Analýza očkovania detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky 1997 až 2009


Analysis of Vaccination in Children Population against Tick-borne Encephalitis in the Slovak Republic from 1997 to 2009

Objective:
Analysis of the vaccination frequency of children population against tick-borne encephalitis in the Slovak Republic for the period from 1997 to 2009.

Methods:
The group of 114 annotated cases of diseases in children at the age of one to 15 years with the diagnosis of tick-borne encephalitis from a total of 886 annotated cases of the disease for the period of observation from 1997 to 2009, registered in the Epidemiology information system of the Slovak Republic and 92,362 vaccinated children at the age of one to 15 years, registered during annual administrative controls of children vaccination, executed by regional offices of public health. The processing was made by descriptive methods of statistical analysis (SPSS 11.0, Excel).

Results:
The sickness rate over the 13 years has been mildly increasing. In the period of observation 93,262 children at the age of one to 15 years were vaccinated. The percentage of vaccinated children has been increasing every year and in the period of 1st September 2008 to 31st August 2009 vaccination rate reached 2.01% of children population.

In the Slovak Republic, two vaccines have been available and reimbursed from the public health resources at the present time. According to present legislation, obligatory vaccination applies for workers of virology laboratories where tick-borne encephalitis virus is processed, while vaccination is covered by the employer. The reimbursement of the vaccine is partially covered by certain health insurance companies.

Conclusions:
The virus of tick-borne encephalitis is transferred by some one to two per cent of ticks. In spite of this small number the importance of the disease is high considering its clinical seriousness. Active immunization provides possible protection. Preventive vaccination provides significant medical effect, positive economic consequences for the society and improves the quality of life of the population.

Key words:
tick-borne encephalitis, epidemiology, child age, vaccination


Autoři: V. Švihrová 1;  H. Hudečková 1;  J. Buchancová 1;  M. Avdičová 2
Působiště autorů: Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin vedúca doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH 1;  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica vedúci MUDr. C. Klement, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (7-8): 445-451.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Analýza zaočkovanosti detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky 1997 až 2009.

Metódy:
Súbor 114 hlásených prípadov ochorenia detí vo veku od 1 do 15 rokov veku s diagnózou kliešťová encefalitída z celkového počtu 886 hlásených prípadov ochorenia za sledované obdobie 1997 až 2009, evidovaných v Epidemiologickom informačnom systéme Slovenskej republiky a 92 362 zaočkovaných detí od 1 do 15 rokov veku, zistených pri každoročných administratívnych kontrolách očkovania detí, realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Spracovanie deskriptívnymi metódami štatistickej analýzy (SPSS 11.0, Excel).

Výsledky:
Podľa hlásených údajov chorobnosť za 13 rokov má mierne narastajúci trend. Za sledované obdobie bolo u nás zaočkovaných 92 362 detí od 1 do 15 rokov veku. Percento očkovaných detí sa každý rok zvyšuje, za obdobie od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 dosiahla zaočkovanosť 2,01 % detskej populácie.

V Slovenskej republike sú dostupné 2 vakcíny, v súčasnosti nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Podľa platnej legislatívy je nariadené povinné očkovanie u zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťovej encefalitídy, očkovanie hradí zamestnávateľ. Na úhradu očkovacej látky prispievajú vo svojich preventívnych programoch aj niektoré zdravotné poisťovne.

Závery:
Vírus kliešťovej encefalitídy prenášajú približne 1–2 percentá kliešťov. Napriek tomuto malému počtu význam ochorenia je veľký vzhľadom k jeho klinickej závažnosti. Možnou ochranou je aj aktívna imunizácia. Preventívne očkovanie má významný zdravotnícky účinok, pozitívny ekonomický dopad na spoločnosť a zlepšuje kvalitu života populácie.

Kľúčové slová:
kliešťová encefalitída, epidemiológia, detský vek, očkovanie

Úvod

Kliešťová encefalitída, vírusové ochorenie centrálneho nervového systému, patrí medzi zoonózy prenášané kliešťami. Pôvodcom nákazy je arbovírus z čeľade Flaviviridae, v Európe známy ako západný typ, spôsobujúci tzv. stredoeurópsku kliešťovú encefalitídu. Vírus kliešťovej encefalitídy sa nachádza v slinách kliešťa, pričom svojho hostiteľa nepoškodzuje. Človek je infikovaný pohryznutím infikovanej samičky kliešťa, menej často alimentárnou cestou nedostatočne tepelne upraveným kozím, kravským či ovčím mliekom a syrom [1]. V poslednom desaťročí sa pozoruje posun výskytu infikovaných kliešťov do severnejších oblastí Európy a do vyšších nadmorských výšok. S tým úzko súvisí nárast incidencie kliešťovej encefalitídy v nových lokalitách v Európe, ale aj v rámci Slovenskej republiky.

