Kvalita života měřená jako změna v čase u českých žen s karcinomem prsu


Autoři: L. Anderkova 1;  N. Elfmarkova 1,2;  T. Sverak 1;  H. Peterkova 2;  D. Brancikova 3;  M. Bendová 4;  M. Protivánková 3;  K. Benesova 5;  L. Dusek 5;  J. Jarkovský 5;  L. Minar 4;  K. Skrivanova 2
Působiště autorů: Applied Neuroscience Research Group, CEITEC –  Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Psychology and Psychosomatics, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Masaryk University, School of Medicine, Brno, Czech Republic 3;  Department of Gynaecology and Obstetrics, University Hospital Brno and Masaryk University, School of Medicine, Brno, Czech Republic 4;  Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(2): 113-121
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2016113

Souhrn

Východiska:
Tato studie zkoumala vliv karcinomu prsu na kvalitu života (quality of life – QOL) u českých žen v porovnání s věkově vyrovnanou skupinou zdravých žen.

Metody:
Výzkumný soubor tvořilo 74 žen s karcinomem prsu, které vyplnily sebeposuzující dotazníky retrospektivně před léčbou a následně po léčbě v čase realizace studie. Kontrolní skupina 73 zdravých žen vyplnila tutéž testovou baterii. QOL byla hodnocena pomocí dotazníku SF-36, Dotazníku životní spokojenosti a české výzkumné verze dotazníku FACT-B. Statistická analýza dat byla provedena s použitím Wilcoxonova párového testu a Mann-Whitneyova U testu.

Výsledky:
Statisticky významný pokles v QOL u pacientek s karcinomem prsu byl nalezen u následujících komponent: Fyzické fungování (p = 0,021), Tělesná bolest (p = 0,001), Celkový zdravotní/ tělesný stav (p = 0,031), Citový a tělesný funkční stav (p < 0,001), (p = 0,023) a Fyzická tělesná pohoda (p = 0,001). Jediný detekovaný vzestup QOL v průběhu času byl nalezen pro doménu Sociální/ rodinnou pohodu (p = 0,024). U většiny komponent byla u pacientek nalezena nižší QOL v porovnání se skupinou zdravých žen. Nedávná diagnóza, pokročilé klinické stadium nemoci, více komorbidit, vyšší BMI a některé sociodemografické charakteristiky byly asociovány s výraznějším poklesem QOL v čase.

Závěr:
Subjektivně vnímaná QOL klesla v čase zejména v komponentách: Citový a tělesný funkční stav, Tělesná bolest a Celkový zdravotní stav s několika závažnými rizikovými faktory, které silně tuto změnu ovlivňují. QOL pacientek byla nižší v porovnání s kontrolní skupinou bez karcinomu, z čehož vplývají doporučení pro zlepšení následné péče a minimalizaci negativních vlivů, které má karcinom prsu na QOL.

Klíčová slova:
rakovina prsu – kvalita života – změna v průběhu času – retrospektivní studie – rizikové faktory

Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou ČR v rámci projektu P407/12/0607.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
31. 8. 2015

Přijato:
6. 10. 2015


Zdroje

1. Dusek L, Muzik J, Maluskova D et al. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2014; 27(6): 406– 423. doi: 10.14735/amko2014406.

2. Bloom JR, Stewart SL, Chang S et al. Then and now: quality of life of young breast cancer survivors. Psychooncology 2004; 13(3): 147– 160.

3. Koch L, Jansen L, Herrmann A et al. Quality of life in long-term breast cancer survivors –  a 10-year longitudinal population-based study. Acta Oncol 2013; 52(6): 1119– 1128. doi: 10.3109/0284186X.2013.774461.

4. Helgeson VS, Tomich PL. Surviving cancer: a comparison of 5-year disease-free breast cancer survivors with healthy women. Psychooncology 2005; 14(4): 307– 317.

5. Tomich PL, Helgeson VS. Five years later: a cross-sectional comparison of breast cancer survivors with healthy women. Psychooncology 2002; 11(2): 154– 169.

