Prvá slovenská skúsenosť s použitím vinflunínu v druhej línii liečby pokročilých urotelových karcinómov


Autoři: P. Palacka;  M. Mego;  J. Obertova;  M. Chovanec;  Z. Sycova‑ mila;  J. Mardiak
Působiště autorů: nd Oncology Department, Medical School of Comenius University in Bratislava and National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(6): 429-433
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2014429

Souhrn

Úvod:
EMA (European Medicines Agency) schválila vinflunín v roku 2010 do 2. línie liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami v dobrom výkonnostnom stave (ECOG 0– 1). Cieľom tejto prospektívnej observačnej štúdie bolo vyhodnotiť liečbu pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami vinflunínom z pohľadu prežívania bez progresie, celkového prežívania a toxicity.

Pacienti a metódy:
V období apríl 2011– jún 2014 sme liečili vinflunínom 16 pacientov (100 %) s pokročilými urotelovými karcinómami. Medián veku bol 62 rokov (rozsah 43– 80), medián Karnofskeho indexu bol 90 % (rozsah 80– 100 %). Trinásť pacientov (81,25 %) malo urotelové karcinómy močového mechúra, dvaja pacienti (12,50 %) urotelové karcinómy močovodu a jeden pacient (6,25 %) urotelový karcinóm neznámeho pôvodu (histológia bola získaná z pečeňovej metastázy). Všetky primárne tumory boli stupňa 3 (100 %). Počet metastatických miest bol v rozmedzí 1– 4 (medián počtu 3).

Výsledky:
Účinok liečby bol hodnotený v súlade s kritériami RECIST: dvaja pacienti (12,50 %) dosiahli parciálnu remisiu, traja pacienti (18,75 %) stabilizáciu, osem pacientov (50 %) progredovali priamo na liečbe a v jednom prípade bola terapia predčasne ukončená na žiadosť pacienta. Toxicita vinflunínu stupňa 3–4 zahrňovala neutropéniu u šesť pacientov (37,50 %), leukopéniu u štyroch chorých (25,00%), anémiu u jedného pacienta (6,25 %), zápchu u troch chorých (18,75 %) a febrilnú neutropéniu u jedného pacienta (6,25 %). Medián celkového prežívania bol 5,2 mesiacov (95% CI 3,4– 8,8), medián prežívania bez progresie 2,3 mesiace (95% CI 2,1– 3,2).

Záver:
Táto štúdia predstavuje prvú slovenskú skúsenosť s liečbou vinflunínom. Naše údaje potvrdzujú účinnosť liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami predliečenými platinovým režimom vinflunínom s akceptovateľnou toleranciou.

Kľúčové slová:
pokročilý urotelový karcinóm –  vinflunín –  prežívanie bez progresie –  celkové prežívanie –  nežiaduce účinky

Práca bola podporená grantom VEGA č. 1/0614/12.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
30. 8. 2014

Přijato:
13. 10. 2014


Zdroje

1. Ondrušová M, Ondruš D. Vybrané ukazovatele epidemiológie zhubných nádorov obličiek a močového me­chúra v SR a ČR. Onkológia (Bratisl.) 2010; 5(5): 244– 247.

2. Logothetis CJ, Dexeus FH, Finn L et al. A prospective randomized trial comparing MVAC and CISCA chemotherapy for patients with metastatic urothelial tumors. J Clin Oncol 1990; 8(6): 1050– 1055.

3. Loehrer PJ Sr, Einhorn LH, Elson PJ et al. A randomized comparison of cisplatin alone or in combination with methotrexate, vinblastine, and doxorubicin in patients with metastatic urothelial carcinoma: a cooperative group study. J Clin Oncol 1992; 10(7): 1066– 1073.

4. Sternberg CN, de Mulder PH, Schornagel JH et al. Randomized phase III trial of high‑dose‑intensity methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin (MVAC) chemotherapy and recombinant human granulocyte colony‑ stimulating factor versus classic MVAC in advanced urothelial tract tumors: European Organization for Research and Treatment of Cancer Protocol No. 30924. J Clin Oncol 2001; 19(10): 2638– 2646.

5. Sternberg CN, de Mulder P, Schornagel JH et al. Seven year update of an EORTC phase III trial of high‑dose intensity M‑ VAC chemotherapy and G‑CSF versus classic M‑ VAC in advanced urothelial tract tumours. Eur J Cancer 2006; 42(1): 50– 54.

6. Von der Maase H, Hansen SW, Roberts JT et al. Gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, doorubicin, and cisplatin in advanced or metastatic bladder cancer: results of a large, randomized, multinational, multicenter, phase III study. J Clin Oncol 2000; 18(17): 3068– 3077.

7. Von der Maase H, Sengelov L, Roberts JT et al. Long‑term survival results of a randomized trial compar­ing gemcitabine plus cisplatin, with methotrexate, vinblastine, doxorubicin, plus cisplatin in patients with bladder cancer. J Clin Oncol 2005; 23(21): 4602– 4608.

