Combining Systemic Therapies with Radiation in Non‑ small Cell Lung Cancer


Kombinace systematických terapií s radiací u nemalobuněčného karcinomu plic

Radioterapie je hlavní léčebnou modalitou při léčbě III. stadia nemalobuněčného plicního karcinomu. Na počátku 90. let 20. století byla zavedena kombinovaná léčba s chemoterapií. V roce 1995 prokázala metaanalýza zlepšené výsledky léčby při sekvenčním použití chemoterapie a radioterapie založené na cisplatině v porovnání se samotnou radioterapií. Následné randomizované studie a dvě metaanalýzy prokázaly, že současně používaná radiochemoterapie převyšuje sekvenční používání obou metod v celkovém přežití i lokální kontrole onemocnění. Přesto zůstává v rámci výsledků léčby a profilu toxicity nezodpovězeno několik otázek, včetně optimálního režimu chemoterapie a dávky a techniky radioterapie. Cílená léčba představuje novou třídu léčiv, která reagují se specifickými molekulárními cíli (typicky proteiny), které hrají klíčovou roli v růstu nádoru a progresi. Některé kombinace se jeví jako příliš toxické, jako třeba protilátka proti vaskulárnímu epiteliálnímu růstovému faktoru – bevacizumab. Možnost přidání inhibitoru receptoru epidermálního růstového inhibičního faktoru cetuximabu byla nedávno popsána u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Jsou zapotřebí vyvinout strategie, jak bezpečně začlenit nová antiangiogenní agens do kombinované terapie u rakoviny plic. Rychlý rozvoj molekulární onkologie snad přispěje k lepšímu výběru pacientů pro jednotlivé strategie a k optimalizaci léčby. K dalšímu zlepšení výsledků léčby může dále vést zvýšení dávek radioterapie, aplikované v souladu s nejnovějšími technikami a v kombinaci s novými biologickými látkami.

Klíčová slova:
karcinom plic – chemoterapie – radioterapie – farmakoterapie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
27. 7. 2015

Přijato:
14. 9. 2015


Authors: K. Adamowicz;  E. Goszczynska‑ matysiak
Authors place of work: Department of Oncology, Regional Oncology Center of Gdansk, Poland
Published in the journal: Klin Onkol 2015; 28(5): 321-331
Category: Přehledy
doi: 10.14735/amko2015321

Summary

Radiotherapy has been the mainstay of treatment of stage III non‑small cell lung cancer patients. In the early 90s, combined treatment with chemotherapy was introduced. In 1995, a meta‑analysis showed improved treatment outcome of the sequential use of cisplatin‑based chemotherapy and radiotherapy compared to radiotherapy alone. Subsequent randomized studies and two meta‑analyses demonstrated that concurrent radiochemotherapy is superior (local control and overall survival) to sequential usage of both method. However, several questions remain unanswered concerning the optimal chemotherapy regimen and radiotherapy doses and techniques in terms of treatment outcome and toxicity profile. Targeted therapies represent a new class of drugs, which interfere with specific molecular targets (typically proteins) playing critical roles in tumor growth and progression. Some combinations appear to be too toxic, such as the vascular epithelial growth factor antibody bevacizumab. The feasibility of adding the epidermal growth factor receptor inhibitor cetuximab has been recently reported for non‑small cell lung cancer patients. Strategies to incorporate safely novel antiangiogenic agents into combined‑ modality therapy in lung cancer are needed. Hopefully, rapid development of molecular oncology will contribute to better patient selection to particular strategies and to treatment optimization. Increasing radiotherapy doses applied according to up‑ to‑ date techniques and combinations with new biologicals might lead to further treatment improvements.

Key words:
lung neoplasms – chemotherapy – radiotherapy – drug therapy

Introduction

Lung cancer is the most common cause of cancer death globally [1]. Most cases of lung cancer occur around the age of 60– 70 years [2].

Treatment of non‑small cell lung cancer (NSCLC) is challenging in many ways. Until the 1990s, radiotherapy alone was the standard treatment for stages IIIA and IIIB of NSCLC. With the standard dose of 60 Gy in 30 doses, survival rates were extremely poor [3]. Indeed, technical developments allowing the administration of higher radiation doses resulted in strategies to improvetreatment results include increasing doses of radiotherapy and decreasing overall treatment time [4]. For NSCLC, a dose‑effect relationship exists: the higher the radiation dose, the greater the probability of tumor control improved local control and OS [5]. The theoretical solution of simply increasing radiation doses to high biologically effective doses, ideally above the threshold of 100 Gy, has been suggested by several groups [6– 9]. However, radiation dose escalation does not address the issue of distant or out‑ of‑ field relapses. Therefore, a different option is to combine radiotherapy with chemotherapy. The first report on improved OS after adding chemotherapy to radiation was published more than 20 years ago [10]. Over the past decades, concomitant chemotherapy and radiotherapy have become the established treatment for patients with stage III NSCLC. In this review, we present current clinical knowledge on combining available systemic therapies with radiation.

Radiochemotherapy in locally advanced NSCLC

The strategy of exclusive radiotherapy for locally advanced inoperable NSCLC has been challenged after publication of meta‑analysis by the Non‑ small Cell Lung Cancer Collaborative Group in 1995 [11]. Since than, a combination of chemother­apy and radiotherapy is the recommended treatment in this group of patients. Radiotherapy preceded by (usually) two courses of chemotherapy yielded an improvement of the 2‑year overall survival rate (OS) from 21% to 25%. The 5‑year survival increased from 6% to 8% provided that the chemotherapy regimen included cisplatin. The effect was explained by a reduction of distant metastases. Until now, this effect of a lower distant metastasis rate was observed in one study only [12]. In this study, Le Chevalier et al. compared radiotherapy alone to chemotherapy and radiotherapy. However, patients with adenocarcinoma were excluded. Since an important proportion of NSCLC patients were not included, results might not be representative. The 2‑year survival rate was 14% in radiotherapy alone group and 21% in combined treatment group. The 3‑year survival rate was 12% for the combination arm vs. 4% for the radiotherapy arm (p < 0.02) and local control was poor in both groups (17% and 15%, resp.). To our knowledge, these results have never been confirmed. Until recently, sequential cisplatin‑containing radiochemotherapy has been the standard treatment for inoperable stage IIIA and IIIB disease. Various chemotherapy schedules have been applied, but the treatment outcome did not differ significantly.