Cieľom našej práce bola analýza trendu vývoja incidencie, sezonality a výskytu kliešťovej encefalitídy podľa miesta nákazy za roky 1997 až 2009 na území Slovenska u vekovej skupiny detí od 1 do 15 rokov veku a analýza zaočkovanosti detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike.

Metódy

Vykonali sme retrospektívno-prospektívnu analýzu pacientov nahlásených s diagnózou kliešťová encefalitída do Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky (EPIS) za roky 1997 až 2009. Vstupné kritériá na výber ochorenia v EPIS boli: infekčné ochorenia, kliešťová encefalitída, diagnóza podľa MKCH-10 A84.1, obdobie rokov 1997 až 2009. Identifikačné údaje boli vek, pohlavie a epidemiologické údaje: mechanizmus prenosu, prameň pôvodcu nákazy, miesto a obdobie nákazy. Podľa vstupných kritérií boli vyhodnotené absolútne a relatívne počty ochorenia, výskyt podľa pohlavia a vekovej skupiny. Zo získaných údajov bol stanovený trend výskytu ochorenia. Vekovo špecifickú chorobnosť sme vypočítali na základe počtu detí v jednotlivých vekových skupinách, získaných z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Informácie o zaočkovanosti detskej populácie 1–15-ročných detí sme získali z údajov zisťovaných pri každoročných administratívnych kontrolách očkovania detí, realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Údaje sa vyhodnocujú každoročne k 31. 8. kalendárneho roka za predchádzajúce obdobie jedného roka. Nami sledované obdobie zahŕňa obdobie od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2009.

Na hodnotenie zistených výsledkov sme použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy a chí-kvadrát test (program Microsoft Office Excel 2007 a štatistický program SPSS, verzia 11.0). Za štatisticky signifikantné boli považované hodnoty p <0,05.

Výsledky

Za obdobie rokov 1997 až 2009 bolo v Slovenskej republike hlásených spolu 924 prípadov ochorení na kliešťovú encefalitídu. Úplné identifikačné údaje boli k dispozícii u 886 hlásených prípadov ochorení. Vo vekovej skupine detí do 1 roku veku nebolo hlásené žiadne ochorenie na kliešťovú encefalitídu. Vo vekovej skupine detí od 1 do 15 rokov veku bolo hlásených 114 (12,9 %) a vo vekovej skupine 16-ročných a starších 772 (87,1 %) prípadov ochorení. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 57 (50 %) chlapcov a 57 (50 %) dievčat. Graf 1 zobrazuje zastúpenie počtov prípadov hlásených ochorení podľa pohlavia a vekových skupín detí od 1 do 15 rokov veku.

Hlásené prípady ochorenia na kliešťovú encefalitídu u detí podľa vekovej skupiny a pohlavia, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.
Graf 1. Hlásené prípady ochorenia na kliešťovú encefalitídu u detí podľa vekovej skupiny a pohlavia, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.

Podľa hlásených údajov má chorobnosť vo vekovej skupine detí do 15 rokov veku za trinásťročné sledované obdobie štatisticky signifikantný klesajúci trend. Vo vekovej skupine 16-ročných a starších je naopak narastajúci trend chorobnosti, ktorý nie je štatisticky signifikantný (graf 2). Na grafe 3 je znázornený počet prípadov ochorenia na kliešťovú encefalitídu vo vekovej skupine detí do 15 rokov veku za obdobie rokov 1997 až 2000, 2001 až 2004 a 2005 až 2009.

Priemerná incidencia kliešťovej encefalitídy detí a dospelých, Slovenská republika, roky 1997
až 2009.
Graf 2. Priemerná incidencia kliešťovej encefalitídy detí a dospelých, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.

Výskyt kliešťovej encefalitídy u detí do 15 rokov veku podľa sezonality, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.
Graf 3. Výskyt kliešťovej encefalitídy u detí do 15 rokov veku podľa sezonality, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.

