Germinatívne nádory pineálnej oblasti: prehľad


Autoři: V. Miskovska 1;  V. Usakova 2;  B. Vertakova-Krakovska 2;  B. Mrinakova 2;  V. Lehotská 3;  M. Chorvath 4;  B. Rychlý 5;  J. Steno 6;  D. Ondrus 1
Působiště autorů: 1st Department of Oncology, Comenius University, Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  Department of Medical Oncology, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2;  2nd Department of Radiodiagnostics, Comenius University, Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 3;  Department of Radiation Oncology, Slovak Medical University, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 4;  Cytopathos, Bratislava, Slovak Republic 5;  Department of Neurosurgery, Comenius University, Faculty of Medicine, University Hospital, Bratislava, Slovak Republic 6
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(1): 19-24
Kategorie: Přehledy

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 25. 11. 2012

Přijato: 2. 12. 2012

Souhrn

Úvod:
Primárne intrakraniálne germinatívne tumory predstavujú zriedkavú skupinu nádorov, ktoré sa vyskytujú v detstve a u mladých dospelých. WHO klasifikácia delí intrakraniálne tumory na germinómy a negerminómy. Najčastejšia lokalita týchto nádorov je pineálna a supraselárna oblasť. Klinické príznaky a symptómy závisia od lokalizácie tumoru, najčastejšie sú to príznaky v dôsledku zvýšeného intrakraniálnho tlaku, Parinaudov syndróm, bitemporálna hemianopsia, príznaky z endokrinného deficitu. Zobrazovacím vyšetrením voľby pri diagnostike intrakraniálnych germinatívnych tumorov je MRI vyšetrenie mozgu s použitím kontrastnej látky gadolinium. Zobrazovacie vyšetrenia však neposkytnú dostatočnú informáciu o type nádoru, k tomu je potrebná bioptizácia. Výnimkou sú prípady s charakteristicky zvýšenými hladinami nádorových markerov (AFP a β-hCG) stanovenými v sére a cerebrospinálnom moku.

Klinický prípad:
U 26-ročného pacienta so zhoršeným zrakom s poruchou zaostriť a svetloplachosťou, výraznou únavou a ospalosťou, nevoľnosťou, občasným zvracaním, s intermitentnými bolesťami hlavy a klinicky prítomným Parinaudovým syndróm sa zistil germinatívny nádor pineálnej oblasti. Zrealizované MR vyšetrenie mozgu ukázalo tumoróznu expanziu v pineálnej oblasti a v pravej časti mezencefala. Bola vykonaná radikálna exstirpácia tumoru v pineálnej oblasti. Pri kontrolnom MR vyšetrení mozgu sa zistila recidíva ochorenia. Pacient absolvoval kraniospinálne ožiarenie s následnou pooperačnou chemoterapiou (schéma cisplatina a etoposid), celkovo tri cykly. V súčasnej dobe je pacient 30 mesiacov po ukončení úspešnej onkologickej liečby v klinickej remisii ochorenia.

Záver:
Liečba a prognóza tohto nádorového ochorenia je rozdielna v jednotlivých skupinách. Germinómy majú lepšie prežívanie než negerminómy. 5-ročné prežívanie germinómov po aplikácii samotnej rádioterapie bolo > 90 %. Pridanie chemoterapie viedlo k zníženiu dávky a zmenšeniu ožarovanej oblasti, s dosiahnutím menších nežiadúcich účinkov a bez zníženia kurability. Negerminómy sú menej rádiosenzitívne než germinómy, ale použitím adjuvantnej chemoterapie sa dosiahlo zlepšenie prežívania. Naďalej však menežment týchto nádorov ostáva kontroverzný.

Kľúčové slová:
pinealóm – germinóm – mozgové nádory – diagnóza – liečba


Zdroje

1. Felix I, Becker LE. Intracranial germ cell tumors in children: an immunohistochemical and electron microscopic study. Pediatr Neurosurg 1990; 16(3): 156–162.

2. Baucher L, Rigau V, Mathieu-Daude H et al. Clinical epidemiology for childhood primary central nervous system tumors. J Neurooncol 2009; 92(1): 87–98.

3. CBTRUS, Central Brain Tumor Registry of the United States (2009) Statistical Report 2004–2005. Available at http://www.cbtrus.org.

