10 ročníkov Festivalu kazuistík z pediatrie


Autoři: M. Kuchta
Působiště autorů: Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2018; 73 (3): 179-182.
Kategorie: Zprávy o kongresech

V roku 2017 sa konal v poradí už 10. ročník Festivalu kazuistík z pediatrie, čo z pediatrického hľadiska znamená, že po dojčenskom a batolivom období „prežil“ festival aj predškolský vek a je teda už „mladším školákom“. Aj z tohto hľadiska sa chceme obzrieť za uplynulými desiatimi ročníkmi a zhodnotiť jeho význam a postavenie medzi odbornými pediatrickými podujatiami na Slovensku v uplynulých rokoch.


Prvé skúsenosti s pediatrickými odbornými konferenciami získaval hlavný organizátor najmä pri organizovaní Konferencií mladých pediatrov Slovenska, ktorých tradíciu s kolegami založili ešte v roku 1984, kedy sa, 11.–12. mája v Bardejovských Kúpeloch, konala I. Celoslovenská konferencia mladých pediatrov. Pracovné stretnutia mladých pediatrov vznikli pre potrebu prezentovať svoju prácu, skúsenosti, stretávať sa a získavať nové významnejšie kontakty, hľadať inšpiráciu, diskutovať aj mimo oficiálny rámec vtedy málo početných stretnutí pediatrov Slovenska. Mali to byť stretnutia menej formálne, ale na vysokej profesionálnej úrovni [1]. Tieto odborné akcie mali svoj význam i postavenie medzi vzdelávacími podujatiami aj v rámci Slovenskej pediatrickej spoločnosti a vznikla tak tradícia prvých 10 ročníkov [2] a následne sa organizovala približne v intervale 2 rokov. Jej zatiaľ posledný XVII. ročník sa konal v Košiciach 3. 6. 2016 [3].

Pri hľadaní optimálnych foriem pediatrických podujatí sme, spoločne so špecialistom na konferencie a dissemináciu výsledkov výskumu, firmou Pamida international (http://www.pamidainternational.com/sk/), vytvorili aj projekty Mikulášsky deň pediatrie (9 ročníkov), Moderná škola pediatrie (4 ročníky), ale nakoniec sme ostali rozvíjať, z nášho pohľadu, najvhodnejší projekt, a to Festival kazuistík z pediatrie. Ten bol výhodný aj preto, lebo v tomto období s rozvojom a zavádzaním i so zvyšujúcou sa dostupnosťou špeciálnych vyšetrení, implementáciou princípov EBM i rozširovaním medzinárodných kontaktov, sa rozširovali i diferenciálne diagnostické možnosti aj v pediatrii. Objavovali sa raritné diagnózy, zvláštne prípady a tiež nezanedbateľnou okolnosťou bol vznik Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a tak organizátori reflektovali tieto faktory a po úvahe sa rozhodli ponúknuť lekárskej verejnosti „festivaly kazuistík“ z jednotlivých medicínskych odborov (pediatria, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo, či chirurgia). Napĺňame tým spoločne aj Európsku chartu práv pacienta, kde sa v časti „Právo pacienta na bezpečnosť“ uvádza: „Lekári musia vedieť predchádzať rizikám omylu sledovaním prípadov, ktoré sa prihodili, a priebežnými školeniami“.


V súčasnosti je na Slovensku najviac etablovaným festivalom kazuistík práve ten pediatrický. Jeho obľúbenosť je zrejmá aj z toho, že prakticky každý lekár sa počas svojej praxe stretol so zaujímavými, zvláštnymi, či nejasnými prípadmi a ak by sa o svoje skúsenosti úspechy, diagnostické či terapeutické komplikácie nepodelil s kolegami, tieto skúsenosti by „zanikli“ a tak festivalom kazuistík vytvárame spoločne veľké konzílium tzv. „dáme hlavy dokopy“.

Tematicky špecializované podujatie má tiež za cieľ spojiť odborníkov v rôznych oblastiach pediatrie, poskytnúť spoločnú platformu pre výmenu skúseností, postupov a odporúčaní lekárov, poskytnúť priestor pre otvorené informovanie sa o zaujímavých a poučných či zvláštnych prípadoch v pediatrii a v jej hraničných odboroch. Úlohou Festivalu kazuistík z pediatrie je aj vytvoriť čo najkomplexnejšie fórum (konzílium) pre všetkých, ktorí sa podieľajú na činnosti pediatrie. Dvojdňové podujatie býva jedným z najväčších networkingových podujatí v rámci pediatrie na Slovensku pre lekárov, zástupcov ÚDZS Ministerstva zdravotníctva SR, poisťovní a reprezentantov farmaceutických, laboratórnych a iných spoločností, vývojárov a produktových špecialistov. Účastníci získavajú prehľad o raritných, ale aj rutinných prípadoch s raritným priebehom a o ich chybnom či správnom riešení. Prezentované sú aj produkty, ktoré dopomohli k úspešnému riešeniu konkrétnych prípadov.

