Choroby z povolania v SR z pohľadu klinického pracovného lekárstva


Occupational diseases in the Slovak Republic from the perspective of clinical occupational medicine

There were 483 cases of occupational diseases and professional intoxications reported in the Slovak Republic in 2009. The highest proportion of occupational diseases covers the disease of bones, joints, tendons and nerves of extremities from longterm, excessive, unilateral load of upper extremities with 209 reported cases, i. e. 43.27 % of all reported professional diseases. The second was the disease of bones, joints, muscles, vessels and nerves of extremities caused by the work with vibrating instruments which represented 17.4 % of all occupational diseases in Slovakia in 2009.

The third most frequent occupational diseases are infectious and parasitic diseases including tropical infectious and parasitic diseases and diseases transmitted from animals to humans (52 cases, i.e. 10.7 % reported occupational diseases).

The occupational analysis showed the highest occurrence of occupational diseases (123 cases) in workers in mining and building industry in the Slovak Republic. The highest occurrence of occupational diseases according to the field classification of economic activities was in the industrial production – 246 reported cases.

The most occupational diseases according to the site of organization where the occupational diseases developed were reported in the region of Banska Bystrica, the most occupational diseases according to the health care organization which reported the occupational disease were in the region of Košice in 2009.

Key words:
occupational diseases, gender, age, profession, field classification of economic activities


Autoři: Ľ. Legáth
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP Košice, prednosta kliniky doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 62, 2010, No. 4, s. 184-189.
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

V roku 2009 bolo v Slovenskej republike hlásených 483 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv. Najväčší podiel na chorobách z povolania má choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín s celkovým počtom 209 hlásení, čo predstavuje 43,27 % celkového počtu hlásených profesionálnych ochorení. Na druhom mieste bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi, ktoré v roku 2009 predstavuje 17,4% z celkového počtu chorôb z povolania na Slovensku.

Treťou najčastejšou chorobou z povolania sú infekčné a parazitárne choroby vrátane tropických infekčných a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (52 prípadov, t.j. 10,7 % hlásených chorôb z povolania).

Pri analýze profesií bol v SR najvyšší výskyt chorôb z povolania v celkovom počte 123 u robotníkov pri ťažbe surovín a stavebných robotníkov. Najvyšší výskyt chorôb z povolania podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností bol v priemyselnej výrobe – 246 hlásení.

Podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla, najviac chorôb z povolania bolo hlásených v Banskobystrickom kraji, pri hodnotení zdravotníckej organizácie, ktorá hlásila chorobu z povolania, bol výskyt chorôb z povolania v roku 2009 najvyšší v Košickom kraji.

Kľúčové slová:
choroby z povolania, pohlavie, vek, profesie, odvetvová klasifikácia ekonomických činností

Výskyt hlásených chorôb z povolania a profesionálnych otráv je indikátorom ich vývoja v každej rozvíjajúcej sa spoločnosti. Patrí k základným faktorom pri hodnotení účinnosti primárnej prevencie a taktiež veľakrát môže odrážať stav zdravotnej starostlivosti o zdravie zamestnancov.

V roku 2009 bolo v Slovenskej republike hlásených 483 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 40 % (t. j. 186 prípadmi). Počet hlásených chorôb z povolania u mužov a žien za posledných 10 rokov ukazuje graf 1. V porovnaní s rokom 2008 s celkovým počtom 429 hlásených novopriznaných chorôb z povolania došlo v roku 2009 k vzostupu hlásených chorôb z povolania o 54 prípadov, čo reálne predstavuje vzostup o 11,2 % dosahujúci tretiu najnižšiu úroveň hlásených chorôb z povolania za posledných 10 rokov (v roku 2005 bolo hlásených 413 prípadov novozistených chorôb z povolania).