4. Mori K, Kurisaka M. Brain tumors in childhood: statistical analysis of cases from the Brain Tumor Registry of Japan. Child´s Nerv Syst 1986; 5(2): 233–237.

5. Cho KT, Wang KC, Kim SK et al. Pediatric brain tumors: statistics of SNUH, Korea (1959–2000). Childs Nerv Syst 2002; 18(1–2): 30–37.

6. Wong TT, Ho DM, Chang KP et al. Primary pediatric brain tumors: statistics of Taipei VGH, Taiwan (1975–2004). Cancer 2005; 104(10): 2156–2167.

7. Bentley AJ, Parkinson MC, Harding BN et al. A comparative morphological and immunohistochemical study of testicular seminomas and intracranial germinomas. Histopathology 1990; 17(5): 443–449.

8. Beeley JM, Daly JJ, Timperley WR et al. Ectopic pinealoma: an unusual clinical presentation and histochemical comparison with a seminoma of the testis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1973; 36(5): 864–873.

9. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD et al. The 2007 WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Acta Neuropathol 2007; 114(2): 97–109.

10. Jennings MT, Gelman R, Hochberg F. Intracranial germ-cell tumors: Natural history and pathogenesis. J Neurosurg 1985; 63(2): 155–167.

11. Masao M. Pineal Germ Cell Tumors. In: Kobayashi T, Lunsford LD (eds). Pineal Region Tumors. Diagnosis and Treatment Options. Prog Neurol Surgery. Basel Karger 2009; 23: 76–85.

12. Vedrine L, Bauduceau O, Fayolle M et al. Combined chemotherapy and radiation therapy for intracranial germinomas. The Val-de-Grace hospital experience. Cancer Radiother 2005; 9(5): 335–340.

13. Lapras C, Mottolese C, Jouvet A. Pineal region tumors. In: Choux M, Di Rocco C, Hockley A, Walker M (eds). Pe­diatric neurosurgery. London: Churchill Livingstone 1999: 549–560.

14. Matsutani M, Sano K, Takakura K et al. Primary intracranial germ cell tumors: a clinical analysis of 153 histologically verified cases. J Neurosurg 1997; 86(3): 446–455.

15. Saeki N, Takami K, Murai H et al. Long-term outcome of endocrine function in patients with neurohypophyseal germinomas. Endocr J 2000; 47(1): 83–89.

16. Allen JC, Nisselbaum J, Epstein F et al. Alphafetoprotein and human chorionic gonadotropin determination in cerebrospinal fluid. An aid to the diagnosis and management of intracranial germ-cell tumors. J Neurosurg 1979; 51(3): 368–374.

17. Inamura T, Nishio S, Ikezaki K et al. Human chorionic gonadotropin in CSF, not serum, predict outcome in germinoma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66(5): 654–657.

18. Shinoda J, Ymada H, Sakai N et al. Placental alkaline phosphatase as a tumor marker for primary intracranial germinoma. J Neurosurg 1988; 68(5): 710–720.

19. Kretschmar CS. Germ cell tumors of the brain in children: a review of current literature and new advances in therapy. Cancer Invest 1997; 15(2): 187–198.

20. Tien RD, Barkovich AJ, Edwards MS. MR imaging of pineal tumors. AJR Am J Roentgenol 1990; 155(1): 143–151.

21. Fujimaki T, Matsutani M, Funada N et al. CT and MRI features of intracranial germ cell tumors. J Neurooncol 1994; 19(3): 217–226.

22. Smirniotopoulos JG, Rushing EJ, Mena H. Pineal region masses: differential diagnosis. Radiographics 1992; 12(3): 577–596.

23. Sifat H, Haddadi K, el Ghazi E et al. Central nervous system germinoma: retrospective study of six cases. Cancer Radiother 2002; 6(5): 273–277.

24. Gauvrit JY, Soto Ares G, Hamon-Kerautret M et al. Imagerie des tumeurs de la région pinéale. Feuillets de Radio­logie 1997; 37(4): 287–299.

25. Ray P, Jallo GI, Kim RY et al. Endoscopic third ventriculostomy for tumor-related hydrocephalus in a pediatric population. Neurosurg Focus 2005; 19(6): E8.

