Novinky v kardiopulmonální resuscitaci – „guidelines 2018“


News in cardiopulmonary resuscitation – „guidelines 2018“

Every 5 years the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), a respected authority composed of experts nominated by the national societies of acute medicine, issued guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR). „Reviewer“ of the texts is similar to the european institutions the European Resuscitation Council (ERC). Outside this regular publication of the ILCOR and ERC highlight the significant news with a high degree of evidence, which are in the period „between the guidelines“ published and in a certain way can change the recommendations of how to perform CPR. In recent guidelines from January 2018 is already unequivocally recommended when CRP adults combine compress the sternum with artificial breaths (frequency 30:2) and before by professionals preferred the technique of „hands only resuscitation“ remains as the basis for the initiation of CPR to by standers the layman, literally „any form of CPR better than no CPR...“. In recommendations CPR of children is not substantialy anything new to what we publish here in 2016 [4, 5].

Key words:
departure from the hands-only resuscitation, the combination of the compression of the stern and artificial respiration is 30:2


Autoři: I. Novák 1;  M. Prchlík 2;  M. Fajt 2;  P. Heinige 2
Působiště autorů: Pediatrická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha 1;  Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2018; 73 (3): 173-174.
Kategorie: Doporučené postupy

Souhrn

Každých 5 let International Liaison Committee on Resuscitation (dále ILCOR), respektovaná autorita složená z odborníků nominovaných národními společnostmi akutní medicíny, vydává guidelines pro kardiopulmonální resuscitaci (dále CPR). „Recenzentem“ textů je obdobná evropská instituce European Resuscitation Council (dále ERC). Mimo tuto pravidelnou publikaci ILCOR a ERC upozorňují na významné novinky s vysokou mírou evidence, jež jsou v období „mezi guidelines“ publikovány a jistým způsobem mohou měnit doporučení, jak provádět CPR. V posledních guidelines z ledna 2018 je již jednoznačně doporučeno při CRP dospělých kombinovat stlačování sterna s umělými dechy (frekvence 30:2) a dříve i profesionály preferovaná technika „hands only resuscitation“ zůstává jako východisko zahájení CPR přihlížejícími laiky, doslova „better any CPR than no CPR…“. V doporučeních CPR dětí není nic nového, podstatného proti tomu, co jsme publikovali zde v r. 2016 [4, 5].

Klíčová slova:
odklon od hands only resuscitation, kombinace stlačování sterna a umělého dýchání 30:2

CPR DOSPĚLÝCH

Guidelines 2010 se opíraly výrazně o výsledky studií účinnosti hands only resuscitation a připouštěly užitečnost ventilace až za několik minut od počátku CPR. Takže u dospělých měla CPR, užívajíc Safarovu nomenklaturu, charakter: C – stlačování sterna + defibrilace + léky (adrenalin, amiodaron, event. vasopresin) …. A – průchodnost dýchacích cest … B – ventilace až za několik min od počátku CPR. V guidelines 2015 se již objevuje pod tlakem EBM respektujících studií porovnávajících výsledky různých typů CPR (jako: hands only x AbC…ABC jen s inhalací kyslíku a kontinuálním, nepřerušovaným stlačováním hrudníku…C + B v poměru 15:2 nebo 30:2 (i pro profesionály)…ABC s přerušením stlačování při insuflaci O2) [6, 7] opět návrat k ABC, poměr stlačení sterna: dechy 30:2, při aplikaci umělého dechu krátce přerušit stlačování sterna, kyslík; co nejdříve tracheální intubace, a toto doporučení je výrazně podpořeno nejlepšími výsledky (přežití – propuštění, neurologické nálezy po CPR).

CPR DĚTÍ [4, 5]

V posledním vydání „novinek“ z konce ledna 2018 jsou významné 2 velké studie [1], jež hodnotí výsledky CPR u dětí resuscitovaných mimo nemocnici přihlížejícími (by standers). První skupina měla klasickou CPR – uvolnění dýchacích cest a umělá ventilace plic a masáž srdce. Druhá skupina byla kříšena „pouze“ zevní srdeční masáží, hands only CPR. Ukázalo se, že skupina, jíž se dostalo klasické CPR ABC, měla statisticky významně lepší výsledky, a to neurologický nález a délku přežití. Obává-li se zachránce, že nebude s to provádět doporučovanou ABC CPR, měl by provádět alespoň CPR stlačováním dolní třetiny sterna frekvencí 100/min (psáno doslova „any form of CPR better than no CPR“). Nicméně je pro profesionály doporučeným postupem u dětí ABC CPR. Opět je uvedeno doporučení, že dítě, jež vypadá jako dospělý, má být resuscitováno jako dospělý (schéma 1).

Schéma 1. Basic life support u dětí 2018.
Schéma 1. Basic life support u dětí 2018.

CPR U NOVOROZENCŮ

Klíčové doporučení z guidelines 2015 – 3:1 komprese k ventilaci – je doporučeno dále, beze změn. Zástava krevního oběhu je způsobena hypoxií při dušení někde v perinatálním období. Záchranáři mohou zvážit použití vyšších počtů stlačování sterna (např. 15:2), domnívají-li se, že oběhové selhání má primárně kardiální původ. Po tracheální intubaci se komprese hrudníku a umělé dechy střídají, při insuflaci je masáž přerušena.

ZÁVĚR

Po přechodném, asi 10 let trvajícím nadšení z hands only resuscitation a v určitém období pomíjení významu umělých dechů a kyslíku během CPR dospělých doporučují poslední guidelines 2018:

  • frekvence stlačování sterna (zevní srdeční masáž) a kombinace s umělými dechy i při dvou profesionálních zachráncích 30 : 2;
  • umělé dechy důkladné, pro jejich aplikaci stlačování sterna přerušeno;
  • kyslík, zajištění dýchacích cest co nejdříve, nejlépe tracheální intubací.

Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

251 68 Kostelec u Křížků 160

e-mail: ivan_novak@volny.cz


Zdroje

1. Perkins GD, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2017. Resuscitation 2017; 95: 1–80.

2. Monsieurs KG. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1. Executive summary. Resuscitation 2015; 95: 1–80.

3. Maconochie IK, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 2015; 95: 223–248.

4. Novák I. Nová doporučení pro kardiopulmonální resuscitaci u dětí z roku 2015. Čes-slov Pediat 2016; 71 (5–6): 293–297.

5. Novák I. Kardiopulmonální resuscitace novorozenců – pokyny a doporučení 2015. Čes-slov Pediat 2016; 71 (5–6): 298–301.

6. Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, et al. Conventional and chest-compression-only cardiopulmonary resuscitation by bystanders for children who have out-of-hospital cardiac arrests: a prospective, nationwide, population-based cohortstudy. Lancet 2010; 375: 1347–1354.

7. Iwami T, et al. Chest compression – only cardiopulmonary resuscitation for out-of-hospital cardiac arrest with public-access defibrillation: a nation-wide cohort study. Circulation 2012; 126: 2844–2851.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×