

Chtěl bych vážené čtenáře ujistit, že spolupráce je možná a je zároveň velmi žádoucí. V naší moravskoslezské aglomeraci je komunikace a spolupráce mezi klinickými pracovišti, zaměstnanci KHS a Zdravotního ústavu založena na vzájemném respektu a toleranci. Je zvláště v posledních letech bezproblémová a každodenní, vede k prospěchu oběma stranám a hlavně našim pacientům a klientům. Obdobně by se mělo postupovat i v ostatních regionech naší republiky.

Ostrava 13. 10. 2010;

MUDr. R. Gromnica, Ph.D.


Luhačovice 2010 – zdařilé sympozium

Vážení a milí čtenáři, těžko by si někdo mohl myslet, že by ve psaní zpráv z odborných akcí mohl byť vzdáleně konkurovat našemu milému příteli a kolegovi, zesnulému doc. MUDr. Josefu Kohoutovi, CSc. Přesto mě účast na nedávné odborné akci vyprovokovala k tomu, abych o ní podala alespoň kratičkou informaci.

Sympozium pracovního lékařství s mezinárodní účastí se konalo 8. a 9. října 2010 v nádherném prostředí moravského lázeňského města, v Luhačovicích, v renovovaných prostorách Společenského domu. Akce se konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky, odborným garantem byl MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR, který se také po oba dny sympozia účastnil a který v úvodním projevu i v panelové diskusi zdůrazňoval potřebu jednoty a spolupráce v našem krásném interdisciplinárním oboru.

V odborném programu zazněla sdělení týkající se hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí, sdělení týkající se závodní preventivní péče, práce týkající se nových poznatků v diagnostice a léčbě nemocí z povolání. Diskutovalo se také o problematice posuzování nemocí z povolání v legislativním kontextu. Prezentovány byly taktéž i rozsáhlé užitečné epidemiologické studie a další původní práce i řada zajímavých kazuistik. První den odpoledne a druhý den probíhal program ve dvou sekcích, přičemž v sobotním programu měla místo i nelékařská sekce, které jsem se účastnila a ve které zazněla velmi zajímavá sdělení autorů z klinických pracovišť, ze zdravotních ústavů, z hygienických stanic a ze spolupracujících vysokých škol.

Celkem bylo v lékařských sekcích na sympoziu prezentováno 36 prací, další 4 sdělení byla prezentována v panelové diskusi řízené náměstkem ministra zdravotnictví a hlavním hygienikem MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. V nelékařské sekci bylo předneseno 8 sdělení. Vystaveno bylo 10 posterů s dalšími sděleními. Abstrakta těchto prací jsou uveřejněna ve 3. čísle letošního ročníku časopisu Pracovní lékařství, proto nepokládám za účelné na tomto místě uvádět jednotlivé autory s výsledky jejich prací. Chtěla bych jen konstatovat, že atmosféra sympozia byla přátelská, k předneseným sdělením probíhaly neformální přínosné diskuse. Mnoho zkušeností jsme mohli načerpat také od našich milých slovenských kolegů. Všechny práce rozšířily náš rozhled a myslím, že řadu poznatků můžeme využít ve své praxi.

Kromě odborné stránky bylo z mého pohledu velmi pozitivní přátelské setkání nejrůznějších odborníků našeho oboru i oborů spolupracujících. K příjemnému prožití sympozia přispívaly i doprovodné programy, např. možnost využít lázeňské procedury, či projet se v některém z přistavených Mercedesů nebo navštívit vernisáž luhačovické umělecké galerie a konečně společenský večer s živou hudbou.

Poděkování patří pořadatelům, kterými byli Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ostravská Univerzita, Lékařská fakulta, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Hornická poliklinika, s. r. o., Ostrava a sponzorům, hlavním sponzorem sympozia byla organizace Lázně Luhačovice, a. s., dalšími sponzory byla organizace Mercedes-Benz, Centrum Moravia Sever a organizace Technicare a samozřejmě všem, kdo se jakkoliv o zdárný průběh kongresu přičinili.

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.


Pokračování seznamu zkratek (6. část) používaných orgány ochrany a bezpečnosti práce v rámci Evropské unie

Český překlad je uváděn pouze u hesel, kde není cizojazyčný název jednoznačný a neumožňuje přesnější zařazení v naší oborové struktuře. U hesel jsou uváděny země původu zkratkami.