8. Lorusso V, Polera CF, Antimi M et al. A phase II study of gemcitabine in patients with transitional cell carcinoma of the urinary tract previously treated with platinum. Italian Co‑ operative Group on Bladder Cancer. Eur J Cancer 1998; 34(8): 1208– 1212.

9. Albers P, Siener R, Hartlein M et al. Gemcitabine monotherapy as second‑line treatment in cisplatin‑refractory transitional cell carcinoma –  prognostic factors for response and improvement of quality of life. Onkologie 2002; 25(1): 47– 52.

10. Vaughn DJ, Broome CM, Hussain M et al. Phase II trial of weekly paclitaxel in patients with previously treated advanced urothelial cancer. J Clin Oncol 2002; 20(4): 937– 940.

11. Pronzato P, Vigani A, Pensa F et al. Second line chemotherapy with ifosfamide as outpatient treatment for advanced bladder cancer. Am J Clin Oncol 1997; 20(5): 519– 521.

12. Witte RS, Elson P, Bono B et al. Eastern Cooperative Oncology Group phase II trial of ifosfamide in the treatment of previously treated advanced urothelial carcinoma. J Clin Oncol 1997; 15(2): 589– 593.

13. McCaffrey JA, Hilton S, Mazumdar M et al. Phase II trial of docetaxel in patients with advanced or metastatic transitional‑ cell carcinoma. J Clin Oncol 1997; 15(5): 1853– 1857.

14. Sweeney CJ, Roth BJ, Kabbinavar FF et al. Phase II study of pemetrexed for second‑line treatment of transitional cell cancer of the urothelium. J Clin Oncol 2006; 24(21): 3451– 3457.

15. Dreicer R, Li S, Manola J et al. Phase 2 trial of epothilone B analog Bms‑ 247550 (ixabepilone) in advanced carcinoma of the urothelium (E3800): a trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. Cancer 2007; 110(4): 759– 763.

16. Krege S, Rembrink V, Borgermann C et al. Docetaxel and ifosfamide as second line treatment for patients with advanced or metastatic urothelial cancer after failure of platinum chemotherapy: a phase 2 study. J Urol 2001; 165(1): 67– 71.

17. Lin CC, Hsu CH, Huang CY et al. Gemcitabine and ifosfamide as a second‑line treatment for cisplatin‑refractory metastatic urothelial carcinoma: a phase II study. Anticancer Drugs 2007; 18(4): 487– 491.

18. Bellmunt J, Cos J, Cleries R et al. Feasibility trial of metho­trexate‑ paclitaxel as a second line therapy in advanced urothelial cancer. Cancer Invest 2002; 20(5– 6): 673– 685.

19. Sternberg CN, Calabro F, Pizzocaro G et al. Chemotherapy with an every 2‑week regimen of gemcitabine and paclitaxel in patients with transitional cell carcinoma who have received prior cisplatin‑based therapy. Cancer 2001; 92(12): 2993– 2998.

20. Fechner G, Siener R, Reimann M et al. Randomised phase II trial of gemcitabine and paclitaxel second‑line chemotherapy in patients with transitional cell carcinoma (AUO Trial AB 20/ 99). Int J Clin Pract 2006; 60(1): 27– 31.

21. Vaishampayan UN, Faulkner JR, Samll EJ et al. Phase II trial of carboplatin and paclitaxel in cisplatin‑pretreated advanced transitional cell carcinoma: a Southwest Oncology Group study. Cancer 2005; 104(8): 1627– 1632.

22. Pagliaro LC, Millikan RE, Tu SM et al. Cisplatin, gemcitabine, and ifosfamide as weekly therapy: a feasibility and phase II study of salvage treatment for advanced transitional‑ cell carcinoma. J Clin Oncol 2002; 20(13): 2965– 2970.

23. Chen AC, Hovey E, Shelton G et al. Phase I/ II study of docetaxel (D), gemcitabine (G), carboplatin (C) in poor prognosis and previously treated patients (pts) with urothelial carcinoma (UTC). J Clin Oncol 2004; 22 (Suppl): 14S.

24. Tu SM, Hossan E, Amato R et al. Paclitaxel, cisplatin and methotrexate combination chemotherapy is active in the treatment of refractory urothelial malignancies. J Urol 1995; 154(5): 1719– 1722.

25. Bellmunt J, Theodore C, Demkov T et al. Phase III trial of vinflunine plus best supportive care compared with best supportive care alone after a platinum‑ containing regimen in patients with advanced transitional cell carcinoma of the urothelial tract. J Clin Oncol 2009; 27(27): 4454– 4461. doi: 10.1200/ JCO.2008.20.5534.

26. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009; 45(2): 228– 247. doi: 10.1016/ j.ejca.2008.10.026.

27. Bellmunt J, Choueiri TK, Fougeray R et al. Prognostic factors in patients with advanced transitional cell carcinoma of the urothelial tract experiencing treatment failure with platinum‑ containing regimens. J Clin Oncol 2010; 28(11): 1850– 1855. doi: 10.1200/ JCO.2009.25.4599.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se