Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice


Autoři: L. Dusek 1,2;  J. Muzik 1,2;  D. Maluskova 1;  O. Májek 1,2;  T. Pavlík 1;  J. Koptíková 1;  B. Melichar 3;  T. Büchler 4;  J. Fínek 5;  D. Cibula 6;  M. Babjuk 7;  M. Svoboda 8;  R. Vyzula 8;  A. Ryska 9;  M. Ryska 10;  J. Petera 11;  J. Abrahámová 4
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno 1;  Department of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Cental Military Hospital, Prague 10;  Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University Medical Faculty and University Hospital Hradec Králové 11;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague 2;  Department of Oncology, Palacký University Medical School and University Hospital, Olomouc 3;  Department of Oncology, Thomayer Hospital, Prague 4;  Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital, Pilsen 5;  Gynaecological Oncologic Centre and 1st Faculty of Medicine, General University Hospital and Charles University, Prague 6;  Department of Urology and 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol and Charles University, Prague 7;  Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 8;  The Fingerland Department of Pathology, Charles University Medical Faculty and University Hospital Hradec Králové 9
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(6): 406-423
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2014406

Souhrn

Východiska:
ČR patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně nových odhadů incidence a mortality za rok 2011.

Data a metody:
Národní onkologický registr ČR (NOR) byl založen v roce 1977 a zpřístupňuje informace o epidemiologii nádorů za 34 let při 100% pokrytí onkologických dia­gnóz a české populace. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data registru zemřelých ČR. Epidemiologická data jsou dostupná on‑line na portálu www.svod.cz.

Výsledky:
Hrubá incidence zhoubných nádorů (včetně nemelanomových nádorů kůže) dosáhla v roce 2011 hodnoty 802 případů na 100 000 mužů a 681 případů na 100 000 žen. Roční hrubá mortalita přesáhla 258 úmrtí na 100 000 obyvatel; každoročně umírá z příčiny zhoubného nádoru více než 27 000 osob. Celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste, růstový index dosáhl za období 2001– 2011 hodnoty +27,6 %. Naopak mortalita je ve stejném období stabilizována (růstový index – 5,0 %). Důsledkem rostoucí incidence a stabilizované mortality je růst prevalence, která v roce 2011 přesáhla 475 000 osob. K růstu populační zátěže přispívá kromě demografického stárnutí populace také rostoucí incidence vícečetných primárních nádorů u téhož pacienta (v recentním období více než 15 % z celkové incidence). Mezi nejčastější malignity české populace patří nádory kolorekta, prsu u žen, plic a prostaty. Ačkoliv je řada onkologických dia­gnóz stále častěji odhalována v méně pokročilých stadiích (např. stadium I + II u nádorů prsu: 75,3 %, u maligního melanomu: 84,2 %), celkově je včasná dia­gnostika zhoubných nádorů v ČR nedostatečná. To se týká i velmi častých typů nádorových onemocnění, jako je kolorektální karcinom (pouze 46,1 % nově dia­gnostikovaných pacientů je zachyceno ve stadiu I + II).

Závěr:
ČR je vybavena kvalitním a funkčním zázemím pro sběr a analýzu onkologických populačních dat. Dostupná data napomáhají definovat priority organizace onkologické péče, kterými jsou jednoznačně posílení záchytu časných stadií onkologických onemocnění a redukce existujících rozdílů mezi regiony ČR.

Klíčová slova:
epidemiologie –  incidence –  mortalita –  Česká republika – nádory mnohočetné primární – stadium – Národní onkologický registr

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
8. 10. 2014

Přijato:
13. 11. 2014


Zdroje

1. Ferlay J, Steliarova‑ Foucher E, Lortet‑ Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49(6): 1374– 1403. doi: 10.1016/ j.ejca.2012.12.027.

2. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013 [cited 6 May 2014]. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

3. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481– 488.

4. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al (eds). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160 [Internet]. Lyon: IARC; 2007 [cited 8 May 2013]. Available from: http:/ / ci5.iarc.fr.

5. Ferlay J, Parkin DM, Steliarova‑ Foucher E. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer 2010; 46(4): 765– 781.

6. Dušek L (ed.). Czech cancer care in numbers 2008– 2009. Praha: Grada Publishing 2009.

7. Franco EL, Correa P, Santella RM et al. Role and limitations of epidemiology in establishing a causal association. Semin Cancer Biol 2004; 14(6): 413– 426.

8. De Angelis R, Sant M, Coleman MP et al. Cancer survival in Europe 1999– 2007 by country and age: results of EUROCARE‑ 5 –  a population‑based study. Lancet Oncol 2014; 15(1): 23– 34. doi: 10.1016/ S1470‑ 2045(13)70546‑ 1.

9. Pavlik T, Majek O, Büchler T et al. Trends in stage‑ specific population‑based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000– 2008. Cancer Epidemiol 2014; 38(1): 28– 34. doi: 10.1016/ j.canep.2013.11.002.

