Intoxikácie v adolescencii za rok 2019 konzultované s Národným toxikologickým informačným centrom


Intoxications in adolescence in 2019 consulted with the National Toxicological Information Center

In this work, we analyzed intoxications in adolescence in 2019 consulted with the National consultations provided. Intoxications were evaluated according to noxa, the method of intoxication and the degree of severity of the intoxication.

Keywords:

adolescent – intoxication – noxa – degree of severity


Autoři: J. Kresánek 1,2;  B. Cagáňová 2;  S. Plačková 3
Působiště autorů: Katedra dorastového lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, Slovenská republika 1;  Fakulta zdravotníckych vied UCM, Trnava, Slovenská republika 2;  Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva UNB, LF UK a LFSZU, Bratislava, Slovenská republika 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2021; 76 (2): 77-80.
Kategorie: Sympozium: dorostové lékařství

Souhrn

V práci sme analyzovali intoxikácie v adolescencii v roku 2019 konzultované s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, ktoré predstavujú okolo 10 % zo všetkých poskytnutých konzultácií. Intoxikácie sme vyhodnotili podľa noxy, spôsobu intoxikácie a stupňa závažnosti intoxikácie.

Klíčová slova:

adolescent – intoxikácia – noxa – stupeň závažnosti

ÚVOD

V Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) sme v roku 2019 podali 5836 konzultácií pri intoxikáciach, z čoho sme zaregistrovali 588 intoxikácií adolescentov. Nezaznamenali sme ani jednu smrteľnú intoxikáciu v tejto vekovej skupine. Intoxikácie sme rozdelili podľa noxy, spôsobu intoxikácie a pohlavia. Závažnosť intoxikácií vyhodnocujeme podľa stupňa závažnosti (0 až 4) (Poisoning severity score IPCS/EAPCCT).

Napriek celkovému poklesu intoxikácií má počet suicídií – dokonaných či nedokonaných suicídií – v SR u adolescentov v porovnaní s uplynulými rokmi stále stúpajúcu tendenciu. V ostatných rokoch sa markantne zvyšuje počet konzultujúcich laikov (vyše 70 %). Ich erudícia sa vďaka internetu zvyšuje, čo vždy nie je na prospech veci. Niekedy laici pred konzultáciou spravia všetko, čo je kontraindikované.

INTOXIKÁCIE V ADOLESCENCII

Dorastový vek sme zadefinovali podľa koncepcie dorastového lekárstva ako vek od ukončenia základnej školskej dochádzky do ukončenia prípravy na budúce povolanie (legislatívne 15–26 rokov veku života).

Intoxikácie v adolescencii predstavujú 10 % zo všetkých poskytnutých konzultácií NTIC.

Podľa noxy sú na prvom mieste intoxikácie liekmi (67,5 %), nasledujú chemikálie (18,2 %), alkohol (14,3 %), buď ako monointoxikácia, ale neraz i v kombinácii s inými noxami, psychotropné látky (6 %), huby (2,5 %), pesticídy a rastliny rovnakým dielom (1,4 %), živočíchy (0,8 %) a iné noxy (4,4 %) (graf 1).

Intoxikácie v adolescencii 2019 rozdelenie podľa noxy.
Graf 1. Intoxikácie v adolescencii 2019 rozdelenie podľa noxy.

Z liekov to boli najmä prípravky s účinnými látkami paracetamol, alprazolam, ibuprofén. Najčastejšie intoxikácie chemikáliami boli intoxikácie uhľovodíkmi (benzín, toluén) prípravkami na báze chlóru a korozívnymi látkami. Alkohol je stále drogou číslo jeden. Intoxikácie alkoholom sú najčastejšie neliekové intoxikácie vo vekovej skupine 12–16 rokov. Medzi mládežou je rozšírené tzv. deštruktívne pitie – t.j. čím rýchlejšie sa opiť do bezvedomia (binge drinking).

Z intoxikácií hubami šlo obyčajne o možnú zámenu bedle jedlej s bedličkou. Najčastejšími rastlinnými noxami boli durman, plody ľulkovca a zámena listov medvedieho cesnaku za listy konvalinky, jesienky. Medzi pesticídmi dominovali prípravky s obsahom pyretroidu. Psychotropné látky (PL) tvorili u adolescentov 6 % intoxikácií. Najmä sa jednalo o amfetamín a pervitín (10x), rastlinné drogy (marihuana 10x), extáza (4x) a už sa objavil aj kokaín (2x), LSD (1x). Stúpol aj výskyt intoxikácií syntetickými PL a na východe Slovenska pretrvávajú intoxikácie toluénom, nielen inhalačné, ale aj perorálne. U 35 abúzerov PL došlo ku predávkovaniu.

V 26 prípadoch sa nám nepodarilo noxu, ktorou došlo k intoxikácii, identifikovať.

SPÔSOB INTOXIKÁCIE

Úmyselné intoxikácie v adolescencii jednoznačne prevládajú. Predstavujú 53 % všetkých intoxikácií. V SR bolo v roku 2019 dokonaných 498 samovrážd, t.j. o 35 menej ako v roku 2018, ale sa to netýka adolescentov. Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov aj žien bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie. Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky bola v 43,5 %. Z liekových intoxikácií boli najčastejšie požité analgetiká, anxiolytiká, antidepresíva a neuroleptiká. Samovražedných pokusov bolo v roku 2019 hlásených 743. Vo vekovej skupine 15–19 rokov bolo vykonaných 14 suicídií (11 chlapcov, 3 dievčatá) a 59 suicídií vo veku 20–29 rokov [1].

