Videosekvenční studie sezení u počítače


A Videosequential Study of Sitting in front of the Computer

An interdisciplinary group of experts analyzed videosequential records of 12 volunteers – designers working for 8 hours at the computer. When analyzing records the focus was especially placed on changes of the posture of the trunk, neck and head, pelvis and lower extremities, on the trunk rotation, breaks and positions of upper extremities. The Pinnacle software was used for the analysis and editing of the video. The authors present their results in graphs which point out to the increase of the load of operators after 6 hours of work. The study supports preventive programme for people working with computers and looks for optimal ways of ergonomic dynamic sitting. The results correspond to smaller American studies and the directive of the Council of Europe No. 90/2270 EEC.

Key words:
ergonomic sitting, videoseqentional study, back pain, visual display terminals, administrative PC workplace


Autoři: M. Vrbík 1;  I. Müller 2;  J. Prostředník 1;  R. Pomp 1;  D. Linhartová 3
Působiště autorů: Ústav nábytku, designu a bydlení, Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, vedoucí ústavu doc. Dr. Ing. Petr Brunecký 1;  Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, přednosta Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc. 2;  Oddělení sociálních věd, Institut celoživotního vzdělávání Mendlovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, vedoucí oddělení PhDr. Dana Linhartová, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 3, s. 106-110.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Mezioborová skupina odborníků analyzovala videosekvenční záznamy 12 dobrovolníků – projektantů pracujících po dobu 8 hodin u počítače. Při rozboru záznamů byl kladen důraz zejména na změny polohy trupu, šíje a hlavy, pánve a dolních končetin, na rotace trupu, na přestávky a polohy horních končetin. Pro analýzu a střih videa byl využit software Pinnacle studio. Výsledky autoři pro názornost uvádějí v grafech, jež ukazují na nárůst zátěže operátorů po 6 hodinách práce. Studie podporuje preventivní programy pro pracující u počítačů spolu s hledáním optimálních forem ergonomického dynamického sezení. Výsledky odpovídají menším americkým studiím i směrnici Rady Evropy 90/270 EEC.

Klíčová slova:
ergonomické sezení, videosekvenční studie, bolest zad, zobrazovací pracovní terminály, kancelářské PC pracoviště

Úvod

Jak uvádějí literární odkazy a prokazují klinická sledování, během života trpí bolestmi páteře až 80 % obyvatel. Ke zhoršování těchto potíží vede jednak všeobecná moderní hypomobilita, ale také jednostranné dlouhodobé zatížení v podobě práce vsedě. Práce s počítačem (visual display units – VDU, či visual display terminals – VDT) přitom hraje jednu z nejvýznamnějších rolí [1, 2, 3, 5, 9].

V rámci vývoje ergonomicky optimálního sezení jsme se zaměřili v naší studii na sledování polohy těla operátorů VDT pomocí dlouhodobého videosekvenčního sledování. Podobnou studii jsme v naší odborné literatuře dosud nezaznamenali.

Soubor a metodika

Týmovou spoluprací techniků, designérů, sociologa a lékaře jsme na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně sledovali videokamerami v rovině sagitální a v rovině transverzální po dobu 8 pracovních hodin celkem 12 dobrovolníků – projektantů, kteří pracovali u osobního počítače. Soubor tvořilo 5 žen o průměrné výšce 167 cm, hmotnosti 60,6 kg, průměrného věku 28 let a body mass indexu (BMI) 21,6 a 7 mužů o průměrné výšce 182,1 cm, hmotnosti 74,7 kg, věku 27,7 roků a BMI 22,5. Z připraveného pohovoru uvedli, že netrpí potížemi s páteří. Průměrná doba zaměstnání u počítače byla 4 roky. K sezení jsme užili jejich standardní kancelářské židle. Pro sestřih videozáznamu byl využit software Pinnacle studio a vyhodnocovací formulář. Videozáznam jsme podrobili analýze z hlediska: kyfotického sedu, posunů pánve, rotací trupu, změny polohy nohou a dolních končetin, předsunu krční páteře a hlavy, opory zad a polohu opěráku, opření loktů o stůl, podepření hlavy rukama a markantních změn polohy pravé ruky. Zobrazení sestřihu videa zachycuje obrázek 1, vyhodnocovací formulář je na obrázku 2.

Zobrazení sestřihu videa
Obr. 1. Zobrazení sestřihu videa

Vyhodnocovací formulář
Obr. 2. Vyhodnocovací formulář

Výsledky

Výsledky jsme zhodnotili postupně v průběhu měsíců června až listopadu 2007.

Analýzou videosekvenční studie u 12 sledovaných operátorů VDT jsme dospěli k těmto výsledkům:

  • a) Během sezení u VDT operátoři rotovali trup o více než 45° pracovního perimetru v průměru 11,3krát za hodinu a během 8 pracovních hodin pak 86,3krát. Nejvíce rotačních pohybů bylo v 1. hodině práce a v 6. hodině práce.