Počet hlásených novovzniknutých chorôb z povolania v Slovenskej republike v rokoch 2000–2009 [1]
Graf 1. Počet hlásených novovzniknutých chorôb z povolania v Slovenskej republike v rokoch 2000–2009 [1]

Pri nezmenených kritériách posudzovania chorôb z povolania sa na nevýraznom vzostupe v roku 2009 najviac podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených v práci nadmernému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií s celkovým počtom hlásených 293 prípadov (t. j. miernym vzostupom o 7 % v porovnaní s hlásenými 274 prípadmi v roku 2008). Výraznejší trend pozorujeme pri poškodení sluchu hlukom, kde pri celkovom počte 36 prípadov hlásených chorôb z povolania pod položkou 38 došlo k vzostupu o 120 % v porovnaní s priemerným počtom hlásených poškodení hlukom v roku 2008. Uvedený trend nezodpovedá vývoju chorôb z povolania, hlásených v ostatných položkách zoznamu chorôb z povolania a vyžiada si detailnejší rozbor príčin. Prehľad a trend najčastejšie hlásených chorôb z povolania za posledných 10 rokov v SR je vyjadrený na grafe 2.

Počet najčastejšie hlásených chorôb z povolania podľa zoznamu chorôb z povolania [2] v Slovenskej republike v rokoch 2000–2009
Graf 2. Počet najčastejšie hlásených chorôb z povolania podľa zoznamu chorôb z povolania [2] v Slovenskej republike v rokoch 2000–2009

Tabuľka 1 ukazuje poradie 10 najčastejšie hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike za posledných 5 rokov. K najčastejšie hláseným chorobám z povolania v uvedených rokoch analýzy patrili:

  • Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (položka č. 29 prílohy č. 1 Zákona č. 461/2003 Z.z.).
  • Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (položka č. 28 prílohy č. 1 Zákona č. 461/2003 Z.z.).
  • Infekčné a parazitárne choroby vrátane tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (položky č. 24–26 prílohy č. 1 Zákona č. 461/2003 Z.z.).
  • Profesionálne dermatózy – rakovina kože a kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby (položky 21–22 prílohy č. 1 Zákona č. 461/2003 Z.z.).
  • Porucha sluchu z hluku (položka č. 38 prílohy č. 1 Zákona č. 461/2003 Z.z.).

Tab. 1. Poradie najčastejšie hlásených chorôb z povolania v SR v rokoch 2005–2009
Poradie najčastejšie hlásených chorôb z povolania v SR v rokoch 2005–2009

Aj napriek nevýraznému vzostupu v absolútnych číslach, najväčší podiel na chorobách z povolania v roku 2009 má choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín s celkovým počtom 209 hlásení, čo predstavuje 43,27 % celkového počtu hlásených profesionálnych ochorení. V porovnaní s rokmi 2006 a 2007 pozorujeme naďalej zachovávajúci trend v zastúpení najčastejšie hlásených chorôb z povolania – graf 3.

Pomerové zastúpenie choroby z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z celkového počtu hlásených chorôb z povolania v rokoch 2000–2009 [1]
Graf 3. Pomerové zastúpenie choroby z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z celkového počtu hlásených chorôb z povolania v rokoch 2000–2009 [1]

Podobne ako v roku 2008 bol na rozdiel od celkového počtu hlásených chorôb z povolania častejší výskyt u žien než u mužov vo vekovej dekáde od 45 do 54 rokov – graf 4.

Choroby z povolania hlásené v roku 2009 pod položkou 29 (choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín) u mužov a žien podľa veku
Graf 4. Choroby z povolania hlásené v roku 2009 pod položkou 29 (choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín) u mužov a žien podľa veku

Najčastejšou diagnózou evidovanou NCZI hlásenou primárne pod položkou 29 boli neuropatie – graf 5.

Percentuálne zastúpenie ochorení podľa MKCHO 10 [3] hlásených pod položkou 29-choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín
Graf 5. Percentuálne zastúpenie ochorení podľa MKCHO 10 [3] hlásených pod položkou 29-choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín

Po neuropatiach ďalšou položkou boli entezopatie, pričom v 15 % boli v zmysle medzinárodnej klasifikácie hlásené ochorenia pod položkou X 50-preťaženia a namáhavé alebo opakované pohyby, čo neumožňuje validizovať klinický nález alebo diagnózu ochorenia. Z najčastejšie hlásených neuropatií bol, podobne ako v roku 2008, syndróm karpálneho tunela, ktorý v roku 2009 predstavoval 71 % – graf 6.