Despite this progress, both loco‑ regional and distant failures are frequent. Over the last 20 years, concomitant use of radiotherapy and chemotherapy have been extensively studied in various malignancies, including NSCLC, rectal cancer, anal cancer and head and neck cancers, and has currently replaced radiotherapy alone in patients with good performance status. This strategy, through superadditive effect, not only improves local tumor control but also increases overall survival [13]. The benefits of concomitant radiochemotherapy include a potential synergism between both modalities and avoiding the delay of radiotherapy. Therefore, there is a rationale for considering concomitant chemo‑ radiation also in patients with high‑risk lung cancer. Attempts to improve the loco‑ regional control included increasing radiotherapy dose using altered fractionation regiments and combining chemotherapy with radiotherapy. After phase I and phase II studies, the EORTC started a 3- arm phase III trial comparing split‑ course radiotherapy of 55 Gy using the same radiotherapy scheme, concurrently combined with 30 mg/ m2 cisplatin once a week or 6 mg/ m2 daily [14]. No improvement was seen after treatment with radiotherapy and weekly cisplatin. The 6 mg/ m2 cisplatin daily added to radiotherapy improved OS due to improved control of local disease. The difference was also significant after adjustment for known prognostic factors in a multivariate analysis. There was no effect on the distant metastasis rate, and late toxicity was not increased. These data demonstrated that cisplatin improved the radiotherapy effect by radiosensitization. The most frequently reported acute side effects were nausea and vomiting. In 1992, Trovo et al. [15] also published their randomized phase III study. Three weeks of radiotherapy, to a dose of 45 Gy, were compared to the same radiotherapy dose with the addition of 6 mg/ m2 cisplatin daily. In this study, no significant advantage of the combined treatment over radiation therapy only was found. However, this result may be due to the lower dosage of radiation used in the study (Tab. 1).

Tab. 1. Chemoradiotherapy in locally advanced NSCLC.
Chemoradiotherapy in locally advanced NSCLC.


IMRT – intensity-modulated radiotherapy, KPS – Karnofsky performance status, ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group performance status, WHO – World Health Organization performance status, ENI – elective nodal irradiation, OS – overall survival, PFS – progression-free survival, PR – partial remission, CR – complete remission, TTP – time to progresion, NR – not reported

All phase III trials were included in a meta‑analysis including 12 trials and 1921 patients by Aupérin et al. [16] indicated a 4% survival gain at two years and 2% at five years for concurrent chemoradiation vs. radiotherapy alone, a comparable improvement to that observed with the sequential combination. Even though this meta‑analysis was based on individual patient data, it did not allow to accurately define the size of such a potential treatment benefit and the optimal schedule of chemotherapy. The efficacy of concurrent chemoradiotherapy vs. radiotherapy also was compared in a metaanalysis including 14 randomized studies (and 2,393 patients) in 2010 [17]. A Cochrane meta‑analysis confirmed these conclusions: concurrent chemoradiotherapy was associated with 14% reduction in the risk of death at two years compared to sequential chemoradiotherapy, and a 7% reduction compared to radiotherapy alone.

If sequential and concurrent radiochemotherapy improved overall survival, so there is another question: which is better? In several trials, improved 1-  and 2‑year overall survival rates in favor of the concurrent arm were reported [18– 23]. Most of these trials were included in a new meta‑analysis based on individual patient data by Aupérin et al. [24] who concluded that concurrent radiochemotherapy yielded superior results compared to sequential combinations. There was a significant benefit of concomitant radiochemotherapy on overall survival (p = 0.004), with an absolute benefit of 5.7% (from 18.1% to 23.8%) at three years and 4.5% at five years. There was no significant difference regarding acute pulmonary toxicity. Concomitant treatment decreased locoregional progression, but concomitant radiochemotherapy increased acute esophageal toxicity (grade 3– 4) from 4% to 18%. This improved OS was accomplished because of an improved locoregional control. There were no significant differences between the regimens: single or double high‑dose chemotherapy or daily low‑dose cisplatin. No differences in distant metastasis rate were observed between the two approaches.

Within a few months, a meta‑analysis was published by O‘Rourke et al. reporting a 10% absolute survival benefit at two years [25]. Six trials (1,024 patients) of concurrent vs. sequential chemoradiation were included. A significant benefit of concurrent treatment was shown in overall survival (hazard ratio –  HR 0.74, 95% CI 0.62– 0.89). More treatment‑related deaths (4% vs. 2%) were reported in the concurrent arm without statistical significance (relative risk – RR 2.02, 95% CI 0.90–4.52). There was increased severe esophagitis with concurrent treatment (RR 4.96, 95% CI 2.17– 11.37). The most important acute but manageable side effect was esophagitis grade 3 to 4 in 18% of the patients treated with concurrent radiochemotherapy vs. 4% in patients treated with sequential arm.

