Moje stáří: projekt prevence kardiovaskulárního rizika a demence


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2018, 7, č. 4: 178-181
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Jak jsme již psali v minulém čísle časopisu, projekt Moje stáří je zaměřen na aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a demence a o možnostech prevence a léčby.

Měření arteriální tuhosti

V rámci zlepšení péče o naše zákazníky jsme rozšířili současně poskytované poradenské služby v lékárnách Moje lékárna i o možnost konzultací ohledně posouzení arteriální tuhosti – stáří cév a míry kardiovaskulárního rizika. Primárním cílem je tedy identifikovat jedince ohrožené rizikovými faktory a upozornit je na zvýšené kardiovaskulární riziko a doporučit jim vyšetření v ordinaci ošetřujícího lékaře. V rámci konzultací za pomocí dotazníku zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouřeni, hypertenzi, diabetes, obezitu, nezdravé stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity. Poté je zaznamenán výsledek měření stáří cév. Jedná se o klinicky ověřenou metodu posouzení arteriální tuhosti změřením rychlosti aortální pulzní vlny (Pulse Wave Velocity – PWV), která je významným nezávislým biomarkerem pro progresi kardiovaskulárních onemocnění a jeho měření je doporučováno mezinárodními společnostmi kardiologie a hypertenze.

Měření stáří cév provádíme přístrojem Agedio B900, který je ověřený v četných klinických studiích publikovaných v nejprestižnějších medicínských časopisech (American Journal of Hypertension, European Heart Journal, Journal of Hypertension, Atherosclerosis, Hypertension research, Angiology, PLOS ONE atd.). Je validovaný v komparativních studiích s intra-aortálními invazivními metodami a CMR (Hypertens Res. 2016 Oct 20. doi: 10.1038/hr.2016.132; Blood Press Monit. 2013 Jun;18(3): 173–6; Hypertension Research 2012, 35 (10), 980–987; PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0116862 January 22, 2015) a získal nejvyšší A/A stupeň validace dle nejpřísnějších kriterií BHS (British Hypertension Society).

Určení stáří cév

Kromě arteriální tuhosti, tzv. stáří cév, jsou výsledkem měření i výstupy pro lékaře s ukazateli dalších parametrů hemodynamiky (centrální – aortální krevní tlak, srdeční výdej, periferní rezistenci řečiště atd.). Obdobný program běží v EU v Holandsku, Německu, Španělsku, Švýcarsku, ale také už druhým rokem i v ČR. Cílem tohoto preventivního programu je upozornit na možná rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi. Bylo zjištěno, že lidé mnohem zodpovědněji reagují na informaci „Stáří vašich cév je o 8 let vyšší než u vašich vrstevníků“ než na informaci „Váš krevní tlak je 180/100 mmHg“.

Předpokládáme, že se tím zvýší spolupráce pacientů v oblasti životosprávy, což je jeden z hlavních předpokladů úspěšné léčby, a tím i prevence KV příhod. Dle zkušeností ze zahraničí očekáváme, že výsledky většiny jedinců budou standardní a odpovídat riziku zdravých lidí mapovaných dle jejich věkové skupiny (odhadem dle zkušeností 75 %). Objeví-li se osoby s nápadnými, zvýšenými hladinami rizika, doporučíme, aby vyhledaly odbornou lékařskou péči a získaly kvalifikované a úplné posouzení rizik. Naše služba představuje pouze preventivní přístup a v žádném případě nemá nahradit lékařskou prohlídku.

Posouzení mozkového stáří

Projekt Moje stáří si však neklade za cíl pouze osvětu v oblasti kardiovaskulárních rizik, ale i v oblasti duševního zdraví. Díky prodlužujícímu se věku, změnám životního stylu a prostředí narůstá riziko degenerativních onemocnění mozku. I z těchto důvodů plánujeme měření stáří cév rozšířit o možnost posouzení mozkových asociací – mozkového stáří a tím i míru rizika postižení nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, kterým je demence. Počty pacientů s diagnózou demence každým rokem narůstají. V České republice již dnes žije více než 150 000 osob s diagnózou demence. V současnosti neexistuje efektivní léčba, a proto je pro udržení kvality života pacientů zcela zásadní včasná diagnóza umožňující zmírnit dopady onemocnění. Primárním cílem je i zde identifikace jedinců bez příznaků, případně s nespecifickými příznaky, které nepřisuzují demenci, a upozornit je na zvýšené riziko a doporučit další konzultaci v případě nutnosti u jejich lékaře nebo v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Pro stanovení raných příznaků demence plánujeme použít inovativní nástroj EnCare Congnitive Association Test (ECAT), který pro komunikaci s klienty využívá, na rozdíl od klasických dotazníků, barvové škály. Tento jednoduchý online test využívá pro odpovědi techniku barvově-slovních asociací. Ve studii publikované v Health Technology letters byl způsob sběru dat za pomoci barvové škály ohodnocen jako velmi vhodný pro seniory i seniory s mírnou kognitivní poruchou (Boyd Adele, et al.: „Community-based trials of mobile solutions for the detection and management of cognitive decline”, Healthcare Technology Letters (2017); 4(3): 93)