Proti kliešťovej encefalitíde bolo zaočkovaných podľa údajov zisťovaných pri každoročných administratívnych kontrolách očkovania detí pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva spolu 92 362 detí od 1 do 15 rokov veku. Priemerná zaočkovanosť za obdobie rokov 1997 až 2009 bola 0,78 %. Pokiaľ v roku 1997 bolo zaočkovaných len 0,15 % danej vekovej skupiny detí, za rok 2009 to bolo 2,01 %. Zaočkovanosť detí má v sledovanom období štatisticky signifikantný narastajúci trend, jej porovnanie s vývojom vekovo špecifickej chorobnosti u detí je zobrazené na grafe 4.

Vekovo špecifická chorobnosť a zaočkovanosť detí proti kliešťovej encefalitíde, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.
Graf 4. Vekovo špecifická chorobnosť a zaočkovanosť detí proti kliešťovej encefalitíde, Slovenská republika, roky 1997 až 2009.
Poznámka: zaočkovanosť = údaj za obdobie k 31. 8. daného roka (od 1. 9. predchádzajúceho roka), chorobnosť = údaj za príslušný kalendárny rok

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde pozostáva z troch dávok vakcíny. U detí je odporúčané preočkovanie prvou booster dávkou za tri roky a ďalej každých päť rokov. Prehľad zaočkovaných detí podľa počtu aplikovaných dávok vakcíny za ostatných päť rokov je zobrazený na grafe 5. Priemerne za päť rokov boli v deň kontroly správne zaočkované deti nasledovne: jednou dávkou vakcíny 16,2 % z celkového počtu zaočkovaných detí, dvoma dávkami 38,2 %, troma dávkami 35,0 % a revakcinovaných bolo 10,6 % detí vo veku od 1 do 15 rokov veku.

Počet zaočkovaných detí proti kliešťovej encefalitíde, Slovenská republika, 1. 9. 2005 až 31. 8. 2009.
Graf 5. Počet zaočkovaných detí proti kliešťovej encefalitíde, Slovenská republika, 1. 9. 2005 až 31. 8. 2009.

Diskusia

V Slovenskej republike je v súčasnosti popísaných 37 endemických oblastí kliešťovej encefalitídy [2]. Ochorenie sa vyskytuje častejšie v dospelej populácii ako u detí [3], čo potvrdila aj naša analýza. V ostatných rokoch je však v literatúre popísaný zvýšený výskyt infikovaných kliešťov v Európe, najmä v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Švajčiarsku, Švédsku, Fínsku, Slovenskej republike, Maďarsku, Slovinsku a v Rakúsku [4]. Medzi krajiny s najvyšším výskytom hlásených ochorení patrí Česká republika, kde dosahuje incidencia v posledných desiatich rokoch 500 až 1000 prípadov ročne [5].

Hoci vírus kliešťovej encefalitídy prenášajú približne len 1–2 percentá kliešťov [6], význam ochorenia je veľký vzhľadom ku jeho klinickej závažnosti. Z pohľadu verejného zdravotníctva je pri tomto ochorení dôležité najmä predchádzať vzniku infekcie. Preventívne opatrenia sa všeobecne opierajú o nešpecifické opatrenia, ktoré zahŕňajú zdravotnú výchovu populácie a monitorovanie oblastí s endemickým výskytom. Individuálna prevencia vychádza z expozičných opatrení – pri pobyte v prírode je potrebné vyhýbať sa oblastiam s vysokou trávou, je vhodné používať repelentné prípravky, insekticídy. Oblečenie, respektíve pracovný odev má mať svetlú farbu, dlhé rukávy a nohavice, so spodnou časťou zasunutou do ponožiek či podkolienok, uzatvorenú obuv a netreba zabúdať na ochranu hlavy. Po návrate z prírody je treba vždy dôkladne prezrieť celé telo, prisatého kliešťa čo najrýchlejšie odstrániť a ranku dezinfikovať. Pri odstraňovaní kliešťa treba dávať pozor, aby sa nepomliaždil a aby sa odstránil celý. Dôležité je tiež konzumovať tepelne upravené mlieko a výrobky z neho. Špecifickým preventívnym opatrením je očkovanie. Ale len v Rakúsku, Fínsku, Nemecku, Maďarsku, Litve, Slovinsku, Rusku a Švajčiarsku je vakcinácia zahrnutá do národných imunizačných programov [4].

