Faktory ovlivňující vznik a vývoj invazivníhomeningokokového onemocnění a vznik nosičstvíNeisseria meningitidis – výsledky celorepublikovéprospektivní dotazníkové studie případů a kontrol


Factors Influencing the Genesis and Development ofInvasive Meningococcal Disease and Carriership of Neisseria meningitidis – Resultsof Nationwide Prospective Questionnaire Survey of Cases and Controls

The nationwide prospective questionnaire study of cases and controls was implemented during theperiod from October 1996 till May 1998. Thirty-nine districts participated (=54.2% of district hygienestations) and 107 invasive meningococcal diseases were included in the study (=76.9% of diseasesrecorded during the given period in the Czech Republic by active surveillance). A total of 390subjects were included in the study – 107 with invasive meningococcal diseases, 211 healthy controlsand 72 healthy carriers of Neisseria meningitidis. This is the first study in the Czech Republic whichanalyzes comprehensively socioeconomic, health and stress factors in relation to the genesis anddevelopment of invasive meningococcal disease or carriership of N. meningitidis. The relationshipbetween these factors and meningococcal disease or carriership was evaluated by the chi squaretest: odds ratio (OR) and statistical significance (p for chi square – Yates correction or Fischer’sexact test). For the development of invasive meningococcal disease in particular, risk factors aresignificant (p < 0.05) which at the time weaken the overall resistance of the organism: febrilediseases, respiratory diseases, other diseases, exertion, exposure to cold, mental stress, other stress,injury, staying in places outside the home on brigades, training courses, stay in crowded premises.As to long-term factors the development of the disease is influenced by a contaminated environment,passive smoking and lower education of the mother which indicates a different lifestyle. Conversely,factors negatively correlated with the development of the disease are active participation in sportsand favourable economic conditions. For death: significant risk factors (p < 0.05) are also factorswhich weaken the resistance of the organism: exertion, mental stress, other stress (= alcoholconsumption), staying outside the home on brigades, training courses etc. For carriership riskfactors are significant (p < 0.05) when the mucosal membranes of the upper airways are impaired(staying in a dusty environment, in smoke-filled rooms, contaminated atmosphere, active smoking,passive smoking) and factors where contact with other people is frequent (overcrowded rooms,multi-generation housing, use of public transport, staying outside the home on brigades, trainingcourses etc.). A risk factor is also lower education of parents which indicates a different lifestyle.Conversely, factors negatively correlated with carriership are favourable economic conditions,frequent outdoor stay and active participation in sports. By comparison of factors significantlyassociated with the development of invasive meningococcal disease or carriership data are assem-bled for the implementation of effective preventive measures.

Key words:
invasive meningococcal disease – carriership of Neisseria meningitidis – risk factors.


Autoři: P. Křížová 1;  B. Kříž 2,3;  Účastníci Prospektivní Studie 4
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha 2 Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha 3 Oddělení epidemiologie, Centrum preventivního lékařství, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 4, s. 140-152
Kategorie: Články

Souhrn

Celorepubliková prospektivní dotazníková studie případů a kontrol probíhala v období od října1996 do května 1998. Účastnilo se jí 39 okresů (= 54,2% zapojení OHS do studie) a bylo do ní zařazeno107 invazivních meningokokových onemocnění (= 76,9 % onemocnění zjištěných za uvedené obdobív České republice pomocí aktivní surveillance). Celkem bylo do studie zařazeno 390 osob, z toho 107invazivních meningokokových onemocnění, 211 zdravých kontrolních osob a 72 zdravých nosičůNeisseria meningitidis. Tato studie je první v České republice, která komplexně analyzuje faktorysocioekonomické, zdravotní a zátěžové ve vztahu ke vzniku a vývoji invazivního meningokokovéhoonemocnění či vzniku nosičství N. meningitidis. Vztah mezi těmito faktory a meningokokovýmonemocněním či nosičstvím byl hodnocen c 2 -testem: odds ratio (OR) a statistická významnost (p)pro c 2 (Yatesova korekce či Fischerův exaktní test). Pro vznik invazivního meningokokovéhoonemocnění jsou statisticky významně rizikové (p < 0,05) zejména faktory, které aktuálně oslabujícelkovou odolnost organismu: horečnaté onemocnění, respirační onemocnění, jiné onemocnění,námaha, prochladnutí, psychická zátěž, jiná zátěž, úraz, pobyt mimo domov na akcích typu brigáda,výcvik apod., pobyt v přeplněných místnostech. Z dlouhodobě působících faktorů má vliv na vznikonemocnění znečištěné životní prostředí, pasivní kouření a nižší vzdělání matky, které indikujeodlišný životní styl. Naopak, faktory v negativní korelaci ke vzniku onemocnění jsou aktivnísportování a dobré ekonomické podmínky. Pro vznik úmrtí jsou statisticky významně rizikové (p

Klíčová slova:
invazivní meningokokové onemocnění – nosičství Neisseria meningitidis – rizikovéfaktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se