Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2012


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(1): 58-60
Kategorie: Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2012

Připomínáme, že na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie (www.linkos.cz) je dostupný speciální vyhledávač  („Hledání článků“), kterým jednoduše naleznete článek na požadované téma nebo od příslušného autora a který Vámi vyhledané  publikace převede přímo do formátu citace (stisknutím příkazu „Vygenerovat seznam literatury“). V databázi jsou všechny  publikace vydané v Klinické onkologii od roku 1988. Řada článků přitom obsahuje velmi cenné historické údaje z prostředí české  a slovenské onkologie.

Prevence, hereditární nádorové syndromy

Vasovčák P, Foretová L, Puchmajerová A et al. Juvenilný polypózny syndróm. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S16–S17.

Křepelová A, Puchmajerová A, Vasovčák P et al. Syndrom Birt-Hogg-Dubé. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S18–S20.

Musil Z, Vícha A, Zelinka T et al. Hereditární feochromocytom a paragangliom. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S21–S26.

Vasovčák P, Puchmajerová A, Křepelová A. Rhabdoidné nádory. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S27–S29.

Puchmajerová A, Vasovčák P, Macháčková E et al. Hereditární difuzní karcinom žaludku. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S30–S33.

Ilenčíková D. Syndróm konštitučného deficitu mismeč opravného systému (CMMR-D) – kazuistika rodiny s bialelickou MSH6 mutáciou. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S34–S38.

Ilenčíková D, Čižmárová M, Krajčiová A et al. Klinické dysmorfické syndrómy s tumorigenézou. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S39–S48.

Foretová L, Štěrba J, Opletal P et al. Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S49–S54.

Plevová P, Hladíková A, Tesařová M. Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom – HLRCC/Mnohočetná kožní a děložní leiomyomatóza – MCUL. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S55–S58.

Pohlreich P, Kleibl Z, Kleiblová P et al. Klinický význam analýz genů středního rizika pro hodnocení rizika vzniku karcinomu prsu a dalších nádorů v České republice. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S59–S66.

Plevová P, Hladíková A. Genetické poradenství u mužů nosičů mutací v genech BRCA1BRCA2. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S67–S73.

Spurná Z, Dražan L, Foretová L et al. Vliv profylaktické mastektomie s rekonstrukcí na kvalitu života žen s BRCA pozitivitou. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S74–S77.

Dražan L, Veselý J, Hýža P et al. Chirurgická prevence karcinomu prsu u pacientek s dědičným rizikem. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S78–S83.

Raszyková L, Hořínová V, Texl P. Preimplantační genetická diagnostika (PGD) hereditárních nádorových syndromů. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S84–S86.

Heczková M, Macháčková E, Jirsa M et al. Hodnocení variant nejasného významu v genu BRCA2. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S87–S95.

Palácová M, Krásenská M, Ondračková A et al. Diagnostika nádorů prsu ve skupině rizikových žen – vlastní zkušenosti. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl): S96–S98.

Klinické a lékové registry

Jurečková A, Kocáková I, Vyzula R. Klinický registr GIST. Klin Onkol 2012; 25(2): 135–138.

Grell P, Hejduk K, Vyzula R. Klinický registr BREAST. Klin Onkol 2012; 25(3): 216–218.

Poprach A, Büchler T, Bortlíček Z et al. Klinický registr RENIS. Klin Onkol 2012; 25(4): 299–301.

Špelda S, Skřičková J, Bortlíček Z et al. Klinický registr TULUNG. Klin Onkol 2012; 25(5): 383–384.

Němeček R, Tomášek J, Hejduk K et al. Klinický registr CORECT. Klin Onkol 2012; 25(6): 480–485.

Nádory hlavy a krku

Halámka M, Feltl D, Cvek J et al. Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava – důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii. Klin Onkol 2012; 25(4): 274–281.

Gynekologické malignity

Křepinská E, Chmelařová M, Laco J et al. Jaký je prognostický význam molekulárně genetických faktorů u karcinomu endometria? Klin Onkol 2012; 25(4): 282–286.

Klačko M, Babala P, Mikloš P et al. Sarkómy maternice – prehľad. Klin Onkol 2012; 25(5): 340–345.

Sedláková I, Laco J, Tošner J et al. Proteiny rezistence a chemorezistence u pacientek s karcinomem ovaria. Klin Onkol 2012; 25(6): 457–463.