Vakcína proti kliešťovej encefalitíde v súčasnosti nie je na Slovensku kategorizovaná a teda nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 je nariadené povinné očkovanie u zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťovej encefalitídy [7]. Na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára je ďalej odporúčané očkovanie u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu kliešťového zápalu mozgu. Ide o zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl, poľnohospodárskych zamestnancov, zememeračov, geológov, značkárov turistických chodníkov, zamestnancov horských chát a lanoviek, zamestnancov rekreačných zariadení, príslušníkov Policajného zboru a colníkov, profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby, zamestnancov vykonávajúcich práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

V Slovenskej republike v roku 2009 prispievali v rámci balíčka nadštandardných očkovaní na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde len dve z piatich zdravotných poisťovní. Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. uhrádzala príspevok na očkovanie deťom aj dospelým v plnej výške na poslednú z troch očkovacích dávok [8]. Apollo zdravotná poisťovňa a.s. plne hradila očkovanie proti kliešťovej encefalitíde pre všetky deti do 18 rokov veku [9]. Od januára 2010 sú v Slovenskej republike tri zdravotné poisťovne. Plnú úhradu poslednej z troch dávok vakcíny pre poistencov od 1 roku veku naďalej poskytuje zdravotná poisťovňa Dôvera ZP a.s., ktorá sa zlúčila so zdravotnou poisťovňou Apollo ZP a.s. Zdravotná poisťovňa Union ZP a.s. od 1. januára 2010 poskytuje svojim poistencom príspevok 50 % z ceny každej z troch dávok vakcíny [10]. Je potrebné uvedomiť si skutočnosť, že najvyšší výskyt ochorenia nie je u detí do 18 rokov veku, ale je vo vyšších vekových skupinách obyvateľstva. Z pohľadu klinického dopadu ochorenia na zdravie jednotlivca najrizikovejšími skupinami sú staršie osoby, najmä nad 65 rokov veku. Ako pozitívny je preto možné hodnotiť prístup zdravotnej poisťovne Dôvera ZP a.s., ktorá po zlúčení poskytuje príspevok všetkým svojim poistencom od 1 roku veku, nielen do 18 rokov veku.

V Českej republike zdravotné poisťovne prispievajú na očkovanie a preočkovanie detí a dorastu. V roku 2008 prispeli na túto formu prevencie u detí všetky zdravotné poisťovne, na očkovanie dospelých vo veku 19 až 55 rokov prispeli všetky s výnimkou Vojenské a Oborové zdravotní pojišťovny, nad 55 rokov veku všetky s výnimkou Vojenské zdravotní pojišťovny [11].

Očkovanie predstavuje jednoznačne jednu z najúčinnejších foriem ochrany pred ochorením na kliešťovú encefalitídu. V Nemecku je zaočkovanosť populácie 11 až 20 % vo vysoko rizikových oblastiach. V Litve je očkovaných len 7 % mužov a 6 % žien [12]. Výnimkou je Rakúsko, kde dosahuje zaočkovanosť v miestach výskytu infekcie temer 88 % obyvateľstva [13]. Toto vysoké číslo zahŕňa všetky osoby, ktoré dostali aspoň jednu dávku vakcíny, čo ale neznamená, že takto vysoký počet osôb je aj chránený proti ochoreniu. Realitou však je, že počet ochorení v Rakúsku sa počíta ročne len v desiatkach [13]. Podľa dostupných údajov v Českej republike bola v roku 2007 priemerná zaočkovanosť obyvateľstva 16 % [14], údaj hovorí o odhadovanej zaočkovanosti na základe počtu predaných vakcín. V Slovenskej republike bolo k 31. 8. 2009 za predchádzajúci rok očkovaných spolu 17 093 detí od 1 do 15 rokov veku, čo predstavuje v tejto vekovej skupine iba 2,01% zaočkovanosť [15]. Na základe výsledkov našej analýzy môžeme však konštatovať, že dochádza k štatisticky signifikantnému trendu nárastu zaočkovanosti detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde.

