Familiálna hypomagnezémia s hyperkalciúriou a nefrokalcinózou – kazuistiky a diferenciálna diagnostika


Familial Hypomagnesemia with Hypercalciuria and Nephrocalcinosis – Cases and Differential Diagnosis

Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis is a rare AR inherited disorder with not favorable prognosis regarding renal functions. End-stage renal disease is present in 1/3 of adolescent patients, timing of renal failure correlates with severity of nephrocalcinosis. Molecular nature of disease is based on mutations of gene encoding protein paracellin-1 (claudin-16), which is expressed in medullar and cortical segment of Henle loop. This protein takes place in the structure of tight intercellular junctions which are important for paracellular transport of Mg and Ca. Nephrolithiasis has been described also in heterozygotes.

The authors refer to two unrelated cases. A 5 year-old boy with history of nephrolithiasis had findings of hypomagnesemia, hypermagnesiuria, hypercalciuria, hypocitraturia, hyperparathyreosis, slight hyperuricaemia and ultrasound finding of nephrocalcinosis. Renal losses of other ions, glucose, aminoacids, proteins and oxalates were not present. Renal functions were slightly decreased, concentration ability was lowered, but without polyuria. Test of acidification excluded renal tubular acidosis. Diastolic hypertension was confirmed. Other examinations were (except of slightly positive Chvostek sign) within physiologic ranges. Family history was positive for nephrolithiasis in the father’s sister. Another 5 year-old boy was admitted for acute abdominal pain, abdominal X-ray revealed severe nephrocalcinosis, laboratory findings were similar as above, just somewhat milder and without hyperparathyreosis.

For differential diagnosis some other disorders should be excluded:
disorders of intestinal magnesium absorption and magnesium-loosing renal diseases: 1. Activating mutations in Ca-Mg receptor with hypercalciuria, nephrocalcinosis and hypoparathyreosis, 2. Salt loosing tubular disorders – Bartter syndrome (I, II, III, IV) and Gitelman syndrome, 3. Isolated hypomagnesemia, recessive one without any other defect, and dominant hypomagnesemia with hypocalciuria.

Key words:
hypomagnesemia, hypermagnesiuria, hypercalciuria, nephrocalcinosis, renal failure, differential diagnosis


Autoři: J. Behúnová 1;  Ľ. Podracká 1;  E. Sádová 1;  Z. Kurcinová 2;  A. Kováčová 3
Působiště autorů: 1. Klinika detí a dorastu, Lekárska fakulta UPJŠ a Detská fakultná nemocnica, Košice prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. 1;  Urologická klinika, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice prednosta doc. MUDr. L. Valanský, CSc. 2;  Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice primárka MUDr. A. Kováčová, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (10): 578-585.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Familiálna hypomagnezémia s hyperkalciúriou a nefrokalcinózou je zriedkavou AR dedičnou chorobou s nepriaznivou prognózou vzhľadom na renálne funkcie. K terminálnemu štádiu zlyhania obličiek dôjde u jednej tretiny pacientov už v adolescencii; včasnosť renálneho zlyhania koreluje so závažnosťou nefrokalcinózy. Molekulárnou podstatou choroby sú mutácie génu kódujúceho proteín paracelín-1 (klaudín-16), ktorý je exprimovaný v medulárnom a kortikálnom segmente Henleho slučky. Tento proteín je súčasťou štruktúry tesných medzibunkových spojení dôležitých pre paracelulárny transport magnézia a kalcia. Nefrolitiáza bola opísaná aj u heterozygotov.

V tomto príspevku autorky prinášajú kazuistiky dvoch pacientov. U 5-ročného chlapca s anamnézou nefrolitiázy boli prítomné hypomagnezémia, hypermagneziúria, hyperkalciúria, hypocitratúria, hyperparatyreóza, hyperurikémia a ultrazvukový nález nefrokalcinózy. Renálne straty iných látok neboli zistené. Funkcie obličiek boli ľahko znížené, koncentračná schopnosť bola nízka, acidifikačná schopnosť primeraná. Bola zistená diastolická hypertenzia. Ďalšie vyšetrenia boli až na ľahko zvýšenú neuromuskulárnu dráždivosť fyziologické. Rodinná anamnéza bola pozitívna na nefrolitiázu. Ďalší 5-ročný chlapec bol prijatý do rajónnej nemocnice pre akútnu bolesť brucha, natívny RTG snímok brucha odhalil závažnú nefrokalcinózu; laboratórne nálezy boli podobné ako u prvého pacienta, avšak ľahšieho stupňa a bez hyperparatyreózy.

V diferenciálnej diagnostike hypomagnezémie by mala byť vylúčená porucha vstrebávania Mg črevom a choroby spojené s renálnymi stratami horčíka. Sú to najmä: 1. aktivačné mutácie Ca-Mg receptora s hyperkalciúriou, nefrokalcinózou a hypoparatyreózou, 2. tubulárne choroby so stratami solí – Bartterov syndróm (I, II, III, IV) a Gitelmanov syndróm, 3. izolovaná hypomagnezémia – recesívna bez iného defektu, a dominantná s hypokalciúriou.

Kľúčové slová:
hypomagnezémia, hypermagneziúria, hyperkalciúria, nefrokalcinóza, zlyhanie obličiek, diferenciálna diagnostika


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2006 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se