APSA (USA) – American Political Science Association

ASTM (USA) – American Society for Testing and Material

BCR (USA) – Bureau of Certified Reference

BDA (SRN) – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – Confederation of German Employeręs Associations – Fédération des associations patronalrs allemandes – Německé sdružení svazů zaměstnavatelů

BGIA (SRN) – Institut für Arbeitsschutz – Institute for Occupational Safety and Health – Institut pour la sécurité et la santé du travail – Ústav ochrany a bezpečnosti práce

BG (SRN) – Gewerbliche Berufsgenossenschaften – Organismes dęassurance accidents obligatoire de lęindustrie – Institutions for statutory akcident insurance and prevention in the industrial sector –           – Organizace povinného úrazového pojištění v průmyslu

BUK (SRN) – Bundesverband der Unfallkassen – Ústředí úrazových pojišťoven

ECDC (EU) – European Center for Disease Prevention and Control – Evropský ústav prevence a kontroly nemocí

ETUI-REHS (EU) – European Trade Union Institute for Research, Education, Health and Safety – Europäisches Gewerkschafts Institut für Forschung, Bildung und Arbeits- und Gesundheitsschutz – Evropský ústav pro výzkum, výchovu, bezpečnost práce a ochranu zdraví

EIRA (Švédsko) – Environmental individual rheumatoid arthritis – case control study

FAS (Švédsko) – Forskningsrädet för arbetsliv och socialvetenskap – Swedish council for working life and social research

FLARE (EU) – Future leaders of aging research in Europe

VFA (EU) – Association for the promotion of occupational safety in Europe – LęAssociation pour la promotion de la sécurité au travail en Europe – Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa – Společnost pro podporu bezpečnosti práce v Evropě

QGI (Švédsko) – Quality of Government Institute

HCWs (UK) – Health Care Workers

HEFCE (UK) – Higher Education Funding Council for England

HVBG (SRN) – Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften – Ústředí BG

KAN (SRN) – Kommission Arbeitsschutz und Normung – Komise pro bezpečnost práce a normování

NIST (USA) – National Institute of Standards and Technology

NPL (UK) – National Physical Laboratory

NOTES (UK) – Natural orifice transluminal endoscopic surgery – Vnitřní chirurgie prováděná přirozenými otvory těla

OSH (UK) – Occupational safety and health

SABOHS (EU) – Strategic advisory body for occupational health and safety – Strategický poradní sbor pro otázky ochrany zdraví a bezpečnosti práce

SST (Francie) – La sécurité de la santé au travail – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

USP (USA) – United States Pharmacopoeia

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Datové banky mezinárodních organizací pro normalizaci

V minulých letech četná ISO gremia (ISO – Mezinárodní organizace pro normování) připravila elektronické datové banky, ve kterých jsou objasňovány mimo jiné výrazy, pojmy a terminologie, grafika, symboly a kódy pro jazyky, měna a země užívané v normách. Od října 2009 tyto databáze, obsahující více než  18 000 ISO standardů, byly staženy do jediné generické databáze. To má ulehčit využití komisemi při vývoji norem a podpořit jednotu jejich struktury. Databáze má adresu http://cdb.iso.org. Uživatel může dále volit výrazy, definice, symboly, kódy, následuje jednoduché vyhledávání, popř. další vymezení určitými kritérii. Obsah databáze je stále rozšiřován, zvláště cenné je seznámení s návrhy norem, komentáře, názory a hodnocení k usnadnění procesu normalizace.

Literatura: MIESNER, S. ISO koncept Databáze. KANBrief, 2009, 16, č. 4, s. 21.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Nový portál o bezpečnosti výrobků

BAuA (Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Německý úřad pro bezpečnost práce a pracovní lékařství) jako ústřední ohlašovací místo v SRN pro nebezpečné a defektní výrobky vytvořil portál www.portals-produktsicherheit.de. Ten má sloužit k informaci spotřebitele, dále k hlášení zneužití certifikátů a především k ohlašování stažení výrobků z trhu.

Literatura: MIESNER, S. A new product safety portal. KANBrief, 2009, 16, č. 4, s. 21.

; Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Nejrozšířenější zástupci rodu Bacillus

Jsou to mikroorganismy grampozitivní, tyčkovité, buď obligátně, nebo fakultativně aerobní, kataláza pozitivní. Za nepříznivých životních podmínek tvoří spóry, vysoce odolné k teplu i záření, s dlouhou životností.