The role of timing and sequencing of the treatment may also depend on the tumor type, the degree of oxygenation of tumor cells and other biochemical processes occurring during radiation. In clinical practice, a compromise option is the alternation of radiotherapy and chemotherapy, for example by insertion of radiotherapy after 2– 3 cycles of chemotherapy. The clinical efficacy of this strategy has, however, not been verified in prospective clinical studies. Concurrent chemoradiation is at present the treatment of choice for patients with locally advanced NSCLC. However, due to its higher toxicity, this combination is mostly restricted to patients in a good general condition, minimal comorbidity and who are relatively young [26– 29].There is a question what proportion of patients would be suitable for concurrent chemoradiation. We found only one report on a population‑based study that prospectively evaluated comorbidities in all patients diagnosed with lung cancer, stage III for NSCLC [30]. In this prospective, population‑based study, more than half of the patients with stage III NSCLC were not eligible for concurrent chemoradiation on the basis of criteria of age and important comorbidities that were present at diagnosis. Less toxic alternatives are needed for these patients. So, there are arguments for sequential treatment, such as “safe” delivery of full dose of radiotherapy and chemotherapy, but there are also problems like delayed radiotherapy delivery especially in patients’ slow recovery from chemotherapy. El Sharouni [31] shows that in the time interval between the end of induction chemotherapy and the start of radiotherapy rapid tumor progression occurs as a result of accelerated tumor cell proliferation: mean tumor doubling times are much shorter than those in not treated tumors. As a consequence, the gain obtained with induction chemotherapy with regard to volume reduction was lost in the waiting time for radiotherapy (chemo‑resistant stem cells that persist and can give rise to tumor regrowth). A correlation was observed between the amount of delay and degree of regrowth for percent volume and percent tumor diameter change. A delay between induction chemotherapy and radiotherapy greater than 21 days produced greater increases in percent volume change and percent diameter than lesser delays [32]. Also, a retrospective analysis of a total of 474 patients demonstrates a correlation between prolonged overall radiotherapy treatment time and survival in patients with locally advanced NSCLC, even when concurrent chemotherapy is used [33]. It is recom­mended to diminishthe time interval between chemo‑  and radiotherapy to as short as possible.

Targeted therapies and radiotherapy in locally advanced NSCLC

Targeted therapies represent a new class of drugs, which interfere with specific molecular targets (typically proteins) playing critical roles in tumor growth and progression. The approved targeted therapies in lung cancer include erlotinib, gefitinib (a small‑molecule tyrosine kinase inhibitors) and bevacizumab (a monoclonal anti‑VEGF antibody). The accepted dogma is that antiangiogenic therapy destroys or blocks the function of tumor‑associated vessels to deprive the tumor of oxygen and nutrients, thereby inhibiting tumor growth. Numerous preclinical studies indicated synergistic activity of various antiangiogenic or antivascular therapies with single‑dose or fractionated radiotherapy in human and murine tumors [34,35]. However, since multiple variables contribute to the sensitivity of tumors to radiation or antiangiogenic treatment, the most effective way of their combining is virtually unknown [36,37]. Blocking survival signaling in endothelial cells after irradiation seems to increase the radiation response considerably [38]. Moreover, sensitization of endothelial cells just before exposure to radiation may be the most effective way to improve response of tumor cells to radiation [39,40]. On the other hand, induction of hypoxia via blood vessel damage may potentially induce radioprotection of the tumor. A logical and clearly proven premise for optimal multimodality therapy is therefore necessary for efficient translation of promising preclinical strategies into clinical applications. Many new biologicals have entered the therapeutic domain; several were combined with concurrent RCT regimens. Some combinations appear to be too toxic, such as the vascular epithelial growth factor antibody bevacizumab [41]. Also, the use of bevacizumab and erlotinib is not recommended given the lack of an efficacy signal and the substantial risk of esophageal toxicity (Tab. 2) [42].

Tab. 2. Targeted therapies and radiotherapy in locally advanced NSCLC.
Targeted therapies and radiotherapy in locally advanced NSCLC.IMRT – intensity-modulated radiotherapy, KPS – Karnofsky performance status, ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group performance status, WHO – World Health Organization performance status, ENI – elective nodal irradiation, OS – overall survival, PFS – progression-free survival, PR – partial remission, CR – complete remission, TTP – time to progresion, NR – not reported

Erlotinib and gefitinib are small molecule inhibitors that reversibly target tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR). EGFR is overexpressed and/ or mutated in many cancer types, and its activation triggers pathways involved in cell growth and proliferation. Early clinical studies with gefitinib showed promising efficacy and mild toxicity in patients with advanced NSCLC. In clonogenic in vitro survival experiments, gefitinib had significant radiosensitizing effects on NSCLC cell lines [43]. Gefitinib enhances radioresponse of NSCLC cells by suppressing cellular DNA repair capacity. But in unselected population, gefitinib did not improve OS [44]. The trial from the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group showed that erlotinib monotherapy prolonged OS in patients with advanced NSCLC who had progressed after standard chemotherapy [45], and erlotinib is approved in this setting. Interestingly, EGFR expression does not seem to correlate with response to EGFR inhibitors but a recent analysis of data from this trial indicated that EGFR mutations and high copy number are predictive of response to erlotinib [46]. In addition, EGFR fluorescence in situ hybridization score was a significant predictive marker of differential survival benefit of erlotinib. Erlotinib‑induced apoptosis was augmented by radiation in cells with very high expression of HER1/ EGFRonly. In conclusion, high HER1/ EGFR expression may result in a high degree of radiosensitization with erlotinib combined with radiation [47]. A strong rationale may exist for combining erlotinib with radiotherapy. Erlotinib helps disrupt cell growth pathways and enhances the sensitivity of cells to the effects of radiotherapy [48–50]. It is also possible that radiotherapy enhances the effectiveness of erlotinib by cytoreducing the tumor and creating a hypoxic environment [51]. Several studies in NSCLC were conducted to evaluate erlotinib in combination with radiotherapy. A prospective phase II study found that radiotherapy and concurrent erlotinib used in the treatment of patients with unresectable NSCLC shows promising results without an increase in toxicity [52]. Adverse events related to radiotherapy included esophagitis, radiation dermatitis, and pneumonitis. The addition of erlotinib to radiotherapy did not appear to increase radiotherapy associated toxicities. Erlotinib‑related adverse events included mild to moderate skin rash (61.5%) and diarrhea (23%). The RR was 55.5% in the radiotherapy‑ alone arm compared with 83.3% in the erlotinib arm. The Cancer and Leukemia Group Bis conducting a phase II trial, CALGB 30605, of paclitaxel followed by radiotherapy and erlotinib in patients with unresectable stage III NSCLC. The study is evaluating induction chemotherapy consisting of paclitaxel and carboplatin. Patients with no disease progression outside the planned radiation field will continue to receive concurrent erlotinib and radiotherapy. Results from current studies are eagerly awaited.

