Představení nového pracoviště – Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol


Autoři: Milan Kvapil 1;  Martina Nováková 1,2;  Hana Kubátová 2
Působiště autorů: Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol 1;  Centrum následné péče FN Motol 2
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 3: 178-180
Kategorie: Zprávy, informace

Dne 1. května 2021 byla ustanovena z rozhodnutí děkana 2. LF UK prof. MUDr. Vladimíra Komárka, DrSc., a ředitele FN Motol JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, nová klinika – Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol (GIK). Klinika je lokalizována v budovách Centra následné péče FN Motol (CNP).

Současný stav, plány a vize

Na lůžkovém oddělení GIK nyní probíhají potřebné rekonstrukce, vlastní provoz bude zahájen od 1. 11. 2021. Prozatímní základní kapacita kliniky je 25 lůžek, v budoucnosti počítáme s jejich rozšířením.

Lůžka jsou určena pro krátkodobou hospitalizaci geriatrických pacientů, počítáme s maximální dobou pobytu mezi 8–10 dny. Během pobytu bychom rádi nemocným nabídli komplexní péči zejména ve čtyřech základních oblastech:

 1. zhodnocení celkového stavu s akcentací potřebných vyšetření určených pro geriatrické pacienty (komplexní geriatrické vyšetření);
 2. zhodnocení rehabilitačního poten-ciálu a zahájení intenzivní rehabilitace včetně ergoterapie a logopedické péče (například pacienti po úrazech, cévních mozkových příhodách apod.);
 3. příprava geriatrických pacientů k operačním a jiným invazivním výkonům (předoperační vyšetření a příprava před plánovanými zákroky – např. endoskopie, kardiologické výkony apod.);
 4. zhodnocení stavu pro případnou sociální péči a její zajištění.

Základní profil typických nemocných, kterým můžeme naše služby nabídnout s představou, že z námi poskytnuté nabídky budou nejvíce profitovat, je limitován, případně definován požadavkem alespoň částečně zachovalých kognitivních funkcí. Očekáváme naplnění následujících cílů: komplexní vyšetření indikované ošetřujícím lékařem, stanovení základních diagnóz, navržení dalšího postupu, který bude odpovídat třem základním liniím – pacient bude propuštěn ve zlepšeném stavu do domácí péče; pacient bude předán k další léčbě na některé z pracovišť FN Motol (máme na mysli zejména chirurgické obory); konečně, s pokorou a reálným pohledem na možnosti současné medicíny, musíme počítat s tím, že se v některých případech naše snaha nesetká s úspěchem a pacient bude vyžadovat dlouhodobou péči ve zdravotnickém zařízení. Pak bude přeložen na lůžka CNP s minimální zátěží zejména pro nemocné, protože jak jsme výše uvedli, klinika i centrum jsou lokalizovány v jednom traktu.

Postupně realizujeme naše představy o vzniku pracoviště, které nabídne pacientům vyššího věku komplexní služby v podobě diferencované péče s cílem optimalizovat strukturu pracoviště podle potřeb nemocných. Stávající lokalizace je naprosto ideální pro naplnění našich cílů. Na jednom místě (ve dvou budovách vzájemně propojených nejen funkčně, ale i prostorově) je 25 lůžek nové GIK a 306 lůžek CNP. Aktuálně zprovozňujeme ultrasonografické laboratoře (echokardiografii, břišní ultrasonografii a duplexní sono pro angiologická vyšetření). V přízemí budovy se nachází pracoviště Kliniky zobrazovacích metod s novým rtg přístrojem, který bude plně k využití pro pacienty GIK a CNP. Protože lékaři obou pracovišť mají licence pro řadu odborností, snažíme se kromě nasmlouvání geriatrických kódů i o kódy pro obory vnitřní lékařství, zejména endokrinologie, diabetologie a angiologie.

Minulost – co předcházelo vzniku pracoviště

Přestože si velmi dobře uvědomujeme záludnost odhadování budoucího vývoje, začali jsme přemýšlet o našem projektu již zhruba před 3–4 roky. Naše přesvědčení, že projekt má hluboký smysl (zejména etický, ale i odborný a ekonomický), se opíralo především o naše klinické zkušenosti (pozorování), demografický vývoj a sledování faktických dopadů úspěchů medicíny, která výrazně prodloužila naději na dožití i v naší republice o 12–20 let.(1–7) Protože jsme si byli jistí, že fakta nelžou (naštěstí medicína je založena v současnosti na vědeckých základech), byli jsme přesvědčeni, že se nám realizace našeho projektu podaří.