Bacillus subtilis byl použit v New Yorku při zjišťování možnosti zamoření metra při biologickém teroristickém útoku. Podle zamoření se odhadoval počet osob, které by útok nepřežily. Nejzávažnějším výsledkem tohoto pokusu bylo zjištění, že zamoření jediného vlaku stačí ke kontaminaci celého systému metra. Bacillus subtilis je rovněž využíván jako dokonalý modelový organismus v molekulární biologii, protože je prakticky nepatogenní a má poměrně velké geny vhodné k pokusům.

Bacillus cereus může vyvolávat zažívací onemocnění podobné potížím způsobeným Clostridium perfringens nebo Staphylococcus aureus. Je to fakultativně anaerobní půdní mikroorganismus s produkcí exotoxinů, betahemolytický. V prvním případě převládají průjmy, ve druhém zvracení. Nejmenší infekční dávka se odhaduje na 10 mil. zárodků na jeden gram. Onemocnění s průjmovými příznaky může způsobovat infikované cukroví, pudinky, vanilkový krém, maso (párky, guláš), zelenina (saláty), polévky a mléčné produkty. Onemocnění se zvracením vyvolává kontaminovaná ohřívaná rýže. Prevence těchto onemocnění spočívá v uchovávání potravin při teplotách pod 5 °C nebo nad 65 °C, snižování pH pod 4,5, rychlé zchlazování nebo zahřívání. Spóry B. cereus nemusí být zahříváním ničeny, naopak pomalé zahřívání může zvýšit jejich množení.

Bacillus anthracis vyvolává antrax. Jméno je odvozeno od příznaků rozsáhlých kožních lezí. Je to relativně velký mikroorganismus (1–6 mikrometrů), fakultativně aerobní, nepohyblivý, tvořící elipsovité spóry. Buňky obvykle tvoří řetězce. In vivo vytváří kapsulky z polyglutamátu, které ho chrání před fagocytózou. Na krevním agaru nevyvolává hemolýzu.

Bacillus thuringiensis je významný hmyzí patogen. Jeho vybrané geny se využívají k výrobě biologických insekticidů, zvláště v zemědělství. Jakmile se po požití substance dostane do zažívacího traktu hmyzu, toxin se aktivuje. Bílkovina se zabuduje do buněk zažívacího traktu s následným edémem a lýzou, která způsobí uhynutí hmyzu.

Literatura: SIEGRIST, I. Bacillus – an ubiquitous bacteria genus. In Vitro Bio Files, 2009, 4, č. 1, s. 22–23; KISELEWSKIJ, M. An ubiquitous bakteria genus. Analytix, 2009, 1, č. 2, s. 15–16.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Mikrobiologické znečištění koření a čajů

Přítomnosti mikrobiálního znečištění potravin je věnována stále pečlivější pozornost. Nalézaná fakta mají značnou praktickou důležitost. Například se zjistilo, že kombinace česneku a cibule zabíjí až     99 % E. coli v salámech. E. de Boer et al. testovali 150 vzorků koření a čajů. Nalezli až jeden milion organismů v jednom gramu vyšetřovaných látek.

Vysoký počet psychotropních bakterií, kvasinek a enterobakterií byl nalezen především v bylinném koření. Rovněž nález plísní byl zde vysoký (Aspergillus niger, A. flavus, A. tamarii, Penicillium citrinium patřily k nejčastějším). A. flavus může produkovat aflatoxiny, proto je třeba jeho nález pečlivě sledovat.

Z mikroorganismů byly v koření dále nalezeny Staphylococcus aureus, salmonely, Laktobacilli, Enterobacteriaceae, koliformní mikrobi, Enterococci, Clostridium perfringens, B. cereus. Některé z nich mohou u člověka vyvolávat onemocnění. Při sušení a zpracování čajů a koření se dostává řada mikroorganismů do zvláštního stavu, ve kterém nejsou v dané situaci při běžných laboratorních podmínkách schopni růst a množit se.To však bohužel neznamená, že ztratili svoji životnost a schopnost vyvolávat onemocnění, pokud se změní podmínky jejich prostředí, za nichž obvyklým způsobem rostou a množí se.Takové oživení lze dosáhnout i v laboratoři užitím speciálních mikrobiologických metod.

