Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2011


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(1): 70-72
Kategorie: Různé

Připomínáme, že na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie (www.linkos.cz) je dostupný speciální vyhledávač („Hledání článků“), kterým jednoduše naleznete článek na požadované téma nebo od příslušného autora a který Vámi vyhledané publikace převede přímo do formátu citace (stisknutím příkazu „Vygenerovat seznam literatury“). V databázi jsou všechny publikace vydané v Klinické onkologii od roku 1988. Řada článků přitom obsahuje velmi cenné historické údaje z prostředí české a slovenské onkologie.

Epidemiologie, informační podpora

Novák J, Fabian P. Poznámky k 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů. Klin Onkol 2011; 24(2): 149–150.

Tobiáš P, Šlampa P, Zycháček M. Informační systémy v radioterapii. Klin Onkol 2011; 24(3): 224–230.

Gynekologické malignity

Mikloš P, Babala P, Klačko M et al. Vulvárna intraepiteliálna neo­plázia. Klin Onkol 2011; 24(1): 50–53.

Urban P, Bilecová-Rabajdová M, Štefeková Z et al. Prehľad potenciálnych onkomarkerov detekcie skorých fáz rakoviny vaječníkov. Klin Onkol 2011; 24(2): 106–111.

Babala P, Bíró C, Klačko M et al. Angiomyofibroblastóm krčku maternice: kazuistika. Klin Onkol 2011; 24(2): 133–136.

Bôžik M. Metastázujúci choriokarcinóm u 26-ročnej ženy – kazuistika. Klin Onkol 2011; 24(2): 137–142.

Antovska SV, Basheska N, Aelksioska N. Prediktivní hodnota ultra­zvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií. Klin Onkol 2011; 24(6): 435–442.

Zváriková, M. Srovnání pegylovaného lipozomálního doxorubicinu a karboplatiny s paklitaxelem a karboplatinou v léčbě pacientek s pozdním relapsem platina-senzitivního karcinomu ovaria. Klin Onkol 2011; 24(6): 475–476.

Hematoonkologie, systémová onemocnění

Burešová I, Kyjovská D, Kovářová L et al. Algoritmus separace plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně. Klin Onkol 2011; 24(1): 35–40.

Mociková H, Pytlík R, Raida L et al. Léčba pacientů s relabovaným/refraktérním Hodgkinovým lymfomem. Klin Onkol 2011; 24(2): 121–125.

Szturz P, Jakubcová R, Adam Z et al. Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem. Klin Onkol 2011; 24(3): 216–220.

Szturz P, Adam Z, Šedivá A et al. Schnitzler-syndrom: diagnostika a léčba. Klin Onkol 2011; 24(4): 271–277.

Machálková K, Maisnar V. Využití prokalcitoninu v diferenciální dia­gnostice febrilií u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin Onkol 2011; 24(4): 298–301.

Adam Z, Šprláková A, Řehák Z et al. Parciální regrese ložisek Erd­heimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klin Onkol 2011; 24(5): 367–381.

Szturz P, Moulis M, Adam Z et al. Castlemanova choroba. Klin Onkol 2011; 24(6): 424–434.

Roziaková Ľ, Bojtárová E, Mistrík M, Mladosievičová B. Neskoré následky u pacientov liečených alogénnou transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek. Klin Onkol 2011; 24(6): 453–459.

Ioannidis O, Sekouli A, Paraskevas G et al. Dlouhodobé sledování pacienta s eozinofilním granulomem žebra. Klin Onkol 2011; 24(6): 460–464.

Hájek R, Krejčí M, Pour L et al. Mnohočetný myelom. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S10–S13.

Klincová M, Sandecká V, Mikulášová A et al. Monoklonální gamapatie nejasného významu: Úvod a současné klinické problémy. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S14–S17.

Potáčová A, Štossová J, Burešová I et al. Zpracování vzorků a metodická úskalí ve výzkumu mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S18–S23.

Kovářová L, Varmužová T, Zarbochová P et al. Průtoková cytometrie u monoklonálních gamapatií. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S24–S29.

Muthu Raja KR, Kovářová L, Štossová J et al. Fenotypizace a kvantifikace T regulačních lymfocytů u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí průtokové cytometrie. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S30–S33.

Ševčíková S, Němec P, Pour L et al. Genomika ve výzkumu mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S34–S38.

Almáši M, Ševčíková S, Šváchová H et al. Přínos polymorfizmů pro stanovení rizika významných specifických toxicit u mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S39–S42.