Od roku 2008, keď sme v Košiciach v dňoch 28. a 29. 3. organizovali 1. ročník Festivalu kazuistík, nás ako organizátorov teší veľký záujem pediatrickej obce (vtedy vyše 400 účastníkov), ktorým v Aule LF UPJŠ bolo prezentovaných 61 prednášok. Medzi účastníkmi boli aj kolegovia z ČR a od prvého ročníka festivalu pretrváva tradícia spoluúčasti ÚDZS, čo považujeme za významnú a veľmi vhodnú spoluprácu a príspevok k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v odboroch, v ktorých pôsobíme. Prezentácie ÚDZS bývajú v blokoch a sú hojne diskutované. Odborným garantom festivalu býva Detská fakultná nemocnica Košice, v niektorých ročníkoch podporená aj Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a pôvodnou II. klinikou detí a dorastu LF UPJŠ a DFN. Prvý ročník bol aj preto venovaný 60. výročiu založenia LF UPJŠ v Košiciach a bol aj dňom Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach [4].

S nadšením preto organizátori pripravovali 2. ročník festivalu s ambíciou jeho putovania po významných konferenčných lokalitách Slovenska a tak sme ďalší ročník zorganizovali vo Vysokých Tatrách v dňoch 27.–28. 3. 2009, a to v hoteli Palace, Nový Smokovec. Vyše 280 účastníkov si vypočulo 40 prednášok, ktoré predniesli aj účastníci z ČR, väčší priestor dostali aj prezentácie „hraničných“ odborov pediatrie a tradične bol zaradený aj samostatný blok ÚDZS. Začala sa tak budovať tradícia konania konferencie na konci marca, ktorá má za cieľ rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi všeobecnými lekármi pre deti a dorast a špecializovanými pediatrickými pracoviskami, za účelom podpory efektívnej diagnostiky a spôsobov liečby detských pacientov, ktoré sú prezentované na často jedinečných prípadoch, ale niekedy aj na úplne bežných, pričom niekedy môžu nastať omyly, na ktoré autori upozorňujú z preventívneho hľadiska.

3. ročník sme preniesli do Žiliny, kde sa konal v dňoch 26. a 27. 3. 2010. Spolu 390 registrovaných účastníkov si mohlo vypočuť opäť 40 prednášok rozdelených do 7 blokov, v ktorých boli obsiahnuté prakticky všetky hlavné oblasti detského lekárstva. Jednotlivé predsedníctva veľmi efektívne a precízne viedli svoje bloky a moderovali často zaujímavú diskusiu. Interaktívnemu spôsobu prezentácií napomáhalo aj použitie hlasovacích bezdrôtových zariadení, ktoré mohli účastníci využiť pri otázkach kladených viacerými prednášajúcimi. O záujme odbornej verejnosti o program svedčí napr. aj fakt, že v sobotu ráno (pri krásnom počasí) bolo na úvodnej prednáške v sále vyše 120 účastníkov. A pre všetkých z nich bola neplánovaným bonusom aj prítomnosť svetovej futbalovej trofeje Zlatej Niké, ktorá v ten víkend, za prísnych bezpečnostných opatrení, prebývala taktiež v Holiday Inn.


V dňoch 25.–26. 3. 2011 sa v Žiline konal IV. Festival kazuistík z pediatrie, neonatológie i dorastového lekárstva, ktorý si už našiel pevné miesto na „slovenskom pediatrickom kongresovom nebi“. Zaregistrovalo sa naň 430 účastníkov, prednesených bolo 58 príspevkov a témy programu zahŕňali samozrejme i problematiku neonatológie, adolescentnej medicíny či hraničných odborov. Boli sme radi, že aj v súčasnej, ekonomicky problematickej situácii v zdravotníctve, pediatri nezabúdajú na ďalšie vzdelávanie, na odovzdávanie odborných informácií, že i napriek niektorým hlasom dokazujú, že lekári a obzvlášť pediatri, pracujú zodpovedne, sú odborníkmi vo svojom odbore a spolu so špecialistami riešia denne úspešne množstvo zložitých prípadov. Veď mnohé z prezentovaných kazuistík by mohli byť podkladom pre detektívnu poviedku či nejeden diel vo svetoznámom televíznom seriáli. Pri ich riešení je vidieť erudíciu, snahu zistiť príčinu a najmä snahu pomôcť, ktorú dávajú do riešenia jednotlivci i celé tímy pediatrov a konziliárov.