Literatura: SIEGRIST, J. Microbiological Control of Spices and Herbs. Analytix, 2010, 4, č. 1, s. 8–9.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Německý projekt Zdraví a práce

Německé ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) a iniciativa uskupení Nová kvalita práce (Neue Qualität der Arbeit – INQA, New Quality of Work, Nouvelle qualité du travail) vyhlásily nový projekt s názvem Zdravá práce (Gesunde Arbeit, Healthy work, Travailler sain) určený malým a středně velkým podnikům prostřednictvím kontaktních buněk v celém Německu. Tato regionální kontaktní místa poskytují své služby zdarma pro celou oblast daného tématu Zdravá práce, v širokém rozsahu úrazového pojištění, nemocenského a důchodového pojištění a různých dalších i soukromých služeb. Regionální zařízení pracují již v řadě míst, jako např. v Drážďanech, v Kolíně, v Münsteru, v Mnichově atd. Po skončení pilotní části projektu se počítá s dalším rozšiřováním.

Literatura: BREUTMANN, N. Projekt Gesunde Arbeit unterstüzt KMU (Kleine und mittlere Unternehmen). KANBrief, 2010, 17, č. 1, s. 21–22.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Spolupráce Ústavu aplikované profesionální ergonomie a průmyslového inženýrství s KAN

(Kommission Arbeitsschutz und Normung)

Ústav aplikované profesionální ergonomie a průmyslového inženýrství (Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, Institute for applied occupational ergonomic and industrial engineering, Institut des science appliquées du travail) v Düsseldorfu představuje spojení vědy s praxí v oboru profesionálních věd a organizace podniků. Jeho práce je zaměřena na vzestup produktivity a tím i posilování německého hospodářství a zvyšování počtu pracovních míst. Ústav plní řadu speciálních úkolů. Mezi nejdůležitější patří i spolupráce s KAN (německou Komisí ochrany zdraví, bezpečnosti práce a normování). Týká se výměny odborných a vědeckých informací na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti práce a ergonomie. V řadě případů pracují obě instituce na řešení zadaných úkolů společně.

IfaA byl zřízen v roce 1962. Specifický rys jeho práce spočívá v tom, že jeho pracovníci neřeší dané problémy v ústavu, ale přímo v podnicích. Sledují vztahy příčin a účinků, definují vztahy mezi vývojem pracovních postupů a organizací podniku apod. Ochrana práce je pokládána za základní prioritu ústavu. Sledují se rovněž stále se zvyšující počty zákonů, předpisů a nařízení a vypracovávají se praktické souhrny a podklady pro umožnění podnikům soustředit se na podstatné problémy a nové poznatky v ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Ústav podporuje činnost normalizační komise (DIN/ISO – Normenausschuss Ergonomie NaErg, DIN/ISO Ergonomics Standards Committee, Comité de normalisation ergonomie du DIN/ISO) aktivní účastí na národních i mezinárodních grémiích. Využívá se spolupráce expertů z jednotlivých odvětví hospodářství, Svazu zaměstnavatelů, odborů, vlády, vysokých škol a pojišťoven.

Literatura: STOWASSER, S. Partner der KAN – Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft. KANBrief, 2010, 17, č. 1, s. 18–20.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Výzkumné centrum PEROSH

Třináct členských organizací (PEROSH – Partnership for European Research in Occupational Safety and Health) ustavilo koncem roku 2008 v Dublinu Evropskou vědeckovýzkumnou společnost, čímž skončil prozatímní statut PEROSH jako zájmové skupiny. Výrazem této nové náplně je i zřízení místa koordinátora od března 2009 se sídlem v Bruselu. Jeho náplní je prosazování spolupráce mezi jednotlivými ústavy a další rozvíjení členské sítě, jakož i získávání kontaktů na odpovědné členy Evropské unie.

Literatura: BREUTMANN, N. PEROSH wird Forschungsverbund. KANBrief, 2009, 16, č. 2, s. 21.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


EUROSHNET – aktuálně

EUROSHNET (Netzwerk zur Zusammenarbeit von Experten europäischer Arbeitsschutz Institutionen, die in Normung, Prüfung, Zertifizierung und Forschung tätig sind; Network of experts from European OSH Institutions who are involved in standardization, testing, certification and associated research; Evropská síť spojující experty na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti práce v oblasti normování, zkušebnictví, certifikace a příslušného výzkumu) upozorňuje na možnost zapojení i privátních osob on line účastí na diskusích k normám, zkoušení i výzkumu. Jejich pozorování a zkušenosti týkající se bezpečnosti produktů se tak mohou rychle dostat do okruhu expertů v normování. EUROSHNET tuto možnost zvláště zdůrazňuje a vítá (www.euroshnet.eu). Pro některé vybrané úseky jako Bezpečnost strojů, Osobní ochranné prostředky, Zkušebnictví a certifikace, Hluk a otřesy byla zřízena specializovaná diskusní fóra.