Výsledek analyzuje tři různé typy zjištění, které byly identifikovány u pacientů s diagnózou demence – tj. odlišnou reakční dobou na předkládané podnětové slovní pojmy, tendenci se sociálně izolovat a zvýšené množství inkoherentních izolovaných asociací. Měření asociací vyhodnocuje, jak náš mozek pracuje s předkládanými impulzy, vyhodnocuje soudržnost odpovědí a jejich běžnost či odlišnost od srovnávací skupiny. Odlišnosti v oblasti asociací mohou znamenat riziko počínající kognitivní poruchy, pro kterou je zachycení v raném stadiu z hlediska dalšího terapeutického postupu klíčové. Měření mozkových asociací tedy může upozornit na počínající „problém“, který lze řešit v lékárně pomocí odborného doporučení magistra farmacie či je již nutná konzultace u odborníka/ lékaře.

Cílem je včasná diagnóza

Jsme si vědomi, že neexistuje žádný test, který by přinesl jasný a stoprocentně jednoznačný výsledek. Je ale také potřeba vyvrátit všechny ostatní možnosti, které by ukazovaly na jinou nemoc způsobující demenci. Diagnózu Alzheimerovy choroby může učinit lékař, který je s touto problematikou obeznámen a má s ní zkušenosti. Očekáváme, že výsledky většiny testovaných jedinců budou standardní a budou odpovídat riziku zdravých lidí mapovaných podle jejich věkové skupiny a pohlaví. Objeví-li se osoby s nápadnými, zvýšenými hladinami rizika (očekáváme max. 10 % z testovaných) doporučíme, aby si u svého lékaře vyžádaly lékařskou odbornou péči a získaly kvalifikované a úplné posouzení svého stavu. Test je ve fázi funkčního prototypu a byl vyvinut ve spolupráci s odborníky České alzheimerovské společnosti a university v Ulsteru. Více najdete na www.en-care.com. (zdroj: MUDr. Filip Brodan, EnCare GmbH.)


Tab. 1. Složení testované skupiny (N=1839) podle věku a pohlaví
Složení testované skupiny (N=1839) podle věku a pohlaví

I když zatím není jasné, zda zlepšení stavu cév dokáže přímo zastavit postup demence, bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokážou zpomalit pokles poznávacích funkcí (tedy naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení). To samé, co má blahodárný vliv na naše srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence.

Proto jsme v rámci poskytovaných konzultací doplnili dotazník kardiovaskulárního rizika i o informace typu úraz hlavy nebo dosažené vzdělání. Testované osoby jsou poučeny ohledně změny životního stylu v oblasti stravy, pohybu a upozorněny na rizika stresu, kouření, nadváhy, zvýšeného cholesterolu, zvýšeného krevního tlaku a rizika cukrovky.

Výsledky konzultační činnosti

Konzultační činnost probíhá pro veřejnost na nejsnáze dostupných místech, tedy ve vybraných lékárnách Moje lékárna, v mobilních poradnách na poliklinikách (více na rezervace.mojelekarna.cz), v obchodních centrech v rámci Dnů paměti a ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou RBP i v prostorách výrobních firem. Díky umístění mobilních poraden v místech s vysokou frekvencí obyvatel má projekt nízkoprahový charakter – lidé nemusejí překonávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách odborných kontaktních míst. Doposud proběhlo více než 1800 konzultací.


V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny první výsledky z dotazníků, kdy výstupem bylo ohodnocení míry kardiovaskulárního rizika na základě posouzení rizikových faktorů: věk, pohlaví, genetická zátěž, kouřeni, hypertenze, diabetes, BMI, nezdravé stravovací zvyklosti a nedostatek fyzické aktivity a stanovení stáří cév na základě měření. Další výstupy včetně posouzení mozkových asociací – mozkového stáří, budou prezentovány v následujícím vydání.

Tab. 2. ,graf 1 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle diagnostikovaného diabetu
,graf 1 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota
z měření stáří cév podle diagnostikovaného diabetu

Tab. 3. ,graf 2 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI muži
,graf 2 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI muži

Tab. 4. ,graf 3 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI – ženy
,graf 3 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI – ženy

Ve skupině osob s diagnostikovaným diabetem a bez diabetu je mezi nimi výrazný rozdíl jak ve skupině mužů, tak i žen. I když je diabetes pouze jedním z rizikových faktorů, i další hodnoty, jako je BMI a další, výrazně zvyšují celkové kardiovaskulární riziko a i hodnoty průměrného stáří cév jsou výrazně vyšší.

Pokud posuzujeme samostatně BMI jak u mužů, tak i u žen, je vidět se stoupajícím BMI vyšší kardiovaskulární riziko i stáří cév, i když u žen v kategorii BMI nad 30 není tak vysoký posun do vysokého rizika, větší zastoupení je v kategorii středního rizika.

Tyto výsledky, vycházející z dat nad 1800 osob, jsou primární náhledem na možnosti porovnání. Chybí pohled například přes míru sportovní aktivity, zdravé stravování apod. V testování budeme pokračovat a připravujeme podrobnější porovnání většího souboru dat s doplněním i o stáří mozku – měření mozkových asociací.

Mgr. Karel Šlegr

ředitel pro marketing a strategii

Sanovia, a. s.

karel.slegr@mojelekarna.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se