Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2011


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(1): 70-72
Kategorie: Různé

Připomínáme, že na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie (www.linkos.cz) je dostupný speciální vyhledávač („Hledání článků“), kterým jednoduše naleznete článek na požadované téma nebo od příslušného autora a který Vámi vyhledané publikace převede přímo do formátu citace (stisknutím příkazu „Vygenerovat seznam literatury“). V databázi jsou všechny publikace vydané v Klinické onkologii od roku 1988. Řada článků přitom obsahuje velmi cenné historické údaje z prostředí české a slovenské onkologie.

Epidemiologie, informační podpora

Novák J, Fabian P. Poznámky k 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů. Klin Onkol 2011; 24(2): 149–150.

Tobiáš P, Šlampa P, Zycháček M. Informační systémy v radioterapii. Klin Onkol 2011; 24(3): 224–230.

Gynekologické malignity

Mikloš P, Babala P, Klačko M et al. Vulvárna intraepiteliálna neo­plázia. Klin Onkol 2011; 24(1): 50–53.

Urban P, Bilecová-Rabajdová M, Štefeková Z et al. Prehľad potenciálnych onkomarkerov detekcie skorých fáz rakoviny vaječníkov. Klin Onkol 2011; 24(2): 106–111.

Babala P, Bíró C, Klačko M et al. Angiomyofibroblastóm krčku maternice: kazuistika. Klin Onkol 2011; 24(2): 133–136.

Bôžik M. Metastázujúci choriokarcinóm u 26-ročnej ženy – kazuistika. Klin Onkol 2011; 24(2): 137–142.

Antovska SV, Basheska N, Aelksioska N. Prediktivní hodnota ultra­zvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií. Klin Onkol 2011; 24(6): 435–442.

Zváriková, M. Srovnání pegylovaného lipozomálního doxorubicinu a karboplatiny s paklitaxelem a karboplatinou v léčbě pacientek s pozdním relapsem platina-senzitivního karcinomu ovaria. Klin Onkol 2011; 24(6): 475–476.

Hematoonkologie, systémová onemocnění

Burešová I, Kyjovská D, Kovářová L et al. Algoritmus separace plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně. Klin Onkol 2011; 24(1): 35–40.

Mociková H, Pytlík R, Raida L et al. Léčba pacientů s relabovaným/refraktérním Hodgkinovým lymfomem. Klin Onkol 2011; 24(2): 121–125.

Szturz P, Jakubcová R, Adam Z et al. Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem. Klin Onkol 2011; 24(3): 216–220.

Szturz P, Adam Z, Šedivá A et al. Schnitzler-syndrom: diagnostika a léčba. Klin Onkol 2011; 24(4): 271–277.

Machálková K, Maisnar V. Využití prokalcitoninu v diferenciální dia­gnostice febrilií u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin Onkol 2011; 24(4): 298–301.

Adam Z, Šprláková A, Řehák Z et al. Parciální regrese ložisek Erd­heimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klin Onkol 2011; 24(5): 367–381.

Szturz P, Moulis M, Adam Z et al. Castlemanova choroba. Klin Onkol 2011; 24(6): 424–434.

Roziaková Ľ, Bojtárová E, Mistrík M, Mladosievičová B. Neskoré následky u pacientov liečených alogénnou transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek. Klin Onkol 2011; 24(6): 453–459.

Ioannidis O, Sekouli A, Paraskevas G et al. Dlouhodobé sledování pacienta s eozinofilním granulomem žebra. Klin Onkol 2011; 24(6): 460–464.

Hájek R, Krejčí M, Pour L et al. Mnohočetný myelom. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S10–S13.

Klincová M, Sandecká V, Mikulášová A et al. Monoklonální gamapatie nejasného významu: Úvod a současné klinické problémy. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S14–S17.

Potáčová A, Štossová J, Burešová I et al. Zpracování vzorků a metodická úskalí ve výzkumu mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S18–S23.

Kovářová L, Varmužová T, Zarbochová P et al. Průtoková cytometrie u monoklonálních gamapatií. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S24–S29.

Muthu Raja KR, Kovářová L, Štossová J et al. Fenotypizace a kvantifikace T regulačních lymfocytů u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí průtokové cytometrie. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S30–S33.

Ševčíková S, Němec P, Pour L et al. Genomika ve výzkumu mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S34–S38.

Almáši M, Ševčíková S, Šváchová H et al. Přínos polymorfizmů pro stanovení rizika významných specifických toxicit u mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S39–S42.