V poradí V. Festival kazuistík z pediatrie sa konal 23. a 24. 3. 2012 v Žiline, v kongresovom hoteli Holiday Inn, na ktorom sa zaregistrovalo 450 účastníkov so 69 príspevkami (čo boli dovtedy rekordy festivalu). Tradične sa udeľovali Ceny za najlepšiu prednášku a Ceny za najlepšiu odbornú prezentáciu. Abstrakty prezentácií vyšli tradične tlačou, a to ako Zborník abstraktov s prideleným ISBN, ktorý bol k dispozícii všetkým účastníkom. Prihlasovanie na konferenciu je od prvých rokov výhradne elektronickou formou, a to cez portál: www.kazuistika.sk. Ďalším pozitívom podujatia bola a je aj spoluúčasť Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, v súčasnosti je to Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. Aj takto sa darilo naplniť motto podujatia „dajme hlavy dokopy“.

Následne na VI. ročníku v dňoch 22.–23. 3. 2013 bolo v Žiline zaregistrovaných 370 účastníkov, prezentovaných bolo 59 príspevkov, vrátane mnohých interaktívnych prezentácií. Novinkou bola aj zverejnená webová prezentácia kompletných prednášok vrátane archívu príspevkov. V predsedníctvach prijímajú miesta a profesionálne organizujú priebeh jednotlivých blokov skúsení významní predstavitelia pediatrie na Slovensku i v Čechách (predseda a členovia výboru SPS, hlavný a krajskí odborníci MZ SR pre pediatriu, neonatológiu a dorastové lekárstvo, prednostovia a primári pediatrických kliník, prodekani, prorektori), čo si veľmi vážime a zároveň to považujeme za dôležitý faktor udržiavania a zvyšovania kvality podujatia.

V dňoch 21.–22. 3. 2014 sa v Žiline konal VII. ročník festivalu, a to za účasti 520 zaregistrovaných účastníkov a 51 príspevkov. Potešiteľným zistením bola zvyšujúca sa účasť mladších pediatrov. Neoddeliteľnou súčasťou kazuistík je aj sociálny rozmer podujatia, kde vytvárame priestor na vzájomné stretnutia, rozhovory i na relax, ktorý býva umocnený tematickým spoločenským večerom. Ocenené práce majú víťazi možnosť publikovať taktiež v spolupracujúcich periodikách World Journal of Medical Images, Videos and Cases z Poľska (www.journalofmedicalimages.com/) a Pediatria – Pediatrics (Bratisl.), vedecko-odbornom lekárskom časopise (www.amedi.sk).

Okrem českých aktívnych a pasívnych účastníkov sa na konferenciách zúčastňujú aj iní zahraniční autori, nielen tí naši, ktorí pracujú v zahraničí a tak tomu bolo aj na VIII. Festivale kazuistík z pediatrie, v dňoch 20.–21. 3.2015, na ktorom bolo zaregistrovaných 450 účastníkov, ktorí si vypočuli 61 príspevkov. Venovali sme sa aj sociálnej pediatrii a paliatívnej starostlivosti v pediatrii, keďže táto problematika je stále častejšia v našej praxi. Radi by sme vyjadrili poďakovanie spolupracujúcim a podporujúcim organizáciám a firme Pamida international, za vynikajúcu organizátorskú prácu, ktorú odvádza pri Kazuistikách.

Predposledný referovaný, a to 9. ročník konferencie, sa konal v Žiline v dňoch 17.–18. 3. 2016 a privítal 527 registrovaných účastníkov a odznelo na ňom 56 prednášok. V koncepcii festivalu je aj to, že všetky prezentácie sú ústne, neorganizujeme posterovú sekciu. Máme za to, že lekári majú navzájom otvorene komunikovať, a to aj podľa tradičného akademického postulátu, že „učená debata“ bývala najvýznamnejším právom univerzity a historicky sa osvedčila. V koncepcii festivalu je aj zakotvené, že predsedníctvo tvoria minimálne 2 predsedajúci, z ktorých jeden je erudovaný a skúsený aj v oblasti vedenia odborného programu, že každý blok prednášok začína pozvaný prednášajúci (významný odborník v určitej oblasti pediatrie alebo príbuzného odboru). Festival Kazuistík je zároveň chránený ochrannou známkou duševného vlastníctva č. 222900.

X. Festival kazuistík sa konal 24.–25. marca 2017 a medzi jeho aktuálne témy patrili, okrem iného aj Svetový deň tuberkulózy (WHO) – 24. 3. a pamätný deň, Deň zápasu za ľudské práva – 25. 3. V tomto ročníku odznelo spolu 60 prednášok. Už tradične sa na organizácii festivalu podieľa aj ÚDZS, ktorý prostredníctvom poučných a zaujímavých kazuistík upozorňuje na niektoré chyby alebo omyly, ale poukazuje aj na zložitosť práce pediatrov i na neodôvodnené podania [5]. V uvedenom ročníku prijal pozvanie na aktívnu účasť aj erudovaný medicínsky právnik. Rekordérom festivalu, čo do počtu autorstiev a spoluautorstiev príspevkov, je MUDr. Tomáš Malý, Ph.D., FEBPS, detský chirurg, ktorý prezentoval už vyše 20 zaujímavých príspevkov a za ním nasledujú niektorí ďalší tradiční autori.


