Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia


Autoři: Ondrus Dalibor 1;  Ondrusova Martina 2;  Suchansky Martin 2
Působiště autorů: 1st Department of Oncology, Comenius University Faculty of Medicine and St. Elisabeth Cancer Institute in Bratislava, Slovak Republic 1;  Pharm-In Ltd., Bratislava, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(2): 137-142
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2018137

Souhrn

Úvod:
Prežívanie pacientov s germinatívnymi nádormi testis je lepšie ako u iných malígnych ochorení, avšak doteraz nebolo v Slovenskej republike exaktne analyzované. Táto štúdia založená na analýze epidemiologických dát prezentuje vývoj časových trendov 5-ročného prežívania pacientov s testikulárnymi nádormi.

Pacienti a metódy:
Prežívanie pacientov s nádormi testis diagnostikovanými v rokoch 1993–2007 (rozdelenými do troch periód 1993–1997, 1998–2002 a 2003–2007) sa hodnotilo v rámci celonárodnej retroprospektívnej štúdie. Štandardizované 5-ročné prežívanie bolo analyzované pomocou všeobecne akceptovanej metodológie. Pacienti boli tiež rozdelení do dvoch skupín podľa histologického typu nádoru (seminómy vs. neseminómy) a na dve skupiny podľa veku v čase diagnózy nádoru (< 40 vs. ≥ 40 rokov). Demografické charakteristiky pacientov so všetkými typmi germinatívnych nádorov testis (okrem spermatocytárneho seminómu) sa podrobili deskriptívnej analýze. Údaje sa analyzovali pomocou programového vybavenia Microsoft Excel 2013, STATISTICA 12, Joinpoint Regression Program, Version 4.3.1.0.

Výsledky:
Celkové 5-ročné prežívanie všetkých pacientov s testikulárnym nádorom (n = 2,748) diagnostikovaným v rokoch 1993–2007 v Slovenskej republike bolo 92,21 %. Títo pacienti boli rozdelení do troch skupín podľa 5-ročných periód. Pacienti v perióde rokov 1993–1997 (n = 810) dosiahli 5-ročné prežívanie v 91,23 %, v perióde rokov 1998–2002 (n = 916) v 92,14 % a v perióde rokov 2003–2007 (n = 1,022) v 93,05 %. V jednotlivých 5-ročných periódach neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely v celkovom prežívaní pacientov. Štatisticky významné rozdiely v 5-ročnom prežívaní sa preukázali medzi histologickými typmi nádorov (seminóm vs. neseminóm). Vo všetkých periódach rokov sa prejavil štatisticky významný rozdiel v 5-ročnom prežívaní podľa veku v čase diagnózy nádoru (< 40 vs. ≥ 40 rokov) v prospech mladších pacientov.

Záver:
Mierne zlepšovanie prežívania pacientov s testikulárnym nádorom v Slovenskej republike je pravdepodobne spôsobené progresom v diagnostických a liečebných postupoch, vrátane multidisciplinárnej starostlivosti, a tiež koncentrácia pacientov do špecializovaných centier. Dlhodobé sledovanie prežívajúcich pacientov môže ovplyvniť rozsah neskorých vedľajších účinkov liečby a detegovať sekundárne malignity.

Kľúčové slová:
nádor testis – seminóm – neseminomatózny nádor – vek v čase diagnózy – prežívanie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
20. 12. 2017

Přijato:
23. 1. 2018


Zdroje

1. Purdue MP, Devessa SS, Sigurdson AJ et al. International patterns and trends in testis cancer incidence. Int J Cancer 2005; 115 (5): 822–827. doi: 10.1002/ijc.20 931.

2. Tamini R, Adami HO. Testicular cancer. In: Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D (eds). Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press Inc; 2002: 429–445.

3. Stang A, Jansen L, Trabert B et al. Survival after a diagnosis of testicular germ cell cancers in Germany and the United States, 2002–2006: A high resolution study by histology and age. Cancer Epidemiol 2013; 37 (4): 492–497. doi: 10.1016/j.canep.2013.03.017.

4. Berrino F, De Angelis R, Sant M et al. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995–99: results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncol 2007; 8 (9): 773–783. doi: 10.1016/S1470-2045 (07) 70245-0.

5. Sant M, Allemani C, Santaquilani M et al. EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. Eur J Cancer 2009; 45 (6): 931–991. doi: 10.1016/j.ejca.2008.11.018.

6. Ondrus D, Ondrusova M, Dusek L. Recent patterns in testicular cancer incidence, mortality and survival in the Slovak Republic with reference to international comparison. Cancer Invest 2012; 30 (8): 545–551. doi: 10.3109/07357907.2012.700984.

7. Safaei-Diba C, Plesko I, Hlava P (eds). Cancer incidence in the Slovak Republic 2007. Bratislava: National Cancer Registry of Slovakia, National Health Information Center; 2012. 135.

