Seznam posterů


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 147-150
Kategorie: XI. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí

P-1

Fascinujúca nová éra. Ateroskleróza je zápalové ochorenie ciev.

Fascinating new era. Atherosclerosis is Vascular Inflammatory Disease

Blazicek P., Bartko D., Bus M., Gombosova Z., Danihel L., Fabcin J. (Ružomberok, Bratislava)

P-2

Stanovení vybraných aminokyselin v séru pacientů s diabetes mellitus 2. typu

The determination of selected amino acids in serum of patients with type 2 diabetes mellitus

Drábková P., Šanderová J., Kovařík J. a Kanďár R. (Pardubice)

P-3

Naše zkušenosti s celoplošným laboratorním novorozeneckým screeningem DMP – 3 roky zkušeností v Olomouci

Our experiences with laboratory newborn screening IEM - 3 years experiences in Olomouc

Friedecký D., Hlídková E., Bekárek V., J. Tomková, Kapustová M., Kittlová L., Růžičková V, Ševčíková J., D. Procházková, L. Fajkusová, Adam T. (Olomouc, Brno)

P-4

Prokalcitonin - analýza souboru pacientů s koncentrací nad 100 µg/l

Procalcitonin - analysis of patients with concentration more than 100 µg/l

Pospíšilová I., Bořecká K. (Praha)

P-5

Expresní profily podjednotek ATP-syntázy v průběhu prenatálního vývoje člověka a potkana (Rattus norwegicus) v jaterní tkáni

Expression profiles of ATP-synthase subunits in human and rat liver prenatal development

Spáčilová J., Hůlková M., Hansíková H. a Zeman J. (Praha)

P-6

Haplotypová analýza genu TGFB1 u žen s pozdními komplikacemi po radiochemoterapii karcinomu děložního čípku

Haplotype analysis of the TGFB1 gene in women suffering from late complications of radiochemotherapy for cervical cancer

Beránek M., Drastíková M., Paulíková S., Sirák I., Petera J. (Hradec Králové)

P-7

Real-time PCR analýza mutace 657del5 v genu NBS1

Real-time PCR analysis of 657del5 mutation in the NBS1 gene

Beránek M., Rataj M., Petera J. (Hradec Králové)

P-8

Sekvenování nové generace v diagnostice mitochondriálních onemocnění

Targeted sequencing of mitochondrial exome in patients with mitochondrial diseases

Kratochvílová H., Vondráčková A, Stránecký V., Rodinová M., Honzík T., Hansíková H., Zeman J., Tesařová M. (Praha)

P-9

Identifikace a kvantifikace mRNA vybraných genů ovlivňujících metabolismus energie v leukocytech periferní krve

Identification and quantification of the mRNA of selected genes affecting energy metabolism in peripheral blood leukocytes

Stejskal D., Richterová R., Švesták M., Václavík J. (Prostějov, Nový Jičín, Olomouc)

P-10

Isovalerová acidurie – kazuistika a monitorování léčby

Isovaleric aciduria - case report and monitoring of treatment

Bekárek V., Hlídková E., Tomková J., Friedecký D., Ševčíková J., Růžičková V., Adam T., Tkachyk O., Smolka V. (Olomouc)

P-11

Přesunuto do přednášek (B-7-6)

P-12

Porovnávání bezkrevní diagnostiky krve pomocí neinvazivního analyzátoru AMP se standardním laboratorním vyšetřením

The comparison bloodless diagnosis by non-invasive analyzer AMP versus laboratory diagnostics

Hauerová V., Zima T., Benáková H. (Praha)

P-13

Dědičná porucha glykosylace způsobená mutacemi v genu pro fosfoglukomutázu 1

Congenital disorder of glycosylation caused by mutations in phosphoglucomutase 1 gene

Ondrušková N., Hansíková H., Vondráčková A., Tesařová M., Honzík T., Zeman J. (Praha)

P-14

Interference ethamsylátu (Dicynone) při stanovením kreatininu, kyseliny močové, cholesterolu a triglyceridů v séru pomocí metod využívajících Trinderovu reakci; in vivo & in vitro

Ethamsylate (Dicynone) interference with determination of serum creatinine, uric acid, cholesterol and triglycerides in assays with Trinder reaction; in vivo & in vitro

Wiewiorka O., Čermáková Z., Dastych M. (Brno)

P-15

Vývoj kvality preanalytické fáze v laboratořích fakultní nemocnice v Motole, Praha

Improvement of preanalytical phase quality in laboratories of University Hospital Motol in Prague

Bunešová M., Moučková Š., Moravcová L. (Praha)