Respondenti užívají nedostatečně ergonomické pracoviště. Nevhodné je sezení přední s rotací trupu doprava a hlavy doleva. Pracoviště není ergonomicky optimální, opěradlo židle flexibilně nekopíruje pohyb trupu (obr. 3). Rotace během pracovní doby zachycuje graf 1.

Rotace během pracovní doby
Graf 1. Rotace během pracovní doby

Respondent užívající nedostatečně ergonomické pracoviště
Nevhodné sezení přední s rotací trupu doprava a hlavy doleva. Pracoviště není ergonomicky optimální, opěradlo židle flexibilně nekopíruje pohyb trupu.
Obr. 3. Respondent užívající nedostatečně ergonomické pracoviště Nevhodné sezení přední s rotací trupu doprava a hlavy doleva. Pracoviště není ergonomicky optimální, opěradlo židle flexibilně nekopíruje pohyb trupu.

  • b) Předsun hlavy s přetížením krční páteře jsme zaznamenali 13,7krát za hodinu a 104,3krát za 8 hodin, nejvíce však po uplynutí 5. pracovní hodiny. Zadní sed – relaxační, ale nadměrný předsun hlavy s nutnou oporou rukou uvádí obrázek 4. Antepozice hlavy zachycuje graf 2.

Zadní sed
Relaxační, ale nadměrný předsun hlavy s nutnou oporou rukou.
Obr. 4. Zadní sed Relaxační, ale nadměrný předsun hlavy s nutnou oporou rukou.

Antepozice hlavy
Graf 2. Antepozice hlavy

  • c) Podepření hlavy rukama během práce u VDT jsme zaznamenali v průměru 9,6krát za hodinu a 72,3krát za dobu 8 hodin. Tento jev byl nejčastější na začátku pracovní doby a 6. hodinu práce. Podepření hlavy rukama je na obrázku 5 a grafu 3.

Podepření hlavy rukama
Obr. 5. Podepření hlavy rukama

Podepření hlavy rukama
Graf 3. Podepření hlavy rukama

  • d) Kyfotický sed přetěžující páteř jsme nalezli 3,9krát během 8 hodin práce, odtažení trupu od opěráku židle 8,7krát za hodinu a 66,2krát za celých 8 hodin práce.

Dlouhodobý přední kyfotický sed s předsunem šíje a hlavy má nepříznivý vliv na vznik bolesti krční páteře a hlavy. Byla by vhodná úprava polohy zobrazovací jednotky a pozice a atributy pracovního stolu – obrázek 6.

Přední kyfotický sed s předsunem šíje a hlavy
Dlouhodobě tato poloha nepříznivě ovlivňuje vznik bolesti krční páteře a hlavy. Byla by vhodná úprava polohy zobrazovací jednotky a pozice a atributy pracovního stolu.
Obr. 6. Přední kyfotický sed s předsunem šíje a hlavy Dlouhodobě tato poloha nepříznivě ovlivňuje vznik bolesti krční páteře a hlavy. Byla by vhodná úprava polohy zobrazovací jednotky a pozice a atributy pracovního stolu.

  • e) Změnu polohy pánve se změnami polohy páteře jsme zaznamenali 2,4krát za hodinu a 17,3krát za 8 hodin. Nejvíce respondenti měnili polohu pánve v 6. hodině práce.

Respondent v plném soustředění na práci na PC podvědomě zaujímá relaxující polohu kyfózního sedu a sedu s předsunutou pánví tvořících tzv. kulatá záda – obrázek 7. Změna polohy pánve je na grafu 4.

Respondent v plném soustředění na práci na PC
Podvědomě při tom zaujímá relaxující polohu kyfózního sedu a sedu s předsunutou pánví tvořících tzv. kulatá záda.
Obr. 7. Respondent v plném soustředění na práci na PC Podvědomě při tom zaujímá relaxující polohu kyfózního sedu a sedu s předsunutou pánví tvořících tzv. kulatá záda.

Změna polohy pánve
Graf 4. Změna polohy pánve

  • f) Polohu nohou a dolních končetin měnili respondenti 7,2krát za hodinu a průměrně 53,4krát za 8 hodin práce, a to nejvíce na počátku pracovní doby a dále mezi 5.–6. hodinou práce. Změna polohy nohou a dolních končetin je na grafu 5.

Změna polohy nohou a dolních končetin
Graf 5. Změna polohy nohou a dolních končetin

  • g) Vztyk, přerušení sedu a protažení jsme zaznamenali 4krát za hodinu a průměrně 30,1krát za 8 hodin práce, opět nejčastěji se vyskytující na počátku a v období 5.–6. hodiny pracovní doby.

Vztyk, přerušení sedu a protažení
Graf 6. Vztyk, přerušení sedu a protažení

Vztyk, přerušení sedu a protažení zachycuje graf 6.