Literatura: Breutmann, N. EUROSHNET aktuell. KANBrief, 2009, 16, č. 2, s. 21–23.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Onemocnění přenášená klíšťaty – borrelióza

Díky klimatickým změnám, projevujícím se mj. zvyšováním teploty prostředí, problematika spojená s výskytem klíšťat neustále narůstá. Jednou ze závažných průvodních okolností přisátí klíštěte je přenos borelií vyvolávajících u napadeného onemocnění Lymeskou borreliózou. Problémem je složitost průkazu, že při napadení klíštětem došlo i k nákaze. Klasický průkaz se opírá o nalezení protilátek u napadeného, jejichž vytvoření však vyžaduje delší dobu (4–6 týdnů). Výzkum se proto zaměřil na průkaz patogenu ve vyšetřovaném klíštěti, čímž se významně zkracuje doba vhodná k nasazení účinné terapie.

Takové vyšetření trvá pouze dvě hodiny a je založeno na analýze DNA izolované z klíštěte. Probíhá ve třech fázích:

  1. fáze – klíště je mechanicky rozmělněno k získání DNA;
  2. fáze – DNA je zesílena a vzorek upraven k testování, které probíhá ve třetí fázi;
  3. fáze – na testovacím proužku se po několika minutách objevují barevné čárky.

Dvě fialové linky potvrzují přítomnost borelií v klíštěti, jedna linka přítomnost vylučuje. Průkaznost metody byla potvrzena na 400 klíšťatech, z tohoto počtu bylo 358 Ixodes ricinus, 36 Dermacentor reticulatus, 5 Haemaphysalis concinna a jedno Ixodes hexagonus. Pozitivní bylo z první skupiny 56 klíšťat (Borrelia afzelii a B. garinii), ze druhé skupiny byla pozitivní 2 klíšťata (Borrelia afzelii). Klíště lze k vyšetření do laboratoře i zaslat.

Po detekci borelie v klíštěti může nastoupit podrobnější identifikace k určení příslušného druhu Borrelia. Jeho určením lze předvídat symptomy, které budou nákazu charakterizovat. Například Borrelia garinii vyvolává neuroboreliózu s poruchami centrálního nervového systému, Borrelia afzelii vyvolává erythema migrans, červené skvrny o průměru 5–7 cm.

U odchycených klíšťat lze zjišťovat i přítomnost dalších patogenních mikroorganismů, jako rickettsií, babesií a anaplasmat. Postup analýzy je stejný jako u borelií. Všechny tyto patogeny mohou být přeneseny na člověka. Klíšťata mohou např. přenášet zvířecí patogeny, jako Babesia bovis a Babesia bigemenia, vyvolávající tzv. klíšťovou nebo dobytčí horečku. Tyto mikroorganismy napadají v přírodě obvykle myši, skot, koně a psy. Rovněž Babesia divergens a Babesia microti mohou být klíšťaty přenesena a vyvolávat onemocnění charakterizované chřipkovými příznaky, jako horečkou, bolestmi kloubů, trombocytopenií, hemolytickou anémií a hemoglobinurií. Anaplasma phagocytophila se množí v leukocytech a vyvolává granulocytární anaplasmózu s horečkami, bolestmi končetin a hlavy, s gastrointestinálními příznaky a s postižením dýchacích cest, někdy s vyrážkou.

Literatura: FABIENKE, M. Detecting Disease Carrying Ficks. Micro Focus Fluka Analyt., 2009, 1, č. 1, s. 2–3; FABIENKE, M. Onemocnění přenášená klíšťaty. BioFiles in Vitro, 2009, 5, č. l, s. 20–22.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Změny v zákonech vyvolané přijetím Lisabonské smlouvy

V souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy došlo ke změně názvu Evropského společenství z European Treaty Community (EC Treaty, La Communauté Européenne – Traité CE, Europäische Gemeinschaft – EC Vertrag) na Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU Vertrag), Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Traité sur le fonctionnement de lęUnion européenne (TFUE). Přitom došlo také k přečíslování zákonů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Například Art. 95 EGV se změnil na Art. 114/AEUV (Produkt Sicherheit/Product safety/Sécurité des products), Art. 137 EGV se změnil na 153 AEUV (Sozial Politik, Social policy, Politique sociale). Obsahově nedošlo při tomto přečíslování k žádným změnám.

Literaturta: BREUTMANN, N. Lissabon Vertrag in Kraft. KANBrief, 2010, 17, č. l, s. 21–22.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se