10. de Leon MP, Rossi G, di Gregorio C et al. Epidemiology of colorectal cancer: the 21‑year experience of a specialised registry. Intern Emerg Med 2007; 2(4): 269– 279.

11. Council of the European Union. Council recom­mendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/ 878/ EC). Official Journal of the European Union 2003; L 327/ 34: 85– 89.

12. IARC Working Group on the Evaluation of Cancer‑ Preventive Strategies. IARC Handbooks of Cancer Prevention Vol. 10. Cervix Cancer Screening. Lyon: IARC Press 2005.

13. Perry N, Broeders M, de Wolf C et al (eds). European guidelines for quality assurance in breast cancer screen­ing and dia­gnosis. 4th ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2006.

14. Segnan N, Patnick J, von Karsa L (eds). European guide­lines for quality assurance in colorectal cancer screen­ing and dia­gnosis. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2010.

15. Arbyn M, Anttila A, Jordan J et al (eds). European guide­lines for quality assurance in cervical cancer screen­ing. 2nd ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2008.

16. Bray F, Sankila R, Ferlay J et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 1995. Eur J Cancer 2002; 38(1): 99– 166.

17. Czech Statistical Office. Demographic data of the Czech Republic and Death Records Database of the Czech Republic [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.czso.cz/ eng/ redakce.nsf/ i/ population.

18. Czech Statistical Office. Demographic Yearbook of the Czech Republic 2011 [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.czso.cz.

19. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). National Health Information System (NHIS), Czech National Cancer Registry [cited 2014 May 8]. Available from: http:/ / www.uzis.cz/ registry‑ nzis/ nor.

20. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic [Internet]. Brno: Masaryk University 2005 [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.svod.cz.

21. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). Binding instructions of the National Health Information System (NHIS): Czech National Cancer Registry –  instruction for the contents of data structure, version 010- 20140101. Prague: IHIS [cited 5 May 2014]. Available from: http:/ / www.uzis.cz/ registry‑ nzis/ nor.

22. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD‑ 10). Geneva: World Health Organization 1992.

23. World Health Organization. International classification of diseases for oncology (ICD‑ O, third revision). Geneva: World Health Organization 2000.

24. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (eds). TNM classification of malignant tumors. 7th ed. Oxford: Wiley‑ Blackwell 2009.

25. World Health Organization. WHO Statistical Information System [Internet]. Geneva: WHO Databank [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.who.int/ whosis.

26. Jougla E (ed.). Comparability and quality improvement of European causes of death statistics, EDC DGV/ F3 SOC 98 20108- INSERM SC8/ Cepidc‑ Final Report. July 2001.

27. Percy C, Muir C. The international comparability of cancer mortality data. Results of an international death certificate study. Am J Epidemiol 1989; 129(5): 934– 946.

28. Waterhouse J, Muir CS, Shanmugaratnam K et al (eds). Cancer incidence in five continents, Vol. IV. IARC Scientific Publications No. 42. Lyon: IARC 1982.

29. Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D (eds). Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002.

30. Waterhouse J, Muir CS, Correa P et al (eds). Cancer incidence in five continents, Vol. III. IARC Scientific Publications No. 15. Lyon: IARC 1976.

31. Karim‑ Kos HE, de Vries E, Soerjomataram I et al. Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur J Cancer 2008; 44(10): 1345– 1389.

32. Suchanek S, Majek O, Vojtechova G et al. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. Eur J Cancer Prev 2014; 23(1): 18– 26. doi: 10.1097/ CEJ.0b013e328364f203.

33. Zavoral M, Suchanek S, Majek O et al. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent prog­ress. World J Gastroenterol 2014; 20(14): 3825– 3834. doi: 10.3748/ wjg.v20.i14.3825.

34. Mandel JS, Bond JH, Church TR et al. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. Minnesota Colon Cancer Control Study. N Engl J Med 1993; 328(19): 1365– 1371.

35. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH et al.Randomised controlled trial of faecal‑ occult‑blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996; 348(9040): 1472– 1477.

36. Majek O, Danes J, Skovajsova M et al. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11: 288.

37. Majek O, Danes J, Zavoral M et al. Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klin Onkol 2010; 23(5): 343– 353.

38. Flannery JT, Boice JD Jr, Devesa SS et al. Cancer registration in Connecticut and the study of multiple primary cancers, 1935– 82. Natl Cancer Inst Monogr 1985; 68: 13– 24.

39. Boffetta P, McLaughlin JK, La Vecchia C et al. ‘Environment’ in cancer causation and etiological fraction: limitations and ambiguities. Carcinogenesis 2007; 28(5): 913– 915.

40. Wild CP. Environmental exposure measurement in cancer epidemiology. Mutagenesis 2009; 24(2): 117– 125. doi: 10.1093/ mutage/ gen061.

41. Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 6.1 [Internet]. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society, 2014 [cited 8 May 2014]. Available from: http:/ / www.ancr.nu.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se