Several drugs interfering with the EGFR signaling pathway have been developed e. g. cetuximab (a human‑ murine chimeric IgG1 monoclonal antibody that binds to the extracellular region of the EGFR). Under experimental laboratory conditions in animal models, cetuximab increases tumor radiocurability (fractionated and single dose irradiation) [53,54]. The feasibility of adding the epidermal growth factor receptor inhibitor cetuximab has been recently reported for NSCLC patients [55]. We found a few phase II clinical trials of cetuximab combined with radiotherapy for NSCLC. Two of them have combined radiotherapy and cetuximab without any chemotherapy in patients who are not candidates for chemoradiation [56,57]. Combined radioimmunotherapy with cetuximab was safe and feasible, especially in elderly patients with multiple comorbidities. Another study included patients with inoperable stage III disease and good performance status after induction chemotherapy [58,59]. Induction chemotherapy followed by concurrent cetuximab and radiotherapy to 68 Gy was clearly feasible with promising OS. Toxicity, like pneumonitis and esophagitis was low compared to most schedules with concurrent chemotherapy. The last study published by Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) was a phase II study of chemoradiotherapy with carboplatin and paclitaxel plus cetuximab in patients with stage III NSCLC [60]. The combination of cetuximab with CRT is feasible and shows promising activity. The overall survival achieved with this regimen was longer than any previously reported by the Radiation Therapy Oncology Group with median survival 22.7 months, and 24- month overall survival –  49.3%. The second trial in this category with several important differences (mandatory PET, higher radiation dose of 70 Gy, only seven weeks of cetuximab concomitant to radiotherapy, chemotherapy with carboplatin and pemetrexed) was done [61]. Median OS was 25.2 months and failure‑free survival 12.3 months.

Until now, no definite data can be reported. Further basic research and appropriately designed clinical studies are clearly needed to optimize scheduling of combined radiation and molecular targeted therapies. The results of the published clinical trials (one of them was a phase III study) suggest that larger randomized trials are warranted. It is very important to include the right patient population, especially patients with the right genetics/ mutations for these clinical trials.

Conclusions

Patients with stage III disease differ with regard to primary tumor volume and proximity/ infiltration of surrounding structures, extent of lymphatic spread, cancer bio­logy, and host factors such as age, cardiopulmonary function and other comorbidity. Treatment recommendations have to take into account these differences and stratify patients according to technical resectability, ability to tolerate high‑dose radiotherapy and chemotherapy, and many more. Many patients with inoperable stage III disease are candidates for combined modality chemo‑ and radiotherapy. In conclusion, after two decades of mainly sequentially combined treatment, concurrent radiochemother­apy is nowadays the standard treatment of locally advanced NSCLC. However, there are some doubts.

Firstly, it should be realized that the trial data were collected in a period before routine staging with FDG‑ PET and MRI of the brain. The routine use of these tests definitely changed the population of patients enrolled in radiochemotherapy.

Secondly, the other topics for future research are RCT with more sophisticated radiotherapy techniques allowing possibly higher tumor doses and/ or lower toxicities in surrounding healthy tissues. For patients with larger tumor volumes, possibilities to increase the radiation dose were limited by normal tissue constraints (esophagus and spinal cord). Conventionally fractionated radiotherapy for stage I NSCLC has shown inferior outcomes than surgery, and these results are linked to insufficient radiation doses. After the impact of radiotherapy dose for lung cancer was established, a number of trials were structured in the quest for better local control and over­all survival by either dose escalation or shortening the total treatment time through conventional/ altered fractionation, even in combination with chemotherapy. The delivery of 60 Gy resulted in a 5‑year survival rate of 38% for patients with primary tumors less than 2 cm in size, 22% for tumors 2– 3 cm in size, 5% for tumors 3– 4 cm in size, and 0% for larger tumors [62]. Based on biological and statistical modelling of tumor responses to various radiation dose levels, it has been shown that doses as high as 80 to 90 Gy ensure a progression‑free survival rate of 50% [63]. The majority of studies concluded that patients receiving higher radiation doses have better treatment outcomes [64,65].

New technical advances in the application of radiotherapy enhanced the ability of targeted treatment and spar­ing of normal tissues, making high BED studies possible. Intensity‑ modulated radiotherapy (IMRT) has the potential benefit to further increase the dose that can be safely prescribed in lung cancer patients due to a better conformity index [66– 68]. In Stereotactic Radiation Therapy (SABR), high doses per limited number of fractions are used, although the actual biologically equivalent dose (BED) for the eradication is not yet completely understood [69]. When a sufficient dose (BED ≥ 100 Gy) is used, it has been noted in most clinical studies that the success rate of local control is over 90%. In particular, the surprising results of the RTOG 0617 trial [70] drove attention to the importance of adverse effects, once again emphasizing that future research should focus on quality of life.