6. Dorval M, Maunsell E, Deschenes L et al. Long-term quality of life after breast cancer: comparison of 8-year survivors with population controls. J Clin Oncol 1998; 16(2): 487– 494.

7. Mosconi P, Apolone G, Barni S et al. Quality of life in breast and colon cancer long-term survivors: an assessment with the eortc qlq-c30 and sf-36 questionnaires. Tumori 2002; 88(2): 110– 116.

8. Arndt V, Merx H, Sturmer T et al. Age-specific detriments to quality of life among breast cancer patients one year after dia­gnosis. Eur J Cancer 2004; 40(5): 673– 680.

9. Hsu T, Ennis M, Hood N et al. Quality of life in long-term breast cancer survivors. J Clin Oncol 2013; 31(28): 3540– 3548. doi: 10.1200/JCO.2012.48.1903.

10. Klein D, Mercier M, Abeilard E et al. Long-term quality of life after breast cancer: a french registry-based controlled study. Breast Cancer Res Treat 2011; 129(1): 125– 134. doi: 10.1007/s10549-011-1408-3.

11. Romito F, Cormio C, Giotta F et al. Quality of life, fatigue and depression in italian long-term breast cancer survivors. Support Care Cancer 2012; 20(11): 2941– 2948. doi: 10.1007/s00520-012-1424-9.

12. Lu W, Cui Y, Zheng Y et al. Impact of newly dia­gnosed breast cancer on quality of life among chinese women. Breast Cancer Res Treat 2007; 102(2): 201– 210.

13. Montazeri A, Vahdaninia M, Harirchi I et al. Quality of life in patients with breast cancer before and after dia­g­nosis: an eighteen months follow-up study. BMC Cancer 2008; 8: 330. doi: 10.1186/1471-2407-8-330.

14. Cui Y, Shu XO, Gao YT et al. The long-term impact of medical and socio-demographic factors on the quality of life of breast cancer survivors among chinese women. Breast Cancer Res Treat 2004; 87(2): 135– 147.

15. Petersen LR, Clark MA, Novotny P et al. Relationship of optimism-pessimism and health-related quality of life in breast cancer survivors. J Psychosoc Oncol 2008; 26(4): 15– 32.

16. Vissers PA, Thong MSY, Pouwer F et al. The impact of comorbidity on health-related quality of life among cancer survivors: Analyses of data from the profiles registry. J Cancer Survivorship 2013; 7(4): 602– 613. doi: 10.1007/s11764-013-0299-1.

17. Engel J, Kerr J, Schlesinger-Raab A et al. Predictors of quality of life of breast cancer patients. Acta Oncol 2003; 42(7): 710– 718.

18. Blanchard CM, Stein K, Courneya KS. Body mass index, physical activity, and health-related quality of life in cancer survivors. Med Sci Sports Exerc 2010; 42(4): 665– 671. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181bdc685.

19. Paxton RJ, Phillips KL, Jones LA et al. Associations among physical activity, body mass index, and health-related quality of life by race/ ethnicity in a diverse sample of breast cancer survivors. Cancer 2012; 118(16): 4024– 4031. doi: 10.1002/cncr.27389.

20. Yen JY, Ko CH, Yen CF et al. Quality of life, depression, and stress in breast cancer women outpatients receiving active therapy in taiwan. Psychiatry Clin Neurosci 2006; 60(2): 147– 153.

21. Sarenmalm EK, Ohlen J, Oden A et al. Experience and predictors of symp­toms, distress and health-related quality of life over time in postmenopausal women with recurrent breast cancer. Psychooncology 2008; 17(5): 497– 505.

22. So WK, Marsh G, Ling WM et al. Anxiety, depression and quality of life among chinese breast cancer patients during adjuvant therapy. Eur J Oncol Nurs 2010; 14(1): 17– 22. doi: 10.1016/j.ejon.2009.07.005.

23. Karakoyun-Celik O, Gorken I, Sahin S et al. Depression and anxiety levels in woman under follow-up for breast cancer: relationship to coping with cancer and quality of life. Med Oncol 2010; 27(1): 108– 113. doi: 10.1007/s12032-009-9181-4.