P-16

Mimolaboratorní preanalytická fáze a edukace sester

Pre-analytical phase and the education of nurses

Horáková H., Černá Š., Slavíková Z. (Brno)

P-17

Implementace indikátorů kvality v klinicko-biochemické laboratoři

The implementation of quality indicators in clinical biochemical laboratory

Malina P., Feitová S., Vorlíčková P., Novotný D. (Písek, Olomouc)

P-18

Ekonomický aspekt vyšetřování funkce štítné žlázy

Laboratory tests for thyroid tunction assessment from the economic point of view

Stehlíková P., Springer D., Martínková M. (Praha)

P-19

„Za hranice nejistoty“

“Beyond uncertainty”

Ambrozova J. (Prachatice)

P-20

Stanovení metaloproteinasy-9 u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

Determining metalloproteinase-9 in patiens with cardiovascular desease

Bencová S., Kačírková J., Píchová J., Hošek P., Žáková P. (Pardubice)

P-21

Sledování přítomnosti a inhibičního efektu protilátek proti anhydráze kyseliny uhličité jako potenciálního prediktivního biomarkeru remise hematoonkologických onemocnění

Monitoring of presence and inhibitory effect of antibodies against carbonic anhydrase as potential predictive biomarker of haematological malignancies remission

Dvořáková V., Jankovičová B., Havelek R., Lakota J., Bílková Z. (Pardubice, Bratislava)

P-22

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice časného karcinomu prostaty

Changes in serum levels of markers in early detection of prostate cancer

Fuchsová R., Topolčan O., Klečka J., Vrzalová J., Hora M., Kučera R., Dolejšová O. (Plzeň, Praha)

P-23

Lathosterol a ostatní necholesterolové steroly v diferenciaci a léčbě familiárních hypercholesterolémií u dětí a adolescentů

Lathosterol and other noncholesterol sterols in differentiation and treatment of familial hypercholesterolemia in children and adolescents

Hyánek J., Dubská L., Pehal F., Dvořáková J., Táborský L., Martiníková V., Privarová J. (Praha)

P-24

D-laktát jako marker perioperativního poškození střeva

D-lactate as a marker of perioperative damage of intestine

Hyšpler R., Tichá A., Kaška M., Svobodová I., Košťálová J., Zadák Z. (Hradec Králové)

P-25

Produkty oxidačního stresu jako biomarkery časné Alzheimerovy choroby

Oxidative stress products as biomarkers of early Alzheimer´s disease

Illner J., Chmátalová Z., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J., Skoumalová A. (Praha)

P-26

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny je zvýšená u pacientů s osteoporózou

Lipoprotein-associated phospholipasa A2 is increased in patients with osteoporosis

Kotaška K., Kolářová J., Jedličková B., Čepová J., Průša R. (Praha)

P-27

Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy

New biochemical markers in detection of coronary restenosis

Kušnierová P., Pleva L., Plevová P., Karpíšek M., Zapletalová J. (Ostrava, Olomouc)

P-28

Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy

Estimation of reference intervals of biochemical markers predicting the risk of in stent restenosis

Kušnierová P., Všianský F., Pleva L., Plevová P., Švagera Z. (Ostrava)

P-29

Stanovení reaktivních dikarbonylů jako citlivého indikátoru vaskulárních poruch u diabetiků

Determination of reactive dicarbonyls as a sensitive parameter of vascular disorders in diabetic patients

Malínská H., Kahleová H., Kazdová L. (Praha)

P-30

Biologická variabilita lipokalinu asociovaného s želatinázou neutrofilů (NGAL) u zdravých dospělých

Biological Variability of UrineNeutrophil Gelatinase-associated Lipocalin (NGAL) in Healthy Adults

Sedláčková T., Rajdl D., Šolcová M., Racek J., Trefil L., Matějka V.M., Fínek J. (Plzeň)

P-31

Exprese adipokinů v leukocytech periferní krve – nový rizikový faktor pro metabolický syndrom a jeho komplikace?

Expression of adipokines in peripheral blood leukocytes - a new risk factor for metabolic syndrome and its complications?

