Odhady incidence, prevalence a počtu onkologických pa­cientů léčených protinádorovou terapií v letech 2015 a 2020 –  analýza Národního onkologického registru ČR


Autoři: L. Dusek 1,2;  T. Pavlík 1,2;  O. Májek 1,2;  T. Büchler 3;  J. Muzik 1,2;  D. Maluskova 1,2;  J. Koptíková 1;  Z. Bortlicek 1,2;  J. Abrahámová 3
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno 1;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague 2;  Department of Oncology, Thomayer Hospital, Prague 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(1): 30-43
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko201530

Souhrn

Východiska:
Česká republika se celosvětově řadí mezi země s největším zastoupením onkologických pa­cientů, což v důsledku vede k potřebě prospektivního modelování epidemiologie nádorových onemocnění, jako je incidence, prevalence a počet pravděpodobně léčených pa­cientů. Tento článek prezentuje odhady incidence, prevalence a počty pa­cientů pravděpodobně léčených pro nejčastější nádorová onemocnění v ČR pro roky 2015 a 2020. Odhady jsou prezentovány po stadiích a dále dle jednotlivých fází léčby pa­cienta v podobě počtu nově dia­gnostikovaných pa­cientů, pa­cientů s progresí/ relapsem v neterminální fázi a pa­cientů v terminální fázi léčby.

Pa­cienti a metody:
Analýza byla provedena na datech Národního onkologického registru z období 1977– 2011 s vyloučením záznamů dia­gnostikovaných z listu o prohlídce zemřelého a při pitvě. Celkem jsme uvažovali více než 1,7 milionu záznamů onkologických pa­cientů. Statistický model kalkuloval odhady incidence, prevalence a počtu pravděpodobně léčených pa­cientů pouze s využitím populačních dat a s ohledem na měnící se demografickou strukturu populace ČR a klinické stadium nádoru při dia­gnóze.

Výsledky:
S ohledem na nejčastější onkologické dia­gnózy, naše analýza predikuje 89%, 15%, 31% a 32% nárůst v incidenci zhoubného novotvaru (ZN) prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen, resp. plic v ČR v roce 2020 vzhledem k datům za rok 2011, což u těchto dia­gnóz představuje predikovanou incidenci ve výši 13 153, 9 368, 8 695, resp. 8 604 nově dia­gnostikovaných pa­cientů. V prevalenci v roce 2020 (opět vztaženo k roku 2011) pak predikujeme pro ZN prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen a plic nárůst ve výši 140 %, 40 %, 51 %, resp. 17 %, což v případě ZN prostaty a ZN prsu u žen znamená překročení hranice 100 000 onkologických pa­cientů s historií daného onemocnění. Prediktivní odhady počtu pravděpodobně léčených pa­cientů se ZN prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen a plic v ČR pro rok 2020 jsou 23 652, 14 006, 14 759, resp. 8 272.

Závěr:
Naše analýza potvrzuje výrazné zvýšení incidence a prevalence nádorových onemocnění v ČR v letech 2015 a 2020 a u vybraných dia­gnóz prezentuje počty pa­cientů, kteří budou v letech 2015 a 2020 pravděpodobně vyžadovat protinádorovou léčbu. Tyto odhady mohou sloužit k analýze rizik, monitorování kvality léčby a k optimalizaci ekonomických nákladů souvisejících s onkologickou péčí.

Klíčová slova:
Národní onkologický registr – zhoubné nádory – predikce – incidence – prevalence – protinádorová léčba

Validace dat Národního onkologického registru ČR a populační monitoring rozdílů v onkologické péči jsou podporovány grantem Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR č. NT/13660-4.Modely dlouhodobých predikcí léčebné zátěže zhoubnými nádory byly vyvinuty jako součást projektů CORIS a PET-CZ(Q), s jejichž pomocí je budována infrastruktura predikčního systému pro českou onkologickou péči. Autoři vysoce oceňují profesionální podporu ze strany datových manažerů Národního onkologického registru ČR.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
8. 10. 2014

Přijato:
10. 1. 2015


Zdroje

1. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al (eds). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC, 2007 [cited 2013 May 8]. Avail-able from: http:/ / ci5.iarc.fr.

2. Dušek L (ed.). Czech Cancer Care in Numbers 2008– 2009. Prague: Grada Publishing 2009.

3. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic [online]. Brno: Masaryk University; 2005 [cited 2014 May 8]. Available from: http:/ / www.svod.cz.

4. Ferlay J, Steliarova‑ Foucher E, Lortet‑ Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49(6): 1374– 1403. doi: 10.1016/ j.ejca.2012.12.027.

5. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

6. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481– 488.

7. Capocaccia R, Colonna M, Corazziari I et al. Measur-ing prevalence in Europe: the EUROPREVAL project. Ann Oncol 2002; 13(6): 831– 839.

8. Clerc L, Jooste V, Lejeune C et al. Cost of care of colorectal cancers according to health care patterns and stage at dia­gnosis in France. Eur J Health Econ 2008; 9(4): 361– 367.

9. Gras C, Daurés JP, Tretarre B. Age and stage specific prevalence estimate of cancer from population based Cancer Registry using inhomogeneous Poisson process. Stat Methods Med Res 2004; 13(4): 273– 289.

10. Pavlík T, Májek O, Mužík J et al. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti‑tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12: 117. doi: 10.1186/ 1471‑ 2458‑ 12‑ 117.

11. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD‑ 10). Geneva: World Health Organization 1992.

12. World Health Organization. International classification of diseases for oncology (ICD‑ O, 3rd revision). Geneva: World Health Organization 2000.

13. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (eds). TNM classification of malignant tumors. 7th ed. Oxford: Wiley‑ Blackwell 2009.

14. Hermanek P, Sobin LH (eds). International Union Against Cancer (UICC): TNM classification of malignant tumors. 4th edition. Berlin: Springer 1992.

15. Chambers JM, Hastie TJ (eds). Statistical models in S. Boca Raton: CRC Press 1991.

16. Berrino F, De Angelis R, Sant M et al. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults dia­gnosed in 1995– 99: results of the EUROCARE‑ 4 study. Lancet Oncol 2007; 8(9): 773– 783.

17. Yabroff KR, Mariotto AB, Feuer E et al. Projections of the costs associated with colorectal cancer care in the United States, 2000– 2020. Health Econ 2008; 17(8): 947– 959.

18. Maddams J, Utley M, Moller H. Projections of cancer prevalence in the United Kingdom, 2010– 2040. Br J Cancer 2012; 107(7): 1195– 1202. doi: 10.1038/ bjc.2012.366.

19. Mariotto AB, Yabroff KR, Shao Y et al. Projections of the cost of cancer care in the United States: 2010– 2020. J Natl Cancer Inst. 2011; 103(2): 117– 128. doi: 10.1093/ jnci/ djq495.

20. Verdecchia A, De Angelis G, Capocaccia R. Estimation and projections of cancer prevalence from cancer registry data. Stat Med 2002; 21(22): 3511– 3526.

21. Gail MH, Kesser L, Midthune D et al. Two approaches for estimation disease prevalence from Population‑based registries of incidence and total mortality. Biometrics 1999; 55(4): 1137– 1144.

22. Suchanek S, Majek O, Vojtechova G et al. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. Eur J Cancer Prev 2014; 23(1): 18– 26. doi: 10.1097/ CEJ.0b013e328364f203.

23. Majek O, Danes J, Skovajsova M et al. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11: 288. doi: 10.1186/ 1471‑ 2458‑ 11‑ 288.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se