Přínos pulzní oxymetrie při testování odolnostik hypoxické hypoxii


Contribution of Pulse Oximetry to Testing of the Tolerance to Hypoxic Hypoxia

Despite technological advances flying is still associated with the effect of a number of stressing factors which influence thehuman organism. One of the most important ones is the action of the drop of the partial oxygen pressure (pO2 ) on the humanorganism. The cabin altitude which is ensured by the pressure cabin of army fighter planes may during flight reach values as highas 23 000 feet (7000 m). This is an altitude greatly exceeding the compensating possibilities of the unprotected organism. It is thusimportant to test, when selecting pilots for the Czech Army, their natural resistance to hypoxic hypoxia.Testing resistance to hypoxia is done by exposure in a hypobaric chamber at an altitude of 25 000 feet (7 600 m). The period ofhypoxic exposure depends on subjective sensations of the proband and on the objective symptoms and values of the investigatedphysiological variables. The maximal period of exposure is 5 min. During exposure the following parameters are investigated:heart rate ECG (limb leads) and saturation values of functional arterial oxyhaemoglobin (%SpO2 ) recorded by the method ofpulsed oxymetry. The control group comprised 23 pilots on active service of the Czech Army.The greatest contribution to evaluation of the tolerance to hypoxia is evaluation of changes of %SpO2. Values of %SpO2declined in the course of hypoxic exposure and eventually reached a level of 62% in the group with an adequate tolerance, while inthe group with a low tolerance they declined within the time limit beneath 60%. The differences of the two groups were statisticallysignificant (p < 0.01) during the 3rd minute of hypoxic exposure. Values of %SpO2 after oxygen administration following thehypoxic load in both groups increased very rapidly and within 1 min. %SpO2 reached in both groups a level of 97%. In the contextof changes of SpO2 during hypoxic exposure the authors recorded a statistically significant difference of values between groupsonly at the beginning of oxygen administration (p < 0,05). The parameters of the hypoxic load were selected correctly - thepsychophysiological efficiency of all probands was influenced during exposure and the load made it possible to differentiateprobands according to their performance.

Key words:
testing resistance, hypoxic hypoxia, pulse oximetry, values of %SpO2


Autoři: P. Došel;  M. Sázel
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví Praha, ředitel MUDr. Dušan Bartoš, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 3, s. 109-112.
Kategorie: Články

Souhrn

Přes technologický pokrok je létání stále spojeno s účinkem řady zátěžových faktorů ovlivňujících lidský organismus. Jednímz nejvýznamnějších je působení poklesu parciálního tlaku kyslíku (dále pO2 ) na lidský organismus. Kabinová výška, která jezajišťována přetlakovou kabinou armádních stíhacích letounů, může za letu dosahovat až hodnoty 23 000 feet (7 000 m). To jevýška vysoce přesahující kompenzační možnosti nechráněného organismu. Z uvedeného důvodu je tedy nezbytné testovat při výběruvýkonných letců (dále VL) Armády České republiky (dále AČR) jejich přirozenou odolnost vůči hypoxické hypoxii.Testování odolnosti vůči hypoxické hypoxii je prováděno expozicí v podtlakové komoře na výšce 25 000 feet (7600 m). Délkahypoxické expozice je závislá na subjektivních pocitech probanda, resp. objektivních příznacích a hodnotách sledovaných fyziologických veličin. Maximální délka expozice je 5 min. V průběhu expozice jsou sledovány následující parametry: srdeční frekvence(SF), EKG (končetinové svody) a hodnoty saturace funkčního arteriálního oxyhemoglobinu (%SpO2 ) snímané metodou pulzníoxymetrie. Vyšetřovaný soubor tvořilo 23 výkonných letců AČR.Největší přínos pro posouzení odolnosti vůči hypoxii má hodnocení změn %SpO2. Hodnoty %SpO2 se v průběhu hypoxickéexpozice snižovaly a postupně dosáhly hladiny 62 % u skupiny s dostatečnou tolerancí, zatímco u skupiny s nízkou tolerancí kleslyv časovém limitu pod hladinu 60 %. Rozdíly obou souborů byly statisticky významné (p < 0,01) ve 3. minutě hypoxické expozice.Hodnoty %SpO2 po podání kyslíku po ukončení hypoxické zátěže u obou souborů narůstaly velmi rychle a do 1 min. dosáhla %SpO2 obou skupin hladiny 97 %. V kontextu změn hodnot %SpO2 v průběhu hypoxické expozice jsme zaznamenali statistickyvýznamný rozdíl hodnot mezi skupinami pouze na počátku podávání kyslíku (p < 0,05). Parametry hypoxické zátěže byly zvolenysprávně - psychofyziologická výkonnost všech probandů byla v průběhu expozice ovlivněna a zároveň zátěž umožnila rozlišitprobandy dle výkonnosti.

Klíčová slova:
testování odolnosti, hypoxická hypoxie, pulzní oxymetrie, hodnoty %SpO2

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se