Thirdly, in most of these studies, authors did not include factors such as histological type, age, comorbid conditions into their analyses. Since the incidence of NSCLC is high among elderly patients and many of them have history of smoking, the majority of these patients have severe comorbidities. Therefore, aggressive combined modality treatment might be contraindicated or poorly tolerated. However, age is not an independent prognostic factor in stage III and IV NSCLC, and epidemiological studies show that, with increasing age, the percentage of people treated with chemotherapy decreases [71– 73]. Elderly patients with marginal renal function (creatinine clearance < 70 mL/min) or marginal cardiac function are eligible for administration of daily low‑dose cisplatin, while administration of full‑dose chemotherapy is often contraindicated. Combination of concurrent daily cisplatin with radiation appears to be a good alternative, especially in these elderly, frail patients [74,75]. Also, preclinical studies on RCT support the use of daily administration for optimal radiosensitizing effects [76]. This approach, delivered in a short overall treatment time, is suitable for both the elderly and for patients with comorbidities. It also offers the opportunity to combine concomitant radiochemotherapy with new agents. Existing data concerning targeted therapies in conjunction with radiotherapy are inconsistent and do not allow for firm conclusions. The optimal timing of the administration of radiotherapy and EGFR kinase inhibitors has yet to be determined. Strategies to safely incorporate novel antiangiogenic agents into combined‑ modality therapy in lung cancer are needed. Studies using targeted therapies, in particular addressing their optimal integration with radiotherapy, are still in their infancy. Rapid development of molecular oncology will hopefully contribute to better patient selection to particular strategies and to treatment optimization.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE recommendation for biomedical papers.

Submitted: 27. 7. 2015

Accepted: 14. 9. 2015

Krzysztof Adamowicz, MD, PhD

Department of Oncology

Regional Oncology Center of Gdansk

Aleja Zwycięstwa 31/32

80-219 Gdansk

Poland

e-mail: krzys.adamowicz@gmail.com


Zdroje

1. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010; 127(12): 2893– 2917. doi: 10.1002/ ijc.25516.

2. Jemal A, Siegel R, Ward E et al. Cancer Statistics, 2007. CA Cancer J Clin 2007; 57(1): 43– 66.

3. Perez CA, Stanley K, Grundy G et al. Impact of ir­radiation technique and tumor extent in tumor control and survival of patients with unresectable non‑oat cel­l carcinoma of the lung: report by the Radiation Therapy Oncology Group. Cancer 1982; 50(6): 1091– 1099.

4. Saunders MI, Dische S. Continuous, hyperfractionated, accelerated radiotherapy (CHART) in non‑smal­l cel­l carcinoma of the bronchus. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990; 19(5): 1211– 1215.

5. Kong FM, Ten Haken RK, Schipper MJ et al. High‑dose radiation improved local tumor control and overal­l survival in patients with inoperable/ unresectable non‑smal­l-‑cel­l lung cancer: long‑term results of a radiation dose escalation study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63(2): 324– 333.

6. Wurstbauer K, Weise H, Deutschman­n H et al. Non‑ smal­l cel­l lung cancer in stages I– IIIB: Long‑term results of definitive radiotherapy with doses ≥ 80 Gy in standard fractionation. Strahlenther Onkol 2010; 186(10): 551– 557. doi: 10.1007/ s00066‑ 010‑ 2108‑ 3.

7. Machtay M, Bae K, Movsas B et al. Higher bio­logical­ly ef­fective dose of radiotherapy is as­sociated with improved outcomes for local­ly advanced non‑smal­l cel­l lung carcinoma treated with chemoradiation: an analysis of the Radiation Therapy Oncology Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 82(1): 425– 434. doi: 10.1016/ j.ijrobp.2010.09.004.

8. Guckenberger M, Wilbert J, Richter A et al. Potential of adaptive radiotherapy to escalate the radiation dose in combined radiochemotherapy for local­ly advanced non‑smal­l cel­l lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 79(3): 901– 908. doi: 10.1016/ j.ijrobp.2010.04.050.

9. De Ruys­scher D, Faivre‑Fin­n C, Nestle U et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer recom­mendations for plan­n­ing and delivery of high‑dose, high‑precision radiotherapy for lung cancer. J Clin Oncol 2010; 28(36): 5301– 5310. doi: 10.1200/ JCO.2010.30.3271.

10. Dil­lman RO, Seagren SL, Propert KJ et al. A randomized trial of induction chemotherapy plus high‑dose radiation versus radiation alone in stage III non‑smal­l‑cel­l lung cancer. N Engl J Med 1990; 323(14): 940– 945.

11. Col­laborative Group. Chemotherapy in non‑smal­lcel­l lung cancer: a meta‑analysis us­ing updated data on individual patients from 52 randomized clinical trials. BMJ 1995; 311(7010): 899– 909.

12. Le Chevalier T, Ar­riagada R, Quoix E et al. Radiotherapy alone versus combined chemotherapy and radiotherapy in nonresectable non‑smal­l‑cel­l lung cancer: first analysis of a randomized trial in 353 patients. J Natl Cancer Inst 1991; 83(6): 417– 423.

13. Jas­sem J, Begg AC, Stewart F et al. Combined chemotherapy and radiotherapy In: Peckham M, Pinedo HM, Veronesi U (eds). Oxford textbook of oncology. Oxford: Oxford University Pres­s 1995: 811– 823.

14. Schaake‑ Kon­ing C, Van den Bogaert W, Dalesio O et al. Ef­fects of concomitant cisplatin and radiotherapy on in­operable non‑smal­l‑cel­l lung cancer. N Engl J Med 1992; 326(8): 524– 530.

