Otevřený dopis mladých geriatrů k novele specializačního vzdělávání


Autoři: MUDr. MUDr. Hana Vaňková Dana Hrnčiariková, Ph.D. 1,2 1,3;  MUDr. Zuzana Šnajdrová 1,4
Působiště autorů: sekce mladých geriatrů, ČGGS ČLS JEP 1;  Gerontologické centrum a 3. LF UK Praha 2;  III. interní gerontometabolická klinikaFN Hradec Králové 3;  Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha 4
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 2: 107-108
Kategorie: Zprávy

V únoru 2016 byl zveřejněn vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Mezi základními obory v tomto návrhu chybí geriatrie.

Dopis reagující na návrh novely vznikl z iniciativy sekce mladých geriatrů České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP (ČGGS)

Znění dopisu na další stránce

Děkujeme za podporu předsedkyni ČGGS, doc. MUDr. Holmerové, Ph.D., v této aktivitě. Velmi si vážíme podpory kolegyň a kolegů z lékařských fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity a z mnoha klinických pracovišť Čech a Moravy, kteří se připojili svými podpisy a dopis aktivně šířili ve svém okolí. Jmenovitě děkujeme paní primářce Bielakové a paní primářce Novákové.

Dík patří studentům všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, jejichž nadšení pro obor geriatrie a odhodlání veřejně vyjádřit svůj názor bylo počáteční inspirací pro autorky textu dopisu. A to zejména MUC. Víchové, MUC. Honzíkové, MUC. Tauchmanové z 3. LF UK. Povzbuzením je vyjádřená podpora geriatrie jako základního oboru od odborných společností, počínaje Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, sdružením Mladí praktici a Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP.

Ke dni 12. 4. 2016 se pod otevřený dopis podepsalo 461 lékařů a studentů všeobecného lékařství, mezi nimi lékaři v atestační přípravě geriatrie. Jednoznačný zájem mladých a jejich přesvědčení o potřebnosti realizovatelné atestační přípravy je nadějí pro budoucnost oboru geriatrie.

Dopis byl odeslán ministrovi zdravotnictví ČR a osobně předán předsedovi Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Spolupráce sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP a sdružení Mladí lékaři – Setkání s předsedou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR

Sdružení Mladí lékaři ve svém stanovisku upozorňuje na další problematické aspekty novely, současně se hned v prvním bodě svého stanoviska výslovně staví za obor geriatrie. Stanovisko Mladých lékařů bylo zasláno všem poslancům PSP ČR, je zveřejněno v tisku a nawww.mladilekari.com.

Dne 19. 4. 2016 proběhlo setkání předsedy Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., a delegátů sdružení Mladí lékaři. Bylo diskutováno stanovisko Mladých lékařů k novele. MUDr. Vaňková předala předsedovi Výboru pro zdravotnictví dopis mladých geriatrů. Setkání proběhlo ve vstřícné atmosféře. Klíčový bod jednání byl následující: „Mladí lékaři považují za zásadní problém novely přeřazení řady základních oborů z oborů základních do nástavbových, a to i těch, které jsou běžně v jiných zemích EU obory základními (např. většina interních oborů, nukleární medicína, geriatrie), což přináší velké riziko ohrožení kvality péče a její dostupnosti v těchto odbornostech.“

V době uzávěrky aktuálního čísla časopisu Geriatrie a gerontologie návrh novely čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


Výbor pro zdravotnictví

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Malostranské nám. 7/19

118 26 Praha 1

V Praze 12. dubna 2016

Věc: podpora zachování geriatrie jako základního oboru specializačního vzdělávání lékařů – novela zákona 95/2004 Sb.

Vážený pane předsedo, vážení členové Výboru pro zdravotnictví,

V tomto otevřeném dopise vyjadřujeme své znepokojení nad vyřazením geriatrie ze seznamu základních oborů v novele zákona 95/2004 Sb. V kontextu probíhajícího významného demografického posunu je zjevné, že bude přibývat občanů v nejvyšších věkových skupinách, jejichž potřeby jsou specifické, nespadají do odbornosti orgánově specifických oborů. Potřeba specialistů v geriatrii roste, a to ve všech složkách i z pohledu potřebného rozvoje koncepce péče. Geriatrická medicína má mj. potenciál předcházet rozvoji nesoběstačnosti a komplikacím onemocnění u pacientů vysokého věku a snižovat tak preventabilní náklady zdravotního a sociální systému.

Aktuální verze novely by vedla k prodloužení a zúžení cesty ke geriatrické atestaci. Pro zájemce o obor by představovala zásadní překážku a vedla by k prohloubení nedostatku odborníků geriatrů. Mezi iniciátory a signatáři dopisu jsou mladí lékaři a studenti všeobecného lékařství na lékařských fakultách ČR, kterých se tyto změny bezprostředně týkají. Otevřený dopis podepsalo k dnešnímu dni celkem 461 signatářů.

Předatestační příprava v geriatrii by nejen trvala déle, ale současně je v aktuálním návrhu zúžena na pouhou nástavbu na interní specializaci. To je v rozporu s koncepcí oboru, který je svou povahou komplexní, zahrnuje celostní pohled na polymorbidního pacienta vysokého věku, intervenuje geriatrické syndromy, klade důraz na funkční evaluaci stavu a intervence s cílem zlepšení zdraví, kvality života a soběstačnosti, a tedy i optimální alokaci zdrojů. Geriatrie je v ČR od r. 1983 základním klinickým oborem, který využívá vlastní metody a též poznatky neurologie, všeobecného lékařství, interny, psychiatrie, ortopedie, v integrované péči spolupracuje s nelékařskými obory. Je základním oborem ve většině států Evropské unie

Žádáme o zařazení geriatrie do seznamu základních oborů specializačního vzdělávání lékařů. Žádáme o zachování obou dosud možných cest ke specializaci v geriatrii, tedy možností navázat na základ interní nebo základ všeobecného praktického lékařství. Tento postoj je v souladu se stanoviskem Rady vlády pro seniory, České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP, Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a v neposlední řadě je v souladu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc, který 3. 2. 2016 schválila vláda.

Jsme přesvědčeni, že zachování geriatrie jako základního oboru je důležitým předpokladem potřebné kvalitní péče pro stárnoucí populaci České republiky.

MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D., MUDr. Zuzana Šnajdrová, MUDr. Hana Vaňková, PhD.

Sekce mladých geriatrů České gerontologické a geriatrické společnosti


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×