Smetana J, Fröhlich J, Vranová V et al. Využití techniky komparativního genomové hybridizace na oligonukleotidových čipech jako diagnostického nástroje u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S43–S48.

Kryukov F, Dementyeva E, Kuglík P et al. Vizualizace numerických centrozomových abnormalit imunofluorescenčním barvením. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S49–S52.

Šváchová H, Kovářová L, Štossová J et al. Význam analýzy nestinu u mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S53–S57.

Nádory CNS

Lakomý R, Fadrus P, Šlampa P et al. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: Konsekutivní série 86 pacientů dia­gnostikovaných v letech 2003–2009. Klin Onkol 2011; 24(2): 112–120.

Novák Z, Chrastina J, Říha I et al. Neuroendoskopická biopsie tumoru mozku. Klin Onkol 2011; 24(5): 348–355.

Šlampa P, Bolješíková E, Novák Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klin Onkol 2011; 24 (2): 152–154.

Nádory kůže a melanom

Bartoš V, Adamcová K, Kullová M et al. Bazocelulárny karcinóm kože – biologické správanie nádoru a prehľad najvýznamnejších molekulových ukazovateľov progresie ochorenia v praxi patológa. Klin Onkol 2011; 24(1): 8–17.

Vaňásková J, Grim J, Kopecký J et al. High-dose interferon alfa v léčbě pacientů s maligním melanomem, sledování prediktivních a prognostických biomarkerů. Klin Onkol 2011; 24(3): 180–186.

Heneberg P. Pokroky v klinické léčbě zhoubného melanomu: inhibice kinázy B-RAF. Klin Onkol 2011; 24(4): 256–264.

Nádory plic a pleury

Vojtíšek R, Havránek K, Fínek J. Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů. Klin Onkol 2011; 24(1): 23–34.

Heneberg P. Zpřesněme indikaci podávání inhibitorů kinázové aktivity EGFR. Klin Onkol 2011; 24(2): 87–93.

Nádory prsu

Kubatka P, Žihlavniková K, Kajo K et al. Antineoplastické účinky simvastatínu u experimentálnej rakoviny prsníka. Klin Onkol 2011; 24(1): 41–45.

Rajnohová H, Nový F. Postavení Avastinu v léčbě karcinomu prsu v Evropě a v USA. Klin Onkol 2011; 24(1): 56.

Petráková K. Avastin v léčbě karcinomu prsu. Klin Onkol 2011; 24(2): 101–105.

Coufal O, Šporcrová I, Vrtělová P. Co pacientky potřebují vědět před operací mamárního karcinomu. Klin Onkol 2011; 24(5): 343–347.

Überall I, Křížová K, Steigerová J. Cetuximab zvyšuje antiproliferativní účinek trastuzumabu u buněk karcinomu prsu s nadměrnou expresí ERBB2 – předběžná studie. Klin Onkol 2011; 24(5): 356–360.

Rovere RK, dos Santoz Borges S. HER2 pozitivní T1N0M0 tumor: Čas pro změnu? Klin Onkol 2011; 24 (6): 478.

Nádory močového traktu a varlat

Ondrusova M, Muzik J, Kliment et al. Incidencia a mortalita na karcinóm prostaty vo vybraných krajinách strednej Európy. Klin Onkol 2011; 24(2): 126–132.

Gumulec J, Masařík M, Křížková S et al. Zinek – molekulární mechanizmy u karcinomu prostaty. Klin Onkol 2011; 24(4): 249–255.

Vodička J, Špidlen V, Šimánek V et al. Možnosti a výsledky chirurgické léčby plicních metastáz světlobuněčného (konvenčního) renálního karcinomu. Klin Onkol 2011; 24(4): 293–297.

Vaňásek J, Odrážka K, Doležal M et al. Adaptivní IG-IMRT karcinomu prostaty. Klin Onkol 2011; 24(5): 361–366.

Büchler T, Dušek L, Fínek J et al. Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus – analýza údajů z klinického registru RENIS. Klin Onkol 2011; 24(5): 389–392.

Büchler T, Šimonová K, Fencl P et al. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a sledování pacientů s neseminomovými germinálními nádory. Klin Onkol 2011; 24(6): 413–417.

Nádory zažívací trubice

Lovas P, Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol 2011; 24(2): 94–100.

Hlavsa J, Procházka V, Kala Z et al. Radiofrekvenční ablace neuro­endokrinního nádoru pankreatu. Klin Onkol 2011; 24(3): 209–215.

Šlampa P. Předoperační chemoradioterapie v kombinaci s bevacizumabem u karcinomu konečníku. Klin Onkol 2011; 24(5): 338–342.