Obdobné podujatie, Festival kazuistik, ktoré je už po 13 ročníkov organizované v moravskom kúpeľnom meste Luhačovice, nie je konkurenciou žilinskému podujatiu, ba naopak. Na oboch aktívne participujú lekári z Čiech i zo Slovenska, sú hojne navštevované pediatrami oboch krajín a sú podporované významnými odbornými inštitúciami (ČPS a SPS). Aj obdobné bohaté počty účastníkov a počty prezentácií hovoria skôr o tom, že táto prezentačná forma odborných podujatí a kontinuálneho vzdelávania má svoj nezastupiteľný význam aj v dnešnej digitálnej a internetovej dobe.

Garancia je aj znakom kvality a záštitu nad Festivalom kazuistík z pediatrie poskytujú aj Česká pediatrická spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská lekárska komora za spoluúčasti Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ÚDZS, Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, Slovenskej spoločnosti všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Aj touto cestou sa chceme poďakovať uvedeným inštitúciám za podporu, ale taktiež pozvaným rečníkom a ostatným významným účastníkom za ich priazeň a prezentácie. Mohli sme tak pripravovať ďalšie ročníky podujatia, ktoré je odbornou verejnosťou žiadané, o čom svedčia aj uvedené údaje. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým aktívnym i pasívnym účastníkom (ktorí sú vlastne tiež aktívni, keďže aktívne si podujatie vyhľadali, prihlásili sa naň a prišli a často aj diskutovali), organizátorom (Pamida international, neskôr CLS Consulting) i podporovateľom a sponzorom podujatia, že už 10 rokov pomáhajú vytvárať jedno z najlepších pediatrických odborných podujatí na Slovensku. Najbližší 11. ročník medzinárodného kongresu Festival kauistík z pediatrie 2018, sa uskutoční v dňoch 23.–24. 3. 2018 už tradične v Žiline.

Na záver uvádzame slová dvoch významných pediatrov – prof. MUDr. L. Šoltésa, DrSc., ktorý na základe svojich bohatých medicínskych, vedeckých i pedagogických skúseností konštatoval, že lekár dobre pripravenou a publikovanou kazuistikou získava prvé autentické skúsenosti s publikáciou a nakoniec aj určitú motiváciu robiť viac, než sú jeho povinnosti v liečebno-preventívnej starostlivosti a v manažérskej oblasti. A slová prof. MUDr. V. Mihála, CSc., ktoré vyslovil vo svojom príspevku ešte na prvej konferencii festivalu kazuistík a ktoré sú pre nás mottom do našej ďalšej činnosti: „Zámerom organizátorov festivalu kazuistík z pediatrie sa podarilo naplniť myšlienky, že kazuistika je jadrom medicínskych znalostí a dušou medicínskeho dôvtipu. Je ale tiež „popoluškou“ medzi váženejšími formami lekárskych prezentácií, akými sú monografie, súhrnné referáty, randomizované vedecké štúdie a iné práce. Často sa však stretávame i s istým „opovrhnutím“, že sa jedná iba o „obyčajnú“ kazuistiku. Kazuistiky sú však dnes neodmysliteľnou súčasťou obsahu väčšiny kvalitných svetových časopisov.“

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Tr. SNP 1 040 11 Košice Slovenská republika

e-mail: kuchta@dfnkosice.sk


Zdroje

1. Kuchta M, Veselý R. I. Celoslovenská konferencia mladých pediatrov. Bardejovské Kúpele 11.–12. mája 1984. Čs Pediat 1985; 40 (6): 367–378.

2. Kuchta M. Z 10-ročnej histórie celoslovenských konferencií mladých pediatrov. Čs Pediat 1995; 50 (4): 252–253.

3. XXXII. konferencia kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, VIII. Démantov deň, XVII. konferencia mladých pediatrov. Abstrakty. Pediatria (Bratisl) 2016; 11 (3): 167–178.

4. Nováková B, Kovaľ J. 1. slovenský festival kazuistík z pediatrie. Lekárske listy: odborná príloha Zdravotníckych novín 2008; č. 18: 10.

5. Kuchta M. Tak a  máme 10 rokov. Festival Kazuistík z  pediatrie: zborník abstraktov. Žilina: Pamida International SK, 2017: 21–22. ISBN 9788089589159

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×