Najčastejšie diagnostikované neuropatie podľa MKCH 10 [3] hlásené pod položkou 29-choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín
Graf 6. Najčastejšie diagnostikované neuropatie podľa MKCH 10 [3] hlásené pod položkou 29-choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín

V grafe sú uvedené aj iné špecifikované polyneuropatie (G 62.8), v roku 2008 poruchy trojklanného nervu (G 50), ktoré sa do štatistickej analýzy dostali nedopatrením, predpokladám administratívnou chybou. Pri druhej najčastejšie verifikovanej diagnóze v rámci hlásenej ChzP pod položkou 29 sa objavuje okrem uvedených epikondylitíd položka M 70-choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním a nadmerným používaním a tlakom, ktorá taktiež neumožňuje uviesť klinickú diagnózu ochorenia. Uvedené skutočnosti ukazujú na problém jednotného hlásenia diagnóz v zmysle MKCH 10 s ďalšou analýzou umožňujúcou presnejšie klasifikovať jednotlivé orgánové poškodenia.

Na druhom mieste v roku 2009, podobne ako to bolo v období v roku 2008, aj pri celkovom počte 84 hlásených prípadov (t. j. pri miernom vzostupe v porovnaní s rokom 2008), bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi (položka č. 28 prílohy č. 1 Zákona č. 461/2003 Z.z.), ktoré v roku 2009 predstavuje 17,4 % z celkového počtu chorôb z povolania na Slovensku – graf 7.

Percentuálne zastúpenie novovzniknutých chorôb z povolania hlásených v roku 2009
Graf 7. Percentuálne zastúpenie novovzniknutých chorôb z povolania hlásených v roku 2009

Na rozdiel od položky 29 bol hlásený jednoznačne vysoký výskyt ochorení z vibrácií u mužov – graf 8).

Choroby z povolania hlásené v roku 2009 pod položkou 28 (choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami) u mužov a žien podľa veku
Graf 8. Choroby z povolania hlásené v roku 2009 pod položkou 28 (choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami) u mužov a žien podľa veku

Podľa očakávania boli najčastejšou diagnózou v položke 28 – dokumentovanou podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH 10 – poruchy artérií, arteriol a kapilár (graf 9).

Percentuálne zastúpenie ochorení podľa MKCH 10 [3] hlásených pod položkou 28-choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami
Graf 9. Percentuálne zastúpenie ochorení podľa MKCH 10 [3] hlásených pod položkou 28-choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami

Otázkou ostáva použitie položky T 75.2-traumatický syndróm vazospazmu pri účinkoch vibrácií (graf 10).

Najčastejšie diagnostikované profesionálne poškodenie mikrocirkulácie podľa MKCH 10 [3] hlásené pod položkou 28-choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami
Graf 10. Najčastejšie diagnostikované profesionálne poškodenie mikrocirkulácie podľa MKCH 10 [3] hlásené pod položkou 28-choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami

Podobne ako pri položke 29 boli v rámci medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH 10 v 12 % uvedené poškodenia účinkom vibrácií (W 43) – čo opäť neumožňuje detailnejšiu analýzu diagnostikovaných ochorení.

Závažnosť problému pretrvajúceho vysokého podielu výskytu profesionálnych chorôb postihujúcich podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených v práci dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií podčiarkuje skutočnosť, že tieto tvorili v roku 2009 až 65,7 % z celkového počtu chorôb z povolania pri iba 4,5% zastúpení v počte vyhlásených rizikových prác. Naopak, poškodenie sluchu z hluku s 36 hlásenými prípadmi v roku 2009, pri 55,3% zastúpení z celkového počtu vyhlásených rizikových prác, predstavuje iba 7,5% hlásených chorôb z povolania.

Treťou najčastejšou chorou z povolania, s vysokým odstupom od ochorení podporne pohybového systému, sú infekčné a parazitárne choroby vrátane tropických infekčných a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (52 prípadov, t. j. 10,7 % hlásených chorôb z povolania) s výrazným poklesom po roku 1997 (92 hlásených prípadov) a následne vzostupom v porovnaní s rokom 2007 (27 hlásených prípadov). V poradí ďalšou chorobou z povolania je porucha sluchu z hluku a profesionálne dermatózy s celkovým počtom 28 hlásených prípadov, ktoré tvoria 5,6 % hlásených chorôb v roku 2009 (viz graf 7).