24. Kim SH, Son BH, Hwang SY et al. Fatigue and depression in disease-free breast cancer survivors: prevalence, correlates, and association with quality of life. J Pain Symp­tom Manage 2008; 35(6): 644– 655. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2007.08.012.

25. Badger TA, Braden CJ, Mishel MH et al. Depression burden, psychological adjustment, and quality of life in women with breast cancer: patterns over time. Res Nurs Health 2004; 27(1): 19– 28.

26. Hopwood P, Haviland J, Mills J et al.The impact of age and clinical factors on quality of life in early breast cancer: an analysis of 2,208 women recruited to the ukstart trial (standardisation of breast radiotherapy trial). Breast 2007; 16(3): 241– 251.

27. So WK, Choi KC, Chan CW et al. Age-related differences in the quality of life of chinese women undergoing adjuvant therapy for breast cancer. Res Gerontological Nurs 2011; 4(1): 19– 26. doi: 10.3928/19404921-20101201-01.

28. Cimprich B, Ronis DL, Martinez-Ramos G. Age at dia­g­nosis and quality of life in breast cancer survivors. Cancer Pract 2002; 10(2): 85– 93.

29. Lee CO. Quality of life and breast cancer survivors –  psychosocial and treatment issues. Cancer Pract 1997; 5(5): 309– 316.

30. Nagel GC, Schmidt S, Strauss BM et al. Quality of life in breast cancer patients: a cluster analytic approach. Breast Cancer Res Treat 2001; 68(1): 75– 87.

31. Casso D, Buist DS, Taplin S. Quality of life of 5–10 year breast cancer survivors dia­gnosed between age 40 and 49. Health Qual Life Outcomes 2004; 2: 25.

32. Fehlauer F, Tribius S, Mehnert A et al. Health-related quality of life in long term breast cancer survivors treated with breast conserving therapy: impact of age at therapy. Breast Cancer Res Treat 2005; 92(3): 217– 222.

33. Awadalla AW, Ohaeri JU, Gholoum A et al. Factors associated with quality of life of outpatients with breast cancer and gynecologic cancers and their family caregivers: a controlled study. BMC Cancer 2007; 7: 102.

34. Hays RD, Morales LS. The rand-36 measure of health-related quality of life. Ann Med 2001; 33(5): 350– 357.

35. Ware JE, Sherbourne CD. The mos 36-item short-form health survey (sf-36) 1. Conceptual-framework and item selection. Med Care 1992; 30(6): 473– 483.

36. Sobotík Z. Zkušenosti s použitím předběžné verze amerického dotazníku o zdraví (sf-36). Zdravotnictví v České republice 1998; 1– 2(1): 50– 54.

37. Fahrenberg J, Myrtek M, Schumacher J et al (eds). Dotazník životní spokojenosti. Praha: Testcentrum 2001.

38. Spurná Z, Dražan L, Foretová L et al. The effect of prophylactic mastectomy with recontruction on quality of life in brca positive women. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 1): S74– S77. doi: 10.14735/amko2012S74.

39. Brady MJ, Cella DF, Mo F et al. Reliability and validity of the functional assessment of cancer therapy-breast quality-of-life instrument. J Clin Oncol 1997; 15(3): 974– 986.

40. Ringash J, O‘Sullivan B, Bezjak A et al. Interpreting clinically significant changes in patient-reported outcomes. Cancer 2007; 110(1): 196– 202.

41. Leung J, Pachana NA, McLaughlin D. Social support and health-related quality of life in women with breast cancer: a longitudinal study. Psychooncology 2014; 23(9): 1014– 1020. doi: 10.1002/pon.3523.

42. Mols F, Vingerhoets AJ, Coebergh JW et al. Well-being, posttraumatic growth and benefit finding in longterm breast cancer survivors. Psychol Health 2009; 24(5): 583– 595. doi: 10.1080/08870440701671362.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se