Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie - Informace o časopisu

Vydáno za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J.E.PURKYNĚ

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přináší nejnovější poznatky a pohled do problematiky těchto oborů. Využívají ho nejen pracovníci zmíněných oborů, ale užitečné poznatky pro svou práci v něm najdou i ostatní zdravotničtí odborníci.

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie získal v roce 2012 IF (Impact Factor) a stále se daří ho udržet.

Časopis má pravidelné rubriky: souborná sdělení, původní práce, krátká sdělení, zprávy ze sjezdů, oznámení, osobní sdělení, recenze knih. Redakce časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přijímá rukopisy v češtině, slovenštině nebo angličtině. Časopis vychází čtvrtletně.

Od ledna 2015 časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie zpoplatňuje publikování článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů.

ISSN 1210-7913 (Print)
ISSN 1805-451X (Online)

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie má nastavený přístup k celým textům publikovaných článků přes webové stránky časopisu a přes databázi PUBMED.

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTORKA

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ REDAKTORKY

MUDr. Jana Kozáková
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Eliška Bébrová
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF a FN
V Úvalu 84
Praha 5

doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
3. LF UK
Ruská 87
Praha 10

RNDr. Karel Fajfrlík Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF a FN Plzeň
dr. E. Beneše 13
Plzeň

prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
Hradec Králové

prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc.
Čestná členka Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS
Bratislava

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie
LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
Brno

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10

prof. RNDr. František Ondriska, Ph.D.
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitné námestie 1
Trnava

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF v Plzni, UK
Dr. E. Beneše 13
Plzeň

RNDr. Petr Petráš, CSc.
Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 49/48
Praha 10

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53
Brno

doc. RNDr. Danica Staneková, Ph.D.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 14
Bratislava

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
KHS Ústeckého kraje
Moskevská 15
Ústí nad Labem

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví LF UP
Hněvotínská 3
Olomouc

MUDr. Pavel Žampach
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 54
České Budějovice 7

Poslední aktualizace:  4. 5. 2022

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktorka

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Zástupkyně vedoucí redaktorky

MUDr. Jana Kozáková

Odpovědná redaktorka

Ing. Lenka Šplíchalová
e-mail: splichalova.l@seznam.cz

Tisk, Distribuce, Inzerce

Výroba

Prager Publishing - LD s. r. o.
Elišky Přemyslovny 1335
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Rozšiřuje

  • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
  • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
  • ve SR www.ipredplatne.sk, infolinka :0800 188 826, email :info@ipredplatne.sk, ,objednavky@ipredplatne.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

PRAGER PUBLISHING
Elišky přemyslovny 1335, 150 00 Praha 5 - Zbraslav
www.prager-print.cz

brzobohata@prager-print.cz

tiskarnaprager@prager-print.cz
telefon: +420 602 377 675

Registrační značka MK ČR E 4652.

Předplatné

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31 
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805
       +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 560,– Kč

Jednotlivé číslo 140,– Kč

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přináší nejnovější poznatky a pohled do problematiky těchto oborů. Využívají ho nejen pracovníci zmíněných oborů, ale užitečné poznatky pro svou práci v něm najdou i ostatní zdravotničtí odborníci. Redakce časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přijímá rukopisy v češtině, slovenštině nebo angličtině. Časopis vychází čtvrtletně.

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie získal v roce 2012 IF (Impact Factor) a stále se daří ho udržet. Získání IF je pro náš časopis velmi povzbudivé, ale zároveň také zavazující. Hodnocení kvality časopisů, které získaly IF, se každoročně opakuje, takže můžeme jeho hodnotu postupně zvyšovat, ale můžeme o IF také zcela přijít. Publikování kvalitních článků je tedy výzvou jak pro autory, tak pro recenzenty našeho časopisu. Redakční rada si váží práce autorů, kteří předkládají své rukopisy do našeho časopisu, a očekává od nich porozumění v situacích, kdy výsledek recenzního řízení nedoporučí publikovat jejich rukopis. Pro udržení IF časopisu do budoucna je nezbytné zajistit kvalitní články s vysokou citovaností a minimálním počtem autocitací.

Od ledna 2015 časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie zpoplatňuje publikování článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Cena jedné tiskové strany v časopisu je 1 800 Kč včetně DPH. Potřebnou částku lze čerpat z prostředků na tento výzkum. Korespondující autor článku s uvedenou dedikací bude kontaktován vedoucí redaktorkou časopisu a obdrží pokyny ohledně platby. Pokud platba nebude provedena, bude dedikace vyškrtnuta ve stadiu druhé korektury textu.