Závery

Preventívne očkovanie má významný zdravotnícky účinok, pozitívny ekonomický dopad pre jedinca ale i pre spoločnosť a zlepšuje kvalitu života populácie. Vzhľadom na aktuálnu legislatívnu úpravu na Slovensku je na rozhodnutí každého občana, či sa rozhodne pre aktívnu imunizáciu proti kliešťovej encefalitíde. Takéto rozhodnutie by mali zvážiť hlavne tí, ktorí bývajú v endemických oblastiach, prípadne ich navštevujú za účelom športu, rekreácie a podobne ako foriem uplatňovania zdravého životného štýlu. Tento fakt treba vziať do úvahy nielen v domácich podmienkach, ale vzhľadom na nárast počtu infikovaných kliešťov aj pri cestách do endemických oblastí v rámci Európy.

Práca vznikla za podpory Centra experimentálnej a klinickej respirológie JLF UK v Martine.

MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Ústav verejného zdravotníctva
Jesseniova lekárska fakulta
Univerzity Komenského
Sklabinská 26
036 01 Martin
Slovenská republika
e-mail: svihrova@jfmed.uniba.sk


Zdroje

1. World Health Organization. International Travel and Health. Geneva: WHO, 2008.

2. Slováková A. Kliešte už začínajú útočiť. 25. 04. 2008. [cit. 2009-02-28]. Dostupné na internete: http://www.sme.sk/c/3845704/Klieste-uz-zacinaju-utocit.html.

3. Arnez M, Avsic-Zupanc T. Tick-borne encephalitis in children: an update on epidemiology and diagnosis. Expert Rev. Anti. Infect. Ther. 2009; 7: 1251–1260.

4. Mantke OD, Schädler R, Niedrig M. A survey on cases of tick-borne encephalitis in European countries [online]. Euro Surveill. 2008; 13: pii=18848. [cit. 2009-04-24]. Dostupné na internete: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle. aspx?ArticleId=18848.

5. Ružek D, Gritsun TS, Forrester NL, Gould EA, Kopecký J, et al. Mutations in the NS2B and NS3 genes affect mouse neuroinvasiveness of a Western European field strain of tick-borne encephalitis virus. Virology 2008; 374: 249–255.

6. Máderová E. Kliešťová encefalitída na Slovensku. Via Pract. 2005; 2: 51–54.

7. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Bratislava: Zbierka zákonov, 2008.

8. Dôvera ZP a.s. Výhody a zľavy – prevencia – kliešťová encefalitída [on-line]. 2009 [cit. 2009-04-04] Dostupné na internete: http://www.dovera.sk/ sk/aktuality/ockovaci-nadstandard-od-dovery.html.

9. Apollo ZP a.s. Produkty – Očkovanie detí proti kliešťovej encefalitíde [on-line]. 2009 [cit. 2009-04--04]. Dostupné na internete: http://www.apollo.sk/ content/clanek.php?id=1010#ocdet.

10. Union ZP a.s. Príspevok na očkovanie a vakcínu proti kliešťovej encefalitíde [on-line]. 2010 [cit. 2010-04-04]. Dostupné na internete: http://www. unionzp.sk/prispevok-na-ockovanie-a-vakcinu-proti-kliestovej-encefalitide.html.

11. Dolanský H. Prevence onemocnění klíšťovou encefalitidou z pohledu zdravotní pojišťovny. Prakt. Lék. 2008; 89: 78–81.

12. ISW International Scientific Working Group on Tick-Borne-Encephalitis [on-line]. Xth Meeting 2008, Baden near Vienna. [cit. 2009-12-09]. Dostupné na internete: http://www.tbeinfo.com/ tbe.aspx?target=75959&l=2&mark=Meeting#show_75959.

13. Suss J. Tick-borne encephalitis in Europe and beyond – the epidemiological situation as of 2007 [on-line]. Euro Surveill. 2008, 13: pii=18916. [cit. 2009-04-24]. Dostupné na internete: http://www. eurosurveillance.org/ViewArticle. aspx?ArticleId =18916.

14. Kochová I. V Česku nepřibývají lidé naočkovaní proti klíšťové encefalitidě [on-line]. Praha, 2. 12. 2009. [cit. 2010-06-05]. Dostupné na internete: http://www.mediafax.cz/domaci/2964465-V-Cesku-nepribyvaji-lide-naockovani-proti-klistove-encefalitide.

15. ÚVZ SR. Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, rok 2009. Bratislava: ÚVZ SR, 2010.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2010 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×