15. Trovo MG, Minatel E, Franchin G et al. Radiotherapy versus radiotherapy enhanced by cisplatin in stage III non‑smal­l cel­l lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 24(7): 11– 15.

16. Aupérin A, Le Péchoux C, Pignon JP et al. Concomitant radio‑ chemotherapy based on platin compounds in patients with local­ly advanced non‑smal­l cel­l lung cancer (NSCLC): a meta‑analysis of individual data from 1,764 patients. An­n Oncol 2006; 17(3): 473– 483.

17. Rowel­l NP, O’rourke NP. Concur­rent chemoradiother­apy in non‑smal­l cel­l lung cancer. Cochrane Database Syst Rev 2004; (4): CD002140.

18. Clamon G, Herndon J, Eaton W et al. A feasibility study of extended chemotherapy for local­ly advanced non‑smal­l cel­l lung cancer: a phase II trial of cancer and leukemia group B. Cancer Invest 1994; 12(3): 273– 282.

19. Fournel P, Robinet G, Thomas P et al. Randomized phase III trial of sequential chemoradiotherapy compared with concur­rent chemoradiotherapy in local­ly advanced non‑smal­l‑cel­l lung cancer: groupe Lyon‑ Saint‑ Etien­­ne d’Oncologie Thoracique‑ Groupe Français de Pneumo‑ Cancérologie NPC 95– 01 Study. J Clin Oncol 2005; 23(25): 5910– 5917.

20. Furuse K, Fukuoka M, Kawahara M et al. Phase III study of concur­rent versus sequential thoracic radiotherapy in combination with mitomycin, vindesine, and cisplatin in unresectable stage III non‑smal­l‑cel­l lung cancer. J Clin Oncol 1999; 17(9): 2692– 2699.

21. Ulutin HC, Güden M, Oysul K et al. Split‑ course radiotherapy with or without concur­rent or sequential chemotherapy in non‑smal­l cel­l lung cancer. Radiat Med 2000; 18(2): 93– 96.

22. Zatloukal P, Petruzelka L, Zemanova M et al. Concur­rent versus sequential chemoradiotherapy with cisplatin and vinorelbine in local­ly advanced non‑smal­l cel­l lung cancer: a randomized study. Lung Cancer 2004; 46(1): 87– 98.

23. Belderbos J, Uitterhoeve L, van Zandwijk N et al. Randomized trial of sequential versus concur­rent chemo‑ radiotherapy in patients with inoperable non‑smal­l cel­l lung cancer (EORTC 08972– 22973). Eur J Cancer 2007; 43(1): 114– 121.

24. Aupérin A, Le Péchoux C, Rol­land E et al. Meta‑analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in local­ly advanced non‑smal­l‑cel­l lung cancer. J Clin Oncol 2010; 28(13): 2181– 2190. doi: 10.1200/ JCO.2009.26.2543.

25. O‘Rourke N, Roqué I Figuls M, Far­ré Bernadó N et al. Concur­rent chemoradiotherapy in non‑smal­l cel­l lung cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010; 6: CD002140. doi: 10.1002/ 14651858.CD002140.pub3.

26. Auperin A, Rol­land E, Cur­ran W Jr et al. Concomitant radio‑ chemotherapy (RT‑ CT) versus sequential RT‑ CT in local­ly advanced non‑smal­l cel­l lung cancer (NSCLC): a meta‑analysis us­ing individual patient data (IPD) from randomized clinical trials (RCTs). J Thorac Oncol 2007; 2 (Suppl 4): S310.

27. Robinson LA, Ruckdeschel JC, Wagner H Jr et al. Treatment of non‑smal­l cel­l lung cancer‑stage IIIA: ACCP evidence‑based clinical practice guidelines (2nd ed.). Chest 2007; 132 (Suppl 3): 243S– 265S.

28. Jett JR, Schild SE, Keith RL et al. Treatment of non‑smal­lcel­l lung cancer, stage IIIB: ACCP evidence‑based clinical practice guidelines (2nd ed). Chest 2007; 132 (Suppl 3): 266S– 276S.

29. Mayor S. NICE is­sues guidance for dia­gnosis and treatment of lung cancer. BMJ 2005; 330(7489): 439.

30. De Ruys­scher D, Botterweck A, Dirx M et al. Eligibility for concur­rent chemotherapy and radiotherapy of local­­ly advanced lung cancer patients: a prospective, population‑based study. An­n Oncol 2009; 20(1): 98– 102. doi: 10.1093/ an­nonc/ mdn559.

31. El Sharouni SY, Kal HB, Batterman­n JJ. Accelerated regrowth of non‑smal­l‑cel­l lung tumours after induction chemotherapy. Br J Cancer 2003; 89(12): 2184– 2189.

32. Chen CP, Weinberg VK, Jahan TM et al. Implications of delayed initiation of radiotherapy: accelerated repopulation after induction chemotherapy for stage III non‑smal­lcel­l lung cancer. J Thorac Oncol 2011; 6(11): 1857– 1864. doi: 10.1097/ JTO.0b013e318229a41e.

33. Machtay M, Hsu C, Komaki R et al. Ef­fect of overal­ltreatment time on outcomes after concur­rent chemoradiation for local­ly advanced non‑smal­l‑cel­l lung carcinoma: analysis of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63(3): 667– 671.

34. Han­na N­N, Seetharam S, Mauceri HJ et al. Antitumor interaction of short‑ course endostatin and ioniz­ing radiation. Cancer J 2000; 6(5): 287– 293.

35. Dings RP, Wil­liams BW, Song CW et al. Anginex synergizes with radiation therapy to inhibit tumor growth by radiosensitiz­ing endothelial cel­ls. Int J Cancer 2005; 115(2): 312– 319.