Hematoonkologie

Čumová J, Jedličková L, Potěšil D et al. Srovnávací proteomická analýza krevní plazmy pacientů s mnohočetným myelomem léčených režimy s bortezomibem. Klin Onkol 2012; 25(1): 17–25.

Vokurka S, Koza V, Jungová A et al. Výskyt malignit a dispenzarizace dárců krvetvorných buněk – výsledky sledování Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a Českého národního registru dárců dřeně. Klin Onkol 2012; 25(1): 42–46.

Adam Z, Matýšková M, Tomíška M et al. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klin Onkol 2012; 25(1): 47–62.

Al-Sahmani M, Trnavská I, Antošová M et al. Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2012; 25(2): 103–109.

Vanicek J, Szturz P, Rehak Z et al. Benefits of Individual Imaging Methods for Diagnosis and Monitoring of Activity of Multiple Myeloma. Klin Onkol 2012; 25(3): 166–172.

Vokurka S, Koza V, Vozobulová V et al. Angioimunoblastický T-lymfom (AITL) jako velmi nepříznivá malignita – zkušenost centra. Klin Onkol 2012; 25(3): 206–2011.

Jindra P, Žejšková L, Peková S et al. Pacient s B-CL s anamnézou darování krvetvorných buněk nepříbuznému pacientovi – retrospektivní sledování vývoje nemoci a důsledky pro příjemce. Klin Onkol 2012; 25(3): 212–215.

Fišerová B, Kubiczková L, Ševčíková S et al. Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2012; 25(4): 234–240.

Adam Z, Szturz P, Ďuraš J et al. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk kladribinem dosáhla u 9 z 10 dospělých pacientů dlouhodobé kompletní remise. Klin Onkol 2012; 25(4): 255–261.

Ševčíková S, Novák L, Kubiczková L et al. Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinemie. Klin Onkol 2012; 25(6): 413–420.

Nádory CNS

Třebický F, Kubeš J, Bartoš R et al. Léčba nízkostupňového gliomu supratentoriální oblasti mozku po neurochirurgické subtotální resekci s projevy objemového up-gradingu. Klin Onkol 2012; 25(4): 294–298.

Doleželová H, Hynková L, Pospíšil P et al. Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klin Onkol 2012; 25(6): 445–451.

Nádory kůže a melanom

Bartos V, Adamicova K, Kullova M et al. Comparision of Histological Types of Primary and Subsequent Relapsing Basal Cell Carcinomas of the Skin. Klin Onkol 2012; 25(4): 262–266.

Arenbergerová M, Puzanov I. Mutace BRAF: nový přístup k cílené léčbě melanomu. Klin Onkol 2012; 25(5): 323–328.

Heneberg P. Dabrafenib: nový inhibitor hyperaktivní kinázy B-RAF. Klin Onkol 2012; 25(5): 333–339.

Nádory plic a pleury

Fiala O, Pešek M, Fínek J et al. Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC. Klin Onkol 2012; 25(4): 267–273.

Vašíková A. EML4-ALK fúzní gen u pacientů s plicním karcinomem: biologie, diagnostika a cílená terapie. Klin Onkol; 25(6): 434–439.

Prouzová Z, Brychtová S. Paraneoplastický neurologický syndrom u 64letého pacienta s malobuněčným karcinomem plic – kazuistika. Klin Onkol 2012; 25(6): 471–475.

Nádory trávicí soustavy

Čečka F, Jon B, Dvořák J et al. Paliativní chirurgická léčba nádorů pankreatu a periampulární oblasti. Klin Onkol 2012; 25(2): 117–123.

Ioannidis O, Iordanidis F, Fidanis T et al. Duodenal Gastrointestinal Stromal Tumor Presenting with Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Treated with Segmental Resection. Klin Onkol 2012; 25(2): 130–134.

Fínek J. Hepatocelulární karcinom – dlouhodobě léčitelné onemocnění. Klin Onkol 2012; 25(4): 287–289.

Krajcovicova I, Boljesikova E, Sandorova M et al. Preoperative Radiotherapy of Locally Advanced Rectal Cancer: Clinical Outcome of Short-Course and Long-Course Treatment with or without Concomitant Chemotherapy. Klin Onkol 2012; 25(5): 364–369.