Co podpořilo naše přesvědčení?

Naše klinická zkušenost. Na lůžkách Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol se postupně zvyšoval podíl hospitalizovaných geriatrických pacientů. Z pozorování bylo zřejmé, že se etabluje nová podskupina nemocných vyššího věku, kteří mají zachovalé kognitivní funkce na dobré úrovni, ale potřebují nejen rychlé vyšetření, ošetření, ale i komplexní zhodnocení svého stavu s ohledem na specifika geria-trického profilu, a zejména potřebují intenzivní rehabilitaci. Těm sice za běžných podmínek poskytla interna dobré služby, ale současně by péče, která nabídne profil poskytovaných služeb „ušitých na míru“ jejich věku, mohla být úspěšnější. Mohla by zkrátit hospitalizaci, výrazně zlepšit kvalitu života a zvýšit pravděpodobnost časné diagnostiky závažných onemocnění.

Evidence-based medicine. Pro oporu našeho přesvědčení jsme nenalezli validní studie. Je k dispozici mnoho kvalitních prací, které však nepopisují naši konkrétní představu.(8–10) Věřili jsme však, že naše cesta je správná. Již mnohokrát v minulosti se nám potvrdilo, že pokud snahy o vznik nových pracovišť nebo zavedení nových metod vycházejí z pochopení reál-ných potřeb pacientů a vývoje prostředí, je naše snaha vždy korunována úspěchem. Realizace našich představ a snů totiž záleží pouze na nás. A sobě jsme věřili.

Potřeba komplexity.(11) Nejen primární snaha o zlepšení péče o pacienty nás vedla ke snaze založit GIK. Nově vzniklé pracoviště by mělo aktivně participovat na výuce mediků, zdravotních sester a fyzioterapeutů (přednášky, semináře a praktická cvičení). Předpokládáme, že se postupně rozvine i vědecká činnost. A taktéž doufáme, že se podaří naplnit i podmínky pro akreditaci vyššího stupně vzdělávání v oboru geriatrie.

Budoucnost – čeho bychom chtěli dosáhnout

Rádi bychom v prvé řadě dotáhli běžný provoz lůžkové stanice k maximálně možné dokonalosti, organizaci a samozřejmosti. Přijímáme nové lékaře a sestry, což znamená, že hlavním úkolem je implementace kultury pracovního prostředí, která je nám blízká (otevřenost, pracovitost, současně lidské pochopení; důslednost a přísnost v dodržování pravidel kvalitní péče, naslouchání všem potřebám personálu; pochopení skutečnosti, že vše, co děláme, má smysl pouze tehdy, když si můžeme říci, že na konci je pomoc pacientům). Mezi hlavní cíle patří:

Vypracování intenzivních režimů pro jednotlivé typové pacienty.

Vytvoření týmu lékařů, kteří budou velmi dobře ovládat vyšetřovací přístrojové metody, abychom byli v této oblasti soběstační.

Vytvoření propracovaného systému péče o nemocné, který nabídne kontroly zdravotního stavu po propuštění z hospitalizace (telefonické i prezenční). Zavedení telemonitoringu.

Zprovoznění komplexní ambulantní péče postavené na čtyřech odbornostech – geriatrii, vnitřním lékařství, angiologii a diabetologii/endokrinologii.

Zařazení důsledné onkologické prevence, resp. včasné diagnostiky (rostoucí příčina úmrtí, v řadě dekád převyšující kardiovaskulární nemoci).

Chceme připravit řadu vědeckých projektů. Témata vycházejí z našich možností a skutečnosti, že se každý z nás velmi dobře orientuje v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství. Z naší zkušenosti víme velmi dobře, že právě témata inspirovaná překryvem oblastí jednotlivých oborů (podoborů) jsou ta nosná, která mohou poskytnout nové informace, a dokonce i nové pohledy na celou řadu medicínských problémů.

Rádi bychom postupně proměnili výuku geriatrie pregraduální i postgraduální. Formálně by měla plně využívat technologie, které jsou nyní k dispozici (výuka online), měla by akcentovat aktivní přístup mediků (nejvyšší stupeň nabytých dovedností a znalostí – nejen se naučit, ale v reálném světě „si to vyzkoušet“). Chceme proškolit ty z našich spolupracovníků, kteří budou chtít, v základech vysokoškolské pedagogiky. Jednoduše – naše výuka by měla odpovídat začátku třetího tisíciletí nejen formou, ale i obsahem.

