Metoda kožní termometriev diagnostice onemocnění cév z vibrací


Method of Skin Thermometry in the Diagnosis of Vascular Diseases Caused by Vibrations

In a group of 107 workers (98 exposed to vibrations and 12 controls) the state of peripheral vessels was investigated by means ofdigital skin thermometry, digital plethysmography, the manoeuvre of dynamic compression of whole fingers and the cold water test.95 subject exposed to vibrations were divided into a group of 11 patients with vascular disease caused by vibrations, stage 2 and 3and 84 subjects without clinical manifestations of the disease. The skin temperature was assessed on the bellies of the lastphalanges of all fingers of both hands before and after the cold test.Temperature was assessed by means of a contact-free apparatus ALMEMO 2230-8 closely before the cold test and after the coldtest at time intervals of 2-15 minutes for 90 minutes. The following important facts were revealed:• In healthy subjects and in vascular disease due to vibrations stage 1 the skin temperature returns to the normal level beforecooling within 15-45 minutes, in healthy subjects the rise of the curve is more rapid.• In vascular disease caused by vibrations stage 2 the skin temperature starts to return after 45 minutes, in exceptional instancessooner, in severe stages of the disease the skin temperature is restored after one hour or later. In sick subjects the skin temperatureremains for a long time between 22-25 degrees C, depending on the room temperature.• Statistically significant differences in the times of return of blood in different groups were found between the control group andthe group with vascular disease caused by vibrations stage 2 and 3.• In acrohypothermia the rise of the thermometric curve is also slower than in healthy subjects. In patients with acrocyanosis orRaynaud’s syndrome cold hands and a temperature below 27 degrees C is found as a rule already before cooling and there areconsiderable fluctuation and irregularities in the course of the thermometric curve after cooling.• In every subject the skin temperature curves on all finger incl. thumbs have a similar character in response to the exposure tovibrations.• The method of digital plethysmography provides evidence of spasms of peripheral vessels. The method of skin thermometryprovides also reliable evidence of spasms of peripheral vessels and at the same time it provides information on individualcharacteristics of skin temperature reactions.• The authors recommend to use during prevention in subjects exposed to vibrations digital plethysmography as a mandatorymethod.• In diagnostically difficult and complex cases they recommend to supplement the examination by dermal digital thermometry.A combination of all four methods described by the authors is optimal. • The conclusions of examination methods in subjects exposed to vibrations may contribute to improvement of the diagnosis ofdiseases associated with the working process in such fundamental fields as occupational preventive care. This may influenceenlistment at work and monitoring of the health status. The impotance of preventive approach is emphasized not only by contemporary legislation - no. 20/1966 (in particular §§ 6, 35 and 40) but also the new law no. 258/2000 on public health protection.

Key words:
vascular diseases caused by vibrations, digital skin thermometry, cold water test, manoeuvre of repeated dynamic compression according to Hůzl


Autoři: F. Hůzl;  J. Tvrzký;  L. Smolíková
Působiště autorů: MHS Plzeň, ředitelka MUDr. Dagmar Turková Klinika pracovního lékařství FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 3, s. 118-128.
Kategorie: Články

Souhrn

U souboru 107 pracujících (95 exponovaných vibracím a 12 členů kontrolní skupiny) jsme sledovali stav periferních cév pomocíkožní prstové termometrie (KPT), prstové pletyzmografie (PP), manévru dynamické komprese celých prstů (MDK) a vodníhochladového testu (VCHT). Celkem 95 pracujících exponovaných vibracím jsme rozdělili na skupinu 11 nemocných s onemocněnímcév z vibrací 2. a 3. stadia a 84 pracujících bez klinických projevů nemoci. Kožní teplota byla měřena na bříšcích posledníchčlánků všech prstů obou rukou před VCHT a po VCHT.Měření kožní teploty jsme prováděli bezkontaktním přístrojem ALMEMO 2230-8 bezprostředně před provedením VCHT a poprovedení VCHT v časových intervalech 2 - 15 minut po dobu 90 minut.Zjistili jsme tyto závažné skutečnosti:- u zdravých osob a u onemocnění cév z vibrací 1. stadia se vrací kožní teplota k původní hodnotě před chlazením v době od 15do 45 minut, u zdravých je vzestup křivky rychlejší;- u onemocnění cév z vibrací 2. stadia se kožní teplota začíná vracet až po 45 minutách, výjimečně dříve, u těžších stadiíonemocnění se kožní teplota začíná vracet až za hodinu, popř. po delší době. U nemocných kožní teplota dlouho setrvává v rozmezí22 - 25 °C, což je ovlivněno teplotou místnosti;- statisticky významné rozdíly v dobách návratu krve mezi jednotlivými skupinami šetřeného souboru byly nalezeny mezi kontrolní skupinou a skupinou nemocných onemocněním cév z vibrací 2. a 3. stadia;- u akrohypotermií je vzestup termometrické křivky rovněž pomalejší než u zdravých osob, u nemocných akrocyanózou neboRaynaudovým syndromem pozorujeme zpravidla studené ruce a kožní teplotu pod 27 °C již před chlazením a značné kolísánía nepravidelnosti z průběhu termometrické křivky po chlazení;- u každého jedince mají křivky kožních teplot na všech prstech obou rukou včetně palců obdobný charakter průběhu, samozřejmě ve vztahu k míře expozice vibracím;- metoda prstové pletyzmografie velmi dobře dokladuje spazmus periferních cév. Také metoda kožní termometrie uspokojivěprokazuje spazmus periferních cév a současně též dobře vypovídá o individuální charakteristice kožních teplotních reakcí;- doporučujeme při prevenci u osob exponovaných vibracím provádět prstovou pletyzmografii jako metodu povinnou;- u diagnosticky obtížných a posudkově složitých případů doporučujeme doplnit vyšetření o kožní prstovou termometrii. Optimální je kombinace všech čtyř námi sledovaných metodik;Naše závěry ve vztahu k vyšetřovacím metodám u osob exponovaných vibracím též mohou přispět ke zkvalitnění diagnostikyonemocnění souvisejících s pracovním procesem v oblasti tak zásadní, jakou je závodní preventivní péče, a to jak při zvažovánívhodného prvotního pracovního zařazení, tak i pro průběžné sledování zdravotního stavu. Smysl a význam preventivního přístupuzdůrazňuje nejenom legislativa stávající - zákon č. 20/1966 Sb. v platném znění (zejména §§6, 35 a 40), ale i nově přijatý zákonč. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Klíčová slova:
onemocnění cév z vibrací, pletyzmografické vyšetření, prstová kožní termometrie, vodní chladový test, manévr opakované dynamické komprese podle Hůzla

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se