Büchler T, Nohejlová Medková A, Kupec M et al. Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2012; 25(6): 440–444.

Ioannidis O, Iordanidis F, Paraskevas G et al. Incidentally Discovered White Subcupsular Liver Nodules during Laparoscopic Surgery: Biliary Hamartoma and Peribiliary Gland Hamartoma. Klin Onkol 2012; 25(6): 468–470.

Burkon P, Slampa P, Kazda T et al. Stereotactic Body Radiation Therapy for Colorectal Cancer Liver Metastases; Early Results. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S93–2S97.

Podpůrná léčba

Maňásek V, Soumarová R, Kociánová I et al. Žilní vstupy v onkologii. Klin Onkol 2012; 25(1): 9–16.

Šípek J, Raudenská J, Javůrková A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Klin Onkol 2012; 25(1): 68.

Hajtmanová E, Muríň P, Kinclová I et al. Tyreopatie u žien s karcinómom prsníka. Klin Onkol 2012; 25(2): 124–129.

Záhumenský J, Feldmár P, Kučera E et al. Reprodukční funkce u onkologických pacientek. Klin Onkol 2012; 25(3): 173–177.

Viswanath L, Bindhu J, Krishnamurthy B et al. Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) Accelerates Healing of Radiation Induced Moist Desquamation of the Skin. Klin Onkol 2012; 25(3): 199–205.

Sochor M, Pelikánová Z, Šercl M et al. Septické komplikace intravenózních portových systémů – kazuistiky a přehled literatury. Klin Onkol 2012; 25(5): 375–381.

Tomášek J, Prášek J, Kiss I et al. Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi. Klin Onkol 2012; 25(6): 427–433.

Kraft Rovere R, Dagnoni C, Gomes Corręa CE et al. Profile of Cancer Patients Treated at the Emergency Room of a Tertiary Cancer Care Centre in Southern Brazil. Klin Onkol 2012; 25(6): 452–456.

Brančíková D, Ostřížková L, Protivánková M et al. Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria. Klin Onkol 2012; 25(6): 464–467.

Nádory prsu

Svoboda M, Navrátil J, Fabian P et al. Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009. Klin Onkol 2012; 25(3): 188–198.

Nádory močového traktu a varlat

Bilecová-Rabajdová M, Varga J, Urban P et al. Nové a klinicky využívané onkomarkery karcinómu močového mechúra. Klin Onkol 2012; 25(3): 162–165.

Buchler T, Dusek P, Brisuda A et al. Positron Emission Tomography and Clinical Predictors of Survival in Primary Extragonadal Germ Cell Tumors. Klin Onkol 2012; 25(3): 178–183.

Mrinakova B, Ondrus D, Kajo K et al. Paratesticular Mesothelioma in Young Age. Case Report. Klin Onkol 2012; 25(4): 290–293.

Sarkomy, nádory pojivové tkáně a jiné vzácné malignity

Hlavatá Z, Porsok Š. Agresívna fibromatóza: geneticko-biologické korelácie. Klin Onkol 2012; 25(2): 85–90.

Hlavatá Z, Porsok Š. Agresívna fibromatóza: klinické aspekty. Klin Onkol 2012; 25(2): 91–96.

Šefr R, Ondrák M, Krsička P et al. Onkologie v obrazech: Liposarcoma retroperitonei permagnum. Klin Onkol 2012; 25(4): 306.

Adámková Krákorová D, Veselý K, Zambo I et al. Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů. Klin Onkol 2012; 25(5): 346–358.

Svoboda M, Grell P, Němeček R et al. Generalizovaný Kaposiho sarkom. Klin Onkol 2012; 25(5): 394.

Výzkum a vývoj v onkologii

Kopecký J, Slováček L, Priester P et al. Změny imunologické reaktivity u onkologických pacientů. Klin Onkol 2012; 25(2): 97–102.

Bálentová S, Hajtmanová E, Kinclová I et al. Radiation-induced Long-term Alterations in Hippocampus under Experimental Conditions. Klin Onkol 2012; 25(2): 110–116.

Slabý O. MikroRNA vstupují do klinického testování. Klin Onkol 2012; 25(2): 139–142.

Jurajda M, Talach T, Kostřica R et al. Genetické pozadí ototoxicity cisplatiny. Klin Onkol 2012; 25(3): 184–187.