Časopis má pravidelné rubriky: původní práce (cca 12 stránek rukopisu), souhrnné sdělení (cca 20 stránek rukopisu), krátké sdělení (maximálně 6 stránek rukopisu, nestrukturovaný souhrn maximálně 10 řádek, počet tabulek/grafů maximálně 1–2, počet referencí maximálně 10), zprávy, oznámení, osobní sdělení (maximálně 3 stránky rukopisu), recenze knih (maximálně 3 stránky rukopisu).

U původní práce je doporučena následující struktura: úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry, literatura. Součástí původní práce, souborného sdělení a krátkého sdělení je souhrn, který má být co nejstručnější, psaný ve 3. osobě, s minimálním počtem zkratek, které mají být při prvním použití vysvětleny. Souhrn původní práce má být strukturovaný: cíl práce, materiál a metodiky, výsledky, závěry. Souhrn krátkého sdělení je maximálně na 10 řádek, nestrukturovaný. Pod souhrnem má být uvedeno 3–5 klíčových slov.

Články publikované v časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie jsou dostupné na webových stránkách časopisu: https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie

Pro stažení plného textu publikovaných článků v PDF je nutno provést registraci na webových stránkách časopisu.

Vyzýváme autory, aby nepodceňovali provedení aktuální rešerše zahraniční i české literatury na dané téma a aby náležitě diskutovali o svých výsledcích.

Redakci je nutno dodat rukopisy psané v textovém editoru Word for Windows typem písma Times New Roman, velikost 12, na formátu A4, řádkování 1,5, číslování řádků. U textu je vhodné provést automatickou kontrolu podle slovníku „ABC“ ve Wordu. Taxonomické názvy se píší kurzivou, text určený ke zdůraznění tučným písmem. Při prvním použití druhového názvu je třeba název rodu vypsat celý (např. Escherichia coli), při druhém a dalším použití se název rodu zkracuje (E. coli).

Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých „enterů“ na konci řádky („enterem“ oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutné zrušit.

Pod názvem práce je třeba uvést jméno autora či autorů (v pořadí: příjmení, iniciály křestního jména) a jeho (jejich) pracoviště. Křestní jména autorů se uvádějí pouze iniciálami.

V odděleném souboru přikládá korespondující autor prohlášení, že práce nebyla dosud publikována, ani nabídnuta k publikaci v jiném časopisu. Je povinností korespondujícího autora zajistit, aby všichni spoluautoři souhlasili s publikováním předložené verze rukopisu. Tuto skutečnost rovněž uvede do zmíněného prohlášení. Na uvedené prohlášení není žádný formulář – jedná se o volné sdělení korespondujícího autora, které předkládá redakci časopisu spolu s rukopisem. Pro urychlené doručení korektur je nutno uvést u korespondujícího autora jméno a příjmení i s tituly a přesnou adresou, včetně PSČ, telefonem a e-mailem (e-mailová adresa bude uvedena v publikaci).

Seznam literatury je  možno číslovat podle abecedy nebo podle pořadí uvedení citace v textu rukopisu, čísla citací jsou v textu rukopisu uvedena v hranatých závorkách.

Autoři jsou nabádáni, aby v časopisu Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie omezili autocitace pouze na zásadní a nezbytné.

U citací s větším počtem autorů se jméno čtvrtého a dalších nahrazuje zkratkou et al. V citacích monografií lze při více než dvou autorech zkratkou et al. nahradit již jméno druhého a dalšího autora.

Příklady citací:

• monografie

Křížová P, Rožnovský L. Meningokokové onemocnění. Praha: Maxdorf; 2011.272 s.

ISBN-13:

978-80-7345-239-1

• příspěvek v monografické publikaci

Křížová P. Epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění. In: Křížová P, Rožnovský L. Meningokokové onemocnění. Praha: Maxdorf; 2011. s. 167–195.

ISBN-13:

978-80-7345-239-1

• článek v seriálových publikacích

Vogel U, Taha MK, Vazquez JA et al. Predicted strain coverage of a meningococcal multicomponent vaccine (4CMenB) in Europe: a qualitative and quantitative assessment. Lancet Infect Dis, 2013;13(5):416–425.

