Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 18. 10. 2011 ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 482-483
Kategorie: Informace z onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Tesařová

Omluveni: Vyzula, Žaloudík

Schůzi zahájil prof. Vorlíček a přivítal všechny přítomné.

 1. Členy výboru ČOS uvítal na půdě FTN ředitel hostitelského ZZ MUDr. Karel Filip, Ph.D., MBA. Ve své řeči pohovořil o obtížnosti onkologické problematiky a sdělil, že si velice váží aktivit České onkologické společnosti.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 3. Byla zahájena diskuze na téma postgraduální vzdělávání (Tesařová, Melichar, Petruželka, Vorlíček, Prausová, Fínek a další). Postgraduální vzdělávání bude nejspíše na bedrech fakult. Navrhovány různé moduly školení. Je třeba mít na paměti především prospěch frekventanta. Školicí akce musí být odborně přínosné a co nejméně finančně zatěžující. Frekventanti mají být kvalitně vzdělaní, je třeba jim nabídnout novinky a znalosti, které nejsou běžně dostupné v české literatuře. Každý z výboru ČOS si ujasní své mínění a příště se bude v diskuzi pokračovat. Každý napíše svůj názor na konání kurzů, na jejich náplň a délku.
 4. Cena předsednictva ČLS JEP byla udělena těmto monografiím: Češka R., Tesař V., Dítě P., Šulc T.: Interna. Ehrmann J., Hůlek P. a kol.: Hepatologie. Klener P., Klener P. jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebná strategie v onkologii. Předsednictvo ČLS JEP neocenilo námi navrhovanou práci dr. Siráka.
 5. Prim. dr. Stáhalová (ÚRO,FNB) písemně požádala o schválení a projednání možnosti sdílení kódu 51395 (odbornost 501) pro odbornost 402, 403. Výbor ČOS s touto iniciativou souhlasí. Veškeré agendy a praktického projednávání se ujme prim. MUDr. Prausová.
 6. Vědeckou radou 1. LF UK prošla úspěšně žádost o zřízení nové Onkologické kliniky 1. LF ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Současně bylo zřízeno i Klinické onkologické pracoviště v ÚVN (doplňuje prof. Petruželka). Výbor ČOS bere tyto skutečnosti na vědomí.
 7. Jako host byl pozván na výborovou schůzi ČOS prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc. (doprovázený dvěma dalšími kolegy – dr. Šetlíkem a dr. Šroubkem, neurochirurgy z Nemocnice Na Homolce), který vystoupil s návrhem na zřízení neuroonkologické sekce ČOS. O práci v sekci zřejmě mají zájem nejen neurologové a neurochirurgové, ale i experimentální pracovníci. Sekce má ambici reprezentovat klinické a biomedicínské disciplíny podílející se na diagnostice, léčbě a studiu nádorových onemocnění nervového systému. Členové výboru ČOS iniciativu v podstatě vítají. Podle platných pravidel je však třeba, aby zájemci o práci v sekci byli členy ČOS a měli své webové stránky na Linkosu. Navrhovatelé souhlasí a po upřesnění cílů a vzniklém členství bude tento problém znovu na pořadu jednání výboru ČOS.
 8. Rozvinula se debata o práci jednotlivých sekcí. Ne všechny mají ilustrativní sdělení na Linkos. Je třeba práci sekcí prověřit. Tématu se budeme ještě v příštích schůzích věnovat.
 9. Prof. Abrahámová přečetla dopis prof. Žaloudíka, ve kterém se sděluje, že se podařilo uspořádat tzv. primární atestaci, následnou instalaci certifikovaného kurzu, resp. nástavbovou atestaci v oboru onkochirurgie v IPVZ. Členové výboru ČOS iniciativu vítají a těší se na absolventy kvalifikované v onkochirurgii jakožto dosud chybějící plně erudované členy multidisciplinárních týmů. Dopis prof. Žaloudíka je přílohou zápisu – viz http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/o-cos/zapisy/dopis-prof-Zaloudika-atestate-onkochirurgie.pdf.
 10. Diskutován návrh prof. Babjuka na odbornou atestaci z onkourologie (prof. Melichar). Členové výboru ČOS by uvítali atestaci v onkologii v podobném duchu jako u atestace onkochirurgické.
  Členové výboru se jednoznačně vyslovili proti náplni a kompetencím budoucího frekventanta v oblasti farmakoterapie nádorových onemocnění. Školení nemůže nahradit interní erudici, esenciálně potřebnou k farmakoterapii zhoubných nádorů. Kurz požadující 20 aplikací farmakoterapie nemůže dát frekventantovi dostatečné znalosti ani praktickou erudici k tomu, aby mohl samostatně podávat systémovou léčbu. Běžný klinický onkolog provede srovnatelný počet aplikací za ½–1 pracovní den. V léčbě urogenitálních nádorů se přitom používá celé rozsáhlé spektrum režimů, které zahrnuje velkou část běžně používaných protinádorových léčiv. V systémové léčbě urogenitálních nádorů se tedy nejedná o úzký výběr režimů, který by bylo možno obsáhnout v krátkém kurzu. Správná indikace medikamentózní léčby a zvládání běžných i neobvyklých vedlejších účinků jsou bez předchozí interní erudice nemožné. V klinické i radiační onkologii je interní kmen striktně požadován. Pojetí uroonkologa, tak, jak je představeno v návrhu, představuje v podstatě negaci multidisciplinárního a týmového přístupu v léčbě urogenitálních nádorů a nelze s ním souhlasit.