Smetana J, Fröhlich J, Vranová V et al. Využití techniky komparativního genomové hybridizace na oligonukleotidových čipech jako diagnostického nástroje u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S43–S48.

Kryukov F, Dementyeva E, Kuglík P et al. Vizualizace numerických centrozomových abnormalit imunofluorescenčním barvením. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S49–S52.

Šváchová H, Kovářová L, Štossová J et al. Význam analýzy nestinu u mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2011; 24(Suppl): S53–S57.

Nádory CNS

Lakomý R, Fadrus P, Šlampa P et al. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: Konsekutivní série 86 pacientů dia­gnostikovaných v letech 2003–2009. Klin Onkol 2011; 24(2): 112–120.

Novák Z, Chrastina J, Říha I et al. Neuroendoskopická biopsie tumoru mozku. Klin Onkol 2011; 24(5): 348–355.

Šlampa P, Bolješíková E, Novák Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klin Onkol 2011; 24 (2): 152–154.

Nádory kůže a melanom

Bartoš V, Adamcová K, Kullová M et al. Bazocelulárny karcinóm kože – biologické správanie nádoru a prehľad najvýznamnejších molekulových ukazovateľov progresie ochorenia v praxi patológa. Klin Onkol 2011; 24(1): 8–17.

Vaňásková J, Grim J, Kopecký J et al. High-dose interferon alfa v léčbě pacientů s maligním melanomem, sledování prediktivních a prognostických biomarkerů. Klin Onkol 2011; 24(3): 180–186.

Heneberg P. Pokroky v klinické léčbě zhoubného melanomu: inhibice kinázy B-RAF. Klin Onkol 2011; 24(4): 256–264.

Nádory plic a pleury

Vojtíšek R, Havránek K, Fínek J. Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů. Klin Onkol 2011; 24(1): 23–34.

Heneberg P. Zpřesněme indikaci podávání inhibitorů kinázové aktivity EGFR. Klin Onkol 2011; 24(2): 87–93.

Nádory prsu

Kubatka P, Žihlavniková K, Kajo K et al. Antineoplastické účinky simvastatínu u experimentálnej rakoviny prsníka. Klin Onkol 2011; 24(1): 41–45.

Rajnohová H, Nový F. Postavení Avastinu v léčbě karcinomu prsu v Evropě a v USA. Klin Onkol 2011; 24(1): 56.

Petráková K. Avastin v léčbě karcinomu prsu. Klin Onkol 2011; 24(2): 101–105.

Coufal O, Šporcrová I, Vrtělová P. Co pacientky potřebují vědět před operací mamárního karcinomu. Klin Onkol 2011; 24(5): 343–347.

Überall I, Křížová K, Steigerová J. Cetuximab zvyšuje antiproliferativní účinek trastuzumabu u buněk karcinomu prsu s nadměrnou expresí ERBB2 – předběžná studie. Klin Onkol 2011; 24(5): 356–360.

Rovere RK, dos Santoz Borges S. HER2 pozitivní T1N0M0 tumor: Čas pro změnu? Klin Onkol 2011; 24 (6): 478.

Nádory močového traktu a varlat

Ondrusova M, Muzik J, Kliment et al. Incidencia a mortalita na karcinóm prostaty vo vybraných krajinách strednej Európy. Klin Onkol 2011; 24(2): 126–132.

Gumulec J, Masařík M, Křížková S et al. Zinek – molekulární mechanizmy u karcinomu prostaty. Klin Onkol 2011; 24(4): 249–255.

Vodička J, Špidlen V, Šimánek V et al. Možnosti a výsledky chirurgické léčby plicních metastáz světlobuněčného (konvenčního) renálního karcinomu. Klin Onkol 2011; 24(4): 293–297.

Vaňásek J, Odrážka K, Doležal M et al. Adaptivní IG-IMRT karcinomu prostaty. Klin Onkol 2011; 24(5): 361–366.

Büchler T, Dušek L, Fínek J et al. Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus – analýza údajů z klinického registru RENIS. Klin Onkol 2011; 24(5): 389–392.

Büchler T, Šimonová K, Fencl P et al. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a sledování pacientů s neseminomovými germinálními nádory. Klin Onkol 2011; 24(6): 413–417.

Nádory zažívací trubice

Lovas P, Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol 2011; 24(2): 94–100.

Hlavsa J, Procházka V, Kala Z et al. Radiofrekvenční ablace neuro­endokrinního nádoru pankreatu. Klin Onkol 2011; 24(3): 209–215.

Šlampa P. Předoperační chemoradioterapie v kombinaci s bevacizumabem u karcinomu konečníku. Klin Onkol 2011; 24(5): 338–342.