Závěr

Podařilo se nám udělat první krok k uskutečnění našich představ, a nebojíme se napsat, našich snů. Jsme přesvědčeni, že náš projekt má smysl, odpovídá současným reálným možnostem, a zejména potřebám pacientů. Naše představa se dá shrnout do několika vět. Snažíme se o vznik nového etalonu komplexní péče o geriatrické pacienty, jejímž základem je vzájemně funkčně a personálně propojené pracoviště CNP a GIK, které si samo zabezpečuje základní služby včetně diagnostického komplementu a současně úzce spolupracuje se všemi klinikami a odděleními Fakultní nemocnice Motol. Svým rozsahem by to měla být malá nemocnice ve velké nemocnici. A věříme, že přinese zejména prospěch pacientům.

Pevně doufáme, že za rok touto dobou se budeme na stránkách Geriatrie a gerontologie moci s vámi podělit o naše první výsledky. Držte nám palce :-)! 

Korespondenční adresa:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

V úvalu 84

150 00 Praha 5

e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Od r. 1983 působí ve FN Motol. Podílel se na vzniku Jednotky intenzivní péče, založil diabetologickou poradnu, později Diabetologické centrum, jehož je vedoucím lékařem. V roce 1999 se stal přednostou Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol. Složil atestaci z vnitřního lékařství, diabetologie, diabetologie a endokrinologie a následně z geriatrie. Jako dlouholetý předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP významně napomohl prosazení nového pojetí diabetologie jako komplexní péče o pacienty s diabetem. Stál u zrodu Národního diabetologického informačního systému. Je prezidentem Diabetické asociace ČR, významně se podílí na edukaci v oblasti diabetologie – připravil cca 150 publicistických pořadů pro Českou televizi. Je pořadatelem kongresů Mýty, omyly pravdy v diabetologii a Aktuality v diabetologii. V roce 2021 byl jmenován přednostou Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.


MUDr. Martina Nováková

Atestovala z vnitřního lékařství (1995 a 2000) a z geriatrie (2011). V letech 1992–2009 pracovala na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol (sekundární lékař, interní konziliář pro 1. ortopedickou kliniku FN Motol, vedoucí lékař interní ambulance). V období 2009–2012 působila jako primářka Nemocnice následné péče Třebotov. Od roku 2012 je primářkou Centra následné péče FN Motol. V současnosti se připravuje na obhajobu titulu Ph.D. Je místopředsedkyní výboru ČGGS pro následnou a dlouhodobou péči.

MUDr. Hana Kubátová

Atestovala z vnitřního lékařství (1994 a 1998). Je držitelkou funkční licence pro enterální a parenterální výživu a interní metabolickou péči. V letech 1992–2003 pracovala na Interní klinice FN Motol, většinu této doby jako lékař Jednotky intenzivní metabolické péče, v období 2003–2018 jako interní konziliář pro ORL kliniku FN Motol. Od ledna 2018 je zástupkyní primáře Centra následné péče FN Motol.


Zdroje
 1. Jurašková B. Nárůst počtu seniorů – hrozba, nebo výzva pro současnou medicínu? Geri a Gero 2020; 9(1): 53–54.
 2. https://www.czso.cz/csu/czso/seniori.
 3. https://www.uzis.cz/res/f/008309/demozem2018.pdf.
 4. Holmerová I, Procházka P. Lze v České republice poskytovat integrovanou péči? Poznatky z dlouhodobého akčního výzkumu. Geri a Gero 2016; 5(2): 86–89.
 5. Weber P. Stárnutí staré společnost (seniorizace) a geriatrizace medicíny. Geri a Gero 2018; 7(4): 152–155.
 6. Fukuyama F. Velký rozvrat. Lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. Praha: Academia 2006.
 7. ČSÚ. Proměny věkového složení obyvatel ČR v letech 2001–2050. Praha 2019. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100.
 8. Waageová A. Systém managementu kvality dlouhodobé péče v ČR. Vysoká škola ekonomická 2012.
 9. Bláhová J, Holmerová I. Potřeby starších lidí v nemocniční péči – analýza výsledků review české literatury. Geri a Gero 2018; 7(3): 113–116.
 10. Dědková Z, Hegerová P, Jurašková B, Sobotka L. Aktivní přístup k akutně hospitalizovanému geriatrickému pacientovi jako prevence ztráty svalové hmoty a soběstačnosti Geri a Gero 2017; 6(2): 69–74.
 11. Coveney P, Highfield R. Mezi chaosem a řádem: hranice komplexity: hledání řádu v chaotickém světě. Praha: Mladá fronta 2003.
Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se