U našich konzultovaných adolescentov sme nezaznamenali ani jeden dokonaný pokus. Všetky pokusy boli demonštratívne a požité noxy a množstvo požitej látky (najčastejšie liekov) neznamenali vážne ohrozenie života pre intoxikovaných.

Motívom činu suicidálnych pokusov boli predovšetkým konflikty v rodine a s partnermi, vnútorné a osobné konflikty. V našom súbore dominovali jednoznačne dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov. Vo veku do 14 rokov vykonali samovraždy dva chlapci a žiadne dievča [1].

Príčinou intoxikácie bola aj zámena alebo chybné dávkovanie liekov, samoliečiteľstvo resp. intoxikácia v pracovnom prostredí. Zriedkavo sa omylu dopustil zdravotnícky personál (jedenkrát), alebo došlo k chybnej expedícii lieku v lekárni (graf 2).

Spôsob intoxikácie.
Graf 2. Spôsob intoxikácie.

STUPEŇ ZÁVAŽNOSTI INTOXIKÁCIE

Na hodnotenie stupňa závažnosti intoxikácie sme použili medzinárodnú klasifikáciu „Skóre závažnosti otravy IPCS/EAPCCT“ (Poisoning severity score IPCS/EAPCCT), viz tab 1. (IPCS – International Programme on Chemical Safety – Medzinárodný program pre chemickú bezpečnosť; EAPCCT – European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists – Európska asociácia toxikologických centier a klinických toxikológov.)

Tab. 1. Intoxikácie v adolescencii 2019 – stupne podľa závažnosti intoxikácie; Poisoning Severity Score (PSS).
Intoxikácie v adolescencii 2019 – stupne podľa závažnosti intoxikácie; Poisoning Severity
Score (PSS).

Rozdelenie podľa pohlavia.
Graf 3. Rozdelenie podľa pohlavia.

Hodnotenie stupňa závažnosti

  • STUPEŇ 0: požitie toxickej látky bez subjektívnych alebo objektívnych prejavov,
  • STUPEŇ 1: mierna intoxikácia: mierne, krátkodobé a spontánne odznievajúce symptómy,
  • STUPEŇ 2: závažná intoxikácia: výrazné alebo dlhodobo pretrvávajúce symptómy,
  • STUPEŇ 3: ťažká intoxikácia: život ohrozujúce symptómy,
  • STUPEŇ 4: smrteľná intoxikácia [2].

Najčastejší bol stupeň 1 (PSS), 27,7 %. Asymptomatické intoxikácie, stupeň 0, sa vyskytli v 18,7 %, stupeň 2 v 4,6 %, stupeň 3 v 0,3 % . V roku 2019 sme u adolescentov konzultovaných s NTIC nezaznamenali žiadne úmrtie (stupeň 4).

ZÁVER

Dospievanie je vek experimentovania, ale aj rizikového správania sa. Počas tejto etapy vývoja dochádza k vytvoreniu celoživotných návykov, ktoré môžu ovplyvniť zdravie na celý život.

Do oblasti rizikového správania adolescentov môžeme zaradiť: predelikventné správanie, páchanie trestnej činnosti, agresivitu (násilie, šikanu, týranie a rasovú neznášanlivosť) a diskriminácie niektorých skupín (xenofóbiu), užívanie PL, fajčenie, rizikové sexuálne správanie (pohlavné choroby, predčasné materstvo a rodičovstvo), poruchy príjmu potravy, nebezpečné riadenie motorových vozidiel, rizikové športové aktivity, samovražedné pokusy a dokonané samovraždy.

Intoxikácie v adolescencii predstavujú okolo 10 % zo všetkých poskytnutých konzultácií v NTIC. V roku 2019 sme z týchto konzultovaných intoxikácií najčastejšie zaznamenali liekové intoxikácie a potom intoxikácie chemikáliami. Intoxikácie PL tvorili z celkového počtu 6 %, čo je určitý pokles (o 1,1 %) oproti minulému roku, ale to neznamená, že problém užívania PL v adolescencii má v súčasnosti klesajúcu tendenciu.

U adolescentov, konzultovaných s NTIC v roku 2019, sme nezaznamenali žiadny exitus a iba dve závažnejšie intoxikácie, ale sme zaznamenali zvyšujúci sa výskyt suicidálnych intoxikácií s posunom do nižších vekových skupín.

Máme málo programov zameraných na zlepšenie psychického zdravia u mladej generácie na rozvoj sociálnych kompetencií – stratégie zvládania záťažových situácií, ako povedať NIE (odolávanie a odmietanie), riešenie konfliktov, sociálne poznávanie, sebakontrolu a sebamonitorovanie vlastného správania a jeho dopadov na iných ľudí.

Adolescenti by mali byť aktívnejšie zapojení do riešenia svojich problémov a participovať na ochrane svojho zdravia, čo by mohlo prispieť aj k zníženiu počtu suicidálnych intoxikácií.

Korespondující autor:

Prof. MUDr. Jaroslav Kresanek, PhD.

Katedra dorastového lekárstva

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12

833 03 Bratislava

Slovenská republika

e- mail: kresanek@centrum.sk


Zdroje

1. Národné centrum zdravotníckych informácií. Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019. Publikované jún 2020 (www.nczisk.sk).

2.   Persson H, Sjöberg G, Haines J, et al. Poisoning Severity Score: Grading of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36: 205–213.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se