36. Citrin D, Menard C, Camphausen K. Combin­ing radiotherapy and angiogenesis inhibitors: clinical trial design. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 64(1): 15– 25.

37. Fogarty M. Learn­ing from angiogenesis trial failures. The Scientist 2002; 16: 33– 35.

38. Gorski DH, Beckett MA, Jaskowiak NT et al. Blockage of the vascular endothelial growth factor stres­s response increases the antitumor ef­fects of ioniz­ing radiation. Cancer Res 1999; 59(14): 3374– 3378.

39. Abdol­lahi A, Lipson KE, Sckel­l A et al. Combined ther­apy with direct and indirect angiogenesis inhibition results in enhanced antiangiogenic and antitumor ef­fects. Cancer Res 2003; 63(24): 8890– 8898.

40. Winkler F, Kozin SV, Tong RT et al. Kinetics of vascular normalization by VEGFR2 blockade governs brain tumor response to radiation: role of oxygenation, angiopoietin‑1, and matrix metal­loproteinases. Cancer Cel­l 2004; 6(6): 553– 563.

41. Spigel DR, Hainsworth JD, Yardley DA et al. Tracheoesophageal fistula formation in patients with lung cancer treated with chemoradiation and bevacizumab. J Clin Oncol 2010; 28(1): 43– 48. doi: 10.1200/ JCO.2009.24.7353.

42. Socinski MA, Stinchcombe TE, Moore DT et al. Incorporat­ing bevacizumab and erlotinib in the combined‑ modality treatment of stage III non‑smal­l‑cel­l lung cancer: results of a phase I/ II trial. J Clin Oncol 2012; 30(32): 3953– 3959. doi: 10.1200/ JCO.2012.41.9820.

43. Tanaka T, Munshi A, Brooks C et al. Gefitinib radiosensitizes non‑smal­l cel­l lung cancer cel­ls by suppres­s­ing cel­lular DNA repair capacity. Clin Cancer Res 2008; 14(4): 1266– 1273. doi: 10.1158/ 1078‑ 0432.CCR‑ 07‑ 1606.

44. Kel­ly K, Chansky K, Gaspar LE et al. Phase III trial of maintenance gefitinib or placebo after concur­rent chemoradiotherapy and docetaxel consolidation in inoperable stage III non‑smal­l‑cel­l lung cancer: SWOG S0023. J Clin Oncol 2008; 26(15): 2450– 2456. doi: 10.1200/ JCO.2007.14.4824.

45. Shepherd FA, Rodrigues Pereira J, Ciuleanu T et al. Erlotinib in previously treated non‑smal­l‑cel­l lung cancer. N Engl J Med 2005; 353(2): 123– 132.

46. Zhu CQ, da Cunha Santos G, D­ing K et al. Role of KRAS and EGFR as bio­markers of response to erlotinib in National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group Study BR.21. J Clin Oncol 2008; 26(26): 4268– 4275. doi: 10.1200/ JCO.2007.14.8924.

47. Kim JC, Ali MA, Nandi A et al. Cor­relation of HER1/ EGFR expres­sion and degree of radiosensitiz­ing ef­fect of the HER1/ EGFR‑ tyrosine kinase inhibitor erlotinib. Indian J Biochem Biophys 2005; 42(6): 358– 365.

48. Chin­naiyan P, Huang S, Val­labhaneni G et al. Mechanisms of enhanced radiation response fol­low­ing epidermal growth factor receptor signal­ing inhibition by erlotinib (Tarceva). Cancer Res 2005; 65(8): 3328– 3335.

49. Nyati MK, Morgan MA, Feng FY et al. Integration of EGFR inhibitors with radiochemotherapy. Nat Rev Cancer 2006; 6(11): 876– 885.

50. Bauman­n M, Krause M, Dikomey E et al. EGFR‑ targeted anti‑cancer drugs in radiotherapy: preclinical evaluation of mechanisms. Radiother Oncol 2007; 83(3): 238– 248.

51. Tortora G, Gelardi T, Ciardiel­lo F et al. The rationale for the combination of selective EGFR inhibitors with cytotoxic drugs and radiotherapy. Int J Biol Markers 2007; 22 (Suppl 4): S47– S52.

52. Martinez E, Martinez M, Viñolas N et al. Feasibility and tolerability of the addition of erlotinib to 3D thoracic radiotherapy (RT) in patients (p) with unresectable NSCLC: a prospective randomized phase II study. J Clin Oncol 2008; 26: abstr. 7563.

53. Milas L, Fan Z, Andratschke NH et al. Epidermal growth factor receptor and tumor response to radiation: in vivo preclinical studies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 58(3): 966– 971.

54. Nasu S, Ang KK, Fan Z et al. C225 antiepidermal growth factor receptor antibody enhances tumor radiocurability. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001; 51(2): 474– 477.

55. Govindan R, Bogart J, Stinchcombe T et al. Randomized phase II study of pemetrexed, carboplatin, and thoracic radiation with or without cetuximab in patients with local­ly advanced unresectable non‑smal­l‑cel­l lung cancer: Cancer and Leukemia Group B trial 30407. J Clin Oncol 2011; 29(23): 3120– 3125. doi: 10.1200/ JCO.2010.33.4979.

56. Jatoi A, Schild SE, Foster N et al. A phase II study of cetuximab and radiation in elderly and/ or poor performance status patients with local­ly advanced non‑smal­l-‑cel­l lung cancer (N0422) An­n Oncol 2010; 21(10): 2040– 2044. doi: 10.1093/ an­nonc/ mdq075.