Pro pracovní lékařství z uvedeného vyplývá důležitý fakt, že práce u VDT zatěžuje pohybový systém operátorů (zejména páteř), a to s rostoucí počtem hodin strávených u VDT. Hranice 6 hodin práce u VDT je zřejmá.

Diskuse

Problematice práce u VDT se věnuje v poslední době stále větší pozornost s ohledem na možnost poškození zdraví a přetěžování pohybového ústrojí, zejména páteře [1, 2, 5]. Problematika zasahuje i do oblasti rizik pro zdravotníky [5, 6].

Faktory, které ovlivňují tyto škody, jsou antropologické (hmotnost a výška operátorů, věk, tělesná konstituce [2, 7]), organizace práce, úprava pracoviště a ergonomického sezení [8] se střídáním předního sedu pro jemnou práci, středního sedu pro práci standardní a zadního sedu pro relaxaci a komunikaci telefonem apod. [2, 3, 4, 9].

Dalšími faktory jsou: osvětlení pracoviště, hlučnost, kvalita ovzduší, stresy, problémy mezilidských vztahů či ohodnocení pracovníků a sociální zvýhodnění. Studie zaměřené na videosekvenční sledování jsou ojedinělé (Hedge et al. z Cornell University, Department of Design & Environmental Analysis, New York, sledovali v r. 2003 na improvizované VDT pracovišti celkem 18 studentů po dobu 3 hodin práce a docházejí k obdobným výsledkům, k jakým dospěla naše práce [10]).

Ostatně hranice 6 hodin práce u VDT je tak vyčerpávající, že na ni upozorňuje i směrnice Evropské rady 90/270 EEC a doporučuje zaměstnavatelům povinnost předcházet přetížení operátorů [2].

Jako prevence potíží s páteří u VDT se doporučuje především ergonomicky řešené pracoviště a tzv. dynamický sed – tedy neustálé měnění polohy těla při sezení, který odpovídá „vrtění se“ školních dětí při únavě ve školních lavicích [2, 4].

V programech preventivních opatření by neměla chybět doplňková pohybová péče (regenerace a rehabilitace, wellness programy) a zásady školy zad [4, 9].

V naší studii pokračujeme hledáním optimálních ergonomických sedacích ploch, konstrukcí manažerských židlí nejen s ohledem na správné držení těla při sedu, ale také dostatečně komfortních [10].

Závěr

Videosekvenční studie 12 probandů-operátorů počítačů v roce 2007 ukázala na rizikové polohy ohrožující a přetěžující páteř, které rostou s dobou práce nad 6 hodin. Výsledky studie mají oporu ve směrnici Rady Evropy i v hledání nových optimálních systémů sezení.

Došlo dne 5. 6. 2008. Přijato do tisku dne 4. 7. 2008.

Kontaktní adresa:

Ing. Milan Vrbík

Ústav nábytku, designu a bydlení

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Zemědělská 3

613 00 Brno

e-mail: xvrbik@mendelu.cz


Zdroje

1. CARTER, J. B., BANNISTER, E. W. Musculoskeletal problems in VDT work: a review. Ergonomics, 1994, 10, s. 1623–1648.

2. GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie. Optimalizace lidské činnosti. Praha : Grada Publishing, 2002. 239 s., ISBN 80-247-0226-6.

3. GILBERTOVÁ, S. Práce vsedě – ergonomické a rehabilitační aspekty. Stolařský magazín, 2005, 12, s. 58–59.

4. HORNÁČEK, K., ADAMCOVÁ, N., HLAVAČKA, F., ČEPÍKOVÁ, M. Dynamický sed zmierňuje bolest a upravuje posturálnu funkciu u pacientov s funkčnou patológiou pohybového systému. Rehabilitácia, 2005, 1, s. 31–36.

5. MÜLLER, I., MÜLLEROVA, B. Vertebrogenní algické syndromy. Update, 2005, 1, s .6–20.

6. MÜLLER, I., CHLUBNOVÁ, B. Potíže pohybového ústrojí a jiné zdravotní problémy pracovnic ve zdravotnictví. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 1994, 6, s. 362–364.

7. PANERO, J., ZELNIK, M. Human Dimension and Interior Space. Aktualizované vydání, London : Architectural press Ltd., 2002. 320 s. ISBN 0-8230-7271-1.

8. PROKOPOVÁ, H., MÜLLER, I., MAŇÁK, H. Byt, který se vám přizpůsobí. Brno : ERA, 2007. 129 s., ISBN 978--80-7366-106-9.

9. RUČKOVÁ, Z. Projevy nevhodného zatížení páteře při sedavém zaměstnání. Rehabilitácia, 2002, 2, s. 72–77.

10. VRBÍK, M. Vývoj řešení dynamického sezení – židle na administrativním pracovišti. In Disertační práce, Brno: MZLU v Brně, 2007, 110 s.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×