Ocenění


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 139-142
Kategorie: XI. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí

Sborník

XI. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEPs mezinárodní účastí

22.–24. září 2013

Olomouc

Abstrakta přednášek a posterů

Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku rozhodl vědecký výbor sjezdu.

Za obsah plně odpovídají autoři příspěvků.

Editor sborníku: Jaroslava Vávrová


Nejvyšší ocenění České společnosti klinické biochemie – Hořejšího cena – letos udělena panu prof. RNDr. Miloši Tichému, CSc.

Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. se narodil v Brně. Jeho životní cesta z Brna do Hradce Králové vedla po středoškolských studiích přes studia Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně na Farmaceutickou fakultu Komenského Univerzity v Bratislavě (sem byla brněnská Farmaceutická fakulta v r.1960 přestěhována), kde v r. 1963 studia ukončil. Vojenskou základní službu nastoupil na Katedru válečného vnitřního lékařství Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, kde pak působil prakticky celý svůj profesní život, až do r. 2008. Od 1.8.1963 do 1.8.2004 vedl laboratoř klinické biochemie, která pracovala jak pro KVVL, tak i pro II. interní kliniku Fakultní nemocnice. Po začlenění II. Interní kliniky do areálu Fakultní nemocnice v r. 2004 se stal prof. Tichý dnes již neodmyslitelnou osobností kolektivu pracovníků Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN v Hradci Králové, kde působí dosud.

V r. 1970 složil rigorózní zkoušky, obhájil doktorskou práci a obdržel titul RNDr. Kandidátskou disertaci obhájil v r. 1977 na ČSAV v Praze z oboru biochemie. V roce 1981 obdržel vědecký stupeň II.a od ČSAV Praha. V roce 1992 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem na VLA JEP. V letech 1993 až 1997 atestoval z farmaceutické analytiky I. a II. stupně a z biochemické a toxikologické analytiky.Všechny tři atestace získal na IPVZ v Praze. V roce 2005 po úspěšném profesorském řízení byl jmenován profesorem biochemie Vědeckou radou Karlovy Univerzity v Praze.

Pedagogická činnost je nedílnou součástí života pana profesora. Výrazný je jeho podíl na založení studijního oboru s názvem Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Tento studijní obor úspěšně připravuje pro praxi mladé odborníky laboratorní diagnostiky. Odborným celoživotním zaměřením prof. Tichého je v rámci oboru klinické biochemie především analytika monoklonálních imunoglobulinů. Druhou oblastí zvýšeného zájmu prof. Tichého jsou biochemické markery poškození myokardu. O těchto tématech vydatně publikuje, poutavě přednáší a na ně soustřeďuje pozornost svých postgraduálních studentů. S pedagogickou činností pana profesora Tichého je úzce spjato také působení v několika oborových radách a akreditačních komisích MZČR, či členství v předsednictvu Rady vysokých škol (1996 – 2004). Byl také předsedou a později místopředsedou komise pro vysoké vojenské školy a policejní akademii. V letech 1990 – 2004 byl členem Akademického senátu VLA JEP.

Prof. Tichý publikoval více než 350 vědeckých sdělení, z toho řadu kapitol v monografiích a učebních textech. Za publikační činnost obdržel po zásluze třikrát cenu Společnosti klinické biochemie v letech 1982, 1993 a 1997. Své zkušenosti využívá také jako člen redakčních rad odborných časopisů. V letech 1988 – 2003 byl členem ediční rady prestižní publikace Advances in Clinical Chemistry (Academic Press, New York), do roku 2008 byl členem redakční rady Vojenských zdravotnických listů. V současnosti působí v redakční radě našeho časopisu Klinická biochemie a metabolismus, kde se aktivně podílí jak na recenzní práci, tak na editorské činnosti při uspořádání prací přednesených každoročně na hradeckých konferencích o gamapatiích. Profesoru Tichému se organizováním těchto konferencí podařilo vytvořit tradici tématicky zaměřeného mezioborového setkávání kliniků s laboratorními pracovníky. V této souvislosti nelze opomenout dlouholetou spolupráci pana profesora s Českou myelomovou skupinou, ta poprvé v roce 2011 udělila Čestné uznání prof. Otty Kahlera za dlouhodobý přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu v České republice, nikoli náhodou bylo toto uznání slavnostně předáno prof. MUDr. Miloši Tichému, CSc.

Právě pořádání dnes již tradičních konferencí o gamapatiích (ta letošní bude v pořadí dvanáctá) je dokladem toho, že udělení Hořejšího medaile do rukou prof. Tichého je správnou volbou. Tato cena je určena pracovníkům oboru, kteří mají zcela mimořádné zásluhy o českou klinickou biochemii a laboratorní medicínu, a to jak na poli vědeckém, tak i v oblasti pedagogické a organizační.

V krátkém přehledu nelze vystihnout všechny oblasti a činnosti pana profesora Tichého. Věřím, že pan profesor mi tuto stručnost odpustí a „zvídavý čtenář“ využije i další zdroje informací zveřejněné na webu ČSKB nebo v archivu tohoto časopisu.

Milý Miloši, připojuji se ke gratulantům, přeji Ti především hodně zdraví, spokojenosti a radosti se všemi a vším, co je Ti milé.