Ondrusova M, Ondrus. Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania. Klin Onkol 2011; 24(6): 447–452.

Němeček R, Vyzula R. Použití chemoterapie v kombinaci s cílenou biologickou léčbou u diseminovaného kolorektálního karcinomu: kazuistika dlouhodobé a výrazné klinické odpovědi. Klin Onkol 2011; 24(6): 465–469.

Podpůrná a paliativní léčba

Valentová M, Mladosievičová B. Ischemická choroba srdca a hypertenzia ako neskoré následky liečby nádorov testis – prehľad. Klin Onkol 2011; 24(1): 18–22.

Jančálek R, Novák Z, Chrastina J et al. Oportunní infekce mozku u pacientů po komplexní terapii nádorového onemocnění. Klin Onkol 2011; 24(1): 46–49.

Büchler T. Terapeutická ekvivalence a účinnost přípravku Binocrit® (HX575) u pacientů se symptomatickou anémií navozenou chemoterapií. Klin Onkol 2011; 24(2): 147–148.

Brozmanová J. Selén a rakovina: od prevencie k liečbe. Klin Onkol 2011; 24(3): 171–179.

Bencová V, Bella V, Švec J. Dynamika vývoja psychosociálnej záťaže prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka: klinický úspech s psychosociálnymi dôsledkami. Klin Onkol 2011; 24(3): 203–208.

Slováček L, Šimková M, Petera J et al. Může pacient v terminálním stadiu onkologického onemocnění důstojně zemřít doma? A za jakých podmínek? Klin Onkol 2011; 24(3): 221–223.

Kabelka L. Paliativní péče v České republice v roce 2011 – několik poznámek. Klin Onkol 2011; 24(3): 231–232.

Slováček L, Priester P, Kopecký J et al. Paliativní onkologická péče v systému poskytování zdravotní péče v Královéhradeckém kraji: vlastní zkušenosti. Klin Onkol 2011; 24(4): 265–270.

Vokurka S. Mukozitida dutiny ústní a faryngu – možnosti ovlivnění bolesti. Klin Onkol 2011; 24(4): 278–280.

Kessler P, Pour L, Gregora E, Zemanova M et al, for the Czech Myeloma Group. Nízkomolekulární hepariny v tromboprofylaxi během indukční chemoterapie u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin Onkol 2011; 24(4): 281–286.

Světlák M, Suchý A. Psychologická péče o zdravotníky v onkologii: současná teorie a praxe v podmínkách českého zdravotnictví. Klin Onkol 2011; 24(4): 302–307.

Sarkomy a jiné vzácné malignity

Žabka J. Gastrointestinální stromální tumory. Klin Onkol 2011; 24(3): 187–194.

Vojtíšek R, Kinkor Z, Fínek J. Sekundární angiosarkomy po konzervatiní léčbě nádorů prsu. Klin Onkol 2011; 24(5): 382–388.

Kubáčková K, Fínek J, Vyzula R et al. Lékový registr – trabectedin. Klin Onkol 2011; 24(6): 470–474.

Výzkum a vývoj v onkologii

Demlová R. Vývoj nových léčiv u solidních nádorů – změna pohledu na optimální design klinických studií. Klin Onkol 2011; 24(1): 54–55.

Mendoza L. Překonávají klinické studie fáze 0 stagnující vývoj protinádorových léčiv? Klin Onkol 2011; 24(2): 143–145.

Ondraska P, Mazurova E, Dolezalova L et al. In vitro hodnocení prostupnosti cytotoxických léčiv přes rekonstruovanou lidskou epidermis a ústní epitel. Klin Onkol 2011; 24(3): 195–202.

Nagy V, Rosocha J, Židzik J et al. Detekcia cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej krvi u pacientov s urotelovým karcinómom – pilotná štúdia. Porovnanie so štandardným histologickým vyšetřením. Klin Onkol 2011; 24(4): 287–292.

Růčková E, Müller P, Vojtěšek B. Hsp90 – cíl protinádorové terapie. Klin Onkol 2011; 24(5): 329–337.

Halámková J, Kiss I, Tomášek J et al. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klin Onkol 2011; 24(6): 418–423.

Hatok J, Matáková T, Jurečeková J et al. Naše päťročné výsledky in vitro testovania chemorezistencie u onkologických pacientov. Klin Onkol 2011; 24(6): 443–446.

Informace z České onkologické společnosti

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konané dne 20. 12. 2012 ve Faustově domě Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK a dne 24. 1. 2012 v Plzni naleznete na www.linkos.cz.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2012 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se