Šána J, Faltejsková P, Svoboda M et al. Dlouhé nekódující RNA a jejich význam u nádorových onemocnění. Klin Onkol 2012; 25(4): 246–254.

Brdička R. Hmotná podstata genetických informací – nukleové kyseliny. Klin Onkol 2012; 25(5): 329–332.

Kubatka P, Kalická K, Bojková B et al. Neoplastické účinky indometacínu v N-metyl-N-nitrozoureou indukovanej mamárnej karcinogenéze u samíc potkanov. Klin Onkol 2012; 25(5): 359–363.

Rybárová S, Muri J, Hodorová I et al. Význam stanovovania expresie DNA reparačných mechanizmov u nemalobunkového karcinómu pľúc. Klin Onkol 2012; 25(5): 370–374.

Tatarkova Z, Kuka S, Petras M et al. Why Mitochondria are Excellent Targets for Cancer Therapy. Klin Onkol 2012; 25(6): 421–426.

Vojtesek B, Valik D. RECAMO – ...through Cancer Research towards Applied Molecular Oncology; Where, Why and How. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S5–2S7.

Orzol P, Nekulova M, Vojtesek B et al. p63 – an Important Player in Epidermal and Tumour Development. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S11–2S15.

Veselska R, Skoda J, Neradil J. Detection of Cancer Stem Cell Markers in Sarcomas. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S16–2S20.

Zdrazilova-Dubska L, Valik D, Budinska E et al. NKT-like Cells are Expanded in Solid Tumour Patients. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S21–2S25.

Kankova K, Hrstka R. Cancer as a Metabolic Disease and Diabetes as a Cancer Risk? Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S26–2S31.

Ponnuswamy A, Fahraeus R. The Regulation of p53 Synthesis. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S32–2S37.

Trcka F, Vojtesek B, Muller P. Protein Quality Control and Cancerogenesis. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S38–2S44.

Durech M, Vojtesek B, Muller P. The Many Roles of Molecular Chaperones and Co-chaperones in Tumour Biology. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S45–2S49.

Pilatova K, Zdrazilova-Dubska L et al. The Role of Platelets in Tumour Growth. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S50–2S57.

Bienertova-Vasku J, Lungova A, Bienert P et al. Circulating Levels of B-cell Activating Factor in Paediatric Patients with Malignancy With or without Cancer-Related Cachexia. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S58–2S63.

Hernychova L, Nekulova M, Potesil D et al. A Combined Immunoprecipitation and Mass Spectrometric Approach to Determine ∆Np63-Interacting Partners. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl  2): 2S64–2S69.

Faktor J, Dvorakova M, Maryas J et al. Identification and Characterisation of Pro-metastatic Targets, Pathways and Molecular Complexes Using a Toolbox of Proteomic Technologies. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S70–2S77.

Holub P, Greplova K, Knoflickova D et al. The Biobanking Research Infrastructure BBMRI_CZ: A Critical Tool to Enhance Translational Cancer Research. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S78–2S81.

Demlova R, Obermannova R, Valik D et al. Phase I Trial in Oncology – Theory and Practice. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S98–2S101.

Neradil J, Pavlasova G, Veselska R. New Mechanisms for an Old Drug; DHFR- and non-DHFR-mediated Effects of Methotrexate in Cancer Cells. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S87–2S92.

Nádory u dětí

Ilenčíková D, Sýkora J, Mikulášová Z et al. Identifikácia molekulárnych markerov u detí s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML). Klin Onkol 2012; 25(1): 26–35.

Zobrazovací metody

Raneta O, Ondruš D, Bella V. Utilisation of Electrical Impedance Tomography in Breast Cancer Diagnosis. Klin Onkol 2012; 25(1): 36–41.

Opletal P, Standara M. CT kolonografie – přehled vývoje metodiky a indikací. Klin Onkol 2012; 25(4): 241–245.

Adam J, Bolcak K, Kaderavek J et al. Development and Use of Non-FDG PET Radiopharmaceuticals at the Masaryk Memorial Cancer Institute. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl 2): 2S82–2S86.

Vzdělávání v onkologii

Duda M, Ryska M, Antoš F et al. Nové možnosti vzdělávání českých chirurgů v onkochirurgii. Klin Onkol 2012; 25(1): 63–64.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×