Stejskal D., Richterová R., Václavík J., Švesták M., Svobodová G., (Prostějov, Nový Jičín, Olomouc)

P-32

Dynamika změn parametrů lipidového metabolismu po endoskopické léčbě obezity

Changes of lipid metabolism parameters after endoscopic intervention in obese patients

Švagera Z., Bužga M., Machytka E., Figelová L., Šafarčík K. (Ostrava)

P-33

Utilizace triacylgylerolů se středně dlouhým řetězcem u morbidně obézních diabetiků 2. typu

Utilization of medium-chain triacylglycerols by morbid obese patients with type 2. diabetes mellitus

Tichá A., Lesná J., Hyšpler R., Borkovcová J., Svobodová I., Šmahelová A., Zadák Z. (Hradec Králové)

P-34

Lipidomický profil u pacientů s kardiovaskulárními chorobami

Lipidomic profiling of patients with cardiovascular diseases

Vostálová J., Bancířová M., Šimánek V., Holčapek M., Červená B., Cífková E., Lísa M., Chagovets V.V., Hill M., Galuszková D., Galuszka J., Táborský M., Novotný D. (Olomouc, Pardubice, Praha)

P-35

Metabolický syndrom, hladina albuminu, CRP a PAI-1 predikují hospitalizovanost dialyzovaných pacientů

Metabolic syndrome, albumin, CRP and PAI-1 levels predict the rate of hospitalization in hemodialysis patients

Vostrý M., Rajdl D., Racek J. (Plzeň)

P-36

Vliv diety se zvýšeným obsahem cholesterolu na regenerační schopnost jater a lipidový metabolismus potkanů po částečné hepatektomii

The influence of cholesterol enriched diet to liver regeneration and lipid metabolisms after partial hepatectomy

Žaloudková L., Živný P., Živná H., Mičuda S., Palička V. (Hradec Králové)

P-37

Porovnání imunochemického a chromatografického stanovení 25-OH vitaminu D u postmenopauzálních pacientek

Comparison of immunochemical and chromatographic determination of 25-OH vitamin D in postmenopausal women

Čepová J., Klapková E., Pechová M., Průša R. (Praha)

P-38

Detailná profilácia acylkarnitínov v suchej kvapke krvi použitím HPLC-MS/MS

Particular acylcarnitine profiling in dried blood spots using HPLC-MS/MS

Górová R., Addová G., Ostrovský I., Blaško J., Boháč A., Behúlová D., Ostrožlíková M., Brennerová K. (Bratislava)

P-39

Stanovení imunoglobulinů metodou Hevylite u monoklonálních gamapatií

Determination of immunoglobulins by Hevylite method in monoclonal gammopathies

Lochman P., Pika T., Ščudla V. (Olomouc)

P-40

Stanovení teriflunomidu LC-MS/MS při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Determination of teriflunomide by LC-MS/MS in patients with rheumatoid arthritis

Lukeš J., Friedecký D., Mičová K., Adam T. (Olomouc)

P-41

Stanovení 25-hydroxyvitaminu D3 a 25-hydroxyvitaminu D2 a jejich 3-epiderivátů metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí na tandemovém hmotnostním spektrometru a s využitím kolony s pevným jádrem

Determination of 25-hydoxy-vitamin D3 and 25-hydroxy-vitamin D2 and their C3-epimers by LC-MS/MS using fused-core particle column

Maláková J., Jokešová I., Vávrová J. , Palička.V. , Živný P. (Hradec Králové)

P-42

Identifikace poruch komplexů I a IV dýchacího řetězce v minimálním množství biologického materiálu

Detection of respiratory chain complexes I and IV defects in minimal amount of biologic material

Rodinová M., Hansíková H., Tesařová M., Honzík T. a Zeman J. (Praha)

P-43

Elektrochemické senzory pre stanovenie anticholinesterasovej aktivity

Electrochemical sensors for determination of anticholinesterase activity

Vorčáková K., Štěpánková Š., Vytřas K. (Pardubice)

P-44

Optimalizace laboratorního novorozeneckého screeningu v České republice

Optimization of laboratory newborn screening in the Czech Republic

Chrastina P., Bártl J., Hodík J., Svačinová R., Hornik P., Pinkasová R., Ježová R., Pekárková Matoušová V., Krijt J., Ješina P., Pešková K., Votava F., Kožich V. (Praha)

P-45

Vybrané imunologické a biochemické markery v patologických graviditách

Selected immunological and biochemical markers in patological pregnancies

Kestlerová A., Madar J., Novotná V., Feyereisl J., Zima T. (Praha)

P-46

Retrospektivní analýza endoskopických nálezů u pacientů s pozitivním nálezem kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení ve stolici

Retrospective analysis of endoscopic findings in patients with positive quantitative immunochemical test for occult blood in the stool

Malina P., Feitová S., Vorlíčková P., Michálková M., Staňková L., Mašek J., Cejpová L., Kerner P., Gergely L. (Písek)

P-47

Porovnání hladin malondialdehydu v seminální plazmě u jednotlivých skupin pacientů z Centra asistované reprodukce.

Studying the malondialdehyde levels in seminal plasma in groups of patients from Center of Assisted Reproduction.

Štramová X., Kanďár R., Svobodová L., Hampl R. (Pardubice)


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se