Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2006, 8(3): 148
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Ště­pán Sva­či­na,DrSc. (1952)

jp_31955_f_1
jp_31955_f_1

Pro­mo­val na FVL UK v Pra­ze (1978). Slo­žil atesta­ci 1. a 2. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1983 a 1987) a zís­kal li­cen­ci v obo­ru diabe­to­lo­gie a endokri­no­lo­gie a kli­nic­ká vý­ži­va. Ohá­jil kan­di­dát­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Po­čí­tač v pa­to­fy­zio­lo­gii a kli­ni­ce me­ta­bo­lických one­moc­ně­ní a by­la mu udě­le­na vě­dec­ká hod­nost CSc. (1987) a po­slé­ze dok­tor­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Dy­na­mic­ké tes­ty, ma­te­ma­tic­ké mo­de­ly a pre­diktivní vý­poč­ty u diabe­tu a me­ta­bo­lické­ho synd­ro­mu a by­la mu udě­le­na vě­dec­ká hod­nost DrSc. (2001). Ha­bi­li­to­val se na 1. LF UK pro obor vnitř­ní lé­kař­ství pra­cí Ma­te­ma­tic­ké mo­de­lo­vá­ní ve vniřním lé­kař­ství (1992) a tam­též byl po­zdě­ji jme­no­ván pro­fe­so­rem pro obor vnitř­ní lé­kař­ství (2002). Po pro­mo­ci pů­so­bil v Pra­ze, nej­prve ve Fy­zio­lo­gickém ústa­vu 1. LF UK (1978–1981) a po­té na III. in­ter­ní kli­ni­ce 1. LF UK (1981–do­po­sud). Je au­to­rem ne­bo spo­lu­auto­rem při­bliž­ně 250 člán­ků (z to­ho asi 30 s impakto­vým fak­to­rem), při­bliž­ně 10 mo­no­gra­fií (např. Obe­zi­ta a dia­be­tes, Maxdorf 2000; Me­ta­bo­lický syn­drom, 3 vy­dá­ní tri­ton a Gra­da 2002–2006; Lé­kař­ská in­for­ma­ti­ka, Ka­ro­li­num 1998; Internet a me­di­cí­na, Ka­ro­li­num 2001) a asi 20 ka­pi­tol v mo­no­gra­fiích. Je čle­nem vý­bo­ru Čes­ké diabe­to­lo­gické spo­leč­nos­ti, Čes­ké spo­leč­nos­ti zdra­vot­nic­ké informa­ti­ky, Čes­ké spo­leč­nos­ti kli­nic­ké vý­ži­vy a inten­ziv­ní me­ta­bo­lické pé­če, Čes­ké obe­zi­to­lo­gické spo­leč­nos­ti ČLS JEP. Je před­se­dou re­dakč­ní ra­dy ča­so­pi­su Me­di­cí­na po pro­mo­ci, pů­so­bí v re­dakč­ní ra­dě Journal of Dia­be­tes and its Compli­ca­tions.

doc. MUDR. Mi­lan Kva­pil, CSc.,MBA (1956)

jp_31955_f_2
jp_31955_f_2

Pro­mo­val na LF MU (teh­dy UJEP) v Br­ně (1981). Slo­žil atesta­ci 1. a 2. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1985 a 1989) a spe­cia­li­zační atesta­ci v obo­ru diabe­to­lo­gie (1995). Ohá­jil kan­di­dát­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Kvan­ti­fi­ka­ce inzu­lí­no­vé sen­zi­ti­vi­ty a inzu­lí­no­vé se­kre­ce s vy­uži­tím intra­ve­nózní­ho glu­kó­zo­vé­ho to­le­ranč­ní­ho tes­tu s frekventním odbě­rem vzor­ků a by­la mu udě­le­na vě­dec­ká hod­nost CSc. (1996). Ha­bi­li­to­val se na 2. LF UK pro obor vnitř­ní lé­kař­ství pra­cí Dia­gnos­ti­ka inzu­lí­no­vé re­zi­sten­ce a je­jí kli­nic­ké vy­uži­tí (1997) Po pro­mo­ci nej­prve pů­so­bil ja­ko se­kun­dár­ní lé­kař po­stup­ně na in­ter­ní, chi­rur­gic­ké a in­fekč­ní kli­ni­ce FN U sv An­ny v Br­ně (1981–1983) a po­té ve FN v Mo­to­le v Pra­ze, nej­prve na od­dě­le­ní in­fek­čních žlou­te­nek, po­slé­ze na in­ter­ním kli­ni­ce (od 1984), kde byl po­zdě­ji ve­dou­cím lé­ka­řem JIMP (1990–1999); ja­ko od­bor­ný asis­tent (1992–1997), po­té do­cent (od 1997) a po­slé­ze před­nos­ta in­ter­ní kli­ni­ky 2. LF UK (1999–do­po­sud). Je au­to­rem ne­bo spo­lu­auto­rem při­bliž­ně 70 člán­ků (z to­ho asi 10 s impakto­vým fak­to­rem), při­bliž­ně 1 mo­no­gra­fií (např.) a asi 15 ka­pi­tol v mo­no­gra­fiích. Je před­se­dou Čes­ké diabe­to­lo­gické spo­leč­nos­ti, Čes­ká spo­leč­nost pa­rente­rální a ente­rální vý­ži­vy a inten­ziv­ní me­di­cí­ny, Čes­ká revma­to­lo­gická spo­leč­nos­ti ČLS JEP a Euro­pean Asso­tia­tion for the Stu­dy of Dia­be­tes.

