Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania


Autoři: M. Ondrusova 1;  D. Ondrus 2
Působiště autorů: Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic 1;  1 Department of Oncology, Comenius University, Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 447-452
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiská:
Vývoj incidencie a mortality na nádory žalúdka zaznamenal dramatický pokles, napriek tomu ostáva ochorenie tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v globálnom meradle. Predkladaná štúdia analyzuje incidenciu, mortalitu a možné príčiny prípadných rozdielov dát zistených v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými krajinami a regiónmi sveta.

Materiál a metódy:
Analýza národných údajov prebiehala za roky 1968–2006. Trendy vývoja sa prezentujú s použitím lineárnej regresie s príslušným 95% intervalom spoľahlivosti a štatistickou významnosťou.

Výsledky:
V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie nádorov žalúdka u mužov na Slovensku 0,28; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,2 %, ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie bol –0,956/100 000 (95% CI –1,059 až –0,853, p < 0,0001). Incidencia ochorenia mala u mužov štatisticky významne rýchlejší pokles v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu štandardizovanej mortality v roku 2006 (k roku 1968) predstavoval 0,32; ročný priemerný percentuálny pokles bol –2,9 %; ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,691/100 000 (95% CI –0,750 až –0,632, p < 0,0001). V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie ochorenia u žien 0,23; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,7 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie predstavoval –0,491/100 000 (95% CI –0,554 až –0,428, p < 0,0001), incidencia mala podobne ako u mužov výraznejšie klesajúci trend v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu mortality v roku 2006 (k roku 1968) bol 0,26; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,4 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,367/100 000 (95% CI –0,407 až –0,326, p < 0,0001). Na Slovensku sa zaznamenali len štatisticky nevýznamné zmeny v zastúpení jednotlivých klinických štádií ochorenia, pričom sa zaznamenali stále vysoké počty nádorov v III. a IV. klinickom štádiu u oboch pohlaví.

Záver:
Pokles incidencie a mortality nádorov žalúdka vykazuje spomaľujúci trend, intervencie v zmysle primárnej prevencie sú aj naďalej nevyhnutné.

Kľúčové slová:
nádory žalúdka – incidencia – mortalita – klinické štádiá – rizikové faktory

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
17. 8. 2011

Přijato:
18. 10. 2011


Zdroje

1. Nyren O, Adami HO. Stomach Cancer. In: Adami H, Hunter D, Trichopoulos D (eds). Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002: 162–187.

2. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. GLOBOCAN 2008 v 1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [online]. Lyon: IARC 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr.

3. Ondrusova M, Plesko I, Safaei-Diba C et al. Comprehensive analysis of incidence and mortality of malignant tumours in the Slovak Republic [online]. Bratislava: National Cancer Registry of the Slovak Republic, Bratislava: NHIC 2007. Available from: http://www.nor-sk.org/.

4. Safaei-Diba C, Plesko I, Hlava P. Cancer incidence in the Slovak Republic 2006. Bratislava: NHIC 2010.

5. Aareleid T. Central and Eastern Europe. In: Whelan SL (ed). IARC Newsletter No. 33. Lyon IARC 2003: 19–20. Available from: www.iarc.com.fr.

6. Bray F, Guilloux A, Sankila R et al. Practical implications of imposing a new world standard population. Cancer Causes Control 2002; 13(2): 175–182.

7. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160. Lyon: IARC 2007.

8. Roder DM. The epidemiology of gastric cancer. Gastric Cancer 2002; 5 (Suppl 1): 5–11.

9. Bertuccio P, Chatenoud L, Levi F et al. Recent patterns in gastric cancer: a global overview. Int J Cancer 2009; 125(3): 666–673.

10. Sachlova M, Koukalova H, Kapickova M et al. The role of Helicobacter pylori in gastric cancer. Klin Onkol 2004; 14(4): 123–126.

11. Jemal A, Bray F, Center ML et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61(2): 69–90.

12. Salek T. Gastric cancer. Onkologia (Bratisl.) 2007; 2(2): 68–72.

13. Dusek L et al. Czech cancer care in numbers 2008–2009. Praha: Grada 2009.

14. La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F et al. Cancer mortality n Europe, 2000–2004, and an overview of trends since 1975. Ann Oncol 2010; 21(6): 1323–1360.

15. Dusek L, Muzik J, Kubasek M et al. Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic [online]. Brno, Masaryk University [2005], [cit. 2011-8-17]. Version 7.0 [2007]. Available from: http://www.svod.cz.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Erratum

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se