 11. Diskutována nedůslednost SÚKLu při umožňování klinických studií s onkologickými léčivy na pracovištích, která nejsou KOC. Tento problém je třeba projednat s plátci péče i se SÚKLem. Ředitel SÚKL dr. Beneš bude pozván na příští schůzi výboru ČOS 4. 11. 2011 v Brně.
 12. Dne 2. 11. 2011 ve 14.30 proběhne hodinová videokonference, která se bude týkat výše uvedeného tématu.
 13. Doc. Dušek a prof. Abrahámová předložili výboru k projednání analýzu nákladovosti validace a správy dat NOR. Audit vznikl na základě parametrické analýzy nákladů na všech regionálních i okresních pracovištích správy dat NOR; analýzu provedl ve spolupráci s Radou NOR Institut biostatiky a analýz MU v Brně. Bylo zdůrazněno, že mapované náklady se týkají validace a zpětné kontroly dat NOR, nikoli samotného hlášení. Samotné hlášení o zhoubném novotvaru je ze zákona povinné a nikdy v historii NOR nebylo odměňováno. Audit nákladů prokázal, že územní správa dat NOR potřebuje ročně cca 25–26 mil. Kč, což v přepočtu činí 1 pracovní úvazek na zpracování 1 000 hlášení při nákladovosti 340 Kč na 1 hlášenku. Zpráva byla předložena s tím, že po jejím schválení Výborem ČOS a Radou NOR bude postoupena vedení MZ ČR k nalezení systémového řešení pro krytí těchto nezbytných nákladů. Výbor ČOS zprávu schvaluje a souhlasí s navrženým postupem dalších jednání.
 14. Prof. Abrahámová informuje o financování NOR. Na letošek bude poskytnuto pouze 5 mil. Kč. Rok 2010 byl uzavřen na stejné částce. Toto rozhodnutí MZ ČR je konečné. Dopis pí Synkové z MZ ČR a finanční rozdělovník podle jednotlivých krajů je přílohou tohoto zápisu – viz http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/o-cos/zapisy/Rozdeleni_dotaci_NOR__2011.pdf. Jednotliví vedoucí KOC již byli informováni. (*techn. pozn.: tento bod byl po schůzi výboru doplněn – viz níže pod zápisem)
 15. Doc. Tesařová a prof. Melichar zjistí možnosti konání EACR v Praze a zjistí, zda by byla šance na toto konání a za jakých podmínek.
 16. Znovu otevřena otázka cestovně studijních grantů pro mladé onkology (doc. Tesařová). Členové výboru ČOS souhlasí, aby byl vytvořen zdroj pro tyto granty, a to pro využití mladými onkology do 40 let, kteří pracují mimo KOC.
 17. 17. Pracovní skupina pro výživu předložila Doporučené postupy nutriční léčby u pacientů v onkologické paliativní péči. Členové oceňují tuto iniciativu, jsou si vědomi důležitosti nutriční podpory v onkologii a předložený návrh berou na vědomí.
 18. Členové hovořili o nedostatečné zdravotnické vzdělanosti některých novinářů. V minulosti byly opakovaně organizovány odborné onkologické semináře pro žurnalisty, které byly kladně hodnoceny. Bylo by dobré tyto aktivity znovu podpořit (plán rozmyslí doc. Fínek).
 19. V průběhu jednání byla nadnesena otázka dostupnosti dat registrů ČOS pro analýzy a publikace. Data registrů ČOS jsou dostupná všem zadávajícím pracovištím, resp. jejich přednostům a akademickým pracovníkům. Každé pracoviště má plné právo jakkoli nakládat se svými záznamy, plošné analýzy musí být oznámeny, podloženy scénářem a schváleny Radou registrů, kterou vede prof. Vyzula. Schválená pravidla jsou takto platná již několik let a jsou dostupná na adrese klinicke-registry/pravidla-pro-vyuziti-dat-z-registru-pod-zastitou-vyboru-cos/.
 20. Dr. Svoboda, náš zástupce v ESMO, jedná o možnostech felowshipů. Je třeba podporovat členství v ESMO u mladých onkologů.
 21. Noví členové: Nohejlová-Medková Anna – FTN Praha, Kynkorová Hana – KOC Liberec, Cypro Petr – Amgen s.r.o. Praha, Venclíček Ondřej – FN Brno, Šatánková Monika – FN Brno.
 22. ČOS poskytuje záštitu pro tyto akce:
  • Onkologie v gynekologii a mamologii v Brně
  • Konference SROBF v Hradci Králové
  • Imunoterapeutické sympozium zaštítěné společností Bristol
 23. Příští schůze výboru ČOS bude 4. 11. 2011 v 9.30 hod. v Brně (MOÚ). V 11 hod. bude následovat Onkofórum.

Praha 18. 10. 2011

Zapsala: J. Abrahámová

*dodatek k bodu 15 NOR:

Po zveřejnění zápisu prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., sděluje, že MZ ČR se rozhodlo dát jako příspěvek na NOR dvojnásobek slíbené částky, tj. místo 5 mil. Kč dá MZ 10 mil. Kč. Znamená to, že původně sdělenou částku, která každému KOC a jeho NOR náleží, je třeba zdvojnásobit. Problém byl již diskutován na Radě NOR. Jedná se o stejnou částku, jakou jsme obdrželi v roce 2009. Co bude v následujícím roce, není známo.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Erratum

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se