doc. MUDr. He­le­na Něm­co­vá,CSc. (1948)

jp_31955_f_3
jp_31955_f_3

Pro­mo­va­la na LF MU (teh­dy J. E. Pur­ky­ně) v Br­ně (1977). Slo­ži­la atesta­ci 1. a 2. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1980 a 1985). Ohá­ji­la kan­di­dát­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Vý­znam po­hy­bo­vé­ho re­ži­mu v léč­bě hy­per­ten­ze a by­la jí udě­le­na vě­dec­ká hod­nost CSc. (1987). Ha­bi­li­to­va­la se na LF MU pro obor vnitř­ní lé­kař­ství pra­cí na té­ma Fy­zio­lo­gic­ké a pa­to­lo­gic­ké for­my zbyt­ně­ní le­vé ko­mo­ry (1996). Od pro­mo­ce pů­so­bi­la na II. in­ter­ní kli­ni­ce ve FN U sv. An­ny v Br­ně, nej­prve ja­ko se­kun­dár­ní lé­kař­ka (1977–1980), po­té tam­též ja­ko od­bor­ná asis­tent­ka LF MU (1980–1996) a po­slé­ze ja­ko do­cent­ka (1996–do­po­sud). Je au­tor­kou ne­bo spo­luau­torkou při­bliž­ně 145 pub­li­ka­cí in extenso (u 41 ja­ko prv­ní au­tor, z to­ho 16 uve­řej­ně­no v impakto­va­ných ne­bo excerpo­va­ných ča­so­pi­sech), spo­luau­torkou 3 mo­no­gra­fií. Je člen­kou vý­bo­ru Pra­cov­ní sku­pi­ny Kardio­vasku­lární re­ha­bi­li­ta­ce a Pra­cov­ní sku­pi­ny Pre­ven­tiv­ní­ho lé­kař­ství, a dá­le je člen­kou Pra­cov­ní sku­pi­ny Echo­kardiogra­fie Čes­ké kardio­lo­gické spo­leč­nos­ti, člen­kou Čes­ké internistické spo­leč­nos­ti ČLS JEP a Čes­ké spo­leč­nos­ti pro hy­pertenzi.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (1957)

jp_31955_f_4
jp_31955_f_4

Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1982). Po promoci působil a dosud působí ve FN U sv. Anny v Brně, a to nejprve na II. interní klinice (1982–2002), poté na I. interní klinice (2002–2003) a pak znovu na I. interní klinice (2004–doposud). Získal atestace 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985 a 1989). Obhájil disertační práci Význam dlouhodobého tělesného tréninku u nemocných po rekonstrukční operaci koronárního řečiště a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1992). Habilitoval se prací Nové možnosti ultrazvukového vyšetření při rozpoznání poškozené funkce levé komory srdeční (1996). Jako první autor je uveden u 33 článků a jeho 14 článků bylo uveřejněno v impaktovaných časopisech. Je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Jo­la­na Li­poldo­vá (1974)

jp_31955_f_5
jp_31955_f_5

Pro­mo­va­la na LF MU v Br­ně (1999). Slo­ži­la atesta­ci 1. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1999). V rám­ci postgra­duální­ho dokto­randské­ho stu­dia při­pra­vu­je di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Echo­kardiogra­fie při bi­ventri­ku­lární kardiosti­mu­la­ci. Od pro­mo­ce pů­so­bí na I. in­ter­ní kardio–angio­lo­gické kli­ni­ce FN U sv. An­ny v Br­ně. Je au­tor­kou a spo­luau­torkou 11 od­bor­ných člán­ků (u 2 je prv­ní au­tor­ka), ví­ce než 50 před­ná­šek (z to­ho 18 ja­ko prv­ní au­tor­ka). Je člen­kou Čes­ké kardio­lo­gické spo­leč­nos­ti.


Štítky
Dětská kardiologie Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se