57. Jensen AD, Münter MW, Bischof­f HG et al. Combined treatment of nonsmal­l cel­l lung cancer stage III with intensity‑ modulated radiotherapy and cetuximab: the NEAR trial. Cancer 2011; 117(13): 2986– 2994. doi: 10.1002/ cncr.25888.

58. Hal­lqvist A, Wagenius G, Rylander H et al. Concur­rent cetuximab and radiotherapy after docetaxel‑cisplatin induction chemotherapy in stage III NSCLC: satel­lite –  a phase II study from the Swedish Lung Cancer Study Group. Lung Cancer 2011; 71(2): 166– 172. doi: 10.1016/ j.lungcan.2010.05.011.

59. Hughes S, Liong J, Miah A et al. A brief report on the safety study of induction chemotherapy fol­lowed by synchronous radiotherapy and cetuximab in stage III non‑smal­l cel­l lung cancer (NSCLC): SCRATCH study. J Thorac Oncol 2008; 3(6): 648– 651. doi: 10.1097/ JTO.0b013e3181757a60.

60. Blumenschein GR Jr, Paulus R, Cur­ran WJ et al. Phase IIstudy of cetuximab in combination with chemoradiation in patients with stage IIIA/ B non‑smal­l‑cel­l lung cancer: RTOG 0324. J Clin Oncol 2011; 29(17): 2312– 2318. doi: 10.1200/ JCO.2010.31.7875.

61. Govindan R, Bogart J, Stinchcombe T et al. Randomized phase II study of pemetrexed, carboplatin, and thoracic radiation with or without cetuximab in patients with local­ly advanced unresectable non‑smal­l‑cel­l lung cancer: Cancer and Leukemia Group B Trial 30407. J Clin Oncol 2011; 29(23): 3120– 3125. doi: 10.1200/ JCO.2010.33.4979.

62. Noordijk EM, Poest Clement E et al. Radiotherapy as an alternative to surgery in elderly patients with resect­able lung cancer. Radiother Oncol 1988; 13(2): 83– 89.

63. Onishi H, Shirato H, Nagata Y et al. Hypofractionated stereotactic radiotherapy (HypoFXSRT) for stage Inon‑smal­l cel­l lung cancer: updated results of 257 patients in a Japanese multi‑institutional study. J Thorac Oncol 2007; 2 (Suppl 3): 94– 100.

64. Sibley GS. Radiotherapy for patients with medical­ly inoperablestage I nonsmal­l cel­l lung carcinoma: smal­ler volumes and higherdoses –  a review. Cancer 1998; 82(3): 433– 438.

65. Tim­merman R, Paulus R, Galvin J et al. Stereotactic body radiation therapy for inoperable early stage lung cancer. JAMA 2010; 303(11): 1070– 1076. doi: 10.1001/ jama.2010.261.

66. Gril­ls IS, Yan D, Martinez AA et al. Potential for reduced toxicity and dose escalation in the treatment of inoper-able non‑smal­l‑cel­l lung cancer: a comparison of intensity‑ modulated radiation therapy (IMRT), 3D conformal radiation, and elective nodal ir­radiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 57(3): 875– 890.

67. Murshed H, Liu HH, Liao Z et al. Dose and volume reduction for normal lung us­ing intensity‑ modulated radiotherapy for advanced‑stage non‑smal­l‑cel­l lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 58(4): 1258– 1267.

68. Schwarz M, Alber M, Lebesque JV et al. Dose heterogeneity in the target volume and intensity‑ modulated radiotherapy to escalate the dose in the treatment of non‑smal­l‑cel­l lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 62(2): 561– 570.

69. Park C, Papiez L, Zhang S et al. Universal survival curve and single fraction equivalent dose: useful tools in understand­ing potency of ablative radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 70(3): 847– 852. doi: 10.1016/ j.ijrobp.2007.10.059.

70. Bradley JD, Paulus R, Komaki R et al. A randomized phase III comparison of standard‑dose (60 Gy) versus high‑dose (74 Gy) conformal chemoradiotherapy with or without cetuximab for stage IIIa/ IIIb non‑smal­l cel­l lung cancer: preliminary findings on radiation dose in RTOG 0617. 53rd An­nual Meet­ing of the American Society of Radiation Oncology; Miami, FL, USA. 2– 6 October 2011.

71. Jans­sen‑ Heijnen ML, Smulders S, Lem­mens VE et al. Ef­fect of comorbidity on the treatment and prognosis of elderly patients with non‑smal­l cel­l lung cancer. Thorax 2004; 59(7): 602– 607.

72. Pignon T, Gregor A, Schaake Kon­ing C et al. Age has no impact on acute and late toxicity of curative thoracic radiotherapy. Radiother Oncol 1998; 46(3): 239– 248.

73. Socinski MA. Clinical is­sues in the management of non‑smal­l‑cel­l lung cancer and the role of platinum‑based therapy. Clin Lung Cancer 2004; 5(5): 274– 289.

74. Takata I, Ueoka H, Kiura K et al. Daily low‑dose cisplatin and concur­rent thoracic ir­radiation for poor‑ risk patients with unresectable non‑smal­l‑cel­l lung cancer. Acta Med Okayama 2002; 56(5): 261– 266.

75. Uitterhoeve AL, Koolen MG, van Os RM et al. Accelerated high‑dose radiotherapy alone or combined with either concomitant or sequential chemotherapy; treatments of choice in patients with non‑smal­l cel­l lung cancer. Radiat Oncol 2007; 2(1): 27.

76. Bartelink H, Kal­lman RF, Rapacchietta D et al. Thera­-peutic enhancement in mice by clinical­ly relevant dose and fractionation schedules of cis‑diam­minedichloropla-tinum (II) and ir­radiation. Radiother Oncol 1986; 6(1): 61– 74.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×