Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice


Autoři: L. Dusek 1,2;  J. Muzik 1,2;  D. Maluskova 1;  O. Májek 1,2;  T. Pavlík 1;  J. Koptíková 1;  B. Melichar 3;  T. Büchler 4;  J. Fínek 5;  D. Cibula 6;  M. Babjuk 7;  M. Svoboda 8;  R. Vyzula 8;  A. Ryska 9;  M. Ryska 10;  J. Petera 11;  J. Abrahámová 4
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno 1;  Department of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Cental Military Hospital, Prague 10;  Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University Medical Faculty and University Hospital Hradec Králové 11;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague 2;  Department of Oncology, Palacký University Medical School and University Hospital, Olomouc 3;  Department of Oncology, Thomayer Hospital, Prague 4;  Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital, Pilsen 5;  Gynaecological Oncologic Centre and 1st Faculty of Medicine, General University Hospital and Charles University, Prague 6;  Department of Urology and 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol and Charles University, Prague 7;  Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 8;  The Fingerland Department of Pathology, Charles University Medical Faculty and University Hospital Hradec Králové 9
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(6): 406-423
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2014406

Souhrn

Východiska:
ČR patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně nových odhadů incidence a mortality za rok 2011.

Data a metody:
Národní onkologický registr ČR (NOR) byl založen v roce 1977 a zpřístupňuje informace o epidemiologii nádorů za 34 let při 100% pokrytí onkologických dia­gnóz a české populace. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data registru zemřelých ČR. Epidemiologická data jsou dostupná on‑line na portálu www.svod.cz.

Výsledky:
Hrubá incidence zhoubných nádorů (včetně nemelanomových nádorů kůže) dosáhla v roce 2011 hodnoty 802 případů na 100 000 mužů a 681 případů na 100 000 žen. Roční hrubá mortalita přesáhla 258 úmrtí na 100 000 obyvatel; každoročně umírá z příčiny zhoubného nádoru více než 27 000 osob. Celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste, růstový index dosáhl za období 2001– 2011 hodnoty +27,6 %. Naopak mortalita je ve stejném období stabilizována (růstový index – 5,0 %). Důsledkem rostoucí incidence a stabilizované mortality je růst prevalence, která v roce 2011 přesáhla 475 000 osob. K růstu populační zátěže přispívá kromě demografického stárnutí populace také rostoucí incidence vícečetných primárních nádorů u téhož pacienta (v recentním období více než 15 % z celkové incidence). Mezi nejčastější malignity české populace patří nádory kolorekta, prsu u žen, plic a prostaty. Ačkoliv je řada onkologických dia­gnóz stále častěji odhalována v méně pokročilých stadiích (např. stadium I + II u nádorů prsu: 75,3 %, u maligního melanomu: 84,2 %), celkově je včasná dia­gnostika zhoubných nádorů v ČR nedostatečná. To se týká i velmi častých typů nádorových onemocnění, jako je kolorektální karcinom (pouze 46,1 % nově dia­gnostikovaných pacientů je zachyceno ve stadiu I + II).

Závěr:
ČR je vybavena kvalitním a funkčním zázemím pro sběr a analýzu onkologických populačních dat. Dostupná data napomáhají definovat priority organizace onkologické péče, kterými jsou jednoznačně posílení záchytu časných stadií onkologických onemocnění a redukce existujících rozdílů mezi regiony ČR.

Klíčová slova:
epidemiologie –  incidence –  mortalita –  Česká republika – nádory mnohočetné primární – stadium – Národní onkologický registr

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
8. 10. 2014

Přijato:
13. 11. 2014


Zdroje

1. Ferlay J, Steliarova‑ Foucher E, Lortet‑ Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49(6): 1374– 1403. doi: 10.1016/ j.ejca.2012.12.027.

2. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013 [cited 6 May 2014]. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

3. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481– 488.

4. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al (eds). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160 [Internet]. Lyon: IARC; 2007 [cited 8 May 2013]. Available from: http:/ / ci5.iarc.fr.

5. Ferlay J, Parkin DM, Steliarova‑ Foucher E. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer 2010; 46(4): 765– 781.

6. Dušek L (ed.). Czech cancer care in numbers 2008– 2009. Praha: Grada Publishing 2009.

7. Franco EL, Correa P, Santella RM et al. Role and limitations of epidemiology in establishing a causal association. Semin Cancer Biol 2004; 14(6): 413– 426.

8. De Angelis R, Sant M, Coleman MP et al. Cancer survival in Europe 1999– 2007 by country and age: results of EUROCARE‑ 5 –  a population‑based study. Lancet Oncol 2014; 15(1): 23– 34. doi: 10.1016/ S1470‑ 2045(13)70546‑ 1.

9. Pavlik T, Majek O, Büchler T et al. Trends in stage‑ specific population‑based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000– 2008. Cancer Epidemiol 2014; 38(1): 28– 34. doi: 10.1016/ j.canep.2013.11.002.