26. Kang JK, Jeun SS, Hong YK et al. Experience with pineal region tumors. Childs Nerv Syst 1998; 14(1–2): 63–68.

27. Echevarría ME, Fangusaro J, Goldman S. Pediatric Central Nervous System Germ Cell Tumors: A Review. The Oncologist 2008; 13(6): 690–699.

28. Packer RJ, Cohen BH, Cooney K. Intracranial germ cell tumors. The Oncologist 2000; 5(4): 312–320.

29. Balmaceda C, Finlay J. Current advances in the diagnosis and management of intracranial germ cell tumors. Curr Neurol Neurosci Rep 2004; 4(3): 253–262.

30. Sawamura Y, de Tribolet N, Ishii N et al. Management of primary intracranial germinomas: Diagnostic surgery or radical resection? J Neurosurg 1997; 87(2): 262–266.

31. O‘Callaghan AM, Katapodis O, Ellison DW et al. The growing teratoma syndrome in a nongerminomatous germ cell tumor of the pineal gland: A case report and review. Cancer 1997; 80(5): 942–947.

32. Sutton LN, Radcliffe J, Goldwein JW et al. Quality of life of adult survivors of germinomas treated with craniospinal irradiation. Neurosurg 1999; 45(6): 1292–1297.

33. Spiegler BJ, Bouffet E, Greenberg ML et al. Change in neurocognitive functioning after treatment with cranial radiation in childhood. J Clin Oncol 2004; 22(4): 706–713.

34. Benesh M, Lackner H, Schagerl S et al. Tumor- and treatment-related side effects after multimodal therapy of childhood intracranial germ cell tumors. Acta Paediatr 2001; 90(3): 264–270.

35. Sawamura Y, Ikeda J, Shirato H et al. Germ cell tumours of the central nervous system: Treatment consideration based on 111 cases and their long-term clinical outcomes. Eur J Cancer 1998; 34(1): 104–110.

36. Shibamoto Y, Takahashi M, Abe M. Reduction of the radiation dose for intracranial germinoma: A prospective study. Br J Cancer 1994; 70(5): 984–989.

37. Rogers SJ, Mosleh–Shirazi MA, Saran FH. Radiotherapy of localised intracranial germinoma: Time to sever historical ties? Lancet Oncol 2005; 6(7): 509–519.

38. Fouladi M, Grant R, Baruchel S et al. Comparison of survival outcomes in patients with intracranial germinomas treated with radiation alone versus reduced-dose radiation and chemotherapy. Childs Nerv Syst 1998; 14(10): 596–601.

39. Sawamura Y, Shirato H, Ikeda J et al. Induction chemotherapy followed by reduced-volume radiation therapy for newly diagnosed central nervous system germinoma. J Neurosurg 1998; 88(1): 66–72.

40. Aoyama H, Shirato H, Ikeda J et al. Induction chemotherapy followed by low-dose involved-field radiotherapy for intracranial germ cell tumors. J Clin Oncol 2002; 20(2): 857–865.

41. Hoffman HJ, Otsubo H, Hendrick EB et al. Intracranial germ-cell tumors in children. J Neurosurg 1991; 74(4): 545–551.

42. Robertson PL, DaRosso RC, Allen JC. Improved prognosis of intracranial non-germinoma germ cell tumors with multimodality therapy. J Neurooncol 1997; 32(1): 71–80.

43. Baranzelli MC, Patte C, Bouffet E. Carboplatin-based chemotherapy (CT) and focal radiation (RT) in primary cerebral germ cell tumors (GCT): A French Society of Pediatric Oncology (SFOP) experience. Proc Am Soc Clin Oncol 1999; 18: 140A.

44. Calaminus G, Bamberg M, Harms D et al. AFP/beta–HCG secreting CNS germ cell tumors: Long-term outcome with respect to initial symptoms and primary tumor resection. Results of the cooperative trial MAKEI 89. Neuropediatrics 2005; 36(2): 71–77.

45. Calaminus G, Bamberg M, Jörgens H et al. Impact of surgery, chemotherapy and irradiation on long term outcome of intracranial malignant non-germinomatous germ cell tumors: Results of the German Cooperative Trial MAKEI 89. Klin Paediatr 2004; 216(3): 141–149.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se