Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC


Certain Aspects of Family Environment of Czech Children. Results of the ELSPAC Study

The most natural way of adopting healthy life style is to absorb it within family. This partial work contains characteristics of selected aspects of family environment with special focus on smoking influencing children within the period between 18 months and 5 years of age, obtained from ELSPAC study. The goal is to draw the paediatricians‘ attention to a significant number of children exposed to passive smoking in pre-school age and to invite them to actively approach child protection against the consequences of risk behavior of their parents.

The data about children from the study cohort of ELSPAC study were obtained from mothers and paediatricians in charge: there were 3400 three-year- and 4983 five-year-old children. The data were compared for children of non-smoking mothers and of those with smoking history. Results were statistically processed by SPSS programme.

The most significant for pre-school age children protection from passive smoking exposure in the family proves to be non-smoking behavior of the mother: if she does not smoke, only about 15 to 20 % of children live in smoke environment compared to about 50 to 75 % of exposed children of smoking mothers. Attendance at some preschool facility significantly decreases strong (lasting for several hours or all day) exposure of children to passive smoking. On the contrary, weekends present risk for children in the sense of increased exposure – especially of that strong, lasting all day. Significantly higher necessity of curative medical care of children who are most severely exposed the passive smoking makes their worse health status evident. Almost one fifth of three-year-old and nearly one fourth of five-year-old children have tested alcohol. On the contrary, many fiveyear-old children significantly fall behind in movement skills associated with sports and games: only approximately two thirds of children can ride a bicycle, can throw a small ball or play some board game. Approximately one fourth of children can handle a ball in more skilled way when playing „kindergarten“, throwing it against a wall. Only 4.3 % of children can swim well.

The pre-school age children population is not protected from polluted air by the legislature enforced to protect adult non-smokers. Prevention of child home contact with alcohol offered by parents „to taste“ is impossible.

Conclusion:
Pre-school age children in Czech family conditions are exposed to the effects of legal drugs. An important role of paediatricians is to observe exposure to passive smoking, reveal its risks, warn against „tasting“ alcohol and support the development of movement skills of children by focused questions and recommendations, initiate accepting of already existing primary preventive programmes by professional pedagogues in preschool and school facilities.

Key words:
exposure to ETS, alcohol, physical skills, children, ELSPAC (Abbreviations: ESLPAC = European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood, ESPAD = The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)


Autoři: L. Kukla 1;  D. Hrubá 2;  M. Tyrlík 3
Působiště autorů: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví ;  oddělení preventivní a sociální pediatrie, Brno vedoucí prof. MUDr. J. Holčík, DrSc. 1;  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství, Brno vedoucí prof. MUDr. Z. Brázdová, DrSc. 2;  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Psychologický ústav, Brno vedoucí prof. PhDr. M. Svoboda, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (6): 357-364.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Nejpřirozenějším způsobem, jak si osvojit zdravý životní styl, je výchova v rodině. V této dílčí práci je obsažena charakteristika vybraných aspektů rodinného prostředí se zvláštním zaměřením na kouření, které ovlivňují děti v období od 18 měsíců do 5 let jejich věku, získaných ve studii ELSPAC. Cílem je upozornit dětské lékaře na významný počet dětí exponovaných v předškolním věku pasivnímu kouření a vyzvat je k aktivnímu přístupu při ochraně dětí před následky rizikového chování jejich rodičů.

Od matek a ošetřujících lékařů byly získány údaje o dětech z kohorty studie ELSPAC:
3400 tříletých a 4983 pětiletých. Data byla porovnávána pro děti nekouřících matek a děti matek s kuřáckou anamnézou. Výsledky byly statisticky zpracovány v programu SPSS.

Rozhodující význam pro ochranu předškolních dětí před expozicí pasivnímu kouření v rodině má nekuřácké chování matky: pokud nekouří, žije v zakouřeném prostředí jen cca 15 až 20 % dětí ve srovnání s cca 50 až 75 % exponovaných dětí kouřících matek. Docházka do předškolního zařízení významně snižuje silnou (několikahodinovou až celodenní) expozici dětí zakouřenému prostředí. Naopak víkendy představují pro děti riziko ve smyslu nárůstu zejména silné – celodenní expozice. O horším zdravotním stavu dětí nejvíce exponovaných v zakouřeném prostředí svědčí výrazně vyšší potřeba kurativní lékařské péče. Alkohol ochutnala téměř pětina tříletých a téměř čtvrtina pětiletých dětí. Naopak, mnoho pětiletých dětí výrazně zaostává v pohybových dovednostech spojených se sportem a hrou: jen asi dvě třetiny jezdí dobře na kole, umí házet malý míč, dovede hrát nějakou stolní hru. Asi čtvrtina dětí obratněji manipuluje s míčem při hraní „školky“ o stěnu a dobře plavat umí jen 4,3 % dětí.

Populaci předškolních dětí nechrání před expozicí znečistěnému ovzduší legislativa uplatňovaná k ochraně dospělých nekuřáků. Nelze ani zabránit domácímu kontaktu dítěte s alkoholem, který mu rodiče nabízejí „k ochutnání“.

Závěr:
V podmínkách českých rodin jsou děti předškolního věku exponovány účinkům legálních drog. Významnou úlohou dětských lékařů je sledování expozice pasivnímu kouření, upozorňování na její rizika, varování před „ochutnáváním“ alkoholu a podporování rozvoje pohybových dovedností dítěte cílenými dotazy a doporučeními, a iniciování přijetí existujících primárně preventivních programů profesionálními pedagogy v předškolních a školních zařízeních.

Klíčová slova:
expozice pasivnímu kouření, alkohol, pohybové dovednosti, děti, ELSPAC (Zkratky: ELSPAC = Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství, European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood, ESPAD = The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2006 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se