10. de Leon MP, Rossi G, di Gregorio C et al. Epidemiology of colorectal cancer: the 21‑year experience of a specialised registry. Intern Emerg Med 2007; 2(4): 269– 279.

11. Council of the European Union. Council recom­mendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/ 878/ EC). Official Journal of the European Union 2003; L 327/ 34: 85– 89.

12. IARC Working Group on the Evaluation of Cancer‑ Preventive Strategies. IARC Handbooks of Cancer Prevention Vol. 10. Cervix Cancer Screening. Lyon: IARC Press 2005.

13. Perry N, Broeders M, de Wolf C et al (eds). European guidelines for quality assurance in breast cancer screen­ing and dia­gnosis. 4th ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2006.

14. Segnan N, Patnick J, von Karsa L (eds). European guide­lines for quality assurance in colorectal cancer screen­ing and dia­gnosis. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2010.

15. Arbyn M, Anttila A, Jordan J et al (eds). European guide­lines for quality assurance in cervical cancer screen­ing. 2nd ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2008.

16. Bray F, Sankila R, Ferlay J et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 1995. Eur J Cancer 2002; 38(1): 99– 166.

17. Czech Statistical Office. Demographic data of the Czech Republic and Death Records Database of the Czech Republic [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.czso.cz/ eng/ redakce.nsf/ i/ population.

18. Czech Statistical Office. Demographic Yearbook of the Czech Republic 2011 [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.czso.cz.

19. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). National Health Information System (NHIS), Czech National Cancer Registry [cited 2014 May 8]. Available from: http:/ / www.uzis.cz/ registry‑ nzis/ nor.

20. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic [Internet]. Brno: Masaryk University 2005 [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.svod.cz.

21. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). Binding instructions of the National Health Information System (NHIS): Czech National Cancer Registry –  instruction for the contents of data structure, version 010- 20140101. Prague: IHIS [cited 5 May 2014]. Available from: http:/ / www.uzis.cz/ registry‑ nzis/ nor.

22. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD‑ 10). Geneva: World Health Organization 1992.

23. World Health Organization. International classification of diseases for oncology (ICD‑ O, third revision). Geneva: World Health Organization 2000.

24. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (eds). TNM classification of malignant tumors. 7th ed. Oxford: Wiley‑ Blackwell 2009.

25. World Health Organization. WHO Statistical Information System [Internet]. Geneva: WHO Databank [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.who.int/ whosis.

26. Jougla E (ed.). Comparability and quality improvement of European causes of death statistics, EDC DGV/ F3 SOC 98 20108- INSERM SC8/ Cepidc‑ Final Report. July 2001.

27. Percy C, Muir C. The international comparability of cancer mortality data. Results of an international death certificate study. Am J Epidemiol 1989; 129(5): 934– 946.

28. Waterhouse J, Muir CS, Shanmugaratnam K et al (eds). Cancer incidence in five continents, Vol. IV. IARC Scientific Publications No. 42. Lyon: IARC 1982.

29. Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D (eds). Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002.

30. Waterhouse J, Muir CS, Correa P et al (eds). Cancer incidence in five continents, Vol. III. IARC Scientific Publications No. 15. Lyon: IARC 1976.

31. Karim‑ Kos HE, de Vries E, Soerjomataram I et al. Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur J Cancer 2008; 44(10): 1345– 1389.

32. Suchanek S, Majek O, Vojtechova G et al. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. Eur J Cancer Prev 2014; 23(1): 18– 26. doi: 10.1097/ CEJ.0b013e328364f203.

33. Zavoral M, Suchanek S, Majek O et al. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent prog­ress. World J Gastroenterol 2014; 20(14): 3825– 3834. doi: 10.3748/ wjg.v20.i14.3825.

34. Mandel JS, Bond JH, Church TR et al. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. Minnesota Colon Cancer Control Study. N Engl J Med 1993; 328(19): 1365– 1371.

35. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH et al.Randomised controlled trial of faecal‑ occult‑blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996; 348(9040): 1472– 1477.

36. Majek O, Danes J, Skovajsova M et al. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11: 288.

37. Majek O, Danes J, Zavoral M et al. Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klin Onkol 2010; 23(5): 343– 353.

38. Flannery JT, Boice JD Jr, Devesa SS et al. Cancer registration in Connecticut and the study of multiple primary cancers, 1935– 82. Natl Cancer Inst Monogr 1985; 68: 13– 24.

39. Boffetta P, McLaughlin JK, La Vecchia C et al. ‘Environment’ in cancer causation and etiological fraction: limitations and ambiguities. Carcinogenesis 2007; 28(5): 913– 915.

40. Wild CP. Environmental exposure measurement in cancer epidemiology. Mutagenesis 2009; 24(2): 117– 125. doi: 10.1093/ mutage/ gen061.

41. Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 6.1 [Internet]. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society, 2014 [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.ancr.nu.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se