8. Hakulinen T, Abeywickrama KH. A computer program package for relative survival analysis. Comp Progr Biomed 1985; 19 (2–3): 197–207.

9. Brenner H, Gefeller O, Hakulinen T. Period analysis for up-to-date cancer survival data: Theory, empirical evaluation, computational realization and applications. Eur J Cancer 2004; 40 (3): 326–335.

10. Verhoeven R, Houterman S, Kiemeney B et al. Testicular cancer: marked birth cohort effects on incidence and a decline in mortality in southern Netherlands since 1970. Int J Cancer 2008; 122 (3): 639–642. doi: 10.1002/ijc.23061.

11. Aareleid T, Sant M, Hédelin G. Improved survival for patients with testicular cancer in Europe since 1978. Eur J Cancer 1998; 34 (14 Spec. No): 2236–2240.

12. Sant M, Aareleid T, Artioli ME et al. Ten-year survival and risk of relapse for testicular cancer: a EUROCARE high resolution study. Eur J Cancer 2007; 43 (3): 585–592. doi: 10.1016/j.ejca.2006.11.006.

13. Karim-Kos HE, De Vries E, Soerjomataram I et al. Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur J Cancer 2008; 44 (10): 1345–1389. doi: 10.1016/j.ejca.2007.12.015.

14. Sant M, Aareleid T, Berrino F et al. EUROCARE-3: Survival of cancer patients diagnosed 1990-94 – results and commentary. Ann Oncol 2003; 13 (Suppl 5): v61–v118.

15. Matsuda T, Ajiki W, Marugame T et al. Population-based survival of cancer patients diagnosed between 1993 and 1999 in Japan: A chronological and international comparative study. Jpn J Clin Oncol 2011; 41 (1): 40–51. doi: 10.1093/jjco/hyq167.

16. Trama A, Foschi R, Larrañaga N et al. Survival of male genital cancers (prostate, testis and penis) in Europe 1999–2007. Results from the EUROCARE-5 study. Eur J Cancer 2015; 51 (15): 2206–2216. doi: 10.1016/j.ejca.2015.07.027.

17. Juška A, Ulys A, Kaireviče L et al. Survival of patients with testicular cancer in Lithuania during 1999–2002. Medicina 2011; 47 (1): 52–56.

18. Aareleid T, Gondos A, Brenner H et al. Testicular cancer survival in Estonia; improving but still relatively low. Acta Oncol 2011; 50 (1): 99–105. doi: 10.3109/0284186X.2010.480981.

19. Passos-Coelho JL, Castro Ribeiro M, Santos E et al. Suboptimal survival of male germ-cell tumors in southern Portugal – a population-based retrospective study for cases diagnosed in 1999 and 2000. Ann Oncol 2011; 22 (5): 1215–1220. doi: 10.1093/annonc/mdq551.

20. Bray F, Klint A, Gislum M et al. Trends in survival of patients with male genital cancers in the Nordic countries 1964–2003 followed up until the end of 2006. Acta Oncol 2010; 49 (5): 644–654. doi: 10.3109/02841860903575 315.

21. Pavlik T, Majek O, Büchler T et al. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000–2008. Cancer Epidemiol 2014; 38 (1): 28–34. doi: 10.1016/j.canep.2013.11.002.

22. Uher M, Pavlik T, Majek O et al. On the importance of standardization in the assessment of population-based cancer patient survival in the Czech Republic – methodology and results from the Czech National Cancer Registry. Klin Onkol 2014; 27 (2): 127–135. doi: 10.14735/amko2014127.

23. Gondos A, Bray F, Hakulinen T et al. Trends in cancer survival in 11 European populations from 1990 to 2009: a model-based analysis. Ann Oncol 2009; 20 (3): 564–573. doi: 10.1093/annonc/mdn639.

24. Biggs ML, Schwartz SM. Differences in testis cancer survival by race and ethnicity: a population-based study, 1973–1999 (United States). Cancer Causes Control 2004; 15 (5): 437–444. doi: 10.1023/B: CACO.00000 36443.95995.40.

25. Verhoeven RH, Karim-Kos HE, Coebergh JW et al. Markedly increased incidence and improved survival of testicular cancer in the Netherlands. Acta Oncol 2014; 53 (3): 342–350. doi: 10.3109/0284186X.2013.819992.

26. Fossa, SD, Cvancarova M, Chen L et al. Adverse prognostic factors for testicular cancer –specific survival: A population-based study of 27,948 patients. J Clin Oncol 2011; 29 (8): 963–970. doi: 10.1200/JCO.2010.32.3204.

27. Ondrus D, Ondrusova M, Friedova L. Second malignancies in long-term testicular cancer survivors. Int Urol Nephrol 2014; 46 (4): 749–756. doi: 10.1007/s11255-013-0554-4.

28. Kvammer Ø, Myklebust TÅ, Solberg A et al. Long-term relative survival after diagnosis of testicular germ cell tumor. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016; 25 (5): 773–779. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-1153.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×