Ondrusova M, Ondrus. Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania. Klin Onkol 2011; 24(6): 447–452.

Němeček R, Vyzula R. Použití chemoterapie v kombinaci s cílenou biologickou léčbou u diseminovaného kolorektálního karcinomu: kazuistika dlouhodobé a výrazné klinické odpovědi. Klin Onkol 2011; 24(6): 465–469.

Podpůrná a paliativní léčba

Valentová M, Mladosievičová B. Ischemická choroba srdca a hypertenzia ako neskoré následky liečby nádorov testis – prehľad. Klin Onkol 2011; 24(1): 18–22.

Jančálek R, Novák Z, Chrastina J et al. Oportunní infekce mozku u pacientů po komplexní terapii nádorového onemocnění. Klin Onkol 2011; 24(1): 46–49.

Büchler T. Terapeutická ekvivalence a účinnost přípravku Binocrit® (HX575) u pacientů se symptomatickou anémií navozenou chemoterapií. Klin Onkol 2011; 24(2): 147–148.

Brozmanová J. Selén a rakovina: od prevencie k liečbe. Klin Onkol 2011; 24(3): 171–179.

Bencová V, Bella V, Švec J. Dynamika vývoja psychosociálnej záťaže prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka: klinický úspech s psychosociálnymi dôsledkami. Klin Onkol 2011; 24(3): 203–208.

Slováček L, Šimková M, Petera J et al. Může pacient v terminálním stadiu onkologického onemocnění důstojně zemřít doma? A za jakých podmínek? Klin Onkol 2011; 24(3): 221–223.

Kabelka L. Paliativní péče v České republice v roce 2011 – několik poznámek. Klin Onkol 2011; 24(3): 231–232.

Slováček L, Priester P, Kopecký J et al. Paliativní onkologická péče v systému poskytování zdravotní péče v Královéhradeckém kraji: vlastní zkušenosti. Klin Onkol 2011; 24(4): 265–270.

Vokurka S. Mukozitida dutiny ústní a faryngu – možnosti ovlivnění bolesti. Klin Onkol 2011; 24(4): 278–280.

Kessler P, Pour L, Gregora E, Zemanova M et al, for the Czech Myeloma Group. Nízkomolekulární hepariny v tromboprofylaxi během indukční chemoterapie u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin Onkol 2011; 24(4): 281–286.

Světlák M, Suchý A. Psychologická péče o zdravotníky v onkologii: současná teorie a praxe v podmínkách českého zdravotnictví. Klin Onkol 2011; 24(4): 302–307.

Sarkomy a jiné vzácné malignity

Žabka J. Gastrointestinální stromální tumory. Klin Onkol 2011; 24(3): 187–194.

Vojtíšek R, Kinkor Z, Fínek J. Sekundární angiosarkomy po konzervatiní léčbě nádorů prsu. Klin Onkol 2011; 24(5): 382–388.

Kubáčková K, Fínek J, Vyzula R et al. Lékový registr – trabectedin. Klin Onkol 2011; 24(6): 470–474.

Výzkum a vývoj v onkologii

Demlová R. Vývoj nových léčiv u solidních nádorů – změna pohledu na optimální design klinických studií. Klin Onkol 2011; 24(1): 54–55.

Mendoza L. Překonávají klinické studie fáze 0 stagnující vývoj protinádorových léčiv? Klin Onkol 2011; 24(2): 143–145.

Ondraska P, Mazurova E, Dolezalova L et al. In vitro hodnocení prostupnosti cytotoxických léčiv přes rekonstruovanou lidskou epidermis a ústní epitel. Klin Onkol 2011; 24(3): 195–202.

Nagy V, Rosocha J, Židzik J et al. Detekcia cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej krvi u pacientov s urotelovým karcinómom – pilotná štúdia. Porovnanie so štandardným histologickým vyšetřením. Klin Onkol 2011; 24(4): 287–292.

Růčková E, Müller P, Vojtěšek B. Hsp90 – cíl protinádorové terapie. Klin Onkol 2011; 24(5): 329–337.

Halámková J, Kiss I, Tomášek J et al. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klin Onkol 2011; 24(6): 418–423.

Hatok J, Matáková T, Jurečeková J et al. Naše päťročné výsledky in vitro testovania chemorezistencie u onkologických pacientov. Klin Onkol 2011; 24(6): 443–446.

Informace z České onkologické společnosti

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konané dne 20. 12. 2012 ve Faustově domě Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK a dne 24. 1. 2012 v Plzni naleznete na www.linkos.cz.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se