Pri poklese hlásení iných chorôb z povolania sa na prednejšie miesto od roku 2005 dostávajú profesionálne poškodenia pľúc, vrátane pneumokonióz. Pri stabilizovanom počte prípadov profesionálnej bronchiálnej astmy nebol po roku 2005, vzhľadom k zvyšujúcej sa prevalencii v populácii, zaznamenaný očakávaný vzostup. Otázkou ostáva profesionálna rinitída, ktorá je v súčasnosti pri 2 hlásených chorobách v roku 2009 stále poddiagnostikovaná.

Pri analýze jednotlivých profesií bol v SR najvyšší výskyt chorôb z povolania v celkovom počte 123 u robotníkov pri ťažbe surovín a stavebných robotníkov (tab. 2), v porovnaní s rokom 2008 došlo k miernemu poklesu z 30,3 % na 22,6 %.

Tab. 2. Podiel z celkového počtu chorôb z povolania podľa profesií
Podiel z celkového počtu chorôb z povolania podľa profesií

Najvyšší výskyt chorôb z povolania podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v roku 2009 bol v  priemyselnej výrobe – 246 hlásení, v ťažbe a dobývaní – 103 hlásení, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve – 59 hlásení. Po roku 2007 v poradí ďalším odvetvím je zdravotníctvo, po ktorom nasledovalo stavebníctvo (tab. 3).

Tab. 3. Podiel z celkového počtu chorôb z povolania podľa sekcie klasifikácie ekonomických činností
Podiel z celkového počtu chorôb z povolania podľa sekcie klasifikácie ekonomických činností

V porovnaní s rokom 2008 došlo k významnejšiemu nárastu v priemyselnej výrobe z 41,9 % na 50,9 %, k najvýraznejšiemu poklesu v ťažbe a dobývaní o 11,2 %. Podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla, najviac chorôb z povolania bolo hlásených v Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji (tab. 4).

Tab. 4. Poradie krajov podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla
Poradie krajov podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla

V porovnaní s rokom 2007 a 2008 najčastejšie boli chorobou z povolania v roku 2009 postihnutí pracujúci medzi 50.–59. rokom života, čo predstavuje 46,3 % hlásených chorôb z povolania (graf 11).

Choroby z povolania v roku 2008 podľa veku
Graf 11. Choroby z povolania v roku 2008 podľa veku

Pri hodnotení zdravotníckej organizácie, ktorá hlásila chorobu z povolania v jednotlivých krajoch, bol výskyt chorôb z povolania v roku 2009 najvyšší v Košickom kraji – 162 hlásení, v Banskobystrickom kraji – 122 hlásení, Žilinskom kraji – 111 hlásení (tab. 5).

Tab. 5. Poradie krajov podľa sídla zdravotníckeho zariadenia, kde choroba z povolania bola hlásená
Poradie krajov podľa sídla zdravotníckeho zariadenia, kde choroba z povolania bola hlásená

Aj napriek miernemu vzostupu hlásených chorôb z povolania otázkou zostáva reálny obraz profesionálneho poškodenia zdravia z práce spojený s diagnostikou a následne objektivizáciou príčinnej súvislosti. S tým súvisí vytvorenie špecializovaných centier, zaoberajúcich sa uvedenou problematikou. Opätovne je nutné konštatovať, že zistená záchytnosť chorôb z povolania neodráža predpokladaný výskyt ochorení vznikajúcich v súvislosti s prácou, s prihliadnutím na diskutovanú diagnostiku ochorení. S uvedeným súvisí aj nedostatočná edukácia terénnych pracovísk už zriadených pracovných zdravotných služieb. Možné riešenie vidíme aj v spomínanej dôslednejšej implementácii položiek ostatných krajín centrálnej Európy a Európskeho zoznamu chorôb z povolania.

Došlo dne 13. 10. 2010.
Přijato do tisku dne 30. 10. 2010.

Kontaktní adresa:
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
UN L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
Slovensá republika
e-mail: lubomir.legath@upjs.sk 


Zdroje

1. Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2009. Ročník 2009, ZŠ – 6/2010, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, s. 64.

2. Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení. Príloha č. 1, Oficiálna stránka Zbierky zákonov SR, dostupné na www:

www.zbierka.sk.

3. Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov. 10 revízia, Academic DTP, Vydavateľstvo Obzor Bratislava, 1994, ISBN 80-215-0282-7, s. 821.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se