Pokud jsou použity zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik. U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění, je třeba uvést název časopisu s poznámkou (v tisku).

odkaz na elektronickou monografii

Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997[cit. 2003-04-09]. ISBN 1-556553-236-9. Dostupný na www:< http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>.

citování online dokumentu (neznámý autor)

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na www: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

odkaz na časopis v elektronické podobě

JEP: The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. ISSN 1080-2711. Dostupný také z www: <http.//www.přes.umich.edu/jep) index.html.

odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995- 1x za 14 dnů. Dostupný také na www: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

• odkaz na preprint článku (v tisku, před vydáním)

WILLARD, M. A., M. DANIIL and K. E. KNIPING. Nanocrystalline soft magnetic materials at high temperatures: a perspective. Scripta Materialia [article in press]. January 2012. ISSN 1359-6462.

Pozn.: Údaj o tom, že článek je v tisku, nebo byl přijatý k publikování, se uvádí do hranatých závorek

za název, příp. rok vydání, podle uvážení autora, např.: v tisku, přijatý k publikování, bude publikován v dubnu 2012, bude publikován 4/2012, article in press.

preprint elektronického článku (v tisku, před vydáním)

WILLARD, M. A., M. DANIIL a K. E. KNIPING. Nanocrystalline soft magnetic materials at high temperatures: a perspective. Scripta Materialia [in press, corrected proof]. January 2012. [vid. 17 June 2011]. ISSN 1359-6462. Dostupné v ScienceDirect: doi: 10.1016/j.scriptamat.2011.12.043 Dostupné též z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359646212000036

Přikládá se seznam tabulek, grafů, obrázků a k nim potřebná legenda. 

Obrázky a grafy lze tisknout i barevně. Elektronickou obrazovou dokumentaci (tj. grafy, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) přijímá redakce časopisu pro přímé tiskařské zpracování, a to ve formátech jpg, tiff, eps, případně PDF. Grafy musí být zpracovány například ve formátu Excel, kde je připojena zdrojová tabulka. Tabulky mohou být ve Wordu nebo Excelu, tabulky naskenované nelze použít.  U všech obrázků je třeba užít velkého rozlišení (300 dpi) z důvodů kvality. Pozor: obrázky vložené do Wordu nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), je vhodné dodávat je samostatně.

Po přijetí práce k publikování dostane autor na opravu tiskových chyb první korekturu. V korektuře lze opravit všechny nedostatky a chyby, ale nelze nic měnit na původním textu. Rukopis opravený podle korektorských značek autor musí vrátit podle pokynů redakce do týdne.

Původní práce, souhrnná sdělení a krátká sdělení procházejí recenzním řízením. V souladu s recenzními pravidly časopisu je abstrakt rukopisu nejprve posouzen v předrecenzním řízení redakční radou a pokud jím úspěšně projde, je zahájeno vlastní recenzní řízení celého rukopisu. Oba procesy probíhají oboustranně anonymizované.  Pro rukopisy jsou určeni dva nezávislí recenzenti. V případě rozporných recenzí je osloven třetí nezávislý recenzent. Konečné rozhodující slovo má redakční rada časopisu při sestavování nového čísla. O negativním výsledku recenzního řízení je informován korespondující autor, nikoli však recenzenti rukopisu. Redakční rada časopisu si váží práce recenzentů a velmi za ni děkuje. Zároveň však redakční rada připomíná, že nemá kapacitu oznamovat konečné výsledky recenzního řízení recenzentům, ani je předběžně oslovovat s dotazem, zda chtějí článek recenzovat. Pokud recenzent nemůže z jakéhokoli důvodu recenzi provést, informuje o této skutečnosti co nejdříve redakční radu časopisu, popř. jí nabídne za sebe jiného vhodného recenzenta.

Rukopisy všech členů redakční rady podléhají stejně jako všechny ostatní rukopisy nezávislému recenznímu řízení, bez možnosti ovlivnění výsledků tohoto řízení. Redakční rada velmi hlídá transparentnost svých postupů a jejich soulad s mezinárodně uznávanými etickými zásadami vydávání odborných časopisů. Na základě posudku recenzentů rozhoduje redakční rada o přijetí a uveřejnění rukopisu. Redakční rada si vyhrazuje právo provádět opakované recenze. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení a vysvětlit eventuální neakceptování doporučení recenzentů.

Redakce si vyhrazuje právo určit pořadí prací při jejich zveřejňování i právo na konečnou jazykovou úpravu textu do tisku.

Přijaté práce se archivují v redakci a nevyžádané rukopisy se nevracejí autorům.

Rukopisy v kvalitní elektronické formě je nutno posílat redakci e-mailem na adresu: emi@szu.cz

Rukopisy opravené podle připomínek recenzentů je třeba vrátit e-mailem administrátorovi recenzního řízení.

Pokyny pro autory a recenzenty jsou dostupné na webových stránkách časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie:

https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie/informace

Aktualizováno 23. 2. 2022

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805
E-mailnto@cls.cz

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se