Imunologický profil u mužů profesionálně exponovaných imisím ze svářenínerezových ocelí


Immunological Profile of Men with Occupational Exposure to Imissions from Welding of Stainless Steel

Welding is considered one of the important sources of contamination of working environment by heavy metals as well as othernoxious substances. Many epidemiological studies confirmed the association between welding and different types of health damage.In the present study we made immunological examinations of subjects exposed to the risk of welding stainless steel (19 men, meansage 33 years, 52 % smokers, mean number of years in welding 15.9). From the working environment single samples of theatmosphere were collected and analyzed for the contents of selected metals (chromium, nickel, manganese) and the content ofpolycyclic aromatic hydrocarbons. The assessed concentrations had only fractions of the maximum acceptable concentration. Theconcentrations of total polycyclic aromatic hydrocarbons varied between 458.4 and 881.4 ng/m 3 .The authors assessed immunoglobulin levels (IgG, IgA, IgM, IgE), C3 and C4 constituents of complement, beta-2-microglobu-lin, interleukin (IL-1beta), neopterin, transferrin, alpha-1-antitrypsin, alpha-2-macroglobulin, haptoglobin, orosomucoid, prealbu-min, ceruloplasmin and CRP in serum and also lyzozyme and secretory IgA in saliva and the number of phagocytizing cells inwhole blood. The investigated group of men exposed to risk of welding was compared with a group of healthy donors which servedas control (30-100 men for different immune parameters, mean age 38 years). In the group of welders, as compared with controls,elevated values of C3 complement were found (p< 0.001), total IgE (p< 0.05), beta-2-microglobulin (p< 0.05), neopterin (p

Key words:
work exposure, immunological methods, welding workshop


Autoři: L. Borská 1;  C. Andrýs 2;  Z. Fiala 3;  J. Tejral 3;  V. Bencko 4;  J. Kučera 5;  J. Šmejkalová 3
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie UK Praha, LF HK, vedoucí doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. 2 Oddělení klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové, vedoucí MUDr. Otakar Kopecký, CSc. 3 Ústav hygieny a preventivního lékařství UK Praha, L 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2000, No. 2, s. 63-68.
Kategorie: Články

Souhrn

Svařování je považováno za jeden z významných zdrojů znečištění pracovního prostředí těžkými kovy, ale i jinými škodlivinami.Mnohé epidemiologické studie již potvrdily souvislost mezi svářením a různými forma mi poškození zdraví. V naší studii jsmeprovedli imunologické vyšetření osob pracujících v riziku sváření nerezových ocelí (19 mužů, průměrný věk 33 let, 52 % kuřáků,průměrný počet let ve svářečském provozu 15,9). Z pracovního prostředí osob byly jednorázově v průběhu pracovní směny odebrá -ny vzorky ovzduší a analyzovány na obsah vybraných kovů (chrom, nikl, mangan) a na obsah polycyklických aromatických uhlovo-díků. Naměřené koncentrace kovů dosahovaly jen zlomků jejich nejvyšších přípustných koncentrací. Koncentrace celkovýchpolycyklických aromatických uhlovodíků se pohybovaly od 458,4 do 881,4 ng/m 3 .Bylo provedeno stanovení hladin imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgE), C3 a C4 složek komplementu, beta-2-mikroglobulinu,interleukinu 1 (IL-1beta), neopterinu, transferinu, alfa-1-antitrypsinu, alfa-2-makroglobulinu, haptoglobinu, orosomukoidu, preal-buminu, ceruloplasminu a CRP v séru a dále lysozymu a sekrečního IgA ve slinách a počtu fagocytujících buněk v plné krvi.Sledovaná skupina mužů v riziku sváření byla statisticky porovnána se skupinou zdravých dárců krve označených jako kontrolnísoubor (30 - 100 mužů pro jednotlivé imunitní parametry, průměrný věk 38 let). U skupiny svářečů byly, ve srovnání s kontrolou,nalezeny zvýšené hodnoty C3 komplementu (p < 0,001), celkového IgE (p < 0,05), beta-2-mikroglobulinu (p < 0,05), neopterinu(p < 0,001), IL-1beta (p < 0,01), orosomukoidu (p < 0,01) a CRP (p < 0,001). Snížené hodnoty exponovaných osob byly naprotitomu nelezeny u hladin IgG (p < 0,05), IgM (p < 0,001), transferinu (p < 0,001), alfa-1-antitrypsinu (p < 0,001), alfa-2-makroglo-bulinu (p < 0,001), haptoglobinu (p < 0,01), ceruloplasminu (p < 0,001) a v počtu fagocytujících buněk (p < 0,05).

Klíčová slova:
pracovní expozice, imunologické metody, svářečské provozy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×