Jaroslava Vávrová


RNDr. Miloš Votruba, CSc.

V letech 1993 až 2004 zastával RNDr. Miloš Votruba, CSc. funkci zástupce vedoucího redaktora časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Po mém navržení a jmenování výborem Společnosti klinické biochemie do funkce vedoucího redaktora tohoto nově vzniklého časopisu jsem okamžitě velmi rád přijal souhlas Miloše s tím, že se stane dalším členem redakce. A že to byla volba správná, se v následujících létech plně potvrdilo. Miloš vykonával velmi náročný kus redakční práce. Brzy zvládl perfektně přípravu jednotlivých čísel KBM v odpovídajícím rozsahu i výběru vhodných prací. Pro někdy vznikající prázdná místa na konci článků měl vždy k dispozici vhodně dlouhé referáty o špičkových článcích ve světové literatuře, zasílané více spolupracovníky. Na konci jednotlivých čísel potom jsme společně dbali o publikace informací o chystaných akcích oboru stejně tak jako o referáty z akcí proběhlých a společenskou rubriku s připomínáním životních jubileí, zařazení dopisů redakci, diskusních připomínek k publikovaným článkům apod. Mravenčí práci spojenou s redakční prací představuje zadávání prací recenzentům a někdy i jejich „uhánění“ o včasné vypracování posudku. V tom smyslu jsme začínali od nuly, ale Miloš měl brzy přehled o tom, kdo vypracuje posudek spolehlivě a brzo, kdo po připomínkách a komu žádosti o posudky raději už neposílat. Za celých 12 let společné práce jsme díky podílu jeho aktivit neměli problémy s obsazením jednotlivých čísel KBM a nepamatuji se na žádné stížnosti, ani kuloární, které by se týkaly jeho úseků práce. Takže Miloši, stejně jako když jsme před devíti léty končili, Ti za dlouholetou spolupráci znovu vřele děkuji a přeji hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Antonín Kazda

Dr. Votruba byl v r. 1979 jedním ze zakládajících členů Sekce pro atherosklerosu, která vznikla při Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP. Od té doby se pravidelně podílel na odborném programu této Sekce v rámci jednotlivých pracovních odpolední pořádaných 3-4x ročně střídavě v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni a Olomouci. Jako člen výboru Sekce se podílel i na organizačním uspořádání jednotlivých setkání. Od r. 1995 je jedním z pořadatelů symposia s edukačním programem Atherosklerosa – diagnostika, léčba a prevence v dětském i dospělém věku; toto třídenní symposium pořádá Sekce pro atherosklerosu každým rokem, a Dr. Votruba je vždy i aktivním účastníkem v odborném programu. Od r. 1994 je rovněž členem výboru Společnosti patologické a klinické fyziologie.

Eva Tvrzická

Při příležitosti životního jubilea je na návrh výboru ČSKB RNDr. Miloši Votrubovi, CSc. uděleno čestné členství České společnosti klinické biochemie.


Bc. Jana Blažková

Paní Bc. Jana Blažková se narodila v Hradci Králové a tomuto regionu zůstává věrná. Prošla typem vzdělání, který mapuje současný stav v profesním vzdělávání ve zdravotnictví v České republice.

V r. 1983 složila maturitní zkoušku na střední zdravotnické škole v Hradci Králové – obor zdravotní laborant a v r. 1993 úspěšně ukončila pomaturitní specializační vzdělání v oboru klinická biochemie. Své vzdělání se rozhodla prohloubit studiem na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, které v oboru zdravotnická bioanalytika zakončila státní závěrečnou zkouškou a promocí v r. 2007.

Své nabyté teoretické i praktické zkušenosti, získávané v Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice HK od nástupu po maturitě, zúročila v letech 1999 – 2005 na pozici úsekové laborantky a následně, od r. 2005, je využívá na tomto oddělení jako vedoucí laborantka.

Jana se s nemírnou pílí věnuje nejen svým pracovním povinnostem, které na ÚKBD nejsou malé, ale svoji energii vkládá i do přednáškové činnosti a spolupráce na odborných studiích a grantech. Biolab 2010, který proběhl v Hradci Králové, dal vyniknout nejen jejím organizačním schopnostem, ale i jejímu umění spolupráce, a to na všech úrovních.

Jana se spolupodílí i na vzdělávání nastupující generace zdravotních laborantů, a to i dnes, v době, kdy vzdělávání u vzdělavatelů ne vždy je na prvním místě. Vždy je povzbuzující setkání s kolegyní, která dokáže oddělit „zrno od plev“ a věnovat se s plnou silou oblastem své profese byť s nejistotou úspěchu avšak s jistotou, že odměnou nebude ani sláva ani ekonomický přínos, ale „pouze“ pocit z dobře vykonané práce.

Svoji energii získává v rodině, kde s manželem vychovávají syna a dceru, společně se věnují cestování, zajímají se o výtvarné umění a volné chvilky tráví s dobrou knihou.

Jano, děkujeme za tvoji práci, kterou odvádíš i za naději, kterou mnohdy dáváš.

Martina Bunešová

Při příležitosti životního jubilea je na návrh výboru sekce biochemických laborantů ČSKB Bc. Janě Blažkové uděleno